پایان نامه ارشد درباره شهر سبزوار، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

باز زنده‌سازي آنها ضرورت كامل دارد.
بطور كلي بافت‌هاي قديم به عنوان بخشهاي مهمي از شهرها كه نشان دهندة گذشته و هويت آنها بوده در بيشتر كشورهاي دنيا مورد توجه ويژه قرار دارند. در كشور ما نيز كه سابقة شهرنشيني كهن و ديرينه‌اي دارد و به عنوان هسته اوليه شهر و قسمتي كه نحوه انديشيدن و نگرش نياكان ما را در جنبه‌هاي مختلف زندگي نشان مي‌دهد مورد توجه معماران و برنامه‌ريزان شهري قرار داشته و عموماً از زاويه و ديد فرهنگ، هنر و زيبايي شناسي آن را بررسي مي‌كنند و با هدف اصلاح كالبدي و سامان دهي آنها برنامه‌ها و راهكارهايي را ارائه مي‌كنند. بافت قديم سبزوار نيز به مانند بافت قديمي ساير شهرها با توجه به دارا بودن ارزشهاي تاريخي و فرهنگي و داشتن مشكلاتي نظير افول كيفيت كالبدي، وضعيت وخيم زيست محيطي، دشواري دسترسي و مشكلات ترافيكي، كمبود عناصر خدماتي و انحطاط كيفيت فرهنگي و بصري نيازمند ارائه برنامه‌ها و راهكارهايي جهت ساماندهي و احياء مي‌باشد. بدين ترتيب تحقيق حاضر در هشت فصل به شرح زير تدوين يافته است.
فصل اول شامل طرح تحقيق مي‌باشد. در اين فصل با طرح مسأله، ضرورت و اهميت آن و با توجه به اهداف آن فرضيات تحقيق مشخص گرديده است و با توجه به محدوده مورد مطالعه جامعه آماري و حجم نمونه، روش تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اطلاعات مشخص شده است.
در فصل دوم چهارچوب نظريه تحقيق اعم از نظريه‌ها و راهبردهاي ارائه شده در رابطه با بهسازي بافت قديم تبيين گرديده است بررسي ديدگاههاي نظري در اين رابطه و آشنايي با چگونگي برخورد با بافتهاي قديمي در كشورهاي مختلف جهت استفاده در تجزيه و تحليل و ارائه راهكارهاي پيشنهادي مي‌باشد.
در فصل سوم به بررسي سياست‌ها و قوانين مداخله در بافت قديم و بهسازي و نوسازي آن در شهرهاي ايران در مقاطع زماني مختلف پرداخته شده است.
در فصل چهارم به بررسي ويژگيهاي طبيعي، جمعيتي و اقتصادي سبزوار با تأكيد بر بافت قديم پرداخته شده است.
در فصل پنجم به بررسي جغرافيايي شهري و شهرشناسي سبزوار و روند توسعة فيزيكي شهر از آغاز تا اوايل قرن حاضر پرداخته شده است زيرا بهسازي بافت قديم بايد با توجه به پيشينه تاريخي و سير و روند شكل گيري و تحول بافت شهر در ادوار مختلف تاريخي صورت بگيرد.
در فصل ششم به شناخت دقيق بافت قديم سبزوار، ويژگيها، مشخصات شبكه معابر، نحوه توزيع كاربري‌ها در بافت قديم، خصوصيات كالبدي مساكن ، محدوديت‌ها و امكانات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم و اهداف برنامه‌هاي بهسازي بافت پرداخته شده است
و سرانجام در فصل هفتم با استفاده از نتايج پرسشنامه‌ها به بررسي آزمون فرضيات و نتايج پرداخته شده است.
و سرانجام در فصل هشتم به ارائه راهكارها و پيشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول :

طرح تحقيق

1-1- بيان مسئله و تشريح ابعاد آن

بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بخش قابل توجهي از سطح شهرهاي كشور را تشكيل مي‌دهد اين بافتها از يك سو از طيف گسترده مشكلات كالبدي، عملكردي، ترافيكي و زيست محيطي رنج مي‌برند و از سوي ديگر مهمترين پتانسيل شهرها براي استفاده از زمين جهت اسكان جمعيت، تامين فضاهاي باز خدماتي و نيز بهبود زيست محيطي محسوب مي‌شوند. ضمناً مشكلات كالبدي كه بافت‌هاي قديمي با آن روبرو هستند فرسودگي شديد بناها، مشكلات مربوط به شبكه معابر نامنظم و ناكافي در بافت، تراكم و پيوستگي اجزاء بافت، مسائل و مشكلات مربوط به تيپ و نوع بناهاي مسكوني، مسائل ناشي از مصالح به كار رفته و نحوه مرمت بناها و كمبود خدمات و تأسيسات و تسهيلات شهري و زيربنايي و … هستند كه بافت قديمي شهرها را در پاسخگويي به نيازهاي امروزي زندگي دچار نارسايي‌هاي كرده است (شماعي و پوراحمد، 1384، ص 123).
در اينكه شهر پديده‌اي تاريخي است ترديدي وجود ندارد. چنين پديده‌اي نمي تواند از پيشينه خود بگسلد از اين رو در رشد و توسعه فضايي، كالبدي توجه به ويژگيهاي بومي ضروري است. بخش چشمگيري از تاريخ و فرهنگ شهر در كالبد آن تجلي مي‌يابد كه نشان دهنده
ارزشها، باورها، اعتقادات، هنرها، توان فني و ساختار اجتماعي – اقتصادي و سياسي و … نسل‌هاي گذشته است (همان منبع : ص 37).
بافتهاي تاريخي علاوه بر اينكه واجد ارزشهاي زيبايي شناختي و هويت بخشي شهرهاي ما هستند هنوز در بسياري از شهرها محل سكونت و معيشت ميليونها نفر از شهروندان به شمار
مي‌روند (كلانتري و حاتمي نژاد، 1385 : ص 139).
از اين رو، چنانچه در جهت بهبود مشكلات در بافت قديمي شهرها برنامه ريزي اصولي و صحيحي صورت نگيرد روند فرسودگي و تخريب بافت‌هاي قديمي تسريع گشته تا جائي كه حتي حيات شهري به خطر خواهد افتاد.
شهر سبزوار يكي از شهر‌هاي كهن در استان خراسان رضوي مي‌باشد كه به لحاظ تاريخي داراي قدمت طولاني مي‌باشد و بافت قديمي آن داراي ارزش و اعتبار تاريخي مي‌باشد. اقداماتي كه جهت بهبود مشكلات و بافت قديم شهر سبزوار صورت مي‌گيرد نبايد تنها در قالب اقدامات كالبدي، اصطلاحاً بازسازي از نوع تخريب و دوباره ساختن باشد زيرا در بسياري از هسته‌هاي قديمي، آنچه داراي ارزش است نه تنها كالبد موجود و بناها و ساخت شهرهاي آن، بلكه گذرها، مراكز محله اي، روابط اجتماعي بين ساكنين، يادمان‌ها و نشان‌هاي بافت است كه داراي ارزش اجتماعي و فرهنگي است لذا در بسياري از عرصه‌ها بهسازي بافت و اقدام خرد و مشاركتي با مردم ساكن در آن شيوه بسيار مطلوب و پايداري را ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند در طول دوره كوتاه مدت صورت پذيرد و رفاه شهروندي را در بافت فراهم سازد.
از آنجا كه بافت قديم شهر سبزوار به مانند بافت قديمي بسياري از شهرها داراي ارزشهاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي مي‌باشد و از سوي ديگر، اين بافت نيز به مانند بافت قديمي ساير شهرها از مشكلات كالبدي، عملكردي، زيست محيطي و اجتماعي رنج مي‌برد لذا جهت جلوگيري از روند فرسودگي و تخريب بافت، برنامه ريزي جهت بهسازي بافت قديم لازم و ضروري است.

1-2- محدوده و مقطع زماني تحقيق

بافت مورد مطالعه در اين تحقيق شامل قديمي ترين محلات و بخشهاي مسكوني شهر سبزوار مي‌باشد كه هستة اوليه شهر را تشكيل داده است و داراي شكلي ارگانيك بوده كه اين بافت در محدودة خيابانهاي طبرسي در جنوب، خيابان اسدآبادي در شمال، خيابان كاشفي در شرق و خيابان عطاملك در غرب قرار دارد و با مساحتي در حدود 2/182 هكتار و جمعيتي بالغ بر 15962 نفر در مركز شهر قرار دارد و داراي هفده محله مي‌باشد. دليل انتخاب شهر سبزوار جهت مطالعه، بعلت آشنايي اينجانب با اين محدوده كه زادگاه من نيز مي‌باشد، بوده و هميشه سعي داشته‌ام كه گامي كوچك براي بهبود مسائل و مشكلات آن بردارم.
از سوي ديگر سبزوار يك شهر تاريخي و كهن با قدمت طولاني در ايران مي‌باشد كه تاكنون مطالعات بسيار كمي راجع به آن صورت گرفته است و اين تحقيق مي‌تواند به معرفي و شناخت آن كمك شاياني نمايد.
در زمينه مطالعات جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي نيز از آمار دوره‌هاي سرشماري 75-35 و در بعضي موارد از آمار سال 1385 استفاده شده است. مقطع زماني اين پژوهش نيز در سال 85 و اواخر سال 86 بوده است.

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

اهميت و ضرورت حفظ آثار كهن نه به عنوان پديده‌هايي نمادين، بلكه به دليل شناخت سير تحول و تكامل تاريخ شهرسازي و تمدن شهرنشيني، حفظ هويت و اصالت شهري و تبيين حيات شهري بر اساس شواهد و مدارك علمي همواره مورد توجه بوده است. به طور كلي عناصر و فضاهاي بافت شهري عمري محدود دارند و با گذشت زمان دچار تغيير و فرسودگي مي‌شوند به عبارتي ديگر هيچ فضايي و بنايي بدون بهسازي و مرمت و نوسازي نمي تواند دوام و بقاي طولاني داشته باشد.
بافت قديمي شهرها در ايران كه حامل ارزش‌هاي فرهنگي ـ تاريخي هستند در حال حاضر با مسائل و مشكلات فيزيكي – كالبدي نظير عرض كم معابر، شبكة ارتباطي ضعيف و ضعف و نارسايي در شبكه دسترسي ها، وجود سكونت گاههاي قديمي، كم دوام و به هم فشرده، عدم كيفيت مصالح ساختماني به كار رفته در بناها، و كمبود تأسيسات و تجهيزات خدماتي مورد نياز شهروندان روبرو هستند كه بافت قديمي سبزوار نيز از اين قاعده مستثني نيست و از اين مشكلات رنج مي‌برد. وجود اين مسائل و مشكلات فيزيكي -كالبدي روند فرسودگي و تخريب بافت قديمي شهرها را تسريع مي‌بخشد و باعث ركود و بي رونقي آن و در پي آن باعث مهاجرت ساكنان بومي و قديمي از اين گونه بافت‌ها و جايگزيني مهاجران روستايي و اقشار كم درآمد جامعه در آن
مي‌شود.
از سويي ديگر ركود و فرسودگي بيش از حد بافت‌هاي قديمي باعث پيدايش محله‌هاي مخروبه‌ و خانه‌هاي در حال تخريب در اين بافت‌ها مي‌شود كه مناسب‌ترين مكان را براي ناهنجاري‌هاي اجتماعي و بزهكاري فراهم مي‌آورد كه همه اين عوامل باعث مي‌شود كه ارزش‌هاي غني فرهنگي – تاريخي موجود در اين بافت‌ها رفته رفته به فراموشي سپرده شده و احساس تعلق به خانه، محله و شهر كمرنگ مي‌شود.
لذا وجود اين مسائل و مشكلات ضرورت و اهميت حفظ و احياء و بهسازي بافت قديمي شهرها را مطرح مي‌كند كه در برنامه ريزي جهت بهسازي بافت قديمي شهرها توجه و حفظ اصالت و ارزش‌هاي فرهنگي و تاريخي حاكم بر بافت لازم و ضروري است به طوريكه امروزه در سطح جهان و بويژه در كشورهاي توسعه يافته، ارزش‌ها و مفاهيم فرهنگي در فضاهاي ساخته شدة شهري يكي از دلايل اصلي بهسازي و نوسازي بافت قديمي شهرهاست.

1-4- اهداف تحقيق

در اين مطالعه اهداف چندي مورد نظر است و براساس سوالات و فرضيه‌هايي كه مطرح شده است سعي كرده ايم كه اين اهداف را تقريباً مشخص و در جهت رسيدن به چنين اهدافي اين موضوع را مورد مطالعه قرار دهيم. مهمترين اهداف عبارتند از :
* بررسي و شناخت مقدماتي بافت قديم شهر سبزوار و محدوديت‌هايي كه از جنبه فيزيكي و كالبدي در حال حاضر در آن ديده مي‌شود.
* مطالعه وضعيت شبكه ارتباطي، كوچه‌ها و معابر واقع در بافت قديم شهر سبزوار و انطباق آن با نيازهاي امروزي سكنه واقع در آن و اينكه آيا اين شبكه كاربري مناسب دارد يا خير.
* بررسي و مطالعه تعداد و نحوه پراكندگي عناصر خدماتي واقع در بافت قديم شهر سبزوار و اينكه آيا اين مقدار از لحاظ قدرت خدمات دهي و نحوه دسترسي موقعيت مناسبي دارند و در اين زمينه چه مواردي را بايد پيشنهاد كرد.
* مطالعه وضعيت فيزيكي و ساختاري سكونت گاههاي واقع در بافت قديم سبزوار و رسيدن به اين موضوع كه آيا مسائل فيزيكي آن از قبيل اندازه، نوع مصالح ساختماني و سبك معماري آن با شرايط امروزي مطابقت دارد يا نه و چگونه مي‌توان آن را بهسازي كرد.
* جهت بهسازي بافت قديم شهر سبزوار چه نوع برنامه ريزي شهري بايد در نظر گرفته شود و آيا برنامه ريزي مطابق با فرهنگ گرايي مي‌تواند كارساز باشد و در كنار آن چه برنامه‌هاي ديگري لازم است.
نتايج اين تحقيق جهت برنامه ريزي توريستي و حفظ و احياء اهميت تاريخي و اعتبار بافت قديم اين شهر مي‌تواند مورد استفاده سازمان‌ها و ادارات دولتي نظير سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي، شهرداري سبزوار و فرمانداري اين شهرستان قرار گيرد تا در برنامه‌هاي آينده خود از اين نتايج بهره گيرند.

1-5- سابقه و پيشينة تحقيق

بررسي و تحليل نظريه ها، انديشه ها، شيوه ها، سبك‌ها و الگوهاي متفاوت بهسازي و نوسازي و ساماندهي شهري امكان دستيابي به راهكارهاي مناسب براي زمان حال و مكان و موقع جغرافيايي مورد نظر را براي هر محقق و برنامه ريز شهري فراهم مي‌آورد در اين جا به بررسي و تبيين تعدادي از نظريه‌ها و ديدگاههاي مطرح شده دربارة بهسازي و نوسازي در يك شهر اعم از بافت قديم آن مي‌پردازيم :
ـ شكويي رابطه تكنولوژي و بافت شهري را به اين صورت بيان مي‌دارد : تأثيرپذيري اشكال متنوع واحدهاي انساني با وسايل ارتباطي در داخل شهرها در سه دوره مجزا از هم به شرح زير است :

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، حقوق اشخاص Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، محل وقوع جرم، اعتماد شهروندان