پایان نامه ارشد درباره شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

در گذشته، تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به افراد حقیقی و یا حقوقی درخواست کننده اعتبار، اغلب بر عهده فردی خبره یا گروهی از خبرگان بوده است و این امر توسط بخشهای مرتبط با امور پولی و اعتباری به اجرا در می آمده است. از آنجایی که روشهای قضاوتی مذکور بسیار وقت گیر، پرهزینه و ذهنی (غیر عینی) می باشند، از اعتبار علمی و پایایی لازم برخوردار نمی باشند. بدین منظور مؤسسات مالی باید اقدام به طراحی سیستمهای امتیازدهی اعتبار عینی و معتبری مبتنی بر الگوها و مدلهای علمی کنند. سیستمهای مدرن سنجش اندازه گیری اعتبار مشتریان مبتنی بر فرآیندهایی مکانیزه شده ای است که طی آن، به برخی از ویژگی های مهم اعتباری مشتریان، امتیازات خاصی اعطا می گردد.(انواری رستمی،فتحی،1382، 2)
مطالعات انجام شده در داخل کشور
دکتر رحمانی و اسماعیلی (1389) در پژوهشی به ” کارآیی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول ” پرداختند. هدف از این تحقیق مقایسه توانایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی ریسک نکول است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات 23801 قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به عنوان متغیرهای پیش بین، مدل های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه عصبی برازش شد. در برازش رگرسیون لجستیک از شیوه گام به گام پیشرو استفاده شد و معنی داری ضرایب رگرسیون از طریق درستنمایی و آزمون والد سنجیده شد. در برازش تحلیل تمایزی از روش لاندای ویلکس استفاده شده است. آماره ی لاندای ویلکس و بررسی قدرت همبستگی درونی بین متغیرهای مورد استفاده در تحلیل تمایزی به کار رفته است. برای مدلسازی شبکه عصبی از پرسپترون چند لایه ای با یک لایه پنهان استفاده شده است. از تحلیل راک و مقایسه صحت طبقه بندی برای مقایسه قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد. نتایج حاکی از این است که متغیرهای معنی دار در هر دو مدل رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی شامل مدت قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین بود و متغیر مبلغ قرارداد در هیچ یک از دو مدل معنی دار نبود. اما همین متغیر (مبلغ قرارداد) در شبکه عصبی معنی دار بود.در بررسی کارآیی مدل ها در تفکیک قراردادها به نکول شده و نکول نشده، نتایج بیانگر این است که شبکه عصبی از رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول کارآتر است.
فتحی و انواری رستمی (1382) در تحقیق به ” بررسی تحلیلی – تطبیقی الگوها و مدلهای سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان ” پرداختند. هدف اصلی این تحقیق، ارائه تحلیلی – تطبیقی بود به نحوی که طراحی منسجم و منطقی فرآیند سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان، تدوین شاخص های سنجش و اندازه گیری اعتبار و همچنین نقد و بررسی الگوها و مدلهای مختلف سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان را برای اعتبار دهندگان به آسانی میسر نماید. نتایج تحقیق بدین صورت بدست آمد که آنها شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان را توانستند بدست آورند که به صورت جدول در صفحه بعد آمده است.

جدول2-2 : شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان
شرح مدل
شرایط بکارگیری
توضیحات
روش تجزیه و تحلیل تشخیص
1.نرمال بودن توزیع متغیرها2.مستقل بودن متغیرها از یکدیگر3.پیوسته بودن متغیرها و یا تبدیل کردن متغیرهای طبقه ای4.برابری ماتریس کواریانس گروهها5.خطی بودن روابط بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
1.امکان استفاده از فرآیند تخمین حداقل مجذورات برای تعیین ضرایب متغیرهای مستقل را ایجاد می کند2.بدلیل فرض نرمال بودن، فقط با توزیع های محدودی قابلیت کاربرد دارد
روش رگرسیون منطقی
1.روابط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته خطی باشد2.نیازی به نرمال بودن توزیع متغیرها نیست3.لزومی به تبدیل متغیرهای طبقه ای نیست
1.در مطالعات تطبیقی عمدتاً در مقایسه با تجزیه و تحلیل برتر تشخیص داده شده است2.امکان انجام تستهای آماری برای تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص ها را نیز فراهم می کند

روش درخت تصمیم گیری
1.بیشتر زمانی کاربرد دارد که متغیرهای مستقل از همدیگر مستقل نیستند2.از فرض نرمال بودن متغیرها برخوردار نیست3.از فرض روابط خطی برخوردار نیست

روش شبکه های عصبی
1.در مورد شرکتها که اطلاعات کمتری نسبت به شخصیتهای حقیقی دارند بیشتر بکار رفته است2.فرض خطی بودن رابطه وجود ندارد
1.در اغلب تحقیقات برتر از سایر روشها شناخته شده است2.قابلیت ترکیب با سایر متدها را دارد و تأیید شده که ترکیب آن با سایر متدها بیشترین صحت را بدنبال داشته است
روش برنامه ریزی خطی
1.در شرایطی که متغیرها زیاد است بهتر کار میکند2.در شرایطی که متغیرهای طبقه بندی شده وجود دارد مفیدتر است

منبع : فتحی و انواری رستمی، 1382 ، 60
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
گوکاسیان و سیمان59 (2007) در ” استراتژی هایی برای پیش بینی نکول در قرارداد اجاره تجهیزات ” با استفاده از 250 هزار قرارداد اجاره در طول دوره ی زمانی 2002 تا 2005 و بکارگیری سه روش رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه عصبی به نتایج زیر رسیدند : درجه ی رتبه- بندی ترکیبی60 پی نت (یک سیستم رتبه بندی اعتباری)، متغیرهای جمعیت شناسی سنتی61، عقود اجاره قبلی شرکت62 و سابقه ی استقراض63 پیش بینی کننده های برجسته ی ریسک اعتباری در هر سه مدل طبقه بندی یاد شده بوده اند. نتیجه بیانگر این بود که بر خلاف انتظارات، تحلیل تمایزی پیش بینی دقیق تری نسبت به دو مدل دیگر ارائه داده است.
آلمر و بروفسکی64 (1988) برای ” پیش بینی توانایی پرداخت وام ها از مدل شبکه عصبی چند لایه پرسپترون65 ” استفاده نموده اند. متغیرهای استفاده شده در این مدل همان متغیرهای بکار گرفته شده توسط آلتمن (نسبتهای کل دارایی / سرمایه در گردش، کل دارایی / سود انباشته، کل دارایی/درآمد قبل از بهره و مالیات، ارزش دفتری بدهی ها / ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، کل دارایی/ کل فروش) بوده و نتایج حاکی از این بود که قدرت پیش بینی مدل پرسپترون بیشتر از مدلهای نمره دهی اعتباری بوده است.

جمع بندی و نتیجه گیری
بررسی ادبیات موضوع مؤید این مطلب است که اعتبارسنجی مشتریان از جمله مهمترین اهداف این پژوهش محسوب می شود. بدین منظور میتوان از دو دیدگاه سخت افزاری و نرم افزاری بهره مند گردد. در دیدگاه سخت افزاری هدف آنست که سیستم بانکداری با اصلاح ساختار اداری و سیستم مدیریت منابع انسانی از طریق آموزش نسبت به کنترل متغیرهای پژوهشی و به تبع آن مدیریت این متغیرها به منظور ارتقاء سطح بهره وری سیستم بانکداری اقدام نماید. (شایان ذکر است بسته به هرنوع وامی که از طرف مشتریان اعتباری تقاضا میشود ، متغیرها متفاوت می باشند و در این تحقیق، متغیرهای تأثیر گذار بر تسهیلات شامل میزان سرمایه شرکت، سابقه داشتن بدهی معوق قبلی به بانک، مبلغ وام، چک برگشتی، وضعیت مالیاتی، وجود یا عدم وجود پوشش بیمه ای، اعتبار شرکت نزد بانک (خوش حساب یا بدحساب بودن)، نسبت های سودآوری، اهرمی، نقدینگی و کارآیی میباشد که مورد بررسی قرار گرفته است).
این دیدگاه با وجود اهمیت فراوان نیاز به سیستم پشتیبانی کارآمد دارد. بدین منظور اغلب از سیستم نرم افزاری استفاده میشود. این سیستم تصمیم گیرنده را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می دهد. این سیستم اغلب مبتنی بر کامپیوتر می باشد.
با توجه به ادبیات تحقیق، برخی از مهمترین شاخص ها که در اندازه گیری اعتبار مشتریان (فرضیه تحقیق) تأثیر گذار می باشند را در نگاره صفحه بعد به صورت خلاصه می توان مشاهده نمایید.

جدول 2-3 : مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان
محقق
متغیرهای تحقیق
مالهاترا66 و همکاران
(2007)
متغیر تصنعی،کل دارایی ها،خالص دارایی ها به کل بدهی ها،سرمایه در گردش به فروش،فروش به خالص دارایی ها،
گری،میکوویک و راگیاتاثان67
(2006)
کل سرمایه/بدهی های بلندمدت،ک سرمایه/کل بدهی،دفعات پوشش بهره توسط سود قبل از بهره و مالیات،کل بدهی/خالص وجوه نقد،بازده سرمایه و سود به فروش
هوریگن
(1966)
وجوه نقد عملیاتی به کل بدهی،وجوه نقد در گردش عملیاتی به کل بدهی،نسیت بازده سرمایه،حاشیه عملیاتی،اهرم بدهی های بلند مدت و اهرم کل بدهی ها
حسین میرزایی
(1390)
نسبت کل بدهی/کل دارایی،نسبت بدهی های بلندمدت/کل داراییها،نسبت جاری،دفعات پوشش بهره توسط سود قبل از بهره و مالیات،سرمایه در گردش خالص به کل دارایی ها،حاشیه سود، وجوه نقد به کل بدهی
محمود آبادي،حميد
غيوري مقدم،علي
(1389)
شاخص های کیفی،نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت نقدی، دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا، نسبت بدهی
دکتر عباس عرب مازار و پونه روئین تن
(1385)
حاشیه سود خالص، نسبت آنی، دوره وصول مطالبات، نسبت نقدی، بازده دارایی،نسبت بدهی، نسبت نقدی،شاخص های کیفی
دکتر رضا تهرانی و میرفیض فلاح شمس
(1384)
نسبت جاری،بازده سرمایه گذاریها،سودانباشته به کل دارایی ها،گردش کل داراییها،نسبت بدهی و متغیرهای کیفی
منبع : یافته های پژوهشگر
اعتبارسنجی مشتريان (خوش حساب، بدحساب) متغيرهايي است كه در اعطای تسهيلات و سرمايه گذاري در شركت‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با توجه به گرايش سيستم بانكداري به سمت خصوصي سازي و توسعه روز افزون موسسات مالي در سطح كشور اين پژوهش مي‌تواند در سطح وسيعي از سوي آنها به كار گرفته شود. اين بانك‌ها مي‌توانند مدل نهايي پژوهش را در تخصيص اعتبار به مشتريان به كار گيرند. ساختار مدل از جمله مهمترين نتايج تحقيق است كه مي‌تواند به عنوان الگويي براي طراحي مدل‌هاي مشابه باشد.
در حال حاضر بخش عمده ای از بانک های کشور در ساختار سازمانی خود فاقد واحد مدیریت ریسک بوده و در صورت وجود این واحد اقدام جدی برای کنترل و اداره کردن ریسک انجام نداده اند. نکته قابل تعمق در این رابطه این است که، عدم شناسایی اطلاعات موجود، پراکندگی اطلاعات، تعداد پایگاه های داده ها و بانک های اطلاعاتی، عدم ارتباط این پایگاه ها با هم و… ، که بطوریکه منتج به عدم کشف دانش و رابطه مورد نظر در این زمینه شده است. با توجه به مراتب فوق چنانچه بتوان مدیران و کارشناسان ذیربط را در مؤسسات مالی و بانک ها با مفاهیم و مدل های داده کاوی آشنا نمود بخش عظیمی از این مشکل مرتفع گردیده و همانگونه که از بخش های مختلف این تحقیق مشخص گردیده است فرآیند اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی کاملاً با فرآیند داده کاوی تطابق داشته و می توان از علوم ذیربط و مدل های مربوطه پس از پاکسازی و خلاصه- سازی داده ها جهت سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفت.

فصل سوم

روش شناسائی تحقیق
( متدولوژی)

مقدمه
سرمایه گذاری وانباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشورها نقش بسزائی دارد. اهمیت این عامل تا حدی است که یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب می شود. بدون تردید بانک بعنوان جایگاهی برای جذب و انتقال سرمایه ها می تواند نقش مهمی را ایفا کند، در مطالعه نقش بانکها و بطور کلی بازارهای مالی دستیابی به سخت افزار و نرم افزارهای پیشرفته روند فزاینده ای داشته است. جذب منابع در بانک با کمک سپرده های مردم انجام می شود و سرمایه گذاریها و یا مصارف بانک نیز در غالب اعطای تسهیلات مختلفی است که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد ولی اینکه چه کسی صلاحیت دریافت این تسهیلات را دارد جای بحث دارد؟ روشهای مختلفی از طریق بررسی پیشینه مشتریان ، نوع و کارکرد حسابهایشان وجود دارد ولی اغلب در نهایت بر اساس نظر مدیران رفتار می شود و یک قانون کلی وجود ندارد و بیشتر از زمینه های ذهنی کمک گرفته می شود. یک ابزار کامپیوتری ایده آل علاوه بر بهره برداری از آمار بر جنبه های ذهنی نیز توجه می نماید.
مدل های مختلف اعتبار سنجي مشتريان از شاخص هاي گوناگوني بهره مي گيرند. بانك هاي مختلف به ويژه در ايران بنابر تشخيص خود از تعدادي از اين شاخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره داده کاوی، صورتهای مالی، درماندگی مالی Next Entries پایان نامه ارشد درباره اعتبارسنجی، شبکه های عصبی، صورتهای مالی