پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، ابعاد سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

است. اعتماد در واقع یک نگرش مثبت به فرد یا امری خارجی است و مبین میزان ارزیابی، از پدیده ای است که با آن مواجه ایم. (عباس زاده، 1383: 269)
تعریف مفهومی مشارکت مدنی: مشارکت مدنی بیانگر توانمندی ها ، ظرفیت ها و فعالیت هایی است که انتظار می رود یک شهروند آن ها را دارا باشد و بتواند به کمک آن ها ، تعهد و الزام خود را به اداره جامعه ای که خود عضوی از آن است، به طور عملی نشان دهد.(طالب زاده و فتحی، 1381: 216)
تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی
شاخص های هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی مطابق با جدول به شرح زیر است:
جدول شماره (2-3 ) ابعاد و شاخص های متغیر مشارکت مدنی
متغیر
بعد
شاخص
اقتباس
سوأل

سرمایه اجتماعی

ساختاری (مشارکت مدنی)
1-شرکت در انجمن علمی
2-شرکت در گروههای ورزشی / فراغتی
3-شرکت در شورا ی صنفی
4-شرکت در انجمن اسلامی
5-فعالیت در کانون بسیج

شارع پور و غلامزاده
(1388)
1-13

12-13

7-13

5-13

6-13

6-فعالیت در شورای محله
7-شرکت در انجمن ادبی
8-شرکت در انجمن های هنری
9-شرکت در گروههای محیط زیست

کاکاوندی
(1387)
14-13

2-13

4-13

10-13

10-شرکت در گروه زنان
11-شرکت در انجمن فرهنگی
12-شرکت در انجمن همسایگی / محلی

Hjollund
(2002)
11-13

3-13

13-13

13-فعالیت در هیأتهای مذهبی
14-شرکت در انجمنهای خیریه ای
15-شرکت در تشکلهای سیاسی

Lee
(2008)
9-13

15-13

8-13

جدول شماره ( 3 -3 ) ابعاد و شاخص های متغیر اعتماد اجتماعی
متغیر
بعد
شاخص
اقتباس
سوأل

سرمایه اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، توسعه شهر Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، ضریب همبستگی