پایان نامه ارشد درباره مجمع البیان، عدل و داد، نهج البلاغه

دانلود پایان نامه ارشد

سال1890 بالغ بربیست نوع از این نهضت ها درتاریکی آمریکا ضبط شده است.(مکارم شیرازی ،1388 ، ص57)

4- مهدویت درقرآن
1-4درسوره انبياء آيه 105 مى‏خوانيم
«و لقد كتبنا فى الزبورِ من بعد الذكرِ ان الارض یرثها عبادى الصالحون»
يعنى ما در زبور (داود ( ع ) ) نوشتيم كه سرانجام ، وارث زمين بندگان شايسته من خواهند شد . حال يكبار ديگر متن زبور را كه در اين نوشتار آورديم بخوانيد و با اين آيه مقايسه كنيد و ببينيد كه چگونه خداوند اين قسمت از زبور را محفوظ نگه داشت تا آيندگان بدانند كه حكومت زمين سرانجام به دست انسانهای شايسته خواهد افتاد و سرنوشت افراد شرور و ظالم جز نابودی نيست.
طبرسی در تفسير آيه از امام باقر(ع) آورده است كه ايشان فرموده اند
«هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان» (مجمع البیان ذیل آیه شریفه)
يعنی: اينان ياران حضرت مهدی در آخرالزمان هستند(همان)
مرحوم شيخ طوسی نيز در تفسير اين آيه شريفه از امام باقر(ع) روايت كرده است كه
«ان ذلك وعد الله للمؤمنين بانهم يرثون جميع الارض» (تفسیرتبیان،1409ق،ص252)
يعنی اين وعده قطعی خدا بر مؤمنان است كه آانان تمامی زمين و زمان را به ارث خواهند برد اين آيه مباركه از نظر معنا به آيه پيش شباهت دارد كه می فرمايد: ليستخلفنهم فی الارض
در اين دو آيه چه تعبير زيبايی به كار رفته است. تعبير به ارث و استخلاف كه ارث انتقال ثروت از مرده به زنده و استخلاف نيز قرار دادن يكی بجای ديگری را گويند. تا همين حد به آياتی كه پيرامون وجودگرانمایه حضرت مهدی(عج)تاويل شده است بسنده می شود، اما يادآوری می گردد كه در اينجا تنها شمار اندكی از آيات را ترسيم نموديم و آيات شریفه قرآن در اين مورد بگونه ای كه در روايات آمده بسيار است و دانشمند معاصر آقای سيد صادق شيرازی در كتاب «المهدی فی القرآن» حدود 106 آيه فقط از مصادر و منابع اهل سنت در مورد امام زمان (عج) گردآوری كرده است. (.http://noorportal.net/180/182/184/58729.aspx)
که در تفسیر نمونه مکارم شیرازی در تفسیر آیه شریفه آمده است:
ظاهر آيه اين است كه «هذا» اشاره به همان وعدهای است كه در آيه قبل به بندگان صالح خود در مورد حكومت روی زمين داده شده است .
2-4 روايات پيرامون قيام مهدی ( ع)
در بعضى از روايات صريحا اين آيه تفسير به ياران مهدی ( عليه السلام ) شده است : چنانكه در مجمع البيان ذيل همين آيه از امام باقر ( ع)چنين مى خوانيم : هم اصحاب المهدى فى آخر الزمان : «بندگان صالحی را كه خداوند در اين آيه به عنوان وارثان زمين ياد مى كند ياران مهدی ( ع) در آخر الزمان هستند»
در تفسير قمی نيز در ذيل اين آيه چنين آمده است : ان الارض يرثها عبادی الصالحون ، قال القائم و اصحابه : «منظور از اينكه زمين را بندگان صالح خدا به ارث مى برند مهدی قائم ( ع )و ياران او هستند»
ناگفته پيدا است مفهوم اين روايات ، انحصار نيست ، بلكه بيان يك مصداق عالی و آشكار است ، و بارها گفته ايم اين تفسيرها هرگز عموميت مفهوم آيه را محدود نمى سازد
بنابراين در هر زمان و در هر جا بندگان صالح خدا قيام كنند، پيروز و موفق خواهند بود و سرانجام وارث زمين و حكومت آن خواهند. (مجمع البیان طبرسی به نقل: ttp://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=2692)
علاوه بر روايات فوق كه در خصوص تفسير اين آيه وارد شده روايات بسيار زيادی كه بالغ به حد تواتر است از طرق شيعه و اهل تسنن در مورد مهدی ( ع)از پيامبر گرامی اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) و همچنين از ائمه اهل بيت (ع) نقل شده كه همه آنها دلالت بر اين دارد سرانجام حكومت جهان به دست صالحان خواهد افتاد، و مردی از خاندان پيامبر (ص) قيام می كند و زمين را پر از عدل و داد می سازد آنچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد
از جمله اين حديث معروف است كه در اكثر منابع اسلامی از پيامبر (صلی اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل شده : لو لم يبق من الدنيا الا يوم ، لطول الله ذلك اليوم ، حتى يبعث رجلا صالحامن اهل بيتى يملا الارض ‍ عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا:« اگر از عمر جهان جز يك روز نماند، خداوند آن روز را آنقدر طولانی مى
كند تا مرد صالحی را از خاندان من برانگيزد كه صفحه زمين را پر از عدل و داد كند همانگونه كه از ظلم و جور پر شده است( مجمع البیان طبرسی به نقل : ttp://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=2692 )
3-4 «ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين». يعنی: و ما اراده كرديم به كساني كه در روی زمين تضعيف شده اند نعمتی گران ارزانی داريم و آنان را پيشوايان (راستين) و وارثان گردانيم
ذیل این آیه شریفه درکتاب تفسیر نمونه مکارم شیرازی آمده است:
اين آيات از جمله آياتی است كه به روشنى بشارت ظهور چنين حكومتی را مى دهد، لذا در روايات اسلامی مى خوانيم كه ائمه اهلبيت (ع ) در تفسير اين آيه اشاره به اين ظهور بزرگ كرده اند
در نهج البلاغه از على (عليه السلام ) چنين آمده است : لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها و تلى عقيب ذلك و «نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض»دنيا پس از چموشى و سركشى همچون شترى كه از دادن شير به دوشنده اش خوددارى مى كند و براى بچه اش نگه مى داردوبه ما روی می آورد .(نهج البلاغه ،کلمات قصار،209) ، سپس آيه «و نريد ان نمن» را تلاوت فرمود
و در حديث ديگرى از همان امام بزرگوار (عليه السلام ) مى خوانيم كه در تفسير آيه فوق فرمود: هم آل محمد (ص) يبعث الله مهديهم بعد جهدهم ، فيعزهم و يذل عدوهم : اين گروه آل محمد (ص ) هستند، خداوند مهدی آنها را بعد از زحمت و فشاری كه بر آنان وارد می شود برمی انگيزد و به آنها عزت می دهد و دشمنان شان را ذليل و خوار می كند.
و در حديثی از امام زين العابدين علی بن الحسين (ع ) مى خوانيم : و الذی بعث محمدا بالحق بشيرا و نذيرا، ان الابرار منا اهل البيت و شيعتهم بمنزله موسى و شيعته ، و ان عدونا و اشياعهم بمنزله فرعون و اشياعه : «سوگند به كسی كه محمد (ص ) را به حق بشارت دهنده و بيم دهنده قرار داد كه نيكان از ما اهل البيت و پيروان آنها بمنزله موسی و پيروان او هستند، و دشمنان ما و پيروان آنها بمنزله فرعون و پيروان او مى باشند » سرانجام ما پيروز مى شويم و آنها نابود مى شوند و حكومت حق و عدالت از آن ما خواهدبود. (مجمع البیان طبرسی به نقل http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=3361.)
«ابن ابی الحديد» در اين مورد می نويسد: بزرگان دينی و همفكران ما بر اين واقعيت تصريح می كنند كه اين بيان اميرمؤمنان عليه السلام، نويد از آمدن امام و پيشوای بزرگی است كه فرمانروای زمين و زمان می گردد و همه كشورها در قلمرو قدرت او قرار می گيرند .(ابن ابی الحدید ، 1385ق ،ص29)
آری سخن اميرمؤمنان عليه السلام بيانگر آن است كه دنيا، پس از سختی و بيداد بسيار نسبت به خاندان پيامبر صلي الله عليه و آله، سرانجام به سوي آنان روی خواهد آورد. آنان بر كران تا كران گيتی حاكم و بر دشمنان كينه توز خويش پيروز می گردند. انبوه مشكلاتی كه بسان سنگ ها و صخره ها سر راه نهضت آسمانی عدالت خواهانه و مقدس آنان قرار دارد همگی رام و كنار می روند و دنيا پس از سختی و بدر فتاری با آنان، برايشان آسان و پس از تلخی و مرارتش شيرين و پس از سركشی اش خاضع و پس از گردن فرازيش مطيع آنان می گردد، و نيز از اميرمؤمنان عليه اسلام آورده اند كه فرمود:«مستضعفان ياد شده در قرآن كريم كه خداوند اراده فرموده است آنان را پيشوای مردم روی زمين قرار دهد، ما خاندان پيامبريم. خداوند سرانجام «مهدی»‌اين خانواده را برمی انگيزد و به وسیله او، آنان را به اوج شكوه و عزت و اقتدار می رساند و دشمنانشان را به سختی به ذلت می كشد.» (بحارالانوار،1403ق، ص63)
اما معنای نهان اين آیه شريفه غير از معنای ظاهری و روشن آن است. آن معنا اين است كه: مقصود از تضعيف شدگان در آیه شريفه، خاندان پيامبرند. مردم آنان را تضعيف نموده و بر آنان ستم كرده و آنان را به قتل رسانده و سخت ترين بيدادگری را در مورد آنان روا داشته اند
پيامبر گرامی صلی الله عليه و آله در تبيين اين مطلب خطاب به اهل بیت «ع» فرموده اند
«انتم المستضعفون بعدی». يعنی: شما تضعيف شدگان پس از من هستيد
و اين واقعيت تاريخی كه پيامبر از آن خبر داد، هيچ نيازی به اثبات نداردتاريخ اسلامی و روند آن به صراحت و با رساترين صدای خويش گواهی می كند كه عده اي از همان روز رحلت پيامبر، خاندان مطهر او را با كمال تاسف مورد هجوم قرار دادند و آنان را به سختی تضعيف كردند
4-4 در جای ديگر خداوند در قرآن كريم اين گونه از آن حضرت نويد می دهد
«وعدالله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذی ارتضی لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امناً يعبدوننی لايشركون بی شيئاً و منكفر بعدذلك فاولئك هم الفاسقون» (سوره نور، آیه 55)
«يعنی: خداوند به كسانی از شما كه ايمان آورده و كارهای شايسته انجام داده اند وعده داده است كه آنان را در روی زمين جانشين ديگران سازد، همان گونه كه مردمی را كه پيش از آنان بودند جانشين ديگران كرد و دينشان را- كه خود برايشان پسنديده است- استوار سازد و وحشتشان را به امنيت تبديل كند، تا تنها مرا بپرستند و چيزی را با من شريك نگيرند. و آنان كه از آن پس، راه كفر و ناسپاسی در پيش گيرند»
اين آيه شريفه نيز از جمله آياتی است كه بر حضرت مهدی (عج) اشاره دارد
معنای آشكار و ظاهر آيه اين است كه: خداوند و آفريدگار توانای هستی به مؤمنان و شايسته كرداران اين امت وعده داده است كه آنان را جانشين ديگران سازد. و نيز به آنان وعده داده است كه قدرت و نيرو و امكاناتی به آنان ارزانی دارد كه دين مورد پسند او را در همه عرصه های زندگی پياده كنند و شرايط وحشت بار و هراس انگيز اجتماعی و روانی خويش را به امنيت و آرامش تبديل سازند و خداوند را بدون ترس و هراس و به صورت آشكار بپرستند و ندای حق و عدالت را به روشنی و با صدای رسا طنين افكن سازند
اين وعده شكوهمند خدا سه بار با لام قسم و سه بار با نون تاكيد مورد تاكيد قرار گرفته است
امامان معصوم و آموزگاران راستين قرآن نيز در تاويل اين آيه معتقدند كه وعده پرشكوه خدا تاكنون تحقق نيافته و به هنگامه ظهور حضرت مهدی تحقق خواهد يافت
امام سجاد(ع) در اين باره فرمود: «بخدا سوگند كه اين مؤمنان شايسته كردار شيعيان ما اهل بيت هستند و خداوند اين نويد و وعده شكوه بار را بدست بزرگ مردی از ما تحقق خواهد بخشيد. او مهدی اين امت است و كسی است كه پيامبر در مورد او فرموده است: اگر از عمر دنيا تنها يك روز باقی مانده باشد، خداوند آن روز را آنقدر طولانی خواهد ساخت تا مردی از عترت من كه نامش، نام من است بر جهان حكومت كند و زمين را همان گونه كه به هنگام ظهور او از لبريز از ظلم و جور است مالامال از عدل و داد سازد (طبرسی ، 1380،ص690،ترجمه کرمی.)
حال که موضوع پایان نامه مربوط به « صحاح سته » می باشد ، لازم دانستم که آشنایی اجمالی با آن کتب که مهمترین کتب حدیثی اهل سنت می باشند ، داشته باشیم .
5- آشنایی با جوامع حدیثیاهل سنت 
1-5 الجامع الصحیح (صحیح بخاری) مولف آن ابوعبدالله محمدبن اسماعیل بخاری که در سال 194هجری در بخارا بدنیا آمد ودر سال 256 هجری در خرتنگ – یکی از روستاهای سمرقند وفات یافت ، اواز آنجا که پدرش در گذشت ثروت زیادی برای اوبه ارث گذاشت واو با استفاده از این ثروت برای تکمیل معلومات خود به خراسان ، عراق ، حجاز، شام ، بصره و… مسافرت نمود واز مشایخ آنها استفاده کرد.
ایشان به خاطرحفظ احادیث زیاد وتبحر درزمینه حدیث شناسی مورد تکریم عالمان عصر خود قرار گرفت که دکتر محمد عجاج الخطیب در حق وی گوید : کان واسع المعرفه ، غزیرالدمعه ،احداعلام الدنیا فی معرفه الصحیح من السقیم ومعرفه احوال الرجال وعلل الاخباروکان احد اعلام الدنیا فی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، کتاب مقدس Next Entries پایان نامه ارشد درباره امام علی (ع)، امیرالمومنین، شهرهای خراسان