پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، نقش اجتماعی، زبان عامیانه، اردشیر بابکان

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………..96
4ـ 2 تعریف لغوي فرهنگ …………………………………………………………………………………………..96
4ـ 3 تعریف اصطلاحی فرهنگ …………………………………………………………………………………..96
4ـ 4 ضرورت جامعه شناسی فرهنگ …………………………………………………………………………97
4ـ 5 حافظ شيرازي و هويت فرهنگی ………………………………………………………………………..98
4ـ 6 بازتاب ویژگیهای فرهنگی در غزلهای حافظ ……………………………………………….99
4ـ 7 آشنایی حافظ با چند هنر ……………………………………………………………………………….101
4 ـ 8 ادبیات عامیانه چیست؟………………………………………………………………………………102
4ـ 9 فرهنگ شفاهی ) ادبيات فولکلور ) …………………………………………………………….102
4ـ 9 ـ 1 زبان عامیانه در غزلیات حافظ …………………………………………………………….103
4ـ 9 ـ 2 استفاده از الفاظ شکسته در غزل حافظ ……………………………………………..105
4ـ 9 ـ 2 ـ 1پاش به جای پایش …………………………………………………………………………105
4ـ 9 ـ 2 ـ 2 چل به جای چهل ………………………………………………………………………….105
4ـ 9 ـ 2 ـ 3 چار به جای چهار ………………………………………………………………………….105
4ـ 9 ـ 2 ـ 4 شنفت به جای بشنود و شنید ……………………………………………………..106
4ـ 9 ـ 2 ـ 5 دواش به جای دوایش …………………………………………………………………..106
4ـ 10 استفاده از لهجۀ شیرازی …………………………………………………………………………..107
4ـ 11ضرب المثل ……………………………………………………………………………………………….107
4ـ 12 ـ 1 باورها، اعتقادات رسوم و آیینها ……………………………………………………….111
4ـ 12 ـ 2 آیین و رسم و سنت  …………………………………………………………………………111
4ـ 12 ـ 3 جشنها و اعیاد …………………………………………………………………………………112
4ـ 12 ـ 4 نوروز ………………………………………………………………………………………………….112
4ـ 12 ـ 4 ـ 1پیشینۀ نوروز ………………………………………………………………………………114
4ـ 12 ـ 4 ـ 2 نوروز در هخامنشیان ………………………………………………………………….116
4ـ 12 ـ 4 ـ 2 بهاریه در سبک عراقی ……………………………………………………………….117
4ـ 12 ـ 4 ـ 2 میر نوروزی …………………………………………………………………………………119
4ـ 12 ـ 4 ـ 3 نوروز طبق تاریخ و تقویم جلالی ……………………………………………….120
4ـ 12 ـ 4 ـ 4 عیدی دادن در نوروز …………………………………………………………………120
4ـ 12 ـ 4 ـ 5 سیزده به در …………………………………………………………………………….120
4ـ 12 ـ 5روزه و رمضان ………………………………………………………………………………………….121
4ـ 12 ـ 5 ـ 1 تقاضای عفو در رمضان ……………………………………………………………………126
4 ـ 12 ـ 6 شب یلدا …………………………………………………………………………………………………127
4ـ 12 ـ 7 اسب و قبا فرستادن ……………………………………………………………………………….128
4 ـ 12 ـ 8 استخاره کردن……………………………………………………………………………………….128
4 ـ 12 ـ 9 اسفند در آتش کردن……………………………………………………………………………129
4 ـ 12 ـ 10 اسطوره و اساطیر در غزلیات حافظ ……………………………………………………129
4 ـ 12 ـ10 ـ 1 تعریف لغوی اسطوره …………………………………………………………………….130
4 ـ 12 ـ 10 ـ 2 تعریف اسطلاحی اسطوره ……………………………………………………………131
4 ـ 12 ـ 10 ـ 3 رویکردهای اسطوره ……………………………………………………………………131
4 ـ 12 ـ 10 ـ 4 سیمای اساطیر در دیوان حافظ ………………………………………………….131

4ـ 12 ـ 11افیون در شراب انداختن…………………………………………………………………………143
4 ـ 12 ـ 12انگشتری زنهار …………………………………………………………………………………….. 143
4 ـ 12ـ 13 بازیها ……………………………………………………………………………………………………144
4 ـ12ـ 13 ـ 1 چوگان …………………………………………………………………………………………….144
4 ـ 12 ـ 13 ـ1 ـ 2 چوگان در شعر فارسی ……………………………………………………………145
4 ـ 12 ـ 13 ـ 2 شطرنج ………………………………………………………………………………………..147
4 ـ 12 ـ 13 ـ 2 ـ 1 واژۀ شطرنج ……………………………………………………………………………147
4 ـ12 ـ 13 ـ 2 ـ 2 تاریخچه‌ی پیدایش شطرنج …………………………………………………….148
4 ـ 12 ـ 13 ـ 2 ـ 3 کارنامه‌ی اردشیر بابکان (اشکانیان) ……………………………………..148
4 ـ 12 ـ 13 ـ 3 نرد ………………………………………………………………………………………………….149
4 ـ 12 ـ 13ـ 3 ـ 1تاریخچۀ نرد …………………………………………………………………………………..150
4 ـ 12 ـ 13 ـ 3 ـ 2 داو ……………………………………………………………………………………………….150
4 ـ 12 ـ 13 ـ 4 لعبت بازی ………………………………………………………………………………………….150
4 ـ 12 ـ 14باورهای عامیانۀ طبی …………………………………………………………………………………152
4 ـ 12 ـ 14 ـ 1 دیوانگی ………………………………………………………………………………………………152
4 ـ 12 ـ 14 ـ 2 بر سر بیمار کمان کشیدن ………………………………………………………………..152
4 ـ 12 ـ 14 ـ 3 تریاک …………………………………………………………………………………………………153
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 خاصیت درمانی احجار ………………………………………………………………………153
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 ـ 1 یاقوت و مفرح بودن آن ………………………………………………………………153
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 ـ 2توتیا ……………………………………………………………………………………………..154
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 ـ 3 کحلالجواهر ……………………………………………………………………………….154
4 ـ 12 ـ 14 ـ 4 ـ 4 شیشه ………………………………………………………………………………………….155
4 ـ 12 ـ 15 بزم دور………………………………………………………………………………………………………155
4 ـ 12 ـ 16 بوسه بر رخ مهتاب زدن………………………………………………………………………….. 156
4ـ 12 ـ 17 بیضه در کلاه داشتن ……………………………………………………………………………….. 156
4 ـ 12 ـ 18پای ماچان …………………………………………………………………………………………………156
4 ـ 12 ـ 19 پنج نوبت زدن…………………………………………………………………………………………. 157
4ـ 12 ـ 20 پری …………………………………………………………………………………………………………. 157
4 ـ 12 ـ 21 پوشاک و لباس …………………………………………………………………………………………157
4 ـ 12 ـ 21 ـ 1 نقش اجتماعی لباس …………………………………………………………………………158
4 ـ 12 ـ 21 ـ 2 قبای زر افشان …………………………………………………………………………………..160
4 ـ 12 ـ 21 ـ 3 کارکردهای فرهنگی و نقش اجتماعی لباس ………………………………….. 160
4 ـ 12 ـ 21 ـ 4 مراسم و آدابی که لباس بخشی از آن یا کامل کنندۀ آن بود ……………….161
4 ـ 12 ـ 21 ـ 5 عواطف انسانی و لباس …………………………………………………………………………..162
4 ـ 12 ـ 21 ـ 6 بیان حرمت لباس ………………………………………………………………………………….162
4 ـ 12 ـ 21 ـ 7 برای زیبایی و برازندگی ………………………………………………………………………. 163
4 ـ 12 ـ 21 ـ 8 نبرد با ریاکاران ………………………………………………………………………………………163
4 ـ 12 ـ 21 ـ 8 ـ 1 خرقه ……………………………………………………………………………………………….163
4 ـ 12 ـ 21 ـ 9 بیان جنس لباس ……………………………………………………………………………………164
4 ـ 12 ـ 21 ـ 9 ـ 1 کمرزرکش ………………………………………………………………………………………164
4 ـ 12 ـ 21 ـ 9 ـ 2 قصب ………………………………………………………………………………………………164
4 ـ 12 ـ 22 تخته بن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، دیوان حافظ، جامعه شناختی، امیر مبارزالدین Next Entries پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، زردشتی گری، خرقه پوشی، خرقه سوزی