پایان نامه ارشد درباره عملکردي، توزيع، واحدهاي

دانلود پایان نامه ارشد

روش گردآوري داده‌ها: پس ازطي مراحل اخلاقي پژوهش ؛ گرد آوري اطلاعات از طريق مصاحبه حضوري توسط پژوهشگر انجام شد. به اين معنـا که با مراجعـه به محيطهاي پژوهش و پس از هماهنگيهاي لازم با مسئولين مربوطه ؛ پرسشنامهها متعاقب بيان اهداف و ارايه توضيحات لازم مبني بر داوطلبانه و محرمانه بودن شرکت در مطالعه، با کليه پرسنل شاغل در هر يک از محيطهاي مورد نظر، طي سه روز مراجعه مستمر در شيـفتهاي مختلف و از طريق مصاحبـه در مقطع زماني ارديبهشت و خرداد 91 تکميل گرديد. .جهت اطلاع رساني نمونهها در مورد زمان نمونهگيري از طريق هماهنگي با مديران محيطهاي پژوهش اقدام شد. شرکت در اين مطالعه به صورت داوطلبانه بوده و پرسشنامهها به صورت محرمانه و بدون قيد نام و نام خانوادگي شرکت کنندگان در پي انجام مصاحبه حضوري توسط پژوهشگر طي دو ساعت پاياني هر شيفت تکميل گرديد .
روش تجزيه تحليل داده ها : اطلاعات بدست آمده از پرسشنامهها در خصوص موانع عملکردي درحيطههاي چهارگانه اصلي و همچنين موانع عملکردي همراه و ساير اطلاعات فردي _ شغلي مندرج در پرسشنامه جهت تجزيه و تحليل در نسخه 19 spss وارد شد .
شايان ذکر است که در جريان تجزيه و تحليل جهت رسيدن به اهداف ويژه 1 و 2 پژوهش، محاسبه فراواني (تعداد و درصد) پاسخگويي نمونههاي مورد پژوهش به سوالات مربوط به موانع عملکردي صورت گرفت.
جهت رسيدن به هدف 3 و4 پژوهش ؛ از آنجاييکه نحوه نمرهدهي سوالات (34 تا 46 ) مربوط به کمک و همکاري کمک بهيار، ساير پرستاران و منشي بخش و همچنين وضعيت بخش و تخت/اتاق بيمار که عملا ميبايست در حيطه موانع مرتبط با سازماندهي و محيطي تقسيم بندي ميشدند، با بقيه سوالات مربوط به موانع عملکردي متفاوت بودند و همچنين به دليل اينکه فقط برخي از نمونههاي مورد پژوهش قابليـت پاسخدهي به سوالات مذکور را داشتند ؛ اين سوالات در گروهي تحت عنوان موانع عملکردي همراه قرار داده شدند.
در راستاي رسيدن به اين اهداف، ميانگين و انحراف معيار نمرات حيطههاي مختلف موانع عملکردي محاسبه شد. جهت ارتباط سنجي بين حيطههاي مختلف، ابتدا توزيع اين متغيرها بر اساس آزمون Kolmogorov – Smirnov مورد بررسي قرار گرفت. سپس در صورت نرماليتي ، فاصله اعتماد 95% موانع به تفکيک حيطههاي مورد بررسي و همچنين براي مقايسه اين حيطه ها بر اساس متغيرهاي فردي – شغلي نمونههاي مورد پژوهش، از آزمون هاي t-test مستقل و آناليز واريانس( ANOVA ) استفاده گرديد و در صورت عدم نرماليتي از آزمونهاي همتاهاي nonparametric( mann-witny u و Kruskal – Wallis) مورد بررسي قرار گرفت. سطح معني داري آزمونها با 05/0 p ، آزمونها به صورت دو طرفه و اختلاف معني داري به صورت اختلاف آماري) statically significancy ( در نظر گرفته شد. همچنين جهت مقايسه دوگانه حيطهها از آزمونهاي آماري post hoc و spearman استفاده شد.

ملاحظات اخلاقي:
1- اخذ مجوز انجام پژوهش از کميته پژوهش دانشکده، کميته اخلاق و معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
2- ارائه معرفي نامه کتبي به مسئولين محيطهاي پژوهش از طريق معرفي نامه صادره از سوي رياست محترم دانشکده پرستاري مامايي شهيد بهشتي رشت
3- اداي توضيحات پيرامون اهداف به مسئولين محيطهاي پژوهش، ضمن ارائه معرفي نامه کتبي
4- اداي توضيحات پيرامون اهداف پژوهش به واحدهاي مورد پژوهش و بيان اين نکته که شرکت در تحقيق اجباري نيست.
5- انجام تحقيق پس از کسب رضايت و ابراز تمايل واحدهاي مورد پژوهش
6- جمع آوري اطلاعات بدون قيد نام و نام خانوادگي در پرسشنامه به منظور محرمانه ماندن اطلاعات
7- ارائه خلاصه اي از يافته ها به مسئولين محيط هاي پژوهش و يا واحدهاي مورد پژوهش در صورت تمايل آنان
8-تشکر و قدرداني از تمامي افراد شرکت کننده در پژوهش

يافته هاي پژوهش(معرفي جداول):
در اين فصل نتايج مربوط به تجزيه و تحليل داده ها که با استفاده از نرم افزار( 19SPSS ) صورت گرفته است؛ در قالب) 31 ) جدول و( 4 ) نمودار ارائه مي شود.
جداول(8-1) نشـان دهنده توزيع واحـدهاي مـورد پژوهـش برحسـب مشخصـات فردي- شغـلي کيـفي مـيباشند. جدول(9 ) نشان دهـنده شاخصهاي پراکندگي مـرکزي صـفات کمي واحـدهاي مورد پژوهـش ميباشند.
جداول(13-10) مربوط به هدف ويژه اول پژوهش و نشان دهنده توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه در چهارحيطه اصلي ( محيطي ، سازماندهي ، تکنولوژي و تجهيزات و وظايف ) است.
جداول(17-14) مربوط به هدف ويژه دوم پژوهش و نشان دهنده توزيع موانع عملکردي تجربه شده به تفکيک سوالات مطروحه در چهارحيطه همراه( کمک و همکاري کمک بهيار، کمک ساير پرستاران ، کمک منشي بخش و وضعيت بخش و تخت/اتاق بيمار ) از ديدگاه نمونههاي مورد پژوهش است.
جداول(20-18) و همچنين نمودارهاي (4-1) در رابطه با هدف شماره (3 ) پژوهش تنظيم گرديده است . به طوريکه جدول (18 ) و نمودار(1) نشان دهنده مقايسه ميانگين نمرات چهار حيطه موانع عملکردي اصلي تجربه شده توسط ديدگاه نمونههاي مورد پژوهش و همچنين نمودار( 2 ) نمايانگر مقايسه ميانگين و فاصله اطمينان 95 درصد نمرات موانع عملکردي اصلي در حيطههاي مربوطه ميباشند. جدول( 19) و نمودار ( 3 ) نشان دهنده مقايسه ميانگين نمرات حيطه موانع عملکردي همراه تجربه شده توسط نمونههاي مورد پژوهش و همچنين نمودار (4 ) نمايانگر مقايسه ميانگين و فاصله اطمينان 95 درصد نمرات موانع عملکردي همراه در حيطه هاي مربوطه مي باشند. در ضمن جدول (20 ) ضريب همبستگي بين حيطههاي مختلف موانع عملکردي اصلي و همراه را نشان ميدهد.
جداول (31-21) مرتبط با هدف ويژه چهارم پژوهش و نشان دهنده مقايسه ميانگين نمرات حيطه هاي اصلي و همـراه موانع عملکردي تجربه شده توسط نمونههاي مورد پژوهش به تفکيک متغير هاي فردي- شغلي ميباشند.

جدول 1 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب جنس

جنس
تعداد
درصد
مرد
9
9/6
زن
121
1/93
جمع

130
100

جدول فوق بيانگر آن است که بيشتر واحد هاي مورد پژوهش
(1/93%) زن هستند.

جدول 2 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب سن

سن
تعداد
درصد
25
3
3/2
35-25
95
1/73
45-35
28
5/21
55-45
4
1/3
جمع
130
100

جدول فوق نشان مي دهد که بيشتر واحد هاي مورد پژوهش به
ترتيب در گروه هاي سني 35-25 سال(1/73%) و45-35 سال
(5/21%) قرار دارند.

جدول3 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب مدرک تحصيلي

مدرک تحصيلي
تعداد
درصد
کارشناسي
125
2/96
کارشناسي ارشد
5
8/3
جمع

130
100

جدول فوق نشان مي دهد که بيشتر واحد هاي مورد پژوهش
(2/96%) داراي مدرک تحصيلي کارشناسي مي باشند.

جدول 4 : توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب وضعيت استخدامي

وضعيت استخدامي
تعداد
درصد
رسمي
20
4/15
قراردادي
23
7/17
طرحي
4
1/3
پيماني
83
8/63
جمع
130
100

جدول فوق نشان مي دهد که وضعيت استخدامي اکثر واحد هاي
مورد پژوهش (8/63%) از نوع پيماني مي باند.

جدول 5: توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب نوبت کاري در روز جمع آوري اطلاعات

نوبت کاري
تعداد
درصد
صبح کار
44
9/33
عصر کار
39
30
شب کار
43
33
صبح و عصرکار
3
3/2
عصر وشب کار
1
8/0
جمع
130
100

جدول فوق بيانگر آن است که پراکندگي واحد هاي مورد پژوهش در نوبت کاري صبح ،شب و عصر تقريبا يکسان و به ترتيب (9/33%) (33%) و (30%) مي باشد.

جدول 6: توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب نوع نوبت کاري

نوع نوبت کاري
تعداد
درصد
ثابت
10
7/7
چرخشي
120
3/92
جمع
130
100

جدول فوق نشان مي دهد که اکثر واحد هاي مورد پژوهش
(3/92%) نوبت کاري چرخشي داشتند.

جدول 7: توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب بخش ويژه وبيمارستان

بخش و بيمارستان
تعداد
درصد
جنرال پورسينا رشت
22
9/16
جراحي اعصاب پورسينا رشت
18
8/13
جنرال رازي رشت
17
1/13
جنرال الزهرا رشت
9
9/6
جراحي قلب حشمت رشت
21
2/16
سوختگي ولايت رشت
9
9/6
جنرال اميرالمومنين رشت
5
8/3
جنرال شهيد بهشتي بندر انزلي
12
2/9
جنرال 22 آبان لاهيجان
10
7/7
جنرال شهيد نوراني تالش
7
4/5
جمع
130
100

جدول فوق نشان مي دهد که بيشترين تعداد واحد هاي مورد
پژوهش به ترتيب مربوط به بخش هاي ويژه جنرال پورسينا
رشت (9/16%) و جراحي قلب حشمت رشت (2/16%) مي باشد.

جدول 8: توزيع واحدهاي مورد پژوهش برحسب نوع بخش ويژه

نوع بخش ويژه
تعداد
درصد
جنرال
82
63
اعصاب
18
8/13
سوختگي
9
9/6
جراحي قلب
21
2/16
جمع
130
100

جدول فوق نشان مي دهد که بيشترين تعداد واحد هاي مورد
پژوهش در بخش هاي ويژه جنرال (63%) شاغل هستند.

جدول9 : شاخص هاي پراکندگي مرکزي صفات کمي واحدهاي مورد پژوهش
شاخص ها
متغير
تعداد(%)
نمونه ها
ميانگين
انحرافمعيار
ميانه
حداقل
حداکثر
سابقه کار باليني(سال)

7/8
60/4
04/7
33/1
67/23
سابقه کار در بخش ويژه(سال)

82/5
57/3
37/5
1
25/22
ساعت کار طي هفته گذشته

53/38
39/9
36
6
64
ساعت کار طي 24 ساعت گذشته

37/8
38/3
6
1
18
تعداد کمک بهيار در شيفت
0
113(9/86%)
13/0
33/0
0
0
1

1
17 (1/13%)

تعداد بيمار واگذار شده در ابتداي شيفت
0
2 (5/1%)
74/1
61/0
2
0
3

1
39 (30%)

2
79 (8/60%)

3
10 (7/7%)

تعداد بيمار پذيرش شده
0
94 (3/72)
31/0
54/0
0
0
2

1
31 (8/23)

2
5 (8/3)

تعداد بيمار منتقل شده
0
101(7/77%)
26/0
55/0
0
0
2

1
26(20%)

2
1(8/0%)

3
2(5/1%)

تعداد بيمار ايزوله
0
125(2/96%)
03/0
19/0
0
0
1

1
5(8/3%)

اطلاعات مندرج در جدول فوق نشان دهنده آن است که ميانگين سابقه کار باليني نمونه هاي مورد پژوهش (6/4 ±7/8) سال ،ميانگين سابقه کارآنها در بخش ويژه (57/3± 82/5) سال،ميانگين ساعت کارآنها طي هفته گذشته (39/9 ±53/38 ) و ميانگين ساعت کار آنان طي 24 ساعت گذشته (38/3 ±37/8 ) مي باشد .همچنين نتايج جدول حاکي از آن است که اکثر نمونه هاي مورد پژوهش (9/86 % ) در طي شيفت کمک بهيار نداشتند ، به اکثر نمونه ها در ابتداي شيفت دو بيمار واگذار شده بود ،بيشتر نمونه هاي مورد پژوهش ، به ترتيب (3/72%) ، ( 7/77% ) و( 2/96 %) ،در طي شيفت پذيرش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره پرستاران شاغل Next Entries پایان نامه ارشد درباره عملکردي، خير، بيمار