پایان نامه ارشد درباره عملکرد کارکنان، پرستاران شاغل

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 4 – 20 : ضريب همبستگي بين ميانگين نمرات موانع عملکردي تجربه شده توسط نمونه هاي مورد
پژوهش در حيطه هاي مختلف (اصلي و همراه)………………………………………………………90
جدول 4 – 21 : مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک جنس…………………………………………………………………………91
جدول 4 – 22 : مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک سن…………………………………………………………………………92

جدول 4 – 23 : مقايسه دو گانه ميانگين نمرات حيطه هاي موانع عملکردي اصلي و همراه بر حسب
گروه هاي سني…………………………………………………………………………………………………………95-93
جدول 4 – 24 : مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک تحصيلات………………………………………………………………..96

جدول 4 – 25 : مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک وضعيت استخدامي………………………………………………….97

جدول 4 – 26 : مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک نوبت کاري………………………………………………………………98

جدول 4 – 27 : مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک نوع نوبت کاري………………………………………………………..99

جدول 4 – 28 : مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک بيمارستانها……………………………………………………….101-100

جدول 4 – 29 : مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک نوع بخش ويژه………………………………………………………102

جدول 4 -30 : ضريب همبستگي بين ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي تجربه شده توسط نمونه هاي
مورد پژوهش تفکيک مشخصات فردي-شغلي کمي……………………………………………………….103
جدول 4 -31 : ضريب همبستگي بين ميانگين نمرات حيطه هاي همراه تجربه شده توسط نمونه هاي
مورد پژوهش تفکيک مشخصات فردي-شغلي کمي……………………………………………………….104

فهرست نمودار هاي فصل چهار :
نمودار 4- 1 : نمودار خطي ميانگين نمرات موانع عملکردي تجربه شده در چهار حيطه اصلي (محيطي، تکنولوژي و تجهيزات، سازماندهي و وظايف) از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش……………………….85
نمودار 4- 2 : مقايسه فاصله اطمينان 95% ميانگين نمرات موانع عملکردي تجربه شده در چهار حيطه اصلي (محيطي، تکنولوژي وتجهيزات، سازماندهي و وظايف) از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش…..86

نمودار 4 – 3 : نمودار خطي ميانگين نمرات حيطه هاي موانع عملکردي همراه تجربه شده توسط نمونه هاي مورد پژوهش (کمک و همکاري کمک بهيار،کمک سايرپرستاران، کمک منشي بخش و فضاي
بخش وتخت/اتاق بيمار) از ديدگاه آنان……………………………………………………………………………………………88
نمودار 4 – 4 : مقايسه فاصله اطمينان 95% ميانگين نمرات حيطه هاي موانع عملکردي همراه تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش (کمک و همکاري کمک بهيار، کمک سايرپرستاران، کمک منشي بخش وفضاي بخش وتخت/اتاق بيمار)از ديدگاه آنان ……………………………………………………………………………………………………89

ابزار گرداوري اطلاعات:
نسخه انگليسي ابزار
نسخه فارسي ابزار

بيان مسئله:
واژه مراقبت ويژه در بر گيرنده سلسله فعاليتهايي است که در قالب ارائه مراقبتهاي مداوم، دقيق و اختصاصي توسط تيم ماهر مراقبت و با استفاده از تجهيزات و امکانات پيشرفته انجام ميشود(1). مطالعات نشان داده است که ارائه مراقبت به بيماران بستري در بخشهاي ويژه که در وضعيتهاي خطير حياتي قراردارند، توانسته است پيامدهاي جبرانناپذير يا مرگ ومير را تا 60 درصد کاهش دهد(2). مهارت و تجربه پرستاران ويژه که حاصل تجربه کاري آنان در بخش مراقبت ويژه و انجام بسياري از فرايندها و مداخلات پيچيده درماني ميباشد و توانمندي آنان در پاسخ به مسائل و مشکلات بالقوه بيماران بدحال و داراي مشکلات پيچيده در هنگام پذيرش و يا در زمان بستري بيماران، به کيفيت مراقبت در اين بخشها ميافزايد(3). که اين امر خود گوياي اهميت نقش کليدي پرستاران شاغل در اين بخشها در راستاي تامين و حفظ بهبودي بيماران بدحال بستري در بخش ويژه ميباشد(4 ). لذا در بسياري از موارد در دسترس نبودن فوري آنان بر بالين بيماران و يا کمبود تعداد اين پرستاران که يک منبع اطلاعاتي و حمايتي براي پرستاران و پزشکان کم سابقه نيز به شمار ميآيند، موجب افزايش خطرات و مرگ و مير ناشي از عوارض بالقوه و جبران ناپذير در آنان ميشود(3).
ابي1 طي مطالعهاي که در خصوص تضمين کيفيت مراقبت در بخش ويژه انجام داد اظهار ميدارد که پرستاران بخش ويژه تقريباً دو سوم از زمان خود را صرف مراقبت مستقيم و بقيه آن را صرف مراقبت غيرمستقيم از بيمار مينمايند(5). گليس2 مراقبتهاي مستقيم پرستاري را مراقبتهايي ميداند که بر بالين بيمار انجام ميشود مانند: تغذيه، تغيير پوزيشن، ماساژ، ورزش وغيره. همچنين مراقبتهاي غير مستقيم به اموري مانند: آماده کردن دارو، ثبت اطلاعات ، برقراري ارتباطات کاري، همراهي با بازديد کنندگان و غيره اطلاق ميشود که اين اقدامات دور از بالين بيمار صورت ميگيرد (6). از آنجاييکه روش تقسيم کار در بخشهاي ويژه روش موردي3 ميباشد و در روش موردي، هر پرستار مسئول ارائه کليه مراقبت هاي پرستاري (مستقيم وغيرمستقيم) است، لـذا در پارهاي از مـوارد، پيامـدهاي جبـران ناپذير ميتواند حاصل اختلال در عملکرد پرستاران به دليل همزماني ارائه مراقبتهاي مستقيم و غيرمستقيم باشد (7،6).نکته حائز اهميت ديگر اينکه مراقبت مستقيمي که پرستاران بخش ويژه به بيماران ارائه ميدهند جهت پيش بيني اختصاص نيروي کار مورد استفاده قرار ميگيرد.بر همين اساس بوچن4 پيشنهاد ميکند که توجه به نيروي کار پرستاري، يک روش تضمين کننده کيفيت مراقبت سيستم بهداشتي ميباشد. لذا بهتر است کيفيت مراقبت با پيامدهاي مرتبط با بيمار در بخشهاي مراقبت حاد مورد بررسي قرار گيرد(5).

با رويکرد به ماهيـت بخش ويژه و بيمـاران بستري در آن، ميتـوان گفت که در بخش ويژه موقعيتهاي متعددي وجود دارد که با فشار کاري بر پرستار همراه ميباشد(8). شاغلين بخشهاي ويژه، در راستاي ارائه مراقبت که مشتمل بر يک سلسله فعاليت چند جانبه است، به طور مداوم با حجم زياد اطلاعات، تعدد وظايف، محدوديت زماني و مداخلات ديگران مواجهاند(9). پرستاران بخشهاي ويژه، در راستاي ارايه خدمات مراقبتي که همواره با هدف حفظ عملکرد سيستمهاي حياتي بدن بيماران بدحال انجام ميشود، از يک سو ميبايست شبکه پيچيدهاي از عوامل ايجاد کننده پيامدهاي متصور و غير متصور در بيماران را بررسي، تفکيک و حل و فصل کنند. و از سوي ديگر ميبايست به طور همزمان اطلاعات شفاف و درستي را در اختيار مددجويان و خانوادههايشان که با تنشهاي روحي مواجهاند قرار دهند و عملا با شديدترين زواياي عاطفي آنها تعامل داشته باشند، که اين خود گوياي بار کاري آنان است(10،8 ،4) .
در اين ارتباط کاسنيک5 معتقد است که حجم بالاي کار و تنشهاي موجود درمحيط کاري، زماني رخ ميدهد که انتظارات شغلي بالا و توانايي در تصميمگيري و حل مشکل پائين باشد. تداخل بين محدوديتهاي زماني و گستردگي انتظارات شغلي و وظايف، منجر به ايجاد استرس در ارائهدهندگان مراقبت و در نتيجه افزايش بار کاري و متعاقبا کاهش کيفيت مراقبت از بيمار ميشود. اين عوامل باعث عدم رضايت بيمار و پرسنل ميگردد(11). فرنچ6 و همکارانش نيز در مطالعهاي دريافته بودند که بارکاري مشخصترين استرس محيط کاري مي باشد و سطح بالاتر استرس با سطح پايين تر رضايت شغلي همراه است(12).
نتايج حاصل از ديگر مطالعات انجام شده در خصوص بار کاري پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه حاکي از اين است که در 28 درصد موارد پرستاران و يا کارکنان شاغل در اين بخشها با بار کاري سنگين و شديد مواجهاند. بار کاري سنگين به عنوان بزرگترين عامل استرس شغلي تاثيرگذار بر عملکرد پرستاران بخشهاي مراقبت ويژه محسوب ميشود که در 13 درصد موارد موجب بروز عوارض ناگوار از جمله مرگ و مير ناشي از کيفيت پايين مراقبت هاي ارائه شده ميگردد(13). از اينرو مقوله حجم کار و نيروي انساني، همچنين محدوديتهاي زماني، نظارت و پشتيباني ناکافي، هرج و مرج و به طور کلي محيط پراسترس ، که بخشي از مجموعه عوامل مرتبط با کار و محيط کاري بخش مراقبت ويژه را به خود اختصاص ميدهند، به عنوان عوامل تاثيرگذار بر روي مسائل مرتبط با بيماران و پرستاران بخشهاي ويژه، حائز اهميت ميباشند(14).
از آنجائيکه عملکرد پرستاران حرفه اي بعنوان ارائه دهنده گان خدمات مراقبتي، با محيطي که اين اقدامات در آن انجام ميشود مرتبط ميباشد، لذا نامناسب بودن شرايط و امکانات محيط کار ميتواند تاثيرات نامطلوبي روي بيمار، خانواده اش و همچنين کارکنان اعمال کند. مسائلي مانند ارتباط و همکاري ضعيف، اطلاعات ناکافي جهت تصميم گيري، عدم کفايت تعداد کارکنان نسبت به نياز هاي بيماران، همچنين عدم وجود مديريت کارآمد، که از شاخص هاي مطرح در رابطه با محيط کار و عملکرد کارکنان مي باشند، موجب افزايش بار کاري و بروز موانع متعدد در راستاي ارائه مراقبت مطلوب و برخوردار از کيفيت بالا و در نتيجه خسارتهاي جبران ناپذيري خواهد شد. بطور مثال کاناس7 و همکارانش در يافته بودند که ميزان مرگ و مير در بخشهاي ويژهاي که ارتباط و همکاري بين کارکنان و پزشکان بهتر باشد، کمتر از حد پيشبيني شده است(15).
درراستاي نقش عوامل مرتبط با محيط کاري گرسز8 نيز معتقد است که مسائل موجود در بخش ويژه مانند فشار کاري بالا، پيچيدگي وظايف، ميزان مرگ و مير و ناخوشي بالاي بيماران، فوريت هاي مراقبتي، تعدد پذيرشها و انتقالات ، مسائل ارتباطي با همکاران، استقلال پايين، سر و صداي زياد ، تجهيزات ناکافي يا نامناسب و الزام به استفاده مکرر از فنآوري پيچيده، همچنين کمبود پرسنل و تعدد بيماران بدحال ميتوانند بارکاري پرستاران بخش ويژه را افزايش دهد(4). وي همچنين در مطالعه ديگري اظهار ميدارد که سيستم کاري در بخش ويژه بر عملکرد پرستاران تاثير منفي دارد و تهديد بالقوهاي براي کيفيت و ايمني مراقبت از بيمار محسوب ميشود(8). المدينه9 نيز معتقد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع 35-25، 45-35، 55-45 Next Entries پایان نامه ارشد درباره پرستاران شاغل