پایان نامه ارشد درباره محل سکونت، اعتماد به سازمان، استادان دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد

زياد
120
3/30

دوستان
7
به دوستان خود تا چه حد اعتماد داريد؟
کم/خيلي کم
74
6/18

397

100

23/2

تا حدودي
168
3/42

زياد/خيلي زياد
155
0/39

8

دوستان خود را تا چه حد امانت دار
مي دانيد؟
کم/خيلي کم
71
9/17

396

100

18/2

تا حدودي
184
5/46

زياد/خيلي زياد
141
6/35

9
دوستان خود را تا چه حد صادق و راستگو
مي دانيد؟
کم/خيلي کم
80
3/20

395

100

11/2

تا حدودي
189
8/47

زياد/خيلي زياد
126
9/31

جدول (5-31) توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب سوالات اعتماد بين شخصي را نشان
مي دهد. چنان که مشاهده مي شود در بعد اعتماد به خانواده، 388 نفر (97درصد) از پاسخگويان اظهار داشتند که به ميزان زياد و خيلي زيادي اعضاي خانواده خود را امانت دار مي دانند. در بعد اعتماد به اقوام و خويشان، 133 نفر (7/33 درصد) از پاسخگويان اظهار داشتند که اقوام و خويشان خود را به ميزان زياد و خيلي زيادي امانت دار مي دانند. در بعد اعتماد به دوستان نيز 141 نفر (6/35درصد) از پاسخگويان به ميزان زياد و خيلي زيادي دوستان خود را امانت دار مي دانند. به علاوه، توجه به ميانگين سوالات مختلف اين جدول نشانگر آن است که بيشترين ميزان ميانگين (78/3) مربوط به سوال ” اعضاي خانواده خود را تا چه حد امانت دار
مي دانيد؟” و کم ترين ميزان ميانگين (2) مربوط به سوال” اقوام و خويشان خود را تا چه حد قابل اعتماد
مي دانيد؟” مي باشد.

5-32- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد بين شخصي و ابعاد آن
ميزان اعتماد بين شخصي
اعتماد بين شخصي
ابعاد

تعداد
درصد
درصد تجمعي
خانواده
(درصد)
اقوام
(درصد)
دوستان
(درصد)
کم
18
6/4
6/4
8/0
9/12
9/11
متوسط
226
5/57
1/62
0/4
6/57
6/53
زياد
149
9/37
100
3/95
4/29
5/34
جمع کل
393
100

100
100
100
ميانگين
90/60
80/90
77/51
35/54
ميانه
20/61
00/100
00/50
00/50
نما
20/61
00/100
00/50
00/50
انحراف معيار
80/14
26/15
19/20
97/20

چنانکه ملاحظه مي شود 5/57 درصد (226 نفر) از پاسخگويان داراي ميزان اعتماد بين شخصي در سطح متوسط مي باشند. همچنين 9/37 درصد (149 نفر) ازآنها داراي ميزان اعتماد بين شخصي در سطح زياد و تنها 6/4 درصد (18 نفر) داراي ميزان اعتماد بين شخصي در سطح کم مي باشند.
ميانگين پاسخ ها 90/60 و نمايانگر ميزان اعتماد بين شخصي در سطح متوسط (رو به بالا) مي باشد.ميانه پاسخ ها نيز عدد 20/61 بوده، يعني نيمي از پاسخگويان نمره کمتر از 20/61 و نيمي ديگر نمره اي بيش از 20/61 کسب کرده اند. بيشترين فراواني نمره ها نيز عدد 20/61 بوده است.
همچنين مقايسه ابعاد مختلف اعتماد بين شخصي نشان دهنده آن است که ميانگين اعتماد به خانواده (80/90 ) در سطح بالا، اما ميانگين اعتماد به اقوام و خويشان (77/51) و همچنين ميانگين اعتماد به دوستان(35/54) در سطح متوسط مي باشد. به علاوه، مقايسه ميانگين ابعاد مختلف نشان مي دهد که ميزان اعتماد به خانواده بيش از ميزان اعتماد به دوستان و ميزان اعتماد به دوستان بيش از ميزان اعتماد به اقوام و خويشان است .

5-8- نمودار توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد بين شخصي

5-4-3- اعتماد نهادي
ميزان اعتماد نهادي در دو بعد (اقشار و اصناف و هم چنين سازمان ها و نهادها) و با بيست و چهار گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. جداول (5-33) و (5-34) چگونگي توزيع پاسخگويان برحسب گويه ها و ميزان کلي اعتماد نهادي را نشان مي دهند.
5-33- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي اعتماد نهادي
ميانگين
از4نمره
کل
زياد/خيلي زياد
تا حدودي
کم/خيلي کم
گويه

رديف
اقشار و اصناف

درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

56/2
100
395
7/54
216
7/36
145
6/8
34
معلمان
1

53/2
100
393
2/55
217
8/33
133
9/10
43
پزشکان
2

46/2
100
394
5/50
199
1/37
146
4/12
49
اساتيد دانشگاه
3

04/2
100
395
5/37
148
9/33
134
6/28
113
پرسنل نيروي انتظامي
4

89/1
100
393
5/30
120
4/36
143
1/33
130
ورزشکاران
5

86/1
100
393
3/31
123
0/31
122
7/37
148
ارتشي ها
6

78/1
100
392
8/25
101
8/39
156
4/34
135
هنرمندان
7

64/1
100
394
7/27
109
2/29
115
1/43
170
پاسدارانانقلاب اسلامي
8

62/1
100
393
3/16
64
0/42
165
7/41
164
روزنامه نگاران
9

53/1
100
395
9/14
59
3/42
167
8/42
169
رانندگان تاکسي
10

49/1
100
389
0/26
101
2/25
98
8/48
190
روحانيون
11

33/1
100
395
4/11
45
2/36
143
4/52
207
مديرانسازمانهاي دولتي
12

19/1
100
394
2/11
44
2/30
119
6/58
231
نمايندگان مجلس
13

90/0
100
395
6/5
22
0/19
75
4/75
298
بنگاه داران
14

17/2
100
394
1/39
154
8/39
157
1/21
83
بيمارستانها ودرمانگاه ها
15
سازمان ها و نهادها
0/2
100
394
2/33
131
8/39
157
9/26
106
آموزش و پرورش
16

87/1
100
393
3/31
123
9/35
141
8/32
129
دادگاه ها
17

82/1
100
389
7/24
96
9/42
167
4/32
126
بانک هاي دولتي
18

77/1
100
392
0/27
106
0/37
145
0/36
141
کميته امداد
19

76/1
100
394
3/22
88
1/42
166
5/35
140
هواپيمايي
20

59/1
100
393
3/15
60
3/45
177
4/39
154
اداره دارايي
21

49/1
100
393
8/16
66
7/37
148
5/45
179
شهرداري
22

45/1
100
394
0/14
55
1/40
158
9/45
181
ادارات دولتي
23

43/1
100
394
9/20
82
7/27
109
4/51
202
صدا و سيما
24

دادههاي جدول (5-33) توزيع تعداد و درصد پاسخگويان برحسب گويه هاي اعتماد نهادي را نشان
مي دهد. بر اساس داده هاي جدول مذکور، بيشترين ميزان اعتماد به اقشار و اصناف به ترتيب مربوط به معلمان(ميانگين 56/2 از 4)، پزشکان(53/2)، و استادان دانشگاه(46/2) بوده است به گونه اي که ميزان اعتماد در سطح زياد و خيلي زياد به معلمان 7/54 درصد، پزشکان 2/55 درصد و استادان 5/50 درصد گزارش شده است.
از سوي ديگر، کمترين ميزان اعتماد به اقشار و اصناف به ترتيب مربوط به بنگاه داران (ميانگين 9/0 از 4)، نمايندگان مجلس (19/1 ) و مديران سازمان هاي دولتي(33/1) بوده است به گونه اي که ميزان اعتماد در سطح کم و خيلي کم به بنگاه داران 4/75 درصد ، نمايندگان مجلس 6/58 درصد و مديران سازمانهاي دولتي 4/52 درصد گزارش شده است. چنين به نظر مي رسد شاغلين در مشاغل علمي و فرهنگي بيش از همتايانشان در حوزه هاي سياسي و اقتصادي توانسته اند اعتماد پاسخگويان را به خود جلب نمايند.
در بعد اعتماد به سازمان ها و نهادها نيز بيشترين ميزان اعتماد به بيمارستان ها و درمانگاه ها (ميانگين 17/2 از4)، آموزش و پرورش(0/2) و دادگاه ها (87/1) بوده است به گونه اي که ميزان اعتماد در سطح زياد و خيلي زياد به بيمارستان ها و درمانگاه ها 1/39 درصد، آموزش و پرورش 2/33 و دادگاه ها 3/31 درصد گزارش شده است.
از سويديگر، کمترين ميزان اعتمادبه سازمان ها و نهادها به ترتيب مربوط به صدا و سيما (ميانگين43/1 از 4 )، ادارات دولتي (45/1) و شهرداري (49/1) بوده است به گونه اي که ميزان اعتماد در سطح کم و خيلي کم به صدا و سيما 4/51 درصد، ادارات دولتي 9/45 درصد و شهرداري 5/45 درصد گزارش شده است.

5-34- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد نهادي و ابعاد آن
ميزان اعتماد نهادي
اعتماد نهادي
ابعاد

تعداد
درصد
درصد تجمعي
اقشارواصناف
(درصد)
سازمانها و نهادها
(درصد)
کم
93
8/25
8/25
1/23
0/30
متوسط
230
9/63
7/89
9/66
6/56
زياد
37
3/10
100
9/9
5/13
جمع کل
360
100

100
100
ميانگين
15/44
27/45
26/43
ميانه
85/45
45/45
50/47
نما
45/50
91/50
0/50
انحراف معيار
66/17
84/16
71/20

داده هاي جدول (5-34) نشان مي دهد که ميزان اعتماد نهادي 9/63 درصد (230 نفر) از پاسخگويان در سطح متوسط، 8/25 درصد (93 نفر) در سطح کم و فقط 3/10 درصد (37 نفر) در سطح زياد مي باشد. ميانگين پاسخ ها 15/44 و در سطح متوسط است . ميانه پاسخ ها نيز عدد 85/45 بوده ، يعني نيمي از پاسخ گويان نمره کمتر از 85/45 و نيمي ديگر نمره اي بيش از 85/45 کسب کرده اند . بيشترين فراواني نمره ها نيز عدد 45/50 بوده است . همچنين مقايسه ابعاد مختلف اعتماد نهادي نشان دهنده آن است که ميانگين اعتماد به اقشار و اصناف (27/45) در سطح متوسط و کمي بيشتر از ميانگين اعتماد به سازمان ها و نهادها (26/43)که در سطح متوسطي قرار دارد، مي باشد.

5-9- نمودار توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد نهادي
خلاصه فصل
در اين فصل به توصيف دادههاي پژوهش پرداخته شده است. بر اين اساس، مشخص گرديد که از 400 پاسخگوي اين پژوهش، تعداد 3/66 درصد دختر و 7/33 درصد پسر بودند. 8/91 درصد مجرد، 7/8 درصد متأهل و 6/0 درصد نيز متارکه کرده و يا همسر فوت شده، بودند. ميانگين سني پاسخگويان حدود 21 سال است. از نظر مقطع تحصيلي، 5/85 درصد، دانشجوي مقطع کارشناسي، 13 درصد دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد و 5/1 درصد دانشجوي مقطع دکتري بوده اند. از نظر پايگاه اقتصادي- اجتماعي، 5/52 درصد از پاسخگويان داراي پايگاه پايين، 3/40 درصد داراي پايگاه متوسط و 2/7 درصد نيز داراي پايگاه اقتصادي- اجتماعي بالا هستند. محل سکونت والدين 2/80 درصد آنها شهر و محل سکونت والدين 8/19 درصد آنها نيز روستا ميباشد.
توصيف متغيرهاي اصلي پژوهش نيز نشان داد که 135 نفر (8/33 درصد) از پاسخگويان در طول روز اصلاً تلويزيون داخلي تماشا نميکنند. در حالي که اين تعداد در خصوص تلويزيون ماهواره اي، 231 نفر (8/57 درصد) بوده است. ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون داخلي نيز 156 دقيقه و ميانگين ميزان تماشاي تلويزيون ماهوارهاي 61/196 دقيقه ميباشد. در ميان انواع مختلف برنامههاي تلويزيون داخلي، سريالها و فيلمهاي سينمايي با 140 (9/54 درصد) بيننده بيشترين مخاطب را دارا ميباشند. در ميان انواع برنامههاي تلويزيون ماهوارهاي نيز سريالها وفيلمهاي سينمايي با 70 (2/42 درصد) بيننده، در رتبه نخست قرار دارند.
در خصوص ميزان فعاليت در انجمنهاي داوطلبانه، 119 نفر (3/30 درصد) از پاسخگويان اظهار داشتند که عضو هيچ انجمن داوطلبانهاي نيستند و 241 نفر (3/61 درصد) از پاسخگويان نيز ميزان فعاليت انجمني کمي داشتند. در خصوص ديگر متغيرهاي پژوهش، ميانگين هنجار معامله متقابل، 68 (در سطح بالا)، ميانگين نگرش مثبت نسبت به اجراي قانون، 7/29 (در سطح کم)، ميانگين احساس عدالت، 4/35 (در سطح متوسط نزديک به پايين) و ميانگين ميزان فرصت طلبي نيز 1/38 (متوسط نزديک به پايين) بوده است.
همچنين، يافتههاي اين فصل حاکي از آن است که ميانگين ميزان اعتماد بين شخصي 9/60، ميانگين اعتماد اجتماعي 8/45 و ميانگين اعتماد نهادي نيز 15/44 بوده است.

فصـل شـشـم

تجـزيه و تحـليل داده هـا

فصل ششم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه
کسب اطلاع درباره گروههاي کوچک، غالباً هدف اصلي پژوهشگر نيست بلکه او علاقهمند است که از طريق يافتههاي اين گروه، اطلاعات لازم را درباره جامعهاي که اين گروه کوچک را از آن انتخاب کرده است، کسب کند. از طريق آمار استنباطي است که روشهاي مورد نياز براي استنباط درباره گروههاي بزرگ از طريق
يافته هاي گروه کوچک امکانپذير است (دلاور، 1369: 7).
بر اين اساس، فصل حاضر به تجزيه و تحليل دادهها به منظور تعميم دادهها به جامعه آماري پژوهش (دانشجويان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مشارکت زنان، اوقات فراغت، نقش برجسته Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع زنان شاغل، زنان خانه دار، محل سکونت