پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، زردشتی گری، خرقه پوشی، خرقه سوزی

دانلود پایان نامه ارشد

د ……………………………………………………………………………………………………. 165
4 ـ 12 ـ 23 تشریف…………………………………………………………………………………………………………..165
4 ـ 12 ـ 24 ثلاثۀ غثاله …………………………………………………………………………………………………. 166
4ـ 12 ـ 25جامه کاغذین پوشیدن …………………………………………………………………………………. 167
4ـ 12 ـ 26 جرعه فشانی بر خاک ……………………………………………………………………………………167
4ـ 12 ـ 27 چار تکبیر ……………………………………………………………………………………………………168
4ـ 12 ـ 28 چتر گرفتن ………………………………………………………………………………………………… 168
4 ـ 12 ـ 29 چشم زخم …………………………………………………………………………………………………..168
4 ـ 12 ـ 30خاک پاشیدن در تظلم ………………………………………………………………………………..169
4 ـ 12 ـ 31 خاک در دهان انداختن ……………………………………………………………………………..169
4 ـ 12 ـ 32 خال بر جبین گذاشتن ………………………………………………………………………………170
4 ـ 12 ـ 33 خرمهره ………………………………………………………………………………………………………171
4 ـ 12 ـ 34خوان یغما ……………………………………………………………………………………………………171
4 ـ 12 ـ 35 خونبها ………………………………………………………………………………………………………172
4 ـ 12 ـ 36دیوانه و ماه نو …………………………………………………………………………………………….172
4 ـ 12 ـ 37رسم قبول …………………………………………………………………………………………………..173
4 ـ 12 ـ 38 رسوم شکار ………………………………………………………………………………………………..173
4 ـ 12 ـ 38 ـ 1 مضراب و کبوتر ……………………………………………………………………………………173
4 ـ 12 ـ 38 ـ 2 دوختن چشم باز شکاری …………………………………………………………………….174
4 ـ 12 ـ 39 رسوم صوفیان …………………………………………………………………………………………….174
4 ـ 12 ـ 39 ـ 1 آیین سماع ………………………………………………………………………………………….174
4 ـ 12 ـ 39 ـ 2 خرقه پوشی ……………………………………………………………………………………….174
4 ـ 12 ـ 39 ـ 3 خرقه انداختن ……………………………………………………………………………………..175
4 ـ 12 ـ 39 ـ 4 خرقه دریدن ……………………………………………………………………………………….175
4ـ 12 ـ 39 ـ 5 خرقه سوزی …………………………………………………………………………………………175
4ـ 12 ـ 39 ـ 5 خرقه از سر بر کشیدن ………………………………………………………………………..177
4 ـ 12 ـ 39 ـ 6 سجّاده بردوش افکندن ……………………………………………………………………..177
4 ـ 12 ـ 39 ـ 7 احرامگرفتن و لبّیکزدن ……………………………………………………………………178
4 ـ 12 ـ 39 ـ 8 چهله داشتن ……………………………………………………………………………………..178
4 ـ 12 ـ 40 سر تراشیدن قلندران …………………………………………………………………………….. 178
4 ـ 12 ـ 41 سعد و نحس ستارهگان……………………………………………………………………………178
4 ـ 12 ـ 42 شادی خوردن ………………………………………………………………………………………….179
4 ـ 12 ـ 43 شیشه بازی ………………………………………………………………………………………………179
4 ـ 12 ـ 44 طلسمات عجایب ……………………………………………………………………………………..180
4 ـ 12 ـ 45فال زدن یا فرجام خواستن ………………………………………………………………………180
4 ـ 12 ـ 46 کاسه گردان …………………………………………………………………………………………………182
4 ـ 12 ـ 47 کاسه گرفتن ………………………………………………………………………………………………..182
4 ـ 12 ـ 48گلاب گیری ………………………………………………………………………………………………….183
4 ـ 12 ـ 49 گیسو بریدن ……………………………………………………………………………………………….183
4 ـ 12 ـ 50 ماجرا ………………………………………………………………………………………………………… 183
4 ـ 12 ـ 51 مشاغل در غزلیات حافظ ……………………………………………………………………………184
4 ـ 12 ـ51 ـ 1 مشاطهگری ………………………………………………………………………………………..184
4 ـ 12 ـ 51 ـ 2 آینه داری …………………………………………………………………………………………….185
4 ـ 12 ـ 51 ـ 3 خوشه چینی ……………………………………………………………………………………….185
4 ـ 12 ـ 53 مهرگیاه ……………………………………………………………………………………………………. 187
4 ـ 12 ـ 52 مغیلان ……………………………………………………………………………………………………….186
4 ـ 112 ـ 54 نثار …………………………………………………………………………………………………………..187
4 ـ 12 ـ 55 نذرکردن ………………………………………………………………………………………………….. 187
4 ـ 12 ـ 56 نعل در آتش کردن ………………………………………………………………………………….. 188
4 ـ 12 ـ 57 ورق شعبده ……………………………………………………………………………………………… 188
4 ـ 12ـ 58 وظیفه دادن ………………………………………………………………………………………………. 188
4 ـ 12 ـ 59 هفت کشور ……………………………………………………………………………………………… 189
4 ـ 12 ـ 60 همرهان به سر تازیانه ……………………………………………………………………………. 189
4 ـ 12 ـ 61 همای ……………………………………………………………………………………………………….. 190
4 ـ 12 ـ62 هندوی مقبل …………………………………………………………………………………………… 190
4 ـ 12 ـ 63 دین …………………………………………………………………………………………………………….190
4 ـ 12ـ 64 اشاره به داستانهای مذهبی ………………………………………………………………………..194
4 ـ 12 ـ64 ـ 1 حضرت یوسف(ع ) …………………………………………………………………………….194
4 ـ 12 ـ 64 ـ 1 ـ 1 به چاه افتادن یوسف ………………………………………………………………..194
4 ـ 12 ـ 64 ـ 1 ـ 2 عشق زلیخا ………………………………………………………………………………..196
4 ـ 12 ـ 64 ـ 1 ـ 3 عزیزی مصر …………………………………………………………………………….197
4 ـ 12 ـ 64 ـ 1 ـ 4 وصال یعقوب و یوسف ……………………………………………………………….198
4 ـ 12 ـ 64 ـ 2 حضرت خضر(ع ) ……………………………………………………………………………..198
4 ـ 12 ـ 64 ـ 3 حضرت موسی(ع ) ………………………………………………………………………..198
4 ـ 12 ـ 64 ـ 4 حضرت سلیمان (ع ) ……………………………………………………………………..200
4 ـ 12 ـ 64 ـ 5 حضرت عیسی(ع ) ………………………………………………………………………202
4 ـ 12 ـ 65 اشاره به ادیان دیگر ……………………………………………………………………………..205
4 ـ 12ـ 65 ـ 1 مانويت ……………………………………………………………………………………………..205
4 ـ12 ـ 65 ـ 2 زردشتی گری ………………………………………………………………………………….206
4 ـ 12 ـ 65 ـ 3 آئین مهر ……………………………………………………………………………………. 207
4 ـ 12 ـ 66 مسائل نجومی در غزلیات حافظ …………………………………………………………209
4 ـ 12 ـ 66 ـ 1 طالع بینی …………………………………………………………………………………… 210
4 ـ 12 ـ 66 ـ 2 رد يا نفي اختر گوئي …………………………………………………………………….210
4 ـ 12 ـ 66 ـ 3 ارتفاع گرفتن خورشيد ………………………………………………………………… 210
4 ـ 12 ـ 66 ـ 4 دیو وشهاب …………………………………………………………………………………. 211
4 ـ 12 ـ 66 ـ 5 اشاره به کوکب هدایت ………………………………………………………………..211
4 ـ 12 ـ 66 ـ 6 ماهیت و شکل فلک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، نقش اجتماعی، زبان عامیانه، اردشیر بابکان Next Entries پایان نامه ارشد درباره حافظ شیرازی، غزلیات حافظ، هویت فرهنگی، فارسی زبان