پایان نامه ارشد درباره فزون کنشی، بازداری پاسخ، کارکردهای اجرایی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

پيگيري بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی
منبع تغييرات
مقايسه‌ها
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معناداري

توجه
زمان
پيش آزمون- پس‏آزمون
41710.87
1
41710.87
24.77
001/0

پس‏آزمون- پيگيري
9494.797
1
9494.797
12.06
001/0

پيش آزمون- پیگیری
1928.41
1
1928.41
12.6182
003/0

زمان*گروه
پيش آزمون- پس‏آزمون
2007.04
1
2007.04
1.192
28/0

پس‏آزمون- پيگيري
156.4996
1
156.4996
0.19
65/0

پيش آزمون- پیگیری
4942.043
1
4942.043
13.0589
002/0

خطا
پيش آزمون- پس‏آزمون
75749.77
45
1683.328

پس‏آزمون- پيگيري
35418.44
45
787.0764

پيش آزمون- پیگیری
135770.5
65
2088.777

جدول 4-30: مقايسه‌هاي دوگانه گروه‌هاي گروه‌هاي مهار تکانه و کارکردهای اجرایی در پيش آزمون، پس‏آزمون و پيگيري بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی
منبع تغييرات
مقايسه‌ها
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
F
سطح معناداري

فزون کنشی
زمان
پيش آزمون- پس‏آزمون
41710.87
1
41710.87
24.77
001/0

پس‏آزمون- پيگيري
9494.797
1
9494.797
12.06
001/0

پيش آزمون- پیگیری
1928.41
1
1928.41
12.6182
003/0

زمان*گروه
پيش آزمون- پس‏آزمون
2007.04
1
2007.04
1.192
28/0

پس‏آزمون- پيگيري
156.4996
1
156.4996
0.19
65/0

پيش آزمون- پیگیری
4942.043
1
4942.043
13.0589
002/0

خطا
پيش آزمون- پس‏آزمون
75749.77
45
1683.328

پس‏آزمون- پيگيري
35418.44
45
787.0764

پيش آزمون- پیگیری
135770.5
65
2088.777

همان‏گونه که از جدول 4-30 مشاهده مي‌شود بين نمره پيش آزمون و پس‏آزمون گروه های آزمايش تفاوت معناداري وجود دارد، اين نتيجه نشان مي‌دهد که آموزش مهار تکانه و کارکردهای اجرایی بوده اند ولی تفاوتی بین هر دو روش آموزشی در بازداری پاسخ، توجه و کاهش فزون کنشی وجود نداشت.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بازداری پاسخ، سطح معنادار، فزون کنشی، کارکردهای اجرایی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اتمسفري، خاورميانه، زلزله‌هاي، بلاکينگ