پایان نامه ارشد درباره فارسی زبان، عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

تعامل اجتماعی داشته باشند.
– به نظر میرسد زنان طبقات اقتصادی بالا گرایش بیشتری به تماشای سریالهای شبکه ماهوارهای فارسی زبان جم (GEM TV) با انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی داشته باشند.

3-2-4-سوالات فرعی
– زنان چه قرائت و خوانشی از سریالهای شبکه ماهوارهای فارسی زبان جم (GEM TV) دارند؟
– زنان مخاطب سریالهای شبکه ماهوارهای فارسی زبان جم (GEM TV) از تماشای این سریالها چه هدفی دارند؟
– زنان نسبت به سریالهای شبکه ماهوارهای فارسی زبان جم (GEM TV) چه دیدگاههایی دارند؟
– سریالهای شبکه ماهوارهای فارسی زبان جم (GEM TV) از دید پاسخگویان چه تاثیری بر نحوه نگاه زنان به زندگی دارد؟

3-3-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش مشتمل بر کلیه زنان (بالای 15 سال) مخاطب سریالهای شبکه ماهوارهای فارسی زبان جم (GEM TV) شهر کامیاران در سال 1393 خواهد بود. روش نمونهگیری مورد استفاده در این پژوهش، از نوع غیر احتمالی میباشد.
در قسمت تحقیقات کیفی و کمی این پژوهش از نمونهگیری غیر احتمالی استفاده شد. راهبرد عمومی نمونهگیری در تحقیق کیفی را “گزینش مبتنی بر معیار” میخوانند. زیرا محقق کیفی معیار ورود را برای انتخاب افراد یا واحدهای دیگر به کار میگیرد (محمدپور14، 1389: 128). به عبارت دیگر، نمونهگیری در تحقیقات کیفی [معمولا] بر مبنای مرتبط بودن موردها با تحقیق و نمایا بودنشان انجام میگیرد (فلیک، 1387: 141). این نوع نمونهگیری از نوع غیر احتمالی میباشد. نمونهگیری غیر احتمالی نوعی نمونهگیری است که بنیان آن احتمال ورود برابر و مساوی همهی واحدها در طرح نمونه نیست (محمدپور، 1390: 32). راهبرد مورد نظر برای نمونهگیری در این پژوهش، نمونهگیری گلولهبرفی خواهد بود.
این روش به این صورت است که محل معدودی از جمعیت هدف را پیدا میکنید و سپس از آنان میخواهید که اگر اطلاعات لازم را درباره محل اعضای دیگر آن جمعیت دارند در اختیار شما قرار دهند. گلوله برفی به فرایند جمعآوری اطلاق میشود، یعنی وقتی یک آزمودنی را یافتید، او آزمودنیهای دیگر را به شما معرفی میکند (ببی، 1387: 406).
در این پژوهش نیز با توجه به محدودیت دسترسی به کسانی که مخاطب برنامههای شبکه ماهوارهای فارسی زبان جم (GEM TV) باشند از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده-در بخش کیفی این پژوهش- برای انجام مصاحبه با زنان مخاطب سریالهای شبکه جم (GEM TV) نفر بود که به دلیل رسیدن به اشباع نظری و عدم همکاری زنان مخاطب این سریالها، در مجموع با 26 نفر از آنان مصاحبه صورت گرفت.
حجم نمونه در نظر گرفته شده نیز برای بررسی انگیزه زنان مخاطب در این پژوهش 250 نفر بود که به علت کمبود وقت و عدم همکاری مخاطبان این سریالها، به 195 نفر15 کاهش یافت16. در جدول زیر نمونه آماری که به پرسشنامه جواب دادهاند، به تفکیک سن و وضعیت تاهل آورده شده است.
جدول 3-1: نمونه آماری به تفکیک سن و وضعیت تاهل
سن
15- 19 سال
20- 24 سال
25- 29 سال
30- 34 سال
35سال به بالا
کل
درصد کل
تاهل
مجرد
53
45
9
0
0
107
54.9

متاهل
9
17
30
19
13
88
45.1
جمع کل
62
62
39
19
13
195

درصد کل
31.8
31.8
20
9.7
6.7

100

3-4-نحوه جمع آوری داده ها
شیوه گردآوری دادهها در پژوهش حاضر استفاده از روش پیمایش پرسشنامهای به منظور گردآوری دادههای کمی و انجام مصاحبه ساخت نیافته به منظور گردآوری دادههای کیفی است.

3-5-ابزار اندازهگیری پژوهش
3-5-1-مصاحبه ساخت نیافته با مخاطبان سریالهای شبکه جم
از این مصاحبهها به منظور بازسازی نظریههای شخصی درباره موضوع مورد مطالعه (برای مثال نظریههای شخصی مشاوران درباره اعتماد میان آنها و مراجعانشان) استفاده میشود. محتوای نظریه شخصی در طول مصاحبهها بازسازی میشود. راهنمای مصاحبه به چند موضوع مختلف اشاره دارد. هریک از این موضوعات با طرح یک سوال باز مطرح میشود و با یک سوال مواجههای پایان مییابد.
پاسخهای مصاحبه شونده به سوالات باز بر مبنای نخستین اطلاعات حاضر در ذهن او است. در ادامه، سوالهای ماخوذ از نظریه و متاثر از فرضیات مطرح میشوند. این سوالها بر ادبیات علمی درباره موضوع یا بر پیشفرضهای نظری محقق مبتنی هستند. در این مصاحبه روابط میان این سوالها کمک میکنند تا دانش ضمنی مصاحبهشوندگان صورت صریحتری بیابد. مفروضهای موجود در این سوالها به صورت یک پیشنهاد در اختیار مصاحبهشونده قرار میگیرد، که ممکن است براساس تناظر یا عدم تناظر با نظریههای شخصیشان پذیرفته یا رد میشود.
در ادامه این روش، سوالهای مواجههای مطرح میشود. سوالهای مواجههای به نظریهها و روابطی که مصاحبهشونده تا آن لحظه مطرح کرده است واکنش نشان میدهد تا بدین طریق این تصورات را در پرتو بدیلهای رقیبشان مورد بازنگری انتقادی قرار دهد (فلیک، 1387: 173- 174). این شیوه مصاحبه فاقد یک برنامه روشن بوده و با حداقل کنترل بر پاسخهای افراد مشخص میشود. بخش عمدهای از آنچه “مصاحبه مردم نگارانه” خوانده میشود، همان مصاحبه ساخت نیافته است (محمد پور17، 1389: 161). مطابق آنچه که در بالا عنوان شد، در این پژوهش ابتدا در مصاحبه با زنان سوالهای کلی مطرح شد (مثلا هدف شما از تماشای سریالهای شبکه جم چیست؟) و سپس بر اساس اظهارات فرد مصاحبه شونده، سوالات جزییتر مطرح شد و در نهایت از تاثیرات این سریالها بر آن سوالاتی شد. در مصاحبهها سعی بر آن بود که حتی دیدگاههای افراد قبلی مصاحبه شونده نیز در تقابل با دیدگاههای زنان مصاحبهشونده (به عنوان نوعی سوال مواجههای) مطرح شود تا دیدگاههای زنان مصاحبه شونده به طور روشنتری درک شود.

3-5-1-1-پایایی و روایی در دادههای کیفی
میکوت و مورهاوس (1994)، به جای تاکید بر پایایی و روایی، قابلیت اعتماد طرحهای پژوهش کیفی را مطرح میکنند. آنان چهار عامل را که به مدد آنها اعتمادسازی میشود، چنین خلاصه میکنند:
1- استفاده از چند روش برای گردآوری دادهها: این موضوع شبیه مفهوم مثلثبندی18 است. استفاده از مصاحبه در کنار مشاهده میدانی و تحلیل اسناد موجود نشانگر آن است که موضوع مورد بررسی از چند منظر گوناگون بررسی شده و میتوان به یافتهها اعتماد بیشتری داشت.
2- بازرسی مسیر کسب اطلاعات: اساسا به معنای ثبت مداوم دادههای اصلی به کار رفته در تحلیل و توضیحات پژوهشگر و روشهای تحلیل است. مسیر بازرسی مدارک تحقیق به دیگران اجازه میدهد تا فرایندهای فکری حاکم بر کار پژوهشی را بازبینی و دقت نتایج را مستقلا ارزیابی کنند.
3- وارسی از سوی افراد تحت بررسی: در این روش از شرکتکنندگان در پژوهش خواسته میشود تا یادداشتها و نتیجهگیریهای شما را بخوانند و بگویند که توصیف شما از آنچه به شما گفتهاند، دقیق است یا خیر.
4- گروه پژوهشی: این روش فرض میکند که اعضای گروه پژوهشی، هنگام تفسیر دادههای خود، بر صداقت و دقت یکدیگر نظارت دارند. گاه از یک شخص بیرونی خواسته میشود تا فرایند مذکور را مشاهده کند و در مورد سوگیریها و سوءتفسیرهای احتمالی، در هر جا که لازم شد، سوال کند (دی ویمر؛ آر دومینیک، 1384: 171- 172).
در پژوهش حاضر از چهار راهبردی که میکوت و مورهاوس (1994) مطرح کردهاند به منظور افزایش قابلیت اعتماد پژوهش مورد نظر استفاده شده است. به این صورت که در پژوهش مورد نظر علاوه بر مصاحبه ساخت نیافته با مصاحبهشوندگان، وضعیت زندگی مصاحبه شوندگان بررسی خواهد شد و از فن مشاهده در این زمینه بهره گرفته خواهد شد تا اطلاعات ارائه شده از جانب مصاحبه شوندگان با اطمینان بیشتری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از آنجایی که در این پژوهش از روش تلفیقی استفاده شده، قابلیت اعتماد دادههای پژوهشی بالاتر میرود.
در پژوهش حاضر اطلاعات مصاحبههای ساخت نیافته ثبت میشود و این امر امکان وارسی اطلاعات مورد نظر را برای پژوهشگران دیگر فراهم میکند.
همچنین اطلاعات تحلیل شده از افراد مصاحبهشوند، بعد از مصاحبه به آنان ارائه میشود و به این ترتیب صحت و سقم تحلیلهای صورت گرفته افزایش مییابد و به این ترتیب قابلیت اعتماد اطلاعات افزایش مییابد.
در نهایت اطلاعات به دست آمده و تحلیلهای صورت گرفته به استادان مشاور و راهنما ارائه میشود تا به این ترتیب از قابلیت «گروه پژوهشی» برای افزایش قابلیت اعتماد استفاده شود.

3-5-2-پرسشنامه شهابی و جهانگردی
به منظور سنجش متغیر وابسته انگیزهها، از پرسشنامه «انگیزههای تماشای تلویزیونهای ماهوارهای شهابی و جهانگردی» (1387) استفاده شد. این پرسشنامه در اصل به منظور سنجش انگیزههای تماشای تلویزیونهای ماهوارهای فارسی زبان طراحی شده است. این پرسشنامه در مجموع برای سنجش متغیر وابسته انگیزهها از 60 گویه استفاده کرده است که همه گویهها بر روی یک مقیاس 6 درجهای (که در آن به اصلا نمره 1، خیلی کم نمره2، کم نمره 3، متوسط نمره 4، زیاد نمره 5 و خیلی زیاد نمره 6 داده شد) سنجیده شدند. بنابراین هرچه نمره پاسخگو، در زمینه هر انگیزه به نمره 6 نزدیکتر باشد، به معنی شدت انگیزه یک فرد برای تماشای برنامههای تلویزیونی است (شهابی؛ جهانگردی، 1387: 37- 38). انگیزههای تماشای تلویزیون ماهوارهای ذکر شده در این پرسشنامه شامل: 1- انگیزه نارضایتی از تلویزیون ملی، 2- انگیزه کسب اطلاعات سیاسی، 3- انگیزه آموزشی، 4- انگیزه فرار از واقعیات زندگی روزمره، 5- انگیزه الگو گرفتن برای سبک زندگی، 6- انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی، 7- انگیزه آشنایی و لذت بردن از فرهنگ عامه ایرانی و خارجی، 8- انگیزههای مسافرتی- مهاجرتی، 9- انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی و 10- انگیزه دریافت اطلاعات ورزشی میباشد.
در پژوهش حاضر با توجه به تناسب با اهداف پژوهش، فقط از چهار انگیزه (انگیزه آموزشی، انگیز تسهیل تعامل اجتماعی، انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی و انگیزه فرار از واقعیات روزمره) ذکر شده در این پرسشنامه استفاده شد. از آنجایی که چهار انگیزه ذکر شده در پرسشنامه جدید مناسبت زیادی با الگوی اصلی استفاده و خشنودی در چهار بعد کسب آرامش و سرگرمی (مناسبت با انگیزه فرار از واقعیت)، برقراری کنش متقابل اجتماعی (مناسبت با انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی)، کسب هویت شخصی (مناسبت با انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی) و کسب آگاهی (مناسبت با انگیزه آموزشی) دارد؛ لذا از این 4 انگیزه که از پرسشنامه شهابی و جهانگردی (1387) برگرفته شده است؛ استفاده شده است. همچنین به منظور تطبیق بیشتر پرسشنامه با اهداف پژوهش، گویهها اصلاح شد و یک گویه نیز به انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی افزوده شد.
در پرسشنامه جدیددر مجموع از 24 گویه استفاده شد که همه این گویهها بر روی یک مقیاس 6 درجهای (که در آن به اصلا نمره 1، خیلی کم نمره2، کم نمره 3، متوسط نمره 4، زیاد نمره 5 و خیلی زیاد نمره 6 داده شد) تنظیم شد. در این مقیاس هرچه پاسخ پاسخگو، به نمره 6 نزدیکتر باشد، نمره بیشتری دریافت میکند.

3-5-2-1-پایایی و روایی پرسشنامه شهابی و جهانگردی
پایایی پرسشنامه شهابی و جهانگردی بر اساس آزمون آلفای کرونباخ حدود (93/.) برآورد شده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی بر اساس آزمون آلفای کرونباخ (84/.) بدست آمد که ضریب آلفای قابل قبولی میباشد. آلفای کرونباخ پژوهش حاضر به تفکیک مولفهها در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-2: پایایی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی

مولفههای انگیزه تماشای سریالهای شبکه جم
انگیزه آموزشی
انگیزه فرار از واقعیات زندگی روزمره
انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی
انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی
کل
آلفای کرونباخ
86/0
85/0
57/0
79/0
84/0

3-6-شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
در اين پ‍ژوهش در راستاي پاسخگويي به فرضیات مطرح شده از تحلیل های آماری زير با استفاده از نرم افزار SPSS18 استفاده شد:
فنون مورد استفاده به منظور تجزیه و تحلیل دادههای کمی در پژوهش حاضر مشتمل بر آمار توصیفی و آمار استنباطی است که در بخش آمار توصیفی از شاخصهایی مانند میانگین و انحراف استاندارد بهره گرفته خواهد شد و در قسمت آمار استنباطی آن از آزمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره خودمختاری، ایدئولوژی، ساختار اجتماعی، سبک زندگی Next Entries پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، تحلیل داده، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس