پایان نامه ارشد درباره طرحواره درمانی، سازگاری اجتماعی، راهبردهای مقابله، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود.
اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی و اختلالات روانی ثبت و گزارش شده است و همچنین طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن که غیرقابل درمان بوده است نیز مثبت گزارش شده است.
پژوهش‌های اندکی در مورد اثربخشی طرحواره درمانی بر مقیاس‌های اجتماعی و روانشناختی صورت گرفته است که در آن‌ها طرحواره درمانی موثر واقع شده است ولی هیچ پژوهشی در زمینه اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری اجتماعی مشاهده نشده است.

فصل سوم
روش اجرای پ‍‍ژوهش

3-1- روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تجربی ‌و طرح پیش آمون پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل و نمونه‌گیری تصادفی ‌می‌باشد.که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 40 نفر از افراد وابسته به مواد انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش گمارش شدند. نمودار وهلوگرام شیوه‌ی نمونه‌گیری.

R T1 X T2

R T1 – T2

E

C

در این پژوهش که دارای یک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته می‌باشد. متغیر مستقل: طرحواره درمانی و متغیرهای وابسته راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری اجتماعی می‌باشد.
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی سرپایی متادون در 6 ماه اول 1392 شهر یاسوج می‌باشد.
3-3- روش نمونه‌گیری
رو‌ش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی می‌باشد و نمونه شامل 40 نفر از افراد جامعه که به صورت تصادفی انتخاب شده است.که ابتدا از بین مراکز درمانی سرپایی یاسوج 3 مرکز انتخاب می‌شود و سپس از هر مرکز 15 نفر به صورت تصادفی انتخاب می‌شود.از این تعداد عدهای به دلیل نداشتن شرایط در پژوهش وعده‌ای به دلیل عدم تمایل به شرکت در پژوهش ‌کنار گذاشته خواهد شد. سپس افراد باقی‌مانده به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل‌ قرار می‌گیرند.

الف)‌آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی)
ب) ارائه آزمون فرضیه‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا)
الف) آمار توصیفی
جدول شماره 3-1: توزيع فراواني و درصد فراواني جنس آزمودنی‌ها
متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
زن
10
25/0
مرد
30
75/0

همانطور‌كه در جدول شماره 4-1 مشاهده می‌شود 25% از آزمودنی‌ها زن و 75% از آزمودنی‌ها مرد می‌باشند.

جدول شماره 3-2: توزيع فراواني و درصد فراواني سن آزمودنی‌ها
سن
فراوانی
درصد فراوانی
20-25 سال
10
25/0
26-32 سال
30
75/0

همان طور‌ که در جدول 4-2 مشاهده می‌شود 25% درصد آزمودنی‌ها سنشان بین 20 تا 25 سال و 75% آن‌ها سنشان بین 26 تا 32 سال بود.
جدول شماره 3-3: توزيع فراواني و درصد فراواني تحصیلات ‌آزمودنی‌ها

تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
29
5/72
فوق‌دیپلم
2
5%
لیسانس
9
5/22

همان طور که در جدول 4-3 مشاهده می‌شود 5/72 از آزمودنی‌ها دارای تحصیلات دیپلم، 5% آن‌ها دارای تحصیلات فوق‌دیپلم و 5/22 آن‌ها دارای تحصیلات لیسانس بودند.

3-4- ابزار گردآوري داده‏ها
دادها با استفاده ‌از مطالعات کتابخانه‌ای و تکمیل پرسشنامه به دست می‌آید.
پرسشنامه سازگاری بل92: این پرسشنامه شامل 160 سؤال در 5 سطح اندازه‌گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی ‌است که در این مطالعه سطح سازگاری اجتماعی با 32 سؤال استفاده شده است.روایی این پرسشنامه از طریق ‌انتخاب هر یک از بخش‌ها در محدودهای که اختلاف آن‌ها بین 50% بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگ‌سال مشهود بوده‌ به دست آمده است. ضریب اعتباران‌ را در مقیاس اجتماعی بهرامی با اجرا بر روی 200 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند به روش آلفای کرونباخ 89% گزارش کرده است.نمره‌گذاری پرسشنامه بل به راحتی از طریق کلید مربوط به هر یک از زمینه‌های سازگاری به دست می‌آید، جمع نمرات حاصل از کلید سؤالات وضعیت سازگاری فرد را نشان می‌دهد (به علامت سؤال نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد). در زمینه پرسشنامه سازگاری اجتماعی پرسشنامه فوق نمره بالا نشانه دوری و کناره‌گیری از تماس اجتماعی است.
93: این پرسشنامه توسط لازاروس و فولکمن تهیه شده است که شامل 66 ماده است که 8 روش مقابله‌ای را در نظر می‌گیرد. مقابله‌ی رویارویی، مجموعه رفتارهای تهاجمی است که توسط افراد جهت‌ مشکل به کار می رود و متضمن درجاتی از ابراز خصومت و بکار بردن ریسک در عملکردهاست. خویشتنداری، مجموعه‌ی عکس‌العملها که واکنش‌های احساساتی افراد را به هنگام برخورد با منبع ایجاد کننده‌ی مشکل و ممانعت از ابراز این عکس‌العمل‌ها توسط افراد را در بر می‌گیرد.دوری گزینی یا فاصله‌گیری: مجموعه‌ی رفتارهای شناختی را ذکر می‌کند که‌ یا گروه در دوری از منبع در جهت کاهش اهمیت آن بکار می‌برند. جستجوی حمایت‌های اجتماعی: تلاش‌های‌ برای کسب حمایت اطلاعاتی و حمایت‌های ملموس حمایت‌های عاطفی را باز گو می‌نماید. مسئولیت‌پذیری: واکنش‌هایی که پذیرش نقش فرد در ایجاد مشکل را از طریق تلاش‌های مداوم او در اصلاح موقعیت موجود نشان می‌دهد. فرار-اجتناب: افکار آرزومندانه یا کوشش‌های رفتاری در جهت فرار یا اجتناب از موقعیت مشکل زا را توصیف می‌کند و شامل گریز از موقعیت است. مشکل‌گشایی برنامهریزی شده: مجموعه‌ی افکار و کوشش‌های سنجیده و متمرکز برخورد با مشکل‌ با به‌کارگیری رویکردهای تحلیل گرایانه برای مشکل‌گشایی می‌باشد. ارزیابی مجدد مثبت: مجموعه‌ی تلاش‌هایی است که در جهت ایجاد مفاهیم مثبت با توجه به درجه تکامل فردی اطلاق می‌گردد. این روش ممکن است ابعاد مذهبی را شامل شود.
این الگوهای هشت‌گانه به دو دسته‌ی روش‌های مسئله مدار(حمایت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، مشکل‌گشایی برنامه‌ریزی‌شده و ارزیابی مجدد مثبت) و هیجان مدار (رویارویی، دوری گزینی، فرار-اجتناب وخویشتنداری) تقسیم شده است (لازاروس و فولکمن،1985). لازاروس ثبات درونی 79% تا 66% a= را برای ‌هر یک از روش‌های مقابله‌ای گزارش کرده است.
آلفای کرونباخ برای راهبرد مقابله‌ای کل 86%، مقابله‌ی متمرکز بر هیجان 72% و برای متمرکز بر مسئله 79% است (مسلمی، 2004) پرسشنامه‌های پژوهشی در دو نوبت ‌(اجرای هر پرسشنامه در یک نوبت) و پس از جلب رضایت بیمار اجرا خواهد شد. هر دو آزمون به صورت انفرادی اجرا می‌شود.برای کاهش اثر خستگی دریک گروه از بیماران ابتدا پرسشنامه شخصیتی نئوو در برخی دیگر راهبردهای مقابله‌ای اجرا می‌شود.در مرحله دوم نیز به این پژوهش عمل می‌شود.آزمودنی‌ها در پاسخ به آزمون کاملاً آزاد بوده ‌و هر جا تمایل به ادامه کار نداشت می‌تواند همکاریش را قطع کند.
3-5- شیوه‌ی اجرای پژوهش
در این پژوهش بعد از مشخص کردن گروه نمونه که به صورت تصادفی صورت گرفته است از همه افراد نمونه که شامل گروه‌ و کنترل می‌باشد پس از توضیحی کوتاه راجع به آزمون‌ها یک پیش آزمون گرفته شده و سپس برای گروه‌ درمان انفرادی صورت گرفته است و پس از اتمام جلسات درمانی از هر دو گروه آزمودنی‌ها پس آزمون گرفته‌شده است.
درمان روانشناختی ‌مورد استفاده در این جلسات روان‌درمانی مبتنی بر طرحواره می‌باشد که شامل 8 جلسه است که خلاصه جلسات در زیر بیان می‌شود.
جلسه اول:
در این جلسه چون جلسه آغازین می‌باشد برقراری رابطه درمانی که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این مدل درمانی می‌باشد متمرکز است؛ و پس از رابطه درمانی مصاحبه تشخیصی بالینی می‌باشد.
جلسه دوم:
در جلسه‌ دوم ضمن مرور کلی جلسه قبل وارد مرحله‌ی سنجش و آموزش می‌شویم. در مرحله اول، طرحواره درمانگر به بیماران کمک می‌کند تا طرحواره‌های ناسازگار خود را بشناسند و به ریشه‌های تحولی طرحواره ها در دوران کودکی و نوجوانی پی ببرند.
جلسه سوم:
در جلسه سوم که ادامه جلسه قبل می‌باشد به شرح زیر است.
در این مرحله، مدل طرحواره‌ها را به بیماران آموزش می‌دهیم و بیماران یاد می‌گیرند سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد (تسلیم، اجتناب‌ جبران افراطی) خود را بشناسند و ببینند چگونه پاسخ‌های مقابله‌شان باعث تداوم طرحواره‌های آن‌ها می‌شوند. همچنین، بیماران آشفته، راجع به ذهنیت‌های طرحواره‌ای، مطالبی را یاد می‌گیرند و به آن‌ها کمک می‌کنیم تا ببینند چگونه ذهنیتی، جایگزین ذهنیت دیگر می‌شود.

جلسه چهارم:
مرحله تغییر می‌باشد؛ که در این مرحله درمانگر بسته به نیازهای بیمار، راهبردهای شناختی، تجربی، رفتاری‌ و غیره فردی را در هر جلسه به گونه انعطاف‌پذیر به کار می‌گیرد؛ که راهبردهای شناختی باعث می‌شود بیماری که اعتقاد به درستی ‌طرحواره‌هایش دارد و این دلیل تغییر نکردن آن است و به همین علت مصرانه دیدگاه تحریف‌شده‌ی خود را حفظ‌میکند، بیمار با بکار گیری تکنیکهای شناختی یاد می‌گیرد، در مقابل طرحواره ها استدلال کند و در سطح منطقی، اعتبار طرحواره ها را زیر سؤال ببرد. بیماران تمام شواهد تأیید کننده ورود کننده‌ی طرحواره‌هایش را به کمک درمانگر فهرست کرده و آن‌ها را ارزیابی می‌کنند.
جلسه پنجم:
در این جلسه درمانگر با استفاده از تکنیکهای تجربی بیمار را به مبارزه با طرحواره‌های ناسازگار خود وادار می‌کند. بیماران با استفاده از تکنیکهای تجربی مثل تصویرسازی ذهنی و برقراری گفتگو، خشم و ناراحتی خود را نسبت به حوادث دوران کودکی‌شان ابراز می‌دارند.
جلسه ششم:
در این جلسه که ادامه جلسه پنجم می‌باشد درمانگر با استفاده از تکنیک های تجربی به روند درمان ادامه می‌دهند تا جایی که بیمار در سطح مطلوبی از استفاده از طرحواره‌هایش قرار بگیرد یا به نوعی دیگر از طرحواره‌های ناسازگار خویش استفاده نکند و به شناسایی و حل آن‌ها قبل استفاده مسلط شود
جلسه هفتم:
در این جلسه درمانگر با استفاده از الگو شکنی رفتاری علاوه بر دو تکنیک قبلی استفاده می‌کند؛ که به شرح زیر می‌باشد
درمانگر به بیمار کمک می‌کند تا برای جایگزین نمودن الگوهای رفتاری سازگار تر و جدیدتر به جای پاسخ‌های مقابله‌ای ناکارآمد، تکالیف خانگی رفتاری را طرح‌ریزی نمایند. بدین ترتیب، بیماران آمادگی این را پیدا می‌کنند که بفهمند‌ به حال چگونه با انتخاب افراد خاصی به عنوان شریک زندگی، دوست، همکار یا از طریق تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی، طرحواره‌های خود را تداوم می‌بخشیدند. همچنین یاد می‌گیرند دست به انتخاب‌های سالم تری بزنند تا الگوهای خود -آسیب‌رسان زندگی قدیمی‌شان را بشکند.
جلسه هشتم:
در این جلسه که ادامه جلسه قبل می‌باشد دوباره تمرین رفتاری برای تداوم رفتار سالم صورت می‌گیرد و به طور کلی جمع‌بندی از جلسات قبل صورت می‌گیرد هم به وسیله درمانگر هم به وسیله بیمار؛ و خاتمه جلسات درمانی.
ملاحظات ‌اخلاقی: با توجه به اینکه این پژوهش در مراکز درمانی سرپایی نگه دارنده متادون صورت گرفته است، به تمام آزمودنی‌ها اطمینان داده شده است که اطلاعات هویتی آن‌ها شامل نام و نام خانوادگی به صورت کاملاً محرمانه باقی می‌ماند و هیچ‌گونه استفاده از اطلاعات آن‌ها نخواهد شد.

3-6- روش تجزیه و تحليل داده‏ها
در این تحقیق از تحلیل مانوا استفاده شده است در این پژوهش متغیرهای مستقل عضویت گروهی در دو سطح آموزش و کنترل الگوهای ارتباطی بوده است. متغیرهای وابسته میانگین نمرات راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری‌ اجتماعی بوده متغیرهای کنترل بین آزمون‌های راهبردهای مقابله‌ای و سازگاری اجتماعی بوده است. در این تحلیل نمرات پیش آزمون کنترل گردیده است، یعنی تأثیر آن از روی میانگین‌ها و پس آزمون برداشته شده و سپس‌ تعدیل شده مقایسه گردیدند با توجه به اینکه متغیرهای جمعیت شناختی سن والدین، سن فرزندان، تحصیلات والدین، تعداد اعضای خانواده و طول مدت (ازدواج) رابطه‌ی معنی‌دار با پس آزمون نداشتند، لذا نیازی به کنترل آن‌ها نبوده است.
داده‌ها علاوه بر استفاده از روش‌های آماری توصیفی شامل: (میانگین، نما، مدو میانه) و با استفاده از آزمون t تست وابسته و تحلیل مانوا با کمک نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل خواهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره طرحواره درمانی، اختلال شخصیت، اختلالات شخصیت، سازگاری اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی، تنظیم هیجان، اختلالات شخصیت