پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، نیازسنجی، نیازهای آموزشی، نیاز سنجی

دانلود پایان نامه ارشد

بودند و معلمانی با حداقل ۱۰سال تجربه کمتر از معلمان جوانتر در کار برد کامپیوتر احساس راحتی می کنند (دچار مشکل بیشتری هستند). نسبت معلمان پایه سوم که ارزیابی مثبتی از پشتیبانی فنی مدرسه شان داشتند مشابه نسبتی بود که به مهارت های تکنولوژی و فناوری اطلاعات خودشان اعتماد داشتند.۶۵%دانش آموزان معلمانی داشتند که به شدت با این نظر موافق بودند. هیچ تفاوت معنی داری بین معلمان مدارس شهری، حاشیه ای و روستایی و مدارس اقلیت ها در پشتیبانی فنی و یا آمادگی برای کاربرد تکنولوژی و فناوری اطلاعات وجود نداشت. فاصله های اولیه بین مدارس پیشرفته تر و ضعیف تر و در بین مدارس مناطق مختلف در زمینه ی آماده سازی برای کاربرد تکنولوژی و فناوری اطلاعات در حال کاهش یافتن است (اسموردون و دیگران، 2000؛ ونلینسکی، 1998).
معلمان با تجربه آموزشی متفاوت تفاوت کمی را در میزان اطمینان از کاربرد کامپیوتر داشتند به گونه ای که بین ۱۶% تا۱۹% آن ها به شدت معتقد بودند که آماده اند. این مشاهدات نشان می دهد که حداقل آموزش اولیه برای کاربرد تکنولوژی و فناوری اطلاعات، اکثر معلمان مدارس ابتدایی در بخش های مختلف را در این کشور تحت پوشش قرار داده است. (همان منبع) در ایران نیز اکثریت معلمان دوره های اولیه را برای آشنایی با کامپیوتر دیده اند.
ارزیابی معلمان پایه سوم از آمادگیشان در زمینه ی تکنولوژی و فناوری اطلاعات به صورت نزدیکی مرتبط بوده است با میزان استفاده ی دانش آموزانشان از کامپیوتر و تعدد دسترسی شان به اینترنت. ۷۲% از دانش آموزانی که معلمانشان از اطمینان و اعتماد به نفس کافی برای کاربرد تکنولوژی و فناوری اطلاعات برخوردار بودند حداقل ۳ بار در هفته از کامپیوتر برای مقاصد غیر اینترنتی استفاده کرده اند. این رقم قابل مقایسه است با ۴۳% از دانش آموزانی که معلمانشان احساس می کردند از آمادگی کافی برخوردار نیستند. به طور مشابه وقتی که معلمان فکر می کردند از پشتیبانی فنی بهتری برخوردارند دانش آموزان هم با اعتماد به نفس بیشتری از منابع تکنولوژی و فناوری اطلاعات حداقل ۳ بار در هفته استفاده می کردند. در کنار آموزش گسترده ی معلمان برای استفاده از کامپیوتر پشتیبانی قوی نیز به عنوان عامل موثری در کاربرد موثر تکنولوژی و فناوری اطلاعات توسط معلمان شناخته شده است (بکر، 1994؛ کوبان، 1999؛ هوسکوکی و دیگران ،2000).

جمع بندی پژوهش های انجام شده در داخل کشور
ردیف
نویسنده
سال
عنوان پژوهش
نتیجه
1
فتحی و آجارگاه
1383
نياز سنجي آموزشي (الگو ها و فنون)
در قلمرو آموزش نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه های اساسی و ضروری فرآیند برنامه ریزی در نظر گرفته می شود و هر جا که مساله ی تدوین طرح ها و اتخاذ مجموعه ای از تدابیر آموزشی مطرح باشد از نیازسنجی به طور مکرر یاد می شود
2
عبدی و مبینی
1388
تحلیل های سه گانه در نیازسنجی آموزشی
نیاز آموزشی عبارت است از مهارت، دانش و توانایی که افراد واجد آن نیستند و برای آنکه کار خود را به صورت موفقیت آمیزی انجام دهند ضروری است
3
عباس زادگان و ترک زاده
1379
نیاز سنجی آموزشی در سازمان ها
امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژیهای اصلی دست یابی به سرمایه انسانی، و سازگاری مثبت با شرایط تغییر به عنوان دو مزیت رقابتی سازمانها قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمان نمایان شده است
4
شعبانی
1384
مهارت های آموزشی روش ها و فنون تدریس
شناخت و تحلیل اثر بخش نیازهای آموزشی، پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است
5
اسمائیلی
1386
نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفای
هدف از نیاز سنجی فراهم سازی اطلاعات برای برنامه ریزی، ارزیابی و سنجش، پاسخگو و مسئول کردن موسسات و نظام های آموزشی، تشخیص یا شناسایی ضعف ها و مسایل و مشکلات اساسی سازمان یا نظام آموزشی، رشد و توسعه سازمان و دانش آموزان و استفاده ی بهینه از منابع و امکانات می باشد
6
شعبانی
1384
مهارت های آموزشی روش ها و فنون تدریس
یک مدل مناسب باید هدف، قلمرو، روش ها و رویه های اجرایی و سایر ابعاد لازم جهت انجام یک پروژه ی نیاز سنجی آموزشی را مشخص و معین کند
7
عطاران
۱۳۸۲
دغدغه های فن آوری
استفاده از کامپیوتر می تواند به درک کودک از خود و جامعه پذیری وی کمک نماید.

جمع بندی پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
ردیف
نویسنده
سال
عنوان پژوهش
نتیجه
1
برون
2002
یک مطالعه به روش دلفی در مورد اولویت های پژوهشی پرستاران اروپا
نیاز سنجی حداکثر استفاده از منابع موجود در جهت تحقق هدف های مهم و با ارزش را امکان پذیر می سازد
2
اسمردون و دیگران
2002
ابزاری بررای معلمان در قرن 21: گزارشی در مورد استفاده ی معلمان از تکنولوژی
در کشور های توسعه یافته که از امکانات خوبی برای استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات بهره می برند نیز ایجاد مهارت برای استفاده از منابع تکنولوژی و فناوری اطلاعات در اولویت قرار داشته و با وجود گذراندن دوره های مختلف هنوز در استفاده از آن مشکل داشته اند
3
ان اس بی
2006
شاخص های علم و مهندسی
معلمانی که احساس آمادگی بهتری دارند بیشتر کسانی هستند که از منابع تکنولوژی و فناوری اطلاعات برای طیف وسیعتری از فعالیت ها، شامل ”تولید مواد آموزشی، فراهم کردن مدل طرح های درس و پژوهش کردن در مورد روش های موثر و ارتباط پیدا کردن با همکاران و والدین” بیشتر استفاده کرده اند
4
هیدز و دیگران
2003
استفاده از کامپیوتر و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضیات، خواندن، و نوشتن
یکپارچه سازی تکنولوژی و فناوری اطلاعات همراه با آموزش در پایه های اولیه محتمل تر است زیرا معلمین بر توسعه ی مهارت های اولیه تاکید دارند
5
اسموردون و دیگران؛ ونلینسکی
2000 ؛ 1998
ابزاری بررای معلمان در قرن 21: گزارشی در مورد استفاده ی معلمان از تکنولوژی.
ریاضیات سوم بین المللی و مطالعات علمی
. فاصله های اولیه بین مدارس پیشرفته تر و ضعیف تر و در بین مدارس مناطق مختلف در زمینه ی آماده سازی برای کاربرد تکنولوژی و فناوری اطلاعات در حال کاهش یافتن است
6
بکر، کوبان، هوسکوکی و دیگران
1994؛
1999؛
2000
معلمانی که از کامپیوتر استفاده می کنند چه تفاوتی با دیگران دارند: مفاهیمی برای تحقق بالقوه استفاده از رایانه در مدارس
کامپیوتر در کلاس های درس: کلای های درس برنده، گزارشی در مورد معلمان دبیرستانی.
ایجاد یک جامعه از کاربران فناوری: دانش آموزان تبدیل به کارشناسان فن آوری می شوند.
در کنار آموزش گسترده ی معلمان برای استفاده از کامپیوتر پشتیبانی قوی نیز به عنوان عامل موثری در کاربرد موثر تکنولوژی و فناوری اطلاعات توسط معلمان شناخته شده است
7
بکر، کولیک، وندوسن و ورتر
1994؛
2003؛
1994

معلمانی که از کامپیوتر استفاده می کنند چه تفاوتی با دیگران دارند: مفاهیمی برای تحقق بالقوه استفاده از رایانه در مدارس
ثرات استفاده از تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی و متوسطه: مطالعات ارزیابی کنترل شده چه می گویند.
تاثیر پیاده سازی سیستم یکپارچه یادگیری در نتایج دانش آموز: پیامدها برای پژوهش و ارزیابی
خود آموزی اتوماتیک و دیگر دستورالعمل های مبتنی بر کامپیوتر در زمینه ی مهارت های اولیه می تواند عملکرد های دانش آموزان را در تست های استاندارد ریاضی و علوم بهبود ببخشد

انگریست و لاوی، فوش و وسمن،
2004؛
2004
شواهد جدید در مورد رایانه های کلاس درس و یادگیری دانش آموز.
کامپیوتر و یادگیری دانش آموزان: شواهد دو متغیره و چند متغیره در دسترس بودن و استفاده از کامپیوترها در خانه و در مدرسه
استفاده ی دانش آموزان از کامپیوتر لزوما مفید نیست و دسترسی به پیشرفت بهتر در ریاضی را عقب می اندازد

کولیک
2003
اثرات استفاده از تکنولوژی آموزشی در مدارس ابتدایی و متوسطه: مطالعات ارزیابی کنترل شده چه می گویند.

شواهد کمی برای موثر بودن تکنولوژی و فناوری اطلاعات وجود دارد غیر از خود آموزی های اتوماتیک مثل شبیه سازی و آزمایش های مبتنی بر کامپیوتر در علوم.

سندهولتز و دیگران، رینگاستاف و کلی،
1997؛
2002
یادگیری برای آموزش با تکنولوژی: مقایسه برنامه های توسعه معلم.
یادگیری به سرمایه گذاری تکنولوژی آموزشی ما بر می گردد.
تکنولوژی و فناوری اطلاعات می تواند برای دستورالعمل های مبتنی بر پژوهش کاربرد داشته باشد. برای مثال کمک می کند تا دانش آموزان یاد بگیرند چطور از موقعیت، ارزیابی اجزا و اطلاعات ترکیبی برای حل مشکلات خود استفاده کنند

دونلی و دیگران
2002
فن آوری مرتبط با توسعه حرفه ای در زمینه اصلاحات آموزشی: یک بررسی انتقادی
در کشور های توسعه یافته سیستم مدارس سرمایه سنگینی را در تکنولوژی و فناوری اطلاعات به کار انداخته اند. از سال ۱۹۹۰ فرصت های یاد گیری را افزایش دادند تا شکاف ها و فاصله هایی که بین دانش آموزان در خانه برای دسترسی به تکنولوژی و فناوری اطلاعات وجود دارد را بر طرف کنند

پارساد و جونز
2005
دسترسی به اینترنت در مدارس عمومی آمریکا و کلاس های درس: 1994-2003
در ۱۹۹۴، ۳۰% کلاس های آموزشی یک ارتباط برخط داشتند و این ارتباط در ۲۰۰۳ به ۹۳% افزایش یافت

انتیا
2002
چگونه آمریکایی ها در حال گسترش استفاده از اینترنت هستند
کامپیوتر های شخصی و دسترسی به اینترنت در دهه ی ۱۹۹۰ در همه ی گروه های جمعیتی به سرعت رشد کرده است. از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ نابرابری کامپیوتر های شخصی به خاطر در آمد خانواده کاهش پیدا کرده است به خصوص در چند سال گذشته

انتیا
2004
ورود به عصر پهن باند
سرعت بیشتر و ارتباط مداوم اینترنتی راندمان پژوهش های اینترنتی را افزایش میدهد

پارساد و جونز
2005
دسترسی به اینترنت در مدارس عمومی آمریکا و کلاس های درس: 1994-2003
نسبت دانش آموزان به کامپیوتر های برخط از ۱۲:۹ در ۱۹۹۸ به۴:۱ در ۲۰۰۳ افزایش یافته است

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه:
بسته به ماهیت پژوهش و امکانات اجرای آن، انتخاب روش پژوهش می تواند متفاوت باشد. هنگامی که موضوع، هدفها و وسعت دامنه ی پژوهش انتخاب شد می توان در مورد روش انجام پژوهش و بررسی نتایج آن تصمیم گرفت.
در این فصل از پژوهش ابتدا به شرح روش پژوهش می پردازیم. سپس جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش جمع آوری اطلاعات، ابزار سنجش و روایی و پایایی ابزار سنجش را بررسی می نماییم.

3-2- روش پژوهش:
ترقی هر جامعه ای در گرو نوع و چگونگی فعالیتی است که در آموزش و پرورش انجام می شود و شناخت و تحلیل اثر بخشی نیازهای آموزشی پیش نیاز یک سیستم آموزشی موفق است. بنابراین کلیه تصمیمات در خصوص تدارک اهداف خاص، محتوای آموزشی مناسب و استفاده از سایر منابع و امکانات محدود انسانی، مالی و مادی یکی از مطالعات نیازسنجی است. (فتحی واجارگاه ،1377)
روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. از نظر هدف این پژوهش كاربردی است و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی – پیمایشی و نیازسنجی است. به لحاظ روش گردآوری داده ها نیز این پژوهش از تکنیک نیازسنجی توافق محور دلفی استفاده کرده است .در مرحله ی اول این تکنیک نیازهای آموزشی دانش آموزان دوره ی متوسطه در زمینه ی مهارت های فن آورانه توسط چندین نفر از اساتید و صاحبنظران حوزه ی علوم تربیتی و حوزه های مربوط به آموزش شناسایی شد، در مرحله ی دوم میزان موافقت افراد مذکور نسبت به نیازهای آموزشی شناسایی شده محاسبه گردید و در مرحله ی سوم با توجه به لیست مورد توافق بدست آمده از نیازهای آموزشی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه، اولویت بندی صورت گرفت.
به دلیل اینکه چندین فرد متخصص و صاحب نظر باید در بحث و پژوهش در مورد استفادهی مؤثر از تکنولوژی در دبیرستانها شرکت کند 4 پنل شرکت کننده بر اساس آزمایش و پژوهش آموزشی که در مقالات مرتبط یافته بودیم، ایجاد شدند. این چهار پنل عبارتند از آموزگاران (پنل1)، ناظرها (مدیران و سرپرستان)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره نیازسنجی، فناوری اطلاعات، نیازهای آموزشی، نیاز سنجی Next Entries پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، تحلیل داده، روایی محتوا، انحراف معیار