پایان نامه ارشد درباره صورتهای مالی، رتبه بندی، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

مشتریان، در ابتدا 11 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و کیفی از جمله نوع وثیقه، شخصیت قانونی متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، نوع فعالیت، سابقه همکاری، سرمایه، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت دارایی جاری به کل دارایی، گردش کل دارایی، گردش سرمایه جاری، نسبت بدهی، نسبت مالکانه شناسایی و اثر آنها روی احتمال نکول (عدم بازپرداخت وام) مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل به وسیله آن برازش گردید. سپس مدل به روش شبکه عصبی با الگوریتم GMDH طراحی و مدل سازی گردید. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی (درصد پیش بینی صحیح آن) به مراتب بهتر ازالگوهای اقتصادسنجی متعارف لاجیت و پروبیت است.
مصطفی فقیه (1387) در رساله خود با عنوان ” طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های تجاری ” با استفاده از دو شیوه آماری رگرسیون لجستیک و تجزیه و تشخیص چند بعدی (MDA) به منظور رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های تجاری الگویی طراحی کرد. الگوی طراحی شده توسط محقق توانست با استفاده از اطلاعاتی که هنگام مراجعه مشتریان حقوقی به بانک (برای گرفتن تسهیلات بانکی) از ایشان گرفته می شد به رتبه بندی اعتباری مشتریان بپردازد و پس از تجزیه و تحلیل ها با توجه به اطلاعات مربوط، رتبه ای که نشان دهنده وضعیت اعتباری مشتری بود به هریک از ایشان اختصاص دهد. رتبه مورد نظر توانست مبنای ارزیابی اعتبار مشتریان حقوقی قرار گیرد.
دکتر قلی زاده (1383) در رساله دکتری خود با عنوان ” طراحی مدل رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ” به رتبه بندی شرکتها پرداخت. در این پژوهش ابتدا به روش پیمایشی، دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران پیرامون اهمیت هریک از متغیرهای مالی برای رتبه بندی شرکتها مشخص شده، سپس با استفاده از رویکرد AHP ، شرکتهای مورد نظر رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که رویکرد یاد شده روش مناسبی برای رتبه بندی شرکتها بر حسب ریسک است.
وکیلی (1389) در تحقیقی به ” نقش متغيرهاي مالي و اقتصادي در رفتار اعتباري مشتريان حقوقي بانك پاسارگاد ” پرداخت. در اين تحقيق نحوه تأثير متغيرهاي مالي، ويژگيهاي كيفي مشتريان و متغيرهاي اقتصادي كشور بر رفتار اعتباري مشتريان حقوقي بانك پاسارگاد مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور دو گروه 125 تايي از مشتريان اعتباري نكول كرده و نكول نكرده بانك پاسارگاد كه در طی سالهاي 1384 تا 1388 تسهیلات دريافت نموده اند به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شده اند. تحقيق در دو مرحله صورت پذيرفته است؛ در مرحله اول با استفاده از مشخصات مالي و كيفي شركتهاي تحت مطالعه يك مدل امتيازدهي اعتباري تخمين زده شده است كه براساس نتايج آن، متغيرهاي اثرگذار بر امتياز اعتباري مشتريان عبارتند از: نسبت ارزش ويژه، نسبت مالكانه و نسبت سرمايه در گردش به كل دارايي. مدل امتياز دهي اعتباري تخمين زده شده داراي نرخ دقت كلي 6/65 درصد بوده و مشترياني كه امتياز مثبت (بيشتر از صفر) كسب نمايند در زمره مشتريان خوش حساب و مشترياني كه نمره منفي كسب نمايند در گروه مشتريان بدحساب طبقه بندي ميشوند. در مرحله دوم تحقيق، با استفاده از تحليل مدت دار و رگرسيون كاكس، يك مدل مدت دار تخمين زده شده است تا اثر امتياز اعتبار مشتري، نرخ تورم، نرخ بيكاري و نرخ رشد GDP را بر مدت زمان بازپرداخت بررسي نمايد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه امتياز اعتباري محاسبه شده بر اساس مدل مرحله اول، نرخ تورم و نرخ بيكاري رابطه معناداري با مدت زمان بازپرداخت وام مشتري دارند.
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
لیمسو بونچایی50، گان و لی51 (2005) پژوهشی با عنوان ” تحلیلی از امتیازدهی اعتباری برای وامهای کشاورزی در تایلند ” را انجام داده اند. هدف از این تحقیق، تخمین مدل امتیازدهی اعتباری برای وامهای کشاورزی در تایلند بوده است. برای این منظور، آنها از مدل لاجیت و دو نوع از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی با عنوان شبکه های عصبی احتمالی52 و شبکه عصبی چند لایه باز خوردی53 برای برآورد مدل امتیازدهی اعتباری خود استفاده کردند. نتایج حاصل از بررسی های تجربی قدرت پیش بینی مدل های مذکور نشان می دهد که مدل شبکه عصبی احتمالی بطور کلی قدرت پیش بینی صحیح این مدل در داده های داخل نمونه، بیشتر از دو مدل دیگر است. نتایج حاصل از قدرت پیش بینی مدل در داده های خارج از نمونه نشان می دهد که هر سه مدل از قدرت پیش بینی یکسان برخوردارند اما در کل، مدل لاجیت فقط وام های خوب را می تواند پیش بینی کند و توان پیش بینی وام های بد را ندارد اما قدرت پیش بینی مدل لاجیت در مورد وام های خوب بالاتر از دو مدل دیگر است. به منظور تصمیم گیری در مورد انتخاب یکی از این سه مدل و کاهش خطای طبقه بندی وام ها، زیان انتظاری طبقه بندی نادرست، محاسبه شده است. محاسبه این نسبت نشان می دهد که مدل شبکه عصبی احتمالی نسبت به دو مدل دیگر، از اولویت در برآورد امتیاز اعتباری مشتریان برخوردار است.
مین و لی54 (2008) در پژوهشی با هدف ” رتبه بندی اعتباری از شیوه تحلیل پوششی داده ها ” استفاده کردند. به این منظور محققان داده های مالی حسابرسی شده شماری از شرکتهای تولیدی را مورد استفاده قرار دادند. ایشان نسبتهای هزینه های مالی به فروش، بدهی های جاری به سرمایه و کل بدهی به کل دارایی را ورودی و نسبتهای سرمایه به کل دارایی و دارایی جاری به بدهی جاری را خروجی الگو در نظر گرفتند. اعتقاد محققان بر این بود که نتیجه پژوهش، شامل رتبه اعتباری بدست آمده با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده ها نتیجه قابل اعتماد و قابل اتکایی است. به همین منظور محققان نتیجه را با روشهای دیگر نیز مورد مقایسه قرار دادند.
هوریگن55 (1966) تحقیقی در زمینه ” رتبه بندی اعتباری با استفاده از نسبتهای مالی ” انجام داد. او از یک رویکرد سه مرحله ای برای تحقیق خود استفاده کرد. در مرحله اول با آزمون همبستگی میان هفده نسبت مالی و رتبه های اعتباری، شش نسبت که بیشترین رابطه را با رتبه ها داشت (متغیر تصنعی، کل دارایی، خالص دارایی ها به کل بدهی، سرمایه در گردش به فروش، فروش به خالص دارایی ها، سود خالص به فروش) به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرد. در مرحله دوم بهترین الگوی رگرسیونی را با توجه به نسبتهای انتخاب شده به منظور تعیین رتبه ها ایجاد کرد. در مرحله سوم هم با حل مدل رگرسیون، رتبه های اعتباری حاصل شد. در نهایت آزمون الگو با اسناد قرضه جدیداً منتشر شده و مقایسه با رتبه های مودیز، 58% موفقیت را نشان داد.
اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی
بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی، جهت تأمین نیازهای مالی شركت ها تخصیص مییابد که عمدتاً در قالب شرکتهای تجاری، متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی هستند. ابعاد فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری این دسته از مشتریان بانک ها گسترده تر از اشخاص حقیقی است و به همان نسبت اعطای تسهیلات به آنها بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد که در قالب تحلیل مالی بر اساس استفاده از اطلاعات در دسترس میسر است. اطلاعات لازم برای تحلیل مالی یک شرکت یا هر واحد اقتصادی شامل اطلاعات مربوط به محیط پیرامونی شامل اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی و اطلاعات مربوط به شرکت شامل “اطلاعات مربوط به فعالیت” و “اطلاعات مالی” (حسینی پور عزآبادی،1382، 11). در واقع بانک ها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند توانایی واحد تجاری در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی در سررسید معین را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از منابع اطلاعاتی، صورتهای مالی دریافتی از واحدهای تجاری ميباشد. حال اینکه صورتهای مالی تهیه شده توسط شرکتها، برای استفاده بانک ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری مفید هستند و یا خیر و این که مسئولین اعطای تسهیلات در بانکها، با تکنیک های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنایی کافی دارند یا خیر باید مورد بررسی قرار گیرد.(چرخی سهل آباد،1376، 8)
توسعه مدلهای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی به عنوان یک موضوع مهم، همواره مورد توجه بنگاه های اقتصادی بوده است. پیش بینی درماندگی مالی می تواند اثر مهمی بر تصمیمات مربوط به اعطای تسهیلات و سودآوری نهادهای مالی داشته باشد. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گردون آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد. حالت دیگری از درماندگی مالی عبارت است از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد.(راعی،فلاح پور،1387، 18)
مطالعات انجام شده در داخل کشور
رادمنش (1383) در پژوهشی به ” بررسی میزان اتکای اعتباردهندگان به صورتهای مالی واحدهای اقتصادی جهت اعطای تسهیلات در شهرستان شیراز ” پرداخت. او در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالاتی از قبیل میزان استفاده از اطلاعات صورتهای مالی، میزان استفاده از جریان وجوه نقد، میزان استفاده از نسبت بدهی به دارایی، میزان استفاده از نسبت سودآوری بود. محقق برای بدست آوردن اطلاعات، پرسشنامه میان مسئولین بخش اعتبارات توزیع کرد. نتایج بدین صورت بود که اعتباردهندگان در شهرستان شیراز به صورتهای مالی به ویژه ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد واحدهای تجاری اهمیت خاصی می دهند. همچنین آنها به نسبت های اهرمی و سودآوری توجه خاصی دارند. و در پایان علت عدم بازپرداخت اعتبار را وجود شرایط تورمی، عدم وجود اطلاعات کافی، عدم بررسی دقیق وضعیت مالی شرکتها، عدم آشنایی برخی مدیران اعتباردهنده با دانش حسابداری و عدم استفاده از این اطلاعات را می داند.
خالقی (1374) در پژوهشی ” قابلیت پاسخگویی صورتهای مالی اساسی به نیازهای اطلاعاتی اعتبار دهندگان ” را بررسی کرده است. او در این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤالاتی از قبیل آیا صورتهای مالی می تواند اطلاعات مورد نیاز را که به ترازنامه و بخش دارایی های جاری و تجزیه و تحلیل مربوطه به این گروه از دارایی ها توجه دارند ارائه نماید یا اینکه آیا صورتهای مالی می تواند اطلاعات مورد نیاز اعتباردهندگان بلند مدت را که به بخش دارایی های ثابت و روند سودآوری مؤسسات از طریق تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان توجه دارند ارائه نماید، می باشد. در این تحقیق نتایج حاصل از گزارشگری مالی بر روی تصمیمات اعتباردهندگان (شعب بانکهای صادرات استان تهران) با توجه به اعتبارات اعطا شده در سالهای 73 و 74 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نسبتهایی را که بانک برای اعطای اعتبار به مشتریان بکار می گیرد از یک طرف و اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی از طرف دیگر نتیجه حاکی از این شد که ارقام ارائه شده در صورتهای مالی تا جایی که مربوط به دارایی های جاری و بدهیها باشد، قابل استخراج از ترازنامه میباشد. اما اطلاعات مربوط به دارایی های ثابت و ارزش ویژه به دلیل اینکه با ارزشهای روز ممکن است مطابقت نداشته باشد توسط کارشناسان بانک از طریق ارزیابی دارایی های ثابت صورت میگیرد در نتیجه برخی از اطلاعات منعکس شده در ترازنامه و سود و زیان برآورد کننده نیازهای اطلاعاتی بانک نمی باشد و جواب سؤال مطرح شده منفی است یعنی صورتهای مالی اساسی قابلیت پاسخگویی کامل به نیازهای اطلاعاتی بانکها را ندارد.
چرخی سهل آباد در پژوهشی به ” بررسی قابلیت استفاده از صورتهای مالی شرکتها، در اعطای تسهیلات اعتباری توسط بانکها ” در سال 1374 در بانکهای تجاری تهران پرداخت. او در این تحقیق از پرسشنامه استفاده کرد. وی در این مطالعه بیان کرد که یکی از ابزارهای مؤثر در تصمیم گیری بانکها در تخصیص و اعطای تسهیلات اعتباری، اطلاعات مالی تهیه شده از شرکتهاست، لذا اطلاعات مالی موجود در صورتهای مالی باید نیاز اطلاعاتی بانکها را تأمین کنند تا تصمیم گیری صحیحی صورت گیرد. محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤالاتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ریسک اعتباری، رتبه بندی، شبکه های عصبی Next Entries پایان نامه ارشد درباره داده کاوی، صورتهای مالی، درماندگی مالی