پایان نامه ارشد درباره شبکه روابط، شهروندان تهران، مسئله پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

اعتماد اجتماعي دانشجويان دانشگاه مازندران
1-3-2- اهداف جزيي
1.شناسايي ميزان مصرف تلويزيون هاي داخلي/ماهواره اي در ميان دانشجويان دانشگاه مازندران
2. شناسايي ميزان مصرف تلويزيون هاي داخلي/ماهواره اي در بين دانشجويان بر حسب متغيرهاي زمينه اي (سن، جنسيت و…)
3. شناسايي ميزان اعتماد (بين شخصي، اجتماعي و نهادي) در بين دانشجويان دانشگاه مازندران
4. بررسي تأثير مصرف تلويزيون (تماشا يا عدم تماشا/نوع برنامه هاي مورد علاقه/ميزان تماشا) بر اعتماد اجتماعي به تفکيک تلويزيون هاي داخلي و ماهواره اي
5. شناسايي الگوي اجتماعي توزيع اعتماد در بين دانشجويان بر حسب سن، جنسيت، پايگاه اجتماعي، مقطع تحصيلي و محل سکونت والدين
6. شناسايي اثرات متغيرهاي واسط(فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه، فرصت طلبي، …) بر ميزان اعتماد اجتماعي

خلاصه فصل
پژوهش حاضر در پي بررسي تأثير مصرف رسانه اي (تلويزيون داخلي/ ماهوارهاي) بر ميزان اعتماد اجتماعي دانشجويان دانشگاه مازندران ميباشد. در اين فصل ابتدا به بررسي مسئله پژوهش (اهميت اعتماد، تعريف اعتماد، سير تاريخي توجه به مفهوم اعتماد به ويژه در انديشه جامعه شناسان کلاسيک، انواع اعتماد، انواع عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي و از جمله رسانههاي جمعي و نقش انواع مختلف برنامههاي تلويزيوني در افزايش و يا کاهش اعتماد) پرداخته شد. سپس اهميت و ضرورت انجام اين پژوهش عنوان گرديد و در پايان نيز به بررسي هدف کلي و اهداف جزئي پژوهش پرداخته شد.

فصـل دوم

پـيشـينه تجربـي پـژوهـش

فصل دوم: پيشينه تجربي پژوهش

مقدمه
وظيفه مرور پيشينه تجربي در هر پژوهشي اين است که چشم اندازهاي تحليلي را وسعت دهد، محقق را با افکار متخصصان ديگر که تحقيقات و انديشههايشان ممکن است الهامبخش او در کار تحقيقياش باشند، آشنا کند. وجوه گوناگون مسئله تحقيق را که به تنهايي نميتوانست به آنها پي ببرد، برايش آشکار کند و نهايتاً او را در گزينش چارچوب نظري مناسب با مسئله تحقيقش، کمک کند (کامپنهود و کيوي، 1386: 99).
بر اين اساس، فصل حاضر به مرور پيشينه تجربي پژوهش مورد نظر ميپردازد. اين فصل شامل سه بخش
ميباشد. در بخش نخست به مرور پيشينهي تجربي پژوهش در داخل کشور پرداخته ميشود؛ در بخش دوم، پيشينهي تجربي پژوهش در خارج از ايران مورد بررسي قرار ميگيرد و نهايتاً در بخش سوم نيز به جمعبندي کليهي پژوهشهاي مرور شده اين فصل (داخلي/ خارجي) پرداخته ميشود.

2-1- تحقيقات انجام شده در ايران (داخلي)
– حسين پور و معتمد نژاد (1390) پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه ميزان مصرف رسانه ها و ميزان سرمايه اجتماعي شهروندان تهراني” انجام داده اند. در اين پژوهش سرمايه اجتماعي در سه بعد اعتماد، شبکه روابط اجتماعي و عمل متقابل و هم چنين رسانه هاي جمعي با دو شاخص ميزان مصرف تلويزيون و روزنامه، عملياتي شده اند.
جامعه آماري اين تحقيق کليه شهروندان باسواد بالاي 15 سال ساکن درشهرتهران بوده اند. هم چنين، روش نمونه گيري اين تحقيق، خوشه اي چند مرحله اي و حجم نمونه نيز برابر با 602 نفر تعيين شده است.
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که رابطه بين ميزان سرمايه اجتماعي کل و ميزان تماشاي تلويزيون مثبت و معني دار بوده، اما رابطه بين ميزان مطالعه روزنامه و سرمايه اجتماعي کل معني دار نميباشد. بر اساس محاسبه ضريب همبستگي پيرسون، وضعيت ارتباط ميزان استفاده از رسانه ها با ابعاد سرمايه اجتماعي بدين قرار مي باشد:
1. بين ميزان اعتماد و تماشاي تلويزيون رابطه مثبت و معني داري وجود داشته، در حالي که رابطه ميزان اعتماد با مطالعه روزنامه معني دار نمي باشد.
2. بين ميزان شبکه روابط اجتماعي و تماشاي تلويزيون و هم چنين مطالعه روزنامه رابطه معني داري مشاهده نشده است.
3. در مورد بعد سوم سرمايه اجتماعي يعني عمل متقابل، بين ميزان تماشاي تلويزيون و عمل متقابل رابطه معني داري وجود ندارد، اما بين عمل متقابل و ميزان مطالعه روزنامه رابطه معناداري وجود دارد.
– رسولي و پاک طينت (1390) در پژوهشي با عنوان “بررسي نقش رسانه هاي جمعي در شکل گيري سرمايه اجتماعي در بين شهروندان شهر يزد” به سنجش همبستگي بين متغير ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي با سرمايه اجتماعي و ابعاد آن (اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي و هنجار اجتماعي) پرداخته اند.
روش پژوهش به لحاظ اجرا پيمايشي، به لحاظ معيار هدف، کاربردي و به لحاظ معيار زماني، مقطعي است. جامعه آماري پژوهش را کليه افراد 18 ساله و بيش تر شهر يزد با حجم نمونه 370 نفر تشکيل مي دادند. نمونه گيري اين تحقيق، با روش خوشه اي چند مرحله اي و ابزار گردآوري داده ها نيز پرسشنامه بوده است.
نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که بين ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و ابعاد سرمايه اجتماعي از جمله اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي و هنجار اجتماعي همبستگي معنا داري وجود دارد. البته همبستگي بين ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و اعتماد اجتماعي يک همبستگي معکوس بوده يعني هر چه استفاده از رسانه هاي جمعي بيشتر ميشود، اعتماد اجتماعي کاهش مي يابد. هم چنين همبستگي مستقيم و معنا داري بين ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي با سازه سرمايه اجتماعي وجود دارد.
– جعفري نيا (1389) پژوهشي با عنوان “رابطه استفاده از رسانه هاي جمعي با سرمايه اجتماعي سرپرستان خانه وار در شهر خورموج” انجام داده است. در اين پژوهش سرمايه اجتماعي با چهار شاخص اعتماد و قابليت اعتماد، نوع هنجار ها، عضويت در شبکه هاي اجتماعي و آگاهي و توجه به امور عمومي، سياسي و اجتماعي عملياتي شده و رسانه هاي جمعي در قالب رسانه هاي چاپي و رسانه هاي الکترونيکي در نظر گرفته شده است.
اين پژوهش با روش پيمايش و ابزار پرسشنامه از طريق مصاحبه حضوري با 400 نفر از سرپرستان خانهوار در شهر خورموج انجام شده و روش نمونه گيري آن تصادفي سيستماتيک بوده است. براي بررسي فرضيات از آزمون همبستگي و مقايسه ميانگين ها و به منظور بررسي مدل تحقيق نيز از رگرسيون استفاده به عمل آمده است.
نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که بين استفاده از رسانه هاي چاپي و ابعاد چهارگانه سرمايه اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد. هم چنين بين استفاده از رسانه هاي الکترونيک و ابعاد چهارگانه سرمايه اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد که البته اين ارتباط، با اعتماد اجتماعي، منفي و در خصوص عضويت در نهاد ها ضعيف تر مي باشد. هم چنين نتايج تحليل رگرسيوني نشان دهنده تأثير استفاده از رسانه هاي چاپي بر ابعاد چهارگانه سرمايه اجتماعي و تأثير استفاده از رسانه هاي الکترونيکي بر ابعاد قابليت اعتماد و نوع هنجار ها بوده است.
از جمله راهکارها و پيشنهادهاي مطروحه در اين پژوهش بدين شرح مي باشند:
1. استفاده از ترکيب مدل هاي نظري به منظور بررسي همه عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي،
2. توجه به مشارکت هاي غير رسمي و هنجار هاي همياري سنتي در مناطق شهري و روستايي به منظور بومي سازي مفهوم سرمايه اجتماعي در ايران،
3. استفاده از عرصه عمومي مشارکت هاي غير رسمي به منظور تشويق مشارکت هاي رسمي.
– قدرتي و منصوريان (1388) پژوهشي با عنوان “اعتماد اجتماعي و تعيين کننده هاي آن: رهيافت نهادمحور يا رهيافت جامعهمحور؟” انجام داده اند. متغير وابستهي اين پژوهش اعتماد اجتماعي است که با دو بعد اعتماد رقيق يا تعميم يافته و اعتماد غليظ يا خاصگرايانه سنجيده شده است. با اين حال تمرکز اصلي اين تحقيق بر اعتماد رقيق بوده است.
روش اين پژوهش، کمي و تکنيک مورد استفاده در آن پيمايش ميباشد. بدين منظور نمونه اي 600 نفري از افراد 18 تا 65 ساله شهر سبزوار به طور تصادفي انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
يافتههاي آزمون دو متغيره نشان ميدهد که ميان متغيرهاي مستقل تجربهي تبعيض، فساد، احساس امنيت اجتماعي، اعتماد نهادي (اين چهار متغير مربوط به نظريهي نهادي است) و سن با اعتماد رقيق رابطهي معنادار وجود دارد. جهت رابطه براي دو متغير اول، معکوس و براي بقيهي متغيرها مستقيم ميباشد. اما رابطهي متغيرهاي ميزان عضويت در گروههاي رسمي، ميزان استفاده از رسانه ها، ميزان عضويت در گروههاي غير رسمي، تحصيلات، درآمد و مرتبهي شغلي معنادار نيست. در آزمون چند متغيره نيز متغيرهاي اعتماد نهادي، فساد، امنيت اجتماعي و سن به ترتيب وارد معادله شدند و تأثير متغيرهاي ديگر معنادار نبوده است.
– عبد الملکي (1387) پژوهشي با عنوان “بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن و چگونگي نقش رسانه در افزايش آن” انجام داده است. اين پژوهش با سه هدف کلي سنجش ميزان اعتماد اجتماعي مردم تهران، عوامل تأثيرگذار بر اعتماد و نقش صدا و سيما در اين زمينه انجام شده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش پيمايش بوده است. کليه شهروندان 18 ساله و بالاتر ساکن در شهر تهران جامعه آماري اين پژوهش را تشکيل مي دادند که از اين ميان، تعداد 840 نفر با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که8/64 درصد پاسخگويان در حد زياد و خيلي زياد،3/23 درصد تا حدودي و 9/11 درصد در حد کم و خيلي کم با اين موضوع که کم تر مي توان به ديگران اعتماد کرد، موافق بودند. از ميان متغير هاي مستقل نيز پنداشت فرد از وضعيت ساختاري جامعه، ميزان اعتقاد به کار گروهي، ميزان موفق بودن در زندگي، تحصيلات، عضويت در سازمان هاي داوطلبانه و نيز جنسيت و سن پاسخگويان داراي تأثير بي واسطه مستقيم و يا معکوس بوده اند؛ در حالي که متغيرهاي امکانات زندگي فرد، درآمد، رضايت از زندگي، قرباني جرم شدن و اعتقاد ديني تأثير غير مستقيمي بر اعتماد اجتماعي داشته اند. به بيان ديگر اعتماد اجتماعي بيش از آن که با عوامل سطح خرد در ارتباط باشد، به عوامل سطح کلان (ارزيابي فرد از وضعيت جامعه) بستگي دارد. هم چنين نتايج پژوهش حاکي از آن است که پيامهاي ديداري و شنيداري رسانه هاي ارتباط جمعي نيز به اشکال گوناگون مانند ترويج قانون گرايي و رعايت هنجار ها، بيان فوايد کار گروهي، تقويت فرهنگ ديني و … مي توانند بر اعتماد اجتماعي افراد جامعه مؤثر باشند.
– جواهري و باقري (1386) پژوهشي با عنوان “تأثير استفاده از اينترنت بر سرمايه اجتماعي و انساني” انجام داده اند.
اين تحقيق با روش پيمايشي انجام شده و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بوده است. جامعهي آماري آن را دانشجويان دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري و در چهار گروه تحصيلي علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و هنر تشکيل ميدادند که 400 نفر از آنها به روش نمونهگيري طبقه اي متناسب انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
يافتههاي حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که بين شاخص الگوي کلي استفاده از اينترنت (تعداد موارد استفاده از امکانات موجود در اينترنت، ميزان استفاده از اينترنت، سابقهي استفاده از اينترنت، اهميت استفاده از اينترنت، و ميزان استفاده از اينترنت) و کليهي عناصر سرمايهي اجتماعي (مشارکت شبکه اي، اعتماد شبکه اي، حمايت افراد و شبکه ها از افراد نمونه و حمايت افراد نمونه از افراد و شبکه ها) رابطهي معنادار وجود دارد. علاوه بر آن رابطهي ميان الگوي استفاده از اينترنت و شاخص کل سرمايه اجتماعي نيز از نظر آماري تأييد شده است. هم چنين، بين الگوي استفاده از اينترنت و سرمايهي انساني رابطهي مستقيم و معنادار وجود دارد؛ يعني به ميزاني که نوع و ميزان بهره مندي از اينترنت در سطح بالاتر و پيشرفته تري رسيده، افراد از سرمايهي انساني بيشتري برخوردار شدند. مقايسهي ضرايب همبستگي بيانگر آن است که استفاده از اينترنت از ميان عناصر مختلف سرمايهي انساني، ابتدا با افزايش اطلاعات عمومي، سپس مهارتهاي شغلي و حرفه اي و در رتبهي سوم با مهارتهاي آموزشي و تحصيلي پاسخگويان رابطه داشته است.
– جواهري و بالاخاني (1385) پژوهشي با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره اعتماد به سازمان، انتقال اطلاعات، رفتار متقابل Next Entries منابع مقاله درباره سناريو، آينده، زماني