پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، قانون مجازات، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

دوره زماني مشخص وجود داشته باشد و با هدف ارتکاب يک يا چند جرم شديد يا اعمال مجرمانه مندرج در اين کنوانسيون به منظور اکتساب مستقيم يا غيرمستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي به صورت هماهنگ فعاليت ميکند.
ب- جرم شديد عبارت است از عمل مجرمانهاي که مجازات آن سلب آزادي به مدت حداقل 4 سال و يا مجازاتهاي شديدتر باشد.
ج- گروه تشکل يافته عبارت است از گروهي که براي ارتکاب فوري يک جرم به طور تصادفي تشکيل نشده باشد، و لزومي ندارد که داراي نقشهاي تعريف شده رسمي براي اعضاي خود يا استمرار عضويت اعضاي خود و يا ساختار توسعهيافته باشد.
تعريفي که در کنوانسيون فوقالذکر ارائه گرديد در واقع بيش از آن که يک تعريف موضوعي باشد يک تعريف شخصي است و به جاي آن که مفهوم خود را به جرايم سازمان يافته اختصاص دهد به اشخاص و يا همان گروههاي سازمان يافته پرداخته است. پيشنويس کنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته از ارائه و پيشنهاد شناسايي ويژگيهاي “جرم سازمان يافته” اجتناب ورزيده و به جاي آن ترجيح داد که با مشکل تعريف جرم سازمان يافته مواجه گردد.25
پيشنويس کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرم سازمان يافته درصدد ايجاد يک تعريف عمومي است که به وسيله تعدادي از کنوانسيونهايي که فعاليتهاي خاصي را جرم ميانگارند، دنبال شود. اينترپول، جرايم سازمان يافته را، جرائمي ميداند که توسط سازمانهاي پيچيده و انعطافپذير ارتکاب يافته که از تمامي شرايط موجود بهره برده و در پاسخ به تقاضاي مشتريان براي تامين کالا و خدمات نامشروع تلاش ميکنند. 26
جرايم سازمان يافته با توجه به اهميت و پيچيدگي که دارا ميباشد ويژگيهاي خاص خود را داشته است اين جرم از منسجمترين ساختار باندهاي مجرمانه است و از اين جرم با عنوان “سنديکا يا جرم” ياد ميکنند. 27
اين جرايم به لحاظ شرايط خاص خود و تشکلهاي منسجم و به لحاظ مهارت، تخصص و توانايي همکاري با ديگران به شرکت سهامي ارتکاب جرم نيز مشهور ميباشد. در گروههاي سازمان يافته حفظ اسرار يکي از موارد فوقالعاده مهم و دقيق ميباشد به طوري که هيچ اطلاعاتي از دورن به خارج منتقل نميگردد. معمولا در اين گروهها براي حفظ اسرار حلقههايي به وجود ميآورند که در هر کدام از اين حلقهها افراد خاص حضور دارند که از ويژگيهاي جرايم سازمان يافته به شمار ميرود. بنابراين در کنار سازمانهاي جنايي متعارف، سازمانهاي جنايي فراملي داريم که به ارتکاب جرايمي مثل قاچاق اعضاي بدن، اطفال، روسپيگري بينالمللي ، قاچاق عتيقهجات، ميراث فرهنگي و مواد مخدر ميپردازند.
جنايات سازمان يافته فعاليتهاي غير قانوني است با انگيزه اقتصادي که توسط گروه، انجمن يا ارگان ديگري مرکب از دو يا چند شخص که خواه به طور رسمي يا غير رسمي سازمان يافته باشند ارتکاب مييابد. در جايي که اثر منفي فعاليت مذکور از بعد اقتصادي، اجتماعي، ايجاد خشونت، بهداشتي و سلامت عمومي و يا زيست محيطي حائز اهميت تلقي ميشود. 28
ارتباط ميان جرم سازمان يافته و قاچاق انسان ارتباطي غير قابل انکار است به طوري که اهميت اين موضوع و ارتباط ايجاد شده بين اين موضوع و کنوانسيون عليه جرايم سازمان يافته فراملي سازمان ملل متحد منجر به تصويب پروتکلي در اين رابطه شده است. همان طور که گفته شد جرم سازمان يافته، از منسجمترين جرايمي است که هر چند داراي نهاد مجرمانه بينالملي واحد و تمرکز يافتهاي نيست ولي از سوي سازمانهاي بيشماري رهبري و هدايت ميشود. ساترلند 29 براساس مشاهدات خود بزهکاري سازمان يافته در آمريکا را به تصوير کشيده است به دليل آن که آمريکا جامعهاي مهاجرپذير است و وي جرم سازمان يافته را بدين صورت تعريف مينمايد:

“روابط بين بزهکاران با سازمان و تشکيلاتي مشخص ميگردد که اين سازمان ممکن است حاصل جمع منافع يا حاصل رويه و عملکرد عدهاي بزهکار باشد که آنها را به تشکل هدايت کرده و لذا حول يک عملکرد به توافق رسيدهاند. اما پيش ميآيد که بعضي از سازمانهاي مشروع، با گذشت زمان تبديل به سازمانهاي جنايي با تشکيلات مجرمانه ميگردند.” به نظر ساترلند ميرسد در طول تاريخ در کشورها، اقوامي وجود دارند که ذاتاً مجرمند يعني حول يک جرم دور هم جمع شدهاند مثلاً در ايتاليا گروه سيسيل طايفهاي هستند که از راه فساد امرار معاش ميکنند يا در آمريکاي لاتين سازمانهايي وجود دارند که به صورت شبه نظامي زندگي ميکنند. 30
آنچه به نظر ميرسد در جرم سازمان يافته شرکت بيش از دو نفر لازم است و اين اقدامات ميبايست جهت تحصيل سود و منفعت باشد و به طور کلي در تعريف جرايم سازمان يافته، بايد بيان کرد که مراد از اصطلاح جرم سازمان يافته، يک تجمع و يک تشکل ساختارمند است که داراي سلسله مراتب بوده و دائمي است و چنانچه فعاليت اين سازمانها تحصيل سود و منفعت باشد ميتوان گفت که اين دو مشمول اقدامات جرايم سازمان يافته خواهند شد.
برخي عقيده دارند که تعريفي از جرم سازمان يافته وجود ندارد در حالي که جرم سازمان يافته بالاتر از جرايم به صورت دستهجمعي است.31

3-قاچاق انسان 32
بر طبق تعاريف و مصاديق، قاچاق انسان پديدهاي بسيار گسترده در سطح جهاني به منظور مقاصد جنسي و غير جنسي است و کليه افراد را در بر ميگيرد. از ديدگاه حقوق بشر نيز قاچاق انسان بايد به گونهاي گسترده تعريف شود تا شامل کليه آثار و جوانب گردد.
پيمان سارس که در مورد توافق وزيران هفت کشور شبه قاره هند واقع شده است قاچاق انسان را چنين تعريف مينمايد:
قاچاق به معني حرکت دادن و انتقال، فروختن و يا خريدن زنان و کودکان به منظور روسپيگري در داخل يا خارج از کشور به منظور اهداف مالي (پولي) يا ملاحظات ديگر با رضايت يا بدون رضايت فردي است که قاچاق ميشود.
تعريف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پيش از تعريف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گستردهتري مورد پذيرش قرار گرفت اين تعريف چنين است:
حرکت دادن غير قانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي، عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر، با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت بهرهکشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به کارگيرندگان، قاچاقچيان و سنديکاهاي جنايتکار و ديگر گروههاي مرتبط با قاچاق همچون کار خانگي، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزند خواندگي دروغين است.
در سال 2002 با الهام از پروتکل قاچاق انسان، تعريف کاملتري ارائه شده است براساس اين تعريف هر دولت عضو اتحاديه بايد تدابير لازم را اتخاذ کند تا استخدام ، نقل و انتقال و دريافت بعدي فرد شامل مبادله يا انتقال کنترل روي آن شخص در جايي که از اجبار، زور يا تهديد – از جمله آدمربايي استفاده ميشود يا از فريب يا اغفال استفاده ميشود يا از مقام يا وضعيت آسيبپذيري شخص سوء استفاده ميشود به نحوي که شخص چاره عيني يا قابل قبول ديگري جزء پذيرش سوء استفاده ندارد يا به قصد بهرهکشي از فحشاي ديگران يا ساير اشکال بهرهکشي جنسي از جمله هرزهنگاري33، براي بدست آوردن رضايت شخصي که نسبت به ديگري کنترل دارد، وجوه يا منافعي رد و بدل ميشود که قاچاق انسان محسوب ميشود.
در تعريف ائتلاف جهاني عليه قاچاق زنان که يک (NGO) است: قاچاق زنان عبارت است از همه اعمال متضمن به کارگيري و يا حمل و نقل يک زن در درون و يا در عرض مرزهاي ملي براي کار يا خدمت به وسيله خشونت يا تهديد به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار يا موقعيت مسلط اسارت وام، فريب يا ديگر اشکال تحميل.34
تعريفي که در بند A ماده سوم پروتکل پيشگيري ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان35مصوب 2000 الحاقي به کنوانسيون ملل متحد عليه جنايات سازمان يافته فراملي36، ارائه شده در زمره کاملترين تعاريف در اين خصوص جاي ميگيرد در اين پروتکل آمده است:
قاچاق اشخاص به معني استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن يا پذيرفتن اشخاص است به وسيله تهديد يا توسل به زور يا اشکال ديگر اجبار، ربودن، تقلب يا فريب ،اغفال، سوء استفاده از وضعيت آسيبپذيري يا با دادن يا گرفتن مبالغي يا منافعي براي تحصيل رضايت شخصي که روي ديگري کنترل دارد، که اين اقدامات به منظور بهرهبرداري صورت ميگيرد.
بهرهبرداري شامل بهرهبرداري از فحشاي ديگران يا اشکال ديگر بهرهبرداري جنسي، کار يا خدمات اجباري، به بردگي گرفتن يا اعمال مشابه بردگي، استثمار يا استخراج اعضاء است. اين تعريف که هم اکنون مقبولترين تعريف در سطح بينالمللي است قاچاق کليه اشخاص اعم از زن، مرد و کودک با هر هدفي را در بر ميگيرد.
قاچاق انسان در ماده 2 پروتکل پيشگيري، منع و مجازات قاچاق انسان چنين تعريف شده است:
مجموعه اعمالي است که مجرمان، قربانيان را تحت کنترل خود درآورده و اين امر را با اعمال روشهاي اجباري يا فريبنده يا روابط استثمارگرانه انجام ميدهند، همچون رابطه والدين با فرزندان که در آن يک طرف قدرت يا نفوذ داشته و بدين ترتيب در برابر قاچاق آسيبپذير است.
در 18 ژانويه 1998 پارلمان اروپا قاچاق را به نحوي تعريف ميکند که برگشت آن به قطعنامههايي است که قاچاق را به زنان محدود ميکند. مطابق اين تعريف قاچاق انسان عبارت است از:
عمل غير قانوني شخصي که تبعه کشوري را به وسيله فريب يا اشکال ديگر اجبار يا سوء استفاده از موقعيت آسيبپذيري وي و به قصد بهرهکشي از او، به طور مستقيم يا غير مستقيم تشويق به ورود يا اقامت در کشور ديگر ميکند.37
آنچه که مورد استفاده در مجامع بينالمللي در خصوص تعاريف ارائه شده، و در حال حاضر مورد توجه قرار دارد، تعريف ارائه شده در پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان ميباشد. اشخاصي که مورد قاچاق واقع ميشوند زماني مشمول تمهيدات اين پروتکل قرار خواهند گرفت که ماهيتاً فراملي بوده و توسط گروههاي سازمان يافته ارتکاب يابد.
البته برخي سازمانهاي دولتي استدلال ميکنند که قاچاق نبايد بر حسب تحميل يا فقدان رضايت تعريف شود، به ويژه در چارچوب صنعت سکس که استدلال اصلي آنها اين است که کار جنسي ذاتاً بهرهکشانه است و بنابراين رضايت يا کنترل زن بر وضعيت خودش هيچ اهميتي ندارد.38
در کشورهاي آسياي جنوب شرقي معمولاً از واژه خريد و فروش زن براي بهرهبرداري جنسي استفاده ميشود و تأکيد دارند که افراد از ساختارهاي حمايتي اجتماعي فرد دور ميشوند و حس قدرت از ايشان گرفته ميشود.
جمهوري اسلامي ايران هيچيک از اسناد فوقالذکر را به تصويب نرسانده است تا اين که در اواسط سال 1383 قانوني به نام قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که به موجب اين قانون وارد و خارج کردن انسان به کشور به طرق مختلف براي مقاصد خلاف قانون جرم انگاري شد و طي 8 ماده به تشريح اين جرم پرداخته شده است.
در حقوق داخلي ايران ، تا قبل از تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، قاچاق انسان تعريف نشده بود. در قسمت اول بند الف ماده 1 اين قانون مذکور آمده است: خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراره يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج وي.
قانونگذار ايران نيز با توجه به اهميتي که اين موضوع پيدا نموده است لايحه مبارزه با قاچاق انسان را به تصويب رساند. در ماده 1 اين لايحه قاچاق انسان راتعريف کرده است و در ادامه اين لايحه در ماده 2 مواردي نيز بيان گرديده که در حکم قاچاق ميباشد. در اين ماده آمده است اعمال زير در حکم “قاچاق انسان” محسوب ميشود:
الف- تشکيل يا اداره دسته يا گروه که هدف آنها انجام امور موضوع ماده يک باشد.
ب- عبور دادن (خارج يا وارد ساختن يا ترانزيت)، حمل يا نقل مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده يک هر چند با رضايت آنان باشد.
ج- عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و ترانزيت)، حمل يا انتقال، غير مجاز افراد به مقصد فحشاء هر چند با رضايت آنان باشد.
مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي کشور39، هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مواد مخدر، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد درباره روم باستان، روشنفکران