پایان نامه ارشد درباره صنعت بیمه، عملکرد مالی، عملکرد شرکت، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

هزینه‌های بیمه‌ای است، هزینه عملیاتی از این جهت به عنوان نهاده در نظر گرفته‌شده که جزئی مهم و اثربخش از نهاده‌های شرکت‌های بیمه را دربرمی‌گیرد و یکی از عوامل موءثردر اندازه‌گیری کارایی تلقی می شود.
-تعداد پرسنل اداری؛از عوامل مهم و اثر بخش در میزان تولید و خروجی هر سازمان و شرکت، پرسنل توانمند آن بخش یا سازمان است که نقش مهم و کلیدی در درجه کارایی و اثربخشی یک سیستم دارند، ازاین‌رو تعداد پرسنل موزون شرکت‌های بیمه براساس میزان تحصیلاتشان از دیگر نهاده‌های مورد بحث در تحقیقات است.
علاوه‌براین جهت اندازه‌گیری کارایی تخصیصی، قیمت نهاده مورد نیاز است، منظور از قیمت نهاده‌ها هزینه متوسط آن نهاده‌ است، لذا قیمت نهاده‌ها به این شرح است: هزینه فرصت دارایی‌های ثابت، متوسط هزینه عملیاتی برحسب تعداد شعب شرکت‌های بیمه، حقوق پرداختی به پرسنل (پورکاظمی و همکاران، 1390).

2-3-3-2-ستانده‌ها
-درآمد حاصل از حق بیمه دریافتی: درآمدی است که از محل فروش بیمه‌نامه عاید شرکت‌های بیمه می‌شود و بدین جهت به‌عنوان ستانده درنظر گرفته‌شده که شرکت‌ها را باتوجه به حجم فعالیتشان در بخش فروش و بازاریابی شرکت های بیمه مورد ارزابی قرارمی‌دهد.
-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را دربر می‌گیرد و از این جهت به عنوان ستانده در نظر گرفته‌شده که می‌تواند جزء مهمی در اندازه‌گیری کارایی از حیث سوددهی بودن فعالیتی باشد که شرکت بیمه درآن سرمایه گذاری می‌کند.
– سود خالص دوره: سودی که پس از کسر مالیات عاید شرکت‌های بیمه می‌شود و بدین جهت به‌عنوان ستانده مورد استفاده قرار گرفته که بیانگر درجه سودآوری شرکت‌های بیمه براساس نهاده‌های به‌کاررفته است.
– ضریب خسارت: برای محاسبه اینکه چند درصد از حق بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد از این شاخص استفاده می‌شود. این شاخص از این جهت که دربرگیرنده خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه به مشتریان و یکی از عوامل تعیین‌کننده رضایت‌مندی مشتریان است، مورد استفاده قرارگرفته، ضمن آنکه بزرگی و حجم فعالیت شرکت روی این شاخص تاثیری ندارد (پورکاظمی و همکاران، 1390).

2-3-4-کاربرد نوآوری در بیمه
مهم‌ترین ویژگی عصر کنونی عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی‌سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. موفقیت در چنین شرایطی، مستلزم تغیییر در فعالیت‌ها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره و به‌ویژه رهبری سازمان‌هاست. بنابراین سازمان‌های موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف‌نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند. رهبران تحول‌آفرین با خلق ایده‌ها و چشم‌اندازهای جدید، مسیر تازه‌ای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمان‌ها قرار می‌دهند و نوید بهبود عملکرد سازمان‌ها و کسب مزیت رقابتی خواهند داد (یزدان‌شناس و جمشیدیان، 1387).
رهبری تحول‌آفرین می‌تواند باعث ارتقای توانایی پیروان در درک ماهییت سازمانی و مشکلاتی شود که با آن روبرو هستند. یادگیری در سازمان‌های یادگیرنده وقتی روی‌می‌دهد که کارکنان سازمانی، مسائل را تجزیه و تحلیل کنند، روش‌های انجام کار در مورد بازبینی قرار دهند، شیوه‌های نو و خلاق و راه‌حل‌های مناسب را برای مشکلات پیش روی خود بیابند و در مورد آن‌چه که انجام می‌دهند، فکر کنند.. رهبران تحول آفرین با استفاده از ترغیب ذهنی و آماده ساختن محیطی مناسب، پیروان را وادار و ترغیب می کنند که این‌گونه باشند(Rafferty & Griffin, 2004). از سوی دیگر امروزه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها و بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری (از نوع فردی یا سازمانی) پی برده‌اند. این گرایش عمدتاً به دلیل همان شرایط و وضعیت‌های پیچیده جدیدی است که سازمان‌ها را باتنگناهای رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش‌های سنتی را با مشکل جدی روبرو ساخته است(Gumusluoglu & Ilsev, 2009) . صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد نوآوری را در آن الزامی می سازد. ویژگی‌های خاص مربوط به ماهیت فنی بیمه مانند تجاری بودن بیمه، خلاقیت پذیری و تنوع‌پذیری خدمات بیمه، امکان عرضه خدمات بیمه به شکل گسترده و توسط تک تک افراد به‌ویژه در بیمه‌های اشخاص را فراهم می‌کند. همچنین ضرورت‌های خاص مربوط به وضعیت صنعت بیمه در ایران مانند وجود بازار بالقوه بسیار بالا برای انواع رشته‌های بیمه‌ای در بخش‌های مختلف اجتماع، ضعف ساختاری و مدیریتی شرکت‌های بیمه به لحاظ به‌کارگیری نیروی کار متخصص و دانش‌مدار، عدم‌تناسب رشد خدمات شرکت‌های بیمه با رشد تکنولوؤیک سایر سازمان‌ها و بخش‌های اجتماع و …، همگی حکایت از لزوم تصمیم‌گیری برای به‌کارگیری روش‌های نوین و رشد خلاقیت1 کارکنان صنعت بیمه دارد (کاظمی طامه، 1386).
صنعت بیمه در ایران در حال حاضر نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه و هم‌تراز، عفب‌تر است، حرکتی که در راستای خصوصی‌سازی و آزادسازی تعرفه‌ها ایجادشده، باعث رقابت بیش‌تر شرکت های بیمه گرشده است و ضرورت دارد که با به کارگیری مفاهیم، تکنیک ها و روش‌های نوینی هم‌چون کارآفرینی و نوآوری، ظرفیت های بالقوه آن شناسایی و فعال گردد (مظلومی و همکاران، 1392).

2-3-5-سرمایه‌گذاران نهادي وکارایی شرکت‌ها
سرمایه‌گذاران نهادي، انگیزه و توانایی زیادي براي تأثیرگذاري روي تصمیمات شرکت دارند. توانایی‌هاي آنها به طور قابل توجهی بیشتر از دیگر سرمایه گذاران است. وجود انگیزه سرمایه‌گذاران نهادي براي نظارت مؤثر رفتار مدیریت، ثروت واقعی آنها در شرکت است و این نظارت و کنترل مؤثر باعث صرفه اقتصادي می‌شود. نظارت بر رفتار مدیران باعث می‌شود که آنها مسئولیت و نگرانی بیشتري در قبال سهامداران خود احساس کنند. سرمایه‌گذاران نهادي با بینش‌هاي وسیع براي عملکرد بهینه شرکت در انتخاب اهداف سرمایه‌گذاري در آینده نیز کمک می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها و در کنار سایر اشکال مالکیت، حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت‌ها خواهد بود(یگانه و همکاران، 1392).
با تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب مالکانه موجود می‌توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهاي آنها نیز تعدیل‌شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است؛ نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه‌هاي آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه‌هاي تصمیم‌گیري مدیریت می‌تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره‌هاي طولانی مدت سرمایه‌گذاري براي پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول براي قوام و حیات بنگاه‌هاي اقتصادي کشور درحال حاضر امري ضروري است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندي محوري لازم، آمادگی کافی را براي حضور در صحنه‌هاي شدیداً رقابتی بین‌المللی به‌دست‌آورند. باوجود این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه‌هایی از سرمایه گذاران می تواند به معناي تعقیب هدف‌هاي کوتاه مدت از سرمایه‌گذاري توسط ایشان باشد. مسئله نزدیک‌بینی و کوتاه نظري به ویژه از لحاظ تأثیر ي که بر سرمایه‌گذاري شرکت‌ها در زمینه پژوهش، توسعه و نوآوري بر جاي می‌گذارد، حائز اهمیت است و بررسی‌هاي انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را کسب کرده‌اند. در خصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادي بر شرکت‌ها دیدگاه‌هاي مختلفی وجود دارد . عده‌اي معتقدند که سرمایه گذاران نهادي با توجه به اینکه آنها از دانش و تخصص کافی و تجربه زیادي برخوردارند و می‌توانند به عنوان یک نهاد ناظر، عملکرد مدیریت و در نتیجه عملکرد شرکت را کنترل کنند رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارند ازطرف دیگر عده‌اي بیان کردند که سرمایه گذاران نهادي به علت دید کوتاه‌مدت و اهداف کوتاه مدت که رسیدن به سود می‌باشد در عملکرد بلندمدت شرکت تأثیر منفی می‌گذارند و عده‌اي دیگر بین این دو رابطه‌اي مشاهده نکردند (Faccio & Lasfer, 2000).
پوند27 بیان کرد که سرمایه گذاران نهادي ممکن است روي کارایی شرکت تأثیر مثبت یا منفی بگذارند. اثر مثبت هنگامی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران نهادي به عنوان ناظران مؤثرتري بر عملکرد مدیران شرکت نسبت به سرمایه‌گذاران به صورت فردي عمل می‌کنند. سرمایه‌گذران نهادي نه تنها انگیزه بیشتري (به علت نفع مالی زیاد با سرمایه گذاري در شرکت ) براي نظارت دارند بلکه تخصص بیشتري هم براي نظارت شرکت در جهت کاهش هزینه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران دیگر دارند. اثر منفی زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران نهادي بر خلاف وظیفه حرفه‌اي خود با مدیران شرکت در جهت رسیدن به منافعشان همکاري می‌کنند (Tsai, 2005).

2-4- نتیجه‌گیری
مؤلفه‌هاي اصلی هر سیستم ارزیابی کارایی، شاخص‌ها و معیارهاي آن سیستم است؛ زیرا ارتباط بین مدل ارزیابی کارایی با محیط بیرونی و درونی سازمان توسط شاخص‌ها و معیارها برقرار می‌گردد؛ درواقع، مجموعه شاخص‌هاي عملکرد و ارتباط بین نتایج حاصل از آنها، تشکیل‌دهنده یک مدل ارزیابی کارایی است. اهمیت نقش شاخص‌ها در ارزیابی کارایی مناسب و صحیح سازمان کاملاً مشهود است. سازمان‌ها در طراحی و انتخاب معیارهاي ارزیابی عملکرد باید اصول و چهارچوب‌هایی را رعایت کنند، معیارها باید به گونه‌اي طراحی و انتخاب گردند که بتوانند کارایی و اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد را تضمین کنند؛ اما در اغلب موارد، سازمان‌ها در این مرحله دچار غفلت شده و اغلب معیارهایی را انتخاب می‌کنند که توانایی سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلی و خارجی را ندارند و نمی‌توانند مشکلات اساسی و طولانی مدت سازمان را که تاکنون از نظرها به دور بوده است آشکار کنند ( کاپلان و نورتون، 1386). با توجه به نتایج، اکثر شرکت‌های بیمه خصوصی مورد بررسی دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند. این شرکت‌ها ابتدا باید جهت رسیدن به کارایی، نهاده‌های خود را افزایش دهند و پس از رسیدن به کارایی، با توسعه شرکت (افزایش حجم فعالیت) روی مرز می‌توان به صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس دست یافت. در واقع سهم شرکت‌های بیمه خصوصی از بازار بیمه کشور باید افزایش و سهم شرکت‌های بیمه دولتی کاهش یابد (پورکاظمی و همکاران، 1390). نیجریه شاهد دخالت در حال رشد دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.این درگیری به‌عنوان یک استراتژی مهم برای افزایش رشد سریع اقتصادی و توسعه می‌باشد (Magaji & Hassan, 2012). با این حال صنعت بیمه در هند هنوز با چالش‌هایی مواجه است و برای غلبه به این مسائل در طول زندگی و ایجاد استراتژی‌های معنی‌دار به زمان نیاز‌دارد. از زمان تاسیس بیمه، بسیاری از عوامل را برای رشد و پیشرفت مداوم آن، تحت تاثیر قرار داده است (Rajendran & Natarajan, 2010).

2-5-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
2-5-1-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور
یگانه و همکاران (1392) در مقاله‌ای تحت عنوان “نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران” تحقیقاتی را با هدف بررسی نقش سرمایه‌گذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه در ایران انجام دادند. تحقیق آنان با توجه به محدود بودن شرکت‌هاي بیمه کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته و این شرکت‌ها به دو گروه (سهام داران با مالکیت نهادي بیشتر از 50 درصد و کمتر از 50 درصد) تقسیم شده و عملکرد مالی آنها با سنجه‌هاي نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی‌ها و نرخ رشد سود بررسی شده است. نتیجه بدست آمده از پژوهش‌های آنان نشان می‌دهد که شرکت‌هاي بیمه‌اي که سرمایه‌گذاران نهادي آنها سهم بیشتري از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که این سهم کمتر است، عملکرد مالی بهتري دارند و سهم مالکیت بیشتر سرمایه‌گذاران نهادي در شرکت‌هاي بیمه، می‌تواند منجر به اخذ تصمیمات مناسب براي شرکت و در نتیجه عملکرد بهتر شرکت شود.
تاری و حنیفه زاده (1392) در مقاله‌ای تحت عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره صنعت بیمه، کارایی شرکت، توسعه اقتصادی، ساختار مالکیت Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی، جامعه آماری، تحلیل داده