پایان نامه ارشد درباره سبک دلبستگی، سبک های دلبستگی، برون گرایی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

دیدگاه گیری و ارزیابی مجدد مثبت بود. ضمن اینکه افراد درون گرا بیشتر از راهبردهای سرزنش خویش، پذیرش شرایط، نشخوارفکری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، تلقی فاجعه آمیز و سرزنش دیگران استفاده می کردند.
ربوی (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و توجه آگاهانه به حال با
سبک های تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تبریز پرداخته است. برای جمع آوری اطلاعات تحقیق از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایچ (2006)، پرسشنامه اصلاح شده شخصیتی آیزنک (2005) و پرسشنامه توجه آگاهانه به حال (MAAS) استفاده گردیده است. نتایج نشان داده است که در ورزشکاران، بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار و روان رنجورخویی رابطه مثبت وجود دارد. در میان ورزشکاران ویژگیهای برون گرایی و روان پریشی مجموعاً 9/16 درصد از واریانس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازگار را تبیین می کنند، هم چنین ویژگیهای روان رنجورخویی و توجه آگاهانه به حال مجموعا ً2/27 درصد از واریانس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار را تبیین می‌کند.
زارع و همکاران (1392) به ارائه مدل علی ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان با
واسطه گری خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی پرداختند. درﻫﻤﻴﻦراﺳﺘﺎ 384 داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻳـﺰد ﺑـﻪ روش ﺧﻮﺷـﻪاي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻴـﺎس اﺑﻌـﺎد دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻛـﻮﻟﻴﻨﺰ (1996)، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻤﻴﺖ و ﺑﺘﺰ294 (2000)، ﺧﻮد اﻓﺸﺎﺳﺎزيﻛﺎن و ﻫﺴﻠﻴﻨﮓ295 (2001) و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎﻗﻲﻛﺎرور، شیر و وینتراب296( 1989) ﺑﻮد. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛـﻪ اﺿـﻄﺮاب دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺼﻮرت ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪﮔـﺮي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻔﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه ﻣﺜﺒﺖ راﻫﻜﺎر ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴن اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﺼﻮرت ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﻔـﻲ، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ واﺳﻄﻪﮔﺮي ﺧﻮداﻓﺸﺎﺳﺎزي، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه ﻣﺜﺒﺖ راﻫﻜﺎر غیرﻓﻌﺎلﺳﺎزي و ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻨﻔـﻲ راﻫﻜﺎر ﺑﻴﺶﻓﻌﺎلﺳﺎزي اﺳﺖ. اﺟﺘﻨﺎب دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ، راﻫﻜﺎرﻫـﺎي اﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢﻫﻴﺠـﺎن را ﺑـﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و منفیﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲکند و ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ اﺑﻌـﺎد دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲﻛﻨﻨـﺪه راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﺗﻨﻈـﻴﻢﻫﻴﺠـﺎن ﺑـﻮده و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﻮداﻓﺸﺎﺳﺎزي، اﻳﻦراﺑﻄﻪ را واسطهﮔﺮي و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
رمضانی و همکاران (1385) طی پژوهشی به بررسی پیامدهای هیجانی سبک های دلبستگی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران اقدام نمودند. نتایج تحقیق نشان داد، دلبستگی ایمن با تمایز و بازسازی با مدیریت هیجانی رابطه مستقیم و سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با هر دو مؤلفه تمایز و بازسازی هیجانی رابطه ی معکوس دارد. همچنین سبک های دلبستگی، توانایی های هیجانی را پیش بینی می کند.
میرزایی (1390) پژوهشی را با عنوان نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای ویژگی شخصیتی برون گرایی و شادکامی بین 200 دانش آموز دبیرستانی (116دختر،84پسر) منطقه سرچهان انجام داده است. دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1990) بعد برون گرایی، ‌پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایچ (2006) و‌پرسشنامه شادکامی آرجیل ولو297(1990) بود. نتایج این مطالعه نشان داد تنظیم شناختی هیجان نقش واسطه گری معناداری برای ویژگی شخصیتی برون گرایی و شادکامی ایفا می کند.
بشارت، کریمی و رحیمی نژاد (1385) به بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت طی تحقیقی پرداختند. تحلیل داده ها از طریق روش همبستگی نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با برون گرایی و توافق پذیری همبستگی مثبت معنادار وجود دارد، بین سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) و روان رنجوری همبستگی مثبت معنادار وجود دارد، بین سبک های دلبستگی نا ایمن (اجتنابی و دوسوگرا) و برون گرایی همبستگی منفی معنادار وجود دارد، بین سبک دلبستگی دوسوگرا و وظیفه شناسی همبستگی منفی معنادار وجود دارد و بین سبک دلبستگی اجتنابی و توافق پذیری همبستگی منفی معنادار وجود دارد. براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدل های درونکاری ایمن و نا ایمن از خود و دیگران که در چارچوب روابط دبستگی نوزاد – مادر تشکیل می شوند، شکل گیری صفات شخصیت راتحت تأثیر قرار می دهند.
سرکاری(1389) طی پژوهشی به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی 616 نفر از زنان متأهل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهر بوشهر پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای سنجش متغیرها مورد نظر از پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی NEO و پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید استفاده گردیده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و واریانس دو طرفه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داده است که بین روان رنجورخویی و دلبستگی ایمن با ضریب همبستگی 30/0 در سطح 01/0(01/0p) رابطه مثبت معناداری وجود دارد ولی با سبک دلبستگی اجتنابی با ضریب همبستگی 25/0- و با سبک دلبستگی دوسوگرا با ضریب همبستگی 28/0- رابطه منفی
معنا داری وجود دارد. بین تجربه پذیری و وظیفه شناسی با هیچکدام از سبک های دلبستگی رابطه معنا داری وجود ندارد. بین توافق پذیری و سبک دلبستگی ایمن با ضریب همبستگی 26/0 در سطح01/0(01/0p) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ولی با سبک دلبستگی اجتنابی با ضریب همبستگی02/0- رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین برون گرایی و سبک دلبستگی ایمن با ضریب همبستگی 24/0 در سطح01/0(01/0p) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که روان رنجورخویی پیش بین قوی تری برای تمام سبک های دلبستگی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین ویژگیهای شخصیت و سبک های دلبستگی رابطه معنادار وجود دارد.
نیلفروشان و همکاران (1389) در تحقیقی به بررسی همبستگی ساده ابعاد دلبستگی و عوامل شخصیتی و نیز بررسی رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنجگانه شخصیت در سطح فردی و زوجی در بین همسران ساکن در شهر اصفهان (90 زوج) پرداختند. نتایج نشان داد که اضطراب دلبستگی با روان رنجوری خود، روان رنجوری همسر و ابعاد دلبستگی، رابطه مثبت معنادار و با برون گرایی همسر رابطه منفی معنادار دارد. اجتناب دلبستگی با برون گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی خود و برون گرایی همسر رابطه منفی و با ابعاد دلبستگی همسر رابطه مثبت معنادار دارد. در سطح فردی اضطراب دلبستگی عمدتاً توسط روان رنجوری خود و اجتناب دلبستگی توسط برون گرایی و توافق پذیری تبیین می شود. همچنین اجتناب دلبستگی به ترتیب توسط برون گرایی خود، اضطراب دلبستگی همسر و برون گرایی همسر تبیین می گردد. به طور کلی ابعاد دلبستگی هم جزء ویژگی افراد و هم جزء ویژگی رابطه است.
برزگر قاضی (1389) پژوهشی را با هدف بررسی و مقایسه عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی با افراد بهنجار انجام داده است. به این منظور 50 نفر از بیماران مبتلا به فشار خون که به بیمارستان شهید مدنی شهر آزاد شهر مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و با 50 نفر فرد بهنجار که از نظر سن، جنسیت و تحصیلات مشابه بودند مورد مقایسه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شخصیتی NEO و پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور استفاده شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون خی 2 و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که بین عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی رابطه وجود دارد.
زارعی و همکاران (1393) پژوهشی را با عنوان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺻﻔﺎت ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس سبک های دلبستگی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن انجام دادند. ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 240 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ که ﺑﻪ ﺻﻮرت نمونهﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ دانشجویان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ (RSQ) و ﺻﻔﺎت ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ شخصیت(NEO)، ﭘﺎﺳﺦ دادند. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺖ روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ را به ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس و ﺻﻔﺎت برونﮔﺮاﻳﻲ، تجربه پذیری، سازگاری و وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را به ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ پیش ﺑﻴﻨﻲ کند. ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دل ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻢ درﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
توافق پذیری به ﻃﻮر معکوس ﻧﻘﺶ داشت . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، وظیفه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر مستقیم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮﺳﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ نفی کننده قابل پیش بینی بود (001/0 P).
نصوحیان(1391) در پژوهشی به بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی شهر اصفهان اقدام نموده است. همچنین در این پژوهش رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی زوجین شهر اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین بعد شخصیتی روان رنجوری با سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی رابطه مثبت معنادار و بین ابعاد شخصیتی برون گرایی، توافق پذیری و وظیفه شناسی با دلبستگی اضطرابی و اجتنابی رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین بعد تجربه پذیری و ابعاد دلبستگی هیچ رابطه معناداری برقرار نبوده است.
توکلی (1391) در پژوهشی به بررسی رابطه سبک های دلبستگی با بعد روان نژندی شخصیت در زنان متأهل 20 تا 40 سال شهر شاهدیه اقدام نمود. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمرات سبک دلبستگی اجتنابی و روان نژندی ارتباط معنا دار وجود دارد
(01/0 p). از طرفی ضریب همبستگی پیرسون برابر 28/0 بود که مقداری کوچک و مثبت است و بین نمرات سبک دلبستگی اضطرابی با روان نژندی ارتباط معنا دار وجود دارد (01/0 p) و از طرفی ضریب همبستگی پیرسون برابر 503/0 می باشد که مقداری متوسط و مثبت یعنی با افزایش سبک دلبستگی اضطرابی، روان نژندی پاسخ گویان تا اندازه ای افزایش یافته بود و بالعکس. براساس نتایج مدل رگرسیون، هر دو متغیر در پیش بینی متغیر روان نژندی مؤثر بودند. همچنین ضرایب رگرسیونی استاندارد شده برای سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به ترتیب برابر 479/0 و 231/0 به دست آمده بود. بنابراین تأثیر متغیر سبک دلبستگی اضطرابی بیشتر از اجتنابی بود.
هاشمی و جوکار (1392) نقش واسطه گری تنظیم عواطف و راهبردهای مقابله ای در رابطه دلبستگی به والدین و همسالان را مورد بررسی قرار دادند. یافته ها نشان داد که دلبستگی به والدین با راهبردهای مقابله ای فعال و کناره گیری و جستجوی حمایت اجتماعی و تنظیم شناختی مثبت، رابطه مثبت و با تنظیم شناختی منفی و راهبردهای مقابله ای اجتنابی رابطه منفی دارد. به طورکلی راهبردهای مقابله ای و تنظیم شناختی می توانند نقش واسطه ای در رابطه انواع دلبستگی و تاب آوری هیجانی داشته باشد.
حجازی و همکاران (1392) پژوهشی را با هدف تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک‎های دلبستگی با سبک های عشق انجام دادند. بدین منظور 395 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت NEO ، سیاهه سبک دلبستگی کولینز و رید (1990) و مقیاس نگرش عشق هندریک، هندریک و دیک298 (1998) بود. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که روان رنجورخویی با سبک های دلبستگی رابطه مستقیم و با سبک عشق استورگ رابطه غیرمستقیم دارد. برون گرایی با سبک های دلبستگی وابسته و ارتباط نزدیک رابطه مستقیم و با سبک های عشق استورگ، مانیا و آگاپه رابطه غیرمستقیم دارد.
تاج دهقانی (1391) در پژوهشی به بررسی نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی بهورزان مرکز بهداشت شهرستان شیراز پرداخته است. کلیه بهورزان، 164 نفر(121

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سبک دلبستگی، دلبستگی ایمن، دوسوگرا، دلبستگی اجتنابی Next Entries پایان نامه ارشد درباره برون گرایی، روان رنجوری، سبک های دلبستگی، سبک دلبستگی