پایان نامه ارشد درباره عملکردي، 00/0، حيطه

دانلود پایان نامه ارشد

از20 % از واحدهاي مورد پژوهش، فضاي بخش و تخت/اتاقها را به عنوان مانع عملکردي اعلام کردند.

جدول 18: مقايسه نمرات موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک چهار حيطه اصلي
(محيطي، تکنولوژي و تجهيزات سازماندهي و وظايف) از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش

موانع عملکردي

تعداد
ميانگين
انحراف معيار

خطاي
انحراف معيار
فاصله
اطمينان 5%
براي ميانگين
آزمون

حد پايين
حد
بالا

موانع عملکردي محيطي

129

17/0
23/0
02/0
13/0
21/0
ANOVA يکطرفه 0001/0 P
موانع عملکردي مرتبط با
سازما ندهي
129
17/0
20/0
02/0
13/0
20/0

موانع عملکردي مرتبط با تجهيزات و تکنولوژي
130
32/0
27/0
02/0
27/0
36/0

موانع عملکردي مرتبط با وظايف
130
33/0
31/0
03/0
28/0
39/0

مجموع چهار حيطه

518
25/0
27/0
01/0
22/0
27/0

اطلاعات مندرج در جدول بالا مربوط به ميانگين و انحراف معيارنمرات چهار حيطه اصلي موانع عملکردي ميباشد. بر اساس آزمونهاي آماري انجام شده ، اختلاف معني داري بين حيطه تجهيزات و تکنولوژي(27/0± 32/0) و حيطه وظايف (31/0 ± 33/0) با حيطه هاي محيطي (23/0±17/0) و سازماندهي (20/0±17/0 ) مشاهده مي شود.

نمودار1 : نمودار خطي ميانگين نمرات موانع عملکردي تجربه شده در چهار حيطه اصلي (محيطي، تکنولوژي و تجهيزات، سازماندهي و وظايف) از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش

نمودار فوق نمايانگر آن است که بيشترين ميانگين نمرات موانع عملکردي تجربه شده توسط واحدهاي مورد پژوهش در حيطه هاي چهارگانه اصلي به ترتيب مربوط به حيطه هاي : وظايف ،تجهيزات و تکنولوژي ،سازماندهي و محيطي مي باشد.

نمودار2: مقايسه فاصله اطمينان 95% ميانگين نمرات موانع عملکردي تجربه شده در چهار حيطه اصلي (محيطي، تکنولوژي و تجهيزات، سازماندهي و وظايف) از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش

نمودار فوق ضمن مقايسه فاصله اطمينان 95% ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي موانع عملکردي از ديدگاه نمونه هاي مورد پژوهش ، نمايانگرآن مي باشد که موانع عملکردي تجربه شده در دو حيطه مرتبط با وظايف و تکنولوژي و تجهيزات ، در عين حال که از لحاظ آماري مشابه و بدون اختلاف معني دار مي باشند، در مقايسه با دو حيطه محيطي و سازماندهي، که انها نيز با يکديگر اختلاف معني دار ندارند ، از ميانگين نمرات بالاتري برخوردار مي باشند.

جدول 19: مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات تجربه شده درحيطه هاي موانع عملکردي همراه
(کمک و همکاري کمک بهيار، کمک ساير پرستاران،کمک منشي بخش و فضاي بخش وتخت/اتاق بيمار)
توسط نمونه هاي مورد پژوهش از ديدگاه آنان

شاخص هاي
آماري
موانع
عملکردي

تعداد
ميانگين
انحراف معيار

خطاي انحراف معيار
فاصله اطمينان 95% براي ميانگين
آزمون

حد پايين
حد بالا

موانع عملکردي مربوط به همکاري کمک بهيار

16
14/0
32/0
08/0
02/0-
31/0
One way ANOVA P 0.0001

موانع عملکردي مربوط به همکاري ساير پرستاران

103
21/0
37/0
03/0
14/0
29/0

موانع عملکردي مربوط به همکاري منشي بخش

30
51/0
72/0
13/0
24/0
78/0

موانع عملکردي مرتبط با شرايط بخش و تخت/اتاق بيمار
130
47/0
43/0
03/0
40/0
55/0

نتايج جدول فوق نشان دهنده آن است بالاترين ميانگين وانحراف معيار نمرات مانع عملکردي تجربه شده توسط نمونه هاي مورد پژوهش به ترتيب مربوط به همکاري منشي بخش (72/0±51/0) و شرايط بخش و تخت/اتاق بيمار (43/0±47/0) مي باشد.

نمودار 3 : نمودار خطي ميانگين نمرات حيطه هاي موانع عملکردي همراه تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش(کمک کمک بهيار، کمک سايرپرستاران، کمک منشي بخش و
فضاي بخش وتخت/اتاق بيمار)از ديدگاه آنان

نمودار فوق نمايانگر آن است که بيشترين ميانگين نمرات حاصل از ارزيابي حيطه هاي موانع عملکردي همرا ه تجربه شده توسط نمونه هاي مورد پژوهش از ديدگاه آنان مربوط به حيطه هاي کمک منشي بخش ،شرايط فيزيکي محل کار ، کمک ساير پرستاران و کمک و همکاري کمک بهيار مي باشد.

نمودار 4: مقايسه فاصله اطمينان 95% ميانگين نمرات حيطه هاي موانع عملکردي همراه تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش(کمک و همکاري کمک بهيار، کمک سايرپرستاران، کمک منشي بخش و
فضاي بخش وتخت/اتاق بيمار)از ديدگاه آنان

نمودارفوق ضمن اينکه مقايسه ميانگين نمرات حيطههاي موانع عملکردي همراه تجربه شده توسط نمونههاي مورد پژوهش را نشان ميدهد، نمايانگر اين مسئله ميباشد که در حيطه مربوط به کمک منشي بخش، نوسان بيشتري در پاسخ دهي نسبت به حيطه هاي ديگر ديده مي شود.

جدول20 : ضريب همبستگي بين ميانگين نمرات موانع عملکردي تجربه شده توسطنمونه هاي مورد پژوهش در حيطه هاي مختلف (اصلي و همراه)

اصلي
همراه
موانع
عملکردي

ازمون اسپيرمن

محيطي

سازماندهي
تکنولوژي و
تجهيزات
وظايف

کمک
کمک بهيار
کمک ساير پرستاران
منشي بخش
وضعيت بخش
و تخت/اتاق
اصلي
محيطي
ضريب همبستگي
1
371/0
377/0
391/0
195/0
065/0
220/0-
273/0

معني داري

0001/
0001/
0001/
469/0
513/0
242/0
002/0

تعداد
129
128
129
129
16
102
30
129

سازماندهي
ضريب همبستگي
371/0
1
469/0
438/0
259/0
195/0
507/0-
164/0

معني داري
0001/0

0001/
0001/
333/0
050/0
004/0
063/0

تعداد
128
129
129
129
16
102
30
129

تجهيزات و
تکنولوژِي
ضريب همبستگي
377/0
469/0
1
541/0
228/0
100/0
254/0-
250/0

معني داري
0001/0
0001/

001/0
395/0
315/0
175/0
004/0

تعداد
129
129
130
130
16
103
30
130

وظايف
ضريب همبستگي
391/0
438/0
541/0
1
610/0
183/0
238/0-
175/0

معني داري
0001/0
0001/
0001/

012/0
065/0
205/0
046/0

تعداد
129
129
130
130
16
103
30
130
همراه
کمک کمک
بهيار
ضريب همبستگي
195/0
259/0
228/0
610/0
1
341/0
.
320/0

معني داري
469/0
333/0
395/0
012/0
.
254/0
.
226/0

تعداد
16
16
16
16
16
13
4
16

کمک ساير
پرستاران
ضريب همبستگي
065/0
195/0
100/0
183/0
341/0
1
282/0
207/0

معني داري
513/0
050/0
315/0
065/0
254/0
.
229/0
036/0

تعداد
102
102
103
103
13
103
20
103

کمک
منشي بخش
ضريب همبستگي
220/0-
507/0-
254/0-
238/-

282/0
1
202/0-

معني داري
242/0
004/0
175/0
205/0

229/0
.
285/0

تعداد
30
30
30
30
4
20
30
30

وضعيت
بخش و تخت/اتاق بيمار
ضريب همبستگي
273/0
164/0
250/0
175/0
320/0
207/0
202/0-
1

معني داري
002/0
063/0
004/0
046/0
226/0
036/0
285/0
.

تعداد
129
129
130
130
16
103
30
130
اطلاعات جدول فوق نشان دهنده آن است که بين حيطه هاي سازماندهي و وظايف با ساير حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي بيشترين همبستگي و ارتباط و بين حيطه هاي کمک منشي بخش و کمک کمک بهيار با ساير حيطه ها کمترين همبستگي و ارتباط ديده مي شود.کليه ارتباطات بين حيطه ها به غير از ارتباط بين حيطه سازماندهي و کمک منشي بخش از نوع مستقيم مي باشد. .

جدول21 : مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده توسط
نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک جنس

موانع
عملکردي

جنس
اصلي
همراه

محيطي
سازماتدهي
تکنولوزي / تجهيزات
وظايف
همکاري کمک بهيار
همکاري ساير پرستاران
همکاري منشي
وضعيت بخش /اتاق بيمار
male
female
Tota
مذکر
ميانگين
14/0
11/0
36/0
17/0
00/0
27/0
00/0
50/0

نعداد
9
9
9
9
1
6
1
9

انحراف معيار
29/0
11/0
30/0
16/0
.
53/0
.
21/0

ميانه
00/0
16/0
33/0
20/0
00/0
00/0
00/0
50/0

مونث
ميانگين
16/0
17/0
31/0
34/0
15/0
21/0
52/0
47/0

نعداد
120
120
121
121
15
97
29
121

انحراف معيار
22/0
20/0
27/0
31/0
33/0
36/0
72/0
45/0

ميانه
00/0
16/0
28/0
33/0
00/0
00/0
00/0
50/0

مجموع
ميانگين
16/0
16/0
31/0
33/0
14/0
21/0
51/0
47/0

نعداد
129
129
130
130
16
103
30
130

انحراف معيار
23/0
19/0
27/0
30/0
32/0
37/0
72/0
43/0

ميانه
00/0
16/0
28/0
33/0
00/0
00/0
00/0
50/0

آزمون T testوقضاوت
805/0
376/
595/0
015/
655/0
684/0
480/0
871/0

اطلاعات جدول فوق نشان ميدهد که تنها بين جنس و حيطه وظايف موانع عملکردي ارتباط معني دار مشاهده ميشود (5/0 P ) ميانگين نمره موانع عملکردي در حيطه وظايف در جنس مونث از نمره بالاتري برخوردار مي باشد.

جدول 22: مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همراه موانع عملکردي تجربه شده
توسط نمونه هاي مورد پژوهش به تفکيک سن
موانع عملکردي
اصلي

همراه
سن (سال)
شاخص هاي آماري
محيطي
سازمان
دهي
تکنولوزي/
تجهيزات
وظايف
همکاري
کمک بهيار
همکاري ساير پرستاران
همکاري
منشي
وضعيت بخش /
اتاق بيمار
کمتر از 25
ميانگين
22/0
33/0
37/0
39/0

00/0
16/0
75/0

نعداد
3
3
3
3

2
2
3

انحراف معيار
19/0
44/0
07/0
18/0

00/0
23/0
50/0

ميانه
33/0
16/0
40/0
33/0

00/0
16/0
75/0
35-25
ميانگين
16/0
19/0
33/0
37/0
17/0
25/0
45/0
48/0

نعداد
94
94
95
95
13
78
19
95

انحراف معيار
23/0
19/0
29/0
31/0
35/0
40/0
66/0
45/0

ميانه
00/0
16/0
28/0
33/0
00/0
00/0
00/0
50/0
45-35
ميانگين
16/0
08/0
27/0
19/0
00/0
07/0
66/0
45/0

نعداد
28
28
28
28
3
21
6
28

انحراف معيار
25/0
12/0
22/0
22/0
00/0
23/0
03/1
36/0

ميانه
00/0
00/0
24/0
20/0
00/0
00/0
00/0
50/0
55-45
ميانگين
16/0
00/0
13/0
33/0

33/0
77/0
12/0

نعداد
4
4
4
4

2
3
4

انحراف معيار
19/0
00/0
16/0
47/0

47/0
69/0
25/0

ميانه
16/0
00/0
10/0
16/0

33/0
1
00/0
مجموع
ميانگين
16/0
16/0
31/0
33/0
14/0
21/0
51/0
47/0

نعداد
129
129
130
130
16
103
30
130

انحراف معيار
23/0
19/0
27/0
30/0
32/0
37/0
72/0
43/0

ميانه
00/0
16/0
28/0
33/0
00/0
00/0
00/0
50/0
آزمونANOVA و قضاوت
980/0
007/0
405/0
056/0
405/0
210/0
759/0
276/0

اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد که بين سن و دو حيطه وظايف و سازماندهي موانع عملکردي ارتباط معني دار مشاهده مي شود ( 05/0 P ) . بطوريکه بيشترين نمره موانع عملکردي در اين حيطه ها مربوط به گروه سني کمتر از 25 سال مي شود.

جدول23 : مقايسه دو گانه ميانگين نمرات حيطه هاي موانع عملکردي اصلي و همراه بر حسب گروه هاي سني

Tukey HSD TEST
متغيرهاي
وابسته
سن
( I )
سن (j)
اختلاف
ميانگين
(j-i)
خطاي
انحراف
معيار
ضريب
معني داري
فاصله اطمينان 95%

حد پايين
حد بالا
مانع عملکردي محيطي
کمتر از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره عملکردي، خير، بيمار Next Entries پایان نامه ارشد درباره 35-25، 45-35، 55-45