پایان نامه ارشد درباره فضای شهری

دانلود پایان نامه ارشد

میشمارد که خصوصیت یک فضای شهری موفق را معرفی میکنند:
– باید اشکال طراحی محیط جالب و با انگیزه باشد.
– نشاط شهری و خیابانی و انس با محیط وجود داشته باشد.
– مکان شهری باید پر ابهام باشد تا کاربر بتواند در آن جست و جو کند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره فضاهای شهری، حمل و نقل، پیاده راه، نقش اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تعاملات اجتماعی، پیاده راه، فضاهای شهری، فضای شهری