پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

مجازات عمومی مقرر شده بود اطباءوجراحان وقابله ها ودوافروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه در غیر از مواردی که برحسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماده تا یک سال به حبس ؟؟واز 25الی200تومان است محکوم با تصدیب قانون مجازات جدید (1392) قانون گذار علاوه بر تغییردر این ماده قانونی به لحاظ عدم رعایت این ماده از سوی برخی از پزشکان در این سال اقدام به اصالح ماده مذکور نمود هم اکنون ماده648قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون قابل مجازات برای پزشکان در افشاءاسرار تعیین شده است.1
ماده 648قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد اطباء وجراحان وماماها وداروفروشان وکلی کسانی که تا یک سال حبس یا به یک میلیون وپانصد هزارریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
نکته:قابل ذکر این است در بعضی از موارد پزشکان ملزم یا مجاز به اعلام وافشاءاسرار به مقامات ذیصلاح قانونی می باشند بدون اینکه ،بدین سبب بتوان آنهارا مورد تعقیب قرارداد وقانون گذلر نیز با ذکر عبارت (در غیر از موارد قانونی )به چنین امری اشاره نموده است.
همچنین به موجب ماده 13قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی وبیماری های واگیر دار مصوب 11/3/1320 پزشکان آزاد وکلیه بنگاههای بهداری که به معاینه ودرمان بیماری های آمیزشی می پردازند،موظفند در آخرهر ماه عده عر بیماری های آمیزشی را که دیده اند وقبلاًبه پزشک مراجعه ننموده اند ،بدون ذکر نام ومشخصات بیمار به بهداری بفرستند طریقه فرستادن شماره بیماران موجب آیین نامه ای است که بهداری کل تعیین خواهد نمود.
در ماده 19 قانون مذکور نیز پزشکان مکلف به اعلام بیماریهای واگیر دار شده اند.
مطابق این ماده:هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار نامبرده زیر فوراًبه بهداری اطلاع دهد:
1- وبا واسهال وبایی شکل
2- طاعون
3- تب زرد
4- مطبقه(تیفوئید)
5- محرقه (تیفوس اگزانتماتیک)
6- آبله
7- مخملک
8- سرخجه
9- حناق(دیتری)
10-اسهال خونی
11-سرسام واگیر(مننژیت سر برواسپینال)
12-تب عرق گز(سویت می لویر)
13-بیماری های مالاریا،فلج اطفال،تب مالت
همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود
بند دوم:حقوق مصر
قانون گذار مصر هم راز پوشی پزشکی را از جمله مواردی دانسته است که افشاء آن در بسیاری از موارد باعث لطمه به شخصیت افراد می شود به طوری که بیان می دارد یک فرد متعهد نه تنها باید از باز کردن اسرار دیگران خود داری کند بلکه تا آنجا که ممکن است از افشای اسرارشخصی خود نیز بپرهیزد اگر سّری به اشخاصی مانند پزشک که به اعتبار شغل وحرفه خود طرف اطمینان واعتماد جامعه هستند سپرده شود وآنان پرده در می کنند ضرر عمده این خیانت در امانت عاید جامعه می شود زیرا مردم ،در مراجعات خود به آن طبقه از افراد که مقتضای کارشان با خبرشدن از اسرار دیگران است دستخوش بی اعتمادی وبد دلی می شوند.
قانون گذار مصری در ماده 310قانون مجازات این کشور به افشاءسر حرفه ای به شکل دقیقی پرداخته است که از لحاظ نگارشی تفاوت چندانی با حقوق ایران ندارد.1
طبق ماده 310قانون مجازات جمهوری عربی مصر اطباء وجراحان وماما وداروفروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل وحرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی آن اسرار رافاش کنند به مجازات حبس که بیش از شش ماه نباشد یا به جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنبه نباشد محکوم می شوند.»
همانطوری که از متن ماده310قانون مجازات مصر می آید تنها زمانی اطباء وجراحان وماما وداروفروشان مجاز به افشای اسرار بیماران خود می باشند که قانون اجازه داده باشد وهرگاه در غیر از موارد قانونی به افشای اسرار بیمار بپردازند مجازات مذکور درمورد آنان اجرا خواهد شد.
بند سوم:موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق ایران ومصر
ضمن تاکید بر لزوم دقت وامانتداری هرچه بسشتر برای حفظ اسرار بیماران ،به مواردی اشاره می شود که در آنها افشای سر حرفه ای تا حدی که قانون مجازدانسته امکان پذیر است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
1) افشای سر حرفه ای دربرابر مقامات اداری ودولتی ،این امر بیشتر به کارکنان بیمار ومدت استراحت یا معافیت از کاریا از کار افتادگی آنان مربوط است که باید به بیماری ،سیروعواقب ناشی از آن در ارتباط متقابل بانوعی معین از کار وشغل اشاره کلی نمود.
2)افشای راز پزشکی در مقابل شرکتهای بیمه :در این مورد مدت بیماری ومیزان از کارافتادگی وهزینه درمانی بایدمشخص شود وگاهی نوع حادثه ومیزان صدمه وارده هم تعیین شود.
3)افشای راز برای شرکتهای بیمه عمر:در اینگونه موسسات ،پزشک مورد اعتماد شرکت باید با معاینه دقیق اشخاص ،وضع جسمانی وروانی آنان را به دقت در اوراق چاپی یادداشت کند ودر جواب سولات از پیش تهیه شده پاسخ خودرا بنویسید بنابراین ،دراین موارد راز پوشی صورت نمی پذیرد ومتقاضیان بینه عمر نیز خود به نحومقتضی از این مسئله آگاه انداما این اطلاعات وپرونده ها نباید در دسترس دیگران قرارگیرند،درغیراین صورت شرکت بیمه گذار مسئول افشای راز وپرداخت خسارت به شاکی خواهد بود.
4) افشای راز در دادگاهها ومحاکم دردادگاههاوسایر دوایرقضایی باید در حضور قاضی به سوالهای مطرح شده به طور صریح ودقیق پاسخ دادبه طوری که رازی از نظر قاضی مخفی نماند از آنجا که پزشک در محکمه سوگند یا دمی کند که جز حقیقت چیزی نگوید،راز داری ممکن است جنبه اختفای جرم داشته باشد .
5)افشای راز دربرابرکسان بیمار بایداز سیر بیماری ،روش درمان ،رژیم خاص غذایی ومحیطی که بیمار باید در آن زندگی کند وپیش بینی آیندوفرجام اوآگاهی یابند تا بیمار وپزشک بتوانند از کمک آنان در مورد نحوه برخورد با بیمار ،فراهم آوردن محیط خاص ،رژیم غذایی مخصوص، تهیه داروهای لازم ووسایل در مانی مطلع گردند اگربیمار مجنون،؟؟؟یا صغیر باشد، باید در جریان کامل بیماری اش قرارگیرد واگر بیمار عاقل وبالغی نخواهد دیگران از اسرار بیماری اش مطلع شوند وظیفه پزشک بسیار سنگین خواهد بود با این حال ،در مواقعی که احتمال خطر می رود یا بیمار درباره خویش سهل انگاری می کند ،باید کسان اورا به نحوی مطلع کرد به هر صورت در این شرایط اگر نفع بیمار در افشای رازش باشد باید نسبت به افشای آن اقدام کرد به علاوه تشخیص اینکه چ امری جز اسرار است با دادگاه است.
مبحث دوم:رکن مادی
الف )شخصیت مرتکب
قانون گذاران ایران ومصر با قید عبارت وکلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند در مواد قنون مجازاتشان در مقام بیان این بوده اند که اشخاص نامبرده شده در موارد یا دشده ،همانند اطباء جراحان ،ماما ها وداروفروشان ،جنبه تمثیلی داشته وچنانچه هر کسی به مناسبت شغل یا حرفه خود از اسرار مردم مطلع شود واقدام به افشای آن نماید مرتکب جرم افشاءاسرار می گردد
ب)وجود سر یا راز
سر در لغت به معنای کار پوشیده ومخفی ورازآمده است .1و در اصطلاح حقوقی نیز « امری است که نوعاً داعی بر اخفاء آن داشته باشند . بنابراین اگر افرادی به ندرت میل به اخفاء امری نداشته باشند و در اظهار آن اقدام کنند . ما ضرری به ماهیت سری بودن آن امر ندارد؛ یعنی سری بودن آن را منفی نمی کند .»2
همانند پزشک بدون مناسبت با شغل خود از بیماری کسی مطلع وآن را نزد دیگران بازگوکندچنین عملی مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی ایران وماده310قانون مجازات مصر نخواهد شد.
ج)افشاء نمودن سّر
جزء سوم از رکن مادی جرم افشاءاسرار ،اطلاع یافن اشخاصی است که صلاحیت آگاهی از اطلاعات را ندارد طریقه ی افشای اسرار در تحقیق جرم موثر نمی باشد وممکن است به صورت کتبی ،شفاهی،تصویر،علنی،غیر علنی،کلی یا جزئی صورت پذیرد بنابراین چنان چه شخصی به پزشکی مراجعه وپزشک مزبورپس از معالجه ،در قالب مقاله ای علمی که نام بیمار ونوع بیماری اورادر مجله ویا روزنامه ،اعلام نماید،با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود .
نکت قابل توجه اینکه افشاءسر حتی نزدیک نفرنیز برای تحقق جرم کافی است ونیازی نیست که مرتکب نزد چند نفر یا گروه خاص اقدام به افشاءاسرار نماید.
مبحث سوم: رکن معنوی
جرم افشاءاسرار جرایم عمدی است بنابراین مرتکب باید عالماًوعامداًاقدام به افشاءاسرار نماید،لذا چنان چه شخصی به واسطه سهل انگاری ، بی احتیاطی ویا بی مبالاتی اقدام به افشا نمودن سر دیگری کند قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
نکته قابل توجه اینکه سوءنیت خاص مرتکب ،همانند هتک حیثیت صاحب راز ویا قصد اصرار به اونقشی درتحقق ؟؟مذکور ندارد وصرف افشاءنمودن سربا علم واطلاع برای تشکیل رکن معنوی جرم کفایت می کند.
مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار
در حال حاضر مطابق ماده 648قانون مجازات اسلامی ،مجازات افشاء اسرار سه ماه ویک روز تا یک سال حبس ویا به یک میلیون وپانصد هزارتاشش میلیون ریال جزای نقدی می باشد بدیهی است چنان چه در نتیجه این جرم ،ضرریمادی ویا معنوی به مجنی علیه واردشده باشد حسب مقررات قانونی ،چنین خساراراتی قابل مطالبه می باشند. قانون گذار مصری هم در ماده 310قانون مجازات مصر برای اطباء وجراح وماما وداروفروشان درمواردی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند در غیر از موارد قانونی اسرار بیماران را افشاءنمایندبه مجازات حبس که بیشتر ازشش ماه نباشد یا به جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه نباشد محکوم می نماید.
نکته قابل توجه اینکه چنان چه قانون گذار مجازات خاصی برای افشاء اسرار تعیین نموده باشد،همان مجازات اعمال می گردد.
به عنوان مثال مطابق ماده 501 قانون مجازات اسلامی هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد وتصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماًوعامداًدر اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارد قراردهد یا از منادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات ومراتب جرم به به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.1

گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع
وظیفه پزشک منحصر در معالجه بیماران نیست،گاهی اوقات ،مراجعات چیزی بیشتر از بررسی حال خویش ودادن گواهی به آنان از پزشک نمی خواهند وپزشک وظیفه دارد به درخواست بیمار جواب مساعد داده وگواهی لازم را صادر نماید با این قید که متن این گواهی باید مطابق با واقعیت باشد.پزشکان در تمام جوامع واز جمله در میهن ما دارای شأن جایگاه خاصی اند شیوه های درمانی وتوصیه های پزشکی آنان برای بیماران وبستگان آنها مورد توجه ودربسیاری از موارد حجت است در همین راستا گواهیهایی که پزشکان تنظیم می کنند وبه اشخاص حقیقی تحویل می دهند به منزله سندی معتبر مورد پذیرش واستناد است بنابراین لازم است جامعه پزشکی با دقت وامانت داری ورعایت موازین علمی پزشکی وجنبه های اخلاقی حاکم بر حرفه طبابت ،گواهیهای پزشکی را تهیه وصادر نمایند تادر اثر غفلت یا اغراض غیر اخلاقی گواهیهای نادرست وکذب که سبب پایمال شدن حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی می گردد صادر نشود.
صدور گواهیهای خلاف عملی مذموم است که باعث سلب اعتماد مراجع دولتی ،مردم وحتی خود شخص گیرنده واستفاده کننده از گواهی خلاف واقع می گردد به هر صورت به دنبال صدور گواهی پزشکی امکان دارد فردی از حضور در محل کار یا تحصیل خویش معاف شده یابتواند در موقع مقرر در داگاه یا مراجع قضایی یا انتظامی حاضر نشود ودادرسی به تعویق افتد یا فردی که از پرداخت دیو خود ناتوان است با گرفتن گواهی خلاف عذر خود را موجه جلوه دهد در حقیقت گواهی پزشکی در پاسخ به در خواست های شخصی یا به دنبال استعمال وپرسش نهاد های رسمی صادر می شود که انواع آن عبارتند از: گواهی نامه برای معافیت از خدمت نظام وظیفه گواهی نامه تندرستی برای رانندگی ،گواهینامه برای مسافرت هوایی و…
هنگام صدور گواهی های پزشکی باید ابتدا امراز هویت کامل وقابل اعتمادی از متقاضی به عمل آید وعنداللزوم در برخی موارد نسبت به الصاق عکس فرد که امضاءیا ممهور شده باشداقدام کرده نکات درج شده در گواهی باید واضح ،صریح و قابل فهم برای مراجع استفاده کننده باشد ودر صورتی که به شکل دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سقط جنین، قانون مجازات، حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، حقوق ایران