پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حل اختلاف، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

قربانى نقض يكى از حقوق مذكور در كنوانسيون شده‌اند. ابلاغيه به نام اشخاص يا گروه‌هايى از اشخاص فقط با رضايت آن‌ها مى تواند ارائه شود، مگر اين كه نويسنده (ابلاغيه) بتواند ثا بت كند كه بدون چنين رضا يتى به نام آن‌ها عمل مى كند.

ماده‌۳
ابلاغيه‌ها بايد به صورت كتبى ارائه شوند و نمى توانند (به امضاى) ناشناس باشند. ابلاغيه ‌ى مربوط به يك دولت معاهد كنوانسيون كه معاهد پروتكل حاضر نيست ، توسط كميته پذيرفته نمى شود.

ماده‌ى ۴
۱- هيچ ابلاغيه‌اى بدون اين كه توسط كميته وارسى شده باشد كه همه ‌ى دادرسى هاى داخلى بدون نتيجه مانده، مورد بررسى قرار نمى گيرد، مگر اين كه روال دادرسى از مهلت معقول در گذرد يا اين كه بازپس‌گرفتن (حق) متقاضى از اين طريق نامحتمل شود.

۲- كميته اعلام مى دارد، ابلاغيه‌اى غيرقابل وصول ‌است كه:
الف) مربوط به امرىست كه قبلاً بررسى کرده يا هنوز موضوع بررسى در چارچوب جريان تحقيق ديگرى هست و یا بوده و يا در حوزه ‌ى مقررات بين‌المللى ‌است.
ب) با مفاد كنوانسيون ارتباطى ندارد.
ج) آشكارا بى اساس يا بدون دلايل كافى ست.
د) ارائه‌ى چنين ابلاغيه‌هايى سوء استفاده از حقوق باشد.
ه) به موارد پيش از تاريخ به اجرا درآمدن اين پروتكل در مورد دولت‌هاى معاهد باز‌گردد، مگر اين كه اين موارد پس از اين تاريخ ادامه يافته باشد.

ماده‌ى ۵
۱- كميته پس از وصول ابلاغيه، و پيش از تصميم ‌گيرى در محتواى آن، هر زمان مى تواند درخواستى اضطرارى تسلیم دولت معاهد مربوطه کند، تا تدابير حفاظتى لازم براى اهتراز از وارد آمدن خسارت غير‌قابل جبران به قربانيان نقض احتمالى (حقوق) اتخاذ کند.
۲- كميته در تصميم خود در باره ‌ى قابل وصول بودن يا محتواى ابلاغيه طبق اختیاری که بند ۱ این ماده به اومی ‌دهد، از پيش داورى نمى كند.

ماده‌ى ۶
۱- كميته، ابلاغيه‌هایى را كه به موجب اين پروتكل به او ارائه شده، به شرطى كه (شخص) ذينفع يا (اشخاص) ذينفع از علنی شدن هويت ‌شان نزد دولت معاهد رضايت داشته ‌باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذينفع مى رساند، مگر اين كه آن را يكسره بدون ارجاع به دولت معاهد ذینفع، غيرقابل وصول تشخيص دهد.

۲- دولت معاهد ذينفع، ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ کرده است و توضيحات يا تصریحات شامل دقايق موردى را كه موضوع ابلاغيه است، كتباً به كميته ارائه مى كند.

ماده‌ى ۷
۱- كميته با بررسى ابلاغيه‌هايى كه طبق پروتكل حاضر وصول مى كند، تمامى اطلاعاتى را كه به وسيله ى اشخاص يا گروه‌هايى از اشخاص يا به نام آن‌ها توسط دولت معاهد ذينفع به ايشان داده شده، مورد توجه قرار مى دهد، ضمن قبول اين كه اين اطلاعات بايد به طرف‌هاى مربوطه انتقال داده ‌شوند.
۲- كميته ابلاغيه‌هايى را كه به موجب اين پروتكل به او ارجاع شده، در پشت درهاى بسته، بررسى مى كند.
۳- كميته پس از بررسى يك ابلاغيه، ملاحظات خود را در آن باره، احتمالاً همراه با توصيه‌هاى خود، به طرف‌هاى مربوطه مى دهد.
۴- دولت معاهد، ملاحظات و توصيه‌هاى احتمالى كميته را به طور كامل بررسى مى كند و ظرف شش ماه، با ارائه يك پاسخ كتبى به كميته، او را از كليه ‌ى اقداماتى كه با توجه به ملاحظات و توصيه‌ها انجام داده، مطلع مى نمايد.
۵- كميته مىتواند از دولت معاهد دعوت كند كه از تدابيرى كه در پاسخ به ملاحظات و توصيه‌هاى احتمالى او اتخاذ كرده‌ و نيز، در صورت تشخيص كميته، در گزارش‌هاي بعدى كه دولت معاهد، طبق ماده‌ي ۱۸ كنوانسيون، موظف به ارائه به اوست، اطلاعات گسترده‌ترى در اختيار كميته بگذارد.

ماده ‌ى ۸
۱- اگر كميته با استفاده از اطلاعات معتبرى، مطلع شود كه دولت معاهد شديداً يا به طور سيستماتيك حقوق مذكور در كنوانسيون را نقض مى كند، اين دولت را به مذاكره در باره ‌ى مواردى كه به او گزارش شده دعوت مى كند و ملاحظات خود را ارائه مى دهد.

۲- كميته مى تواند بر اساس ملاحظاتى كه احتمالاً توسط دولت معاهد ذينفع عنوان شده و نيز هر اطلاع قابل اعتماد ديگرى كه دارد، يك يا چند تن از اعضاى خود را به انجام تحقيقات و ارائه‌ى گزارش نتايج آن، بدون تأخير، بگمارد. اين تحقيقات، زمانى كه لازم شد و با موافقت دولت معاهد، مى تواند شامل ديدارهايى در قلمروى اين دولت شود.
۳- كميته، پس از مطالعه‌ى نتايج تحقيق، آن را در صورت مقتضى، همراه با ملاحظات و توصيه‌ها به دولت معاهد تسليم مى ند.
۴- دولت معاهد، پس از اطلاع از نتايج تحقيق و ملاحظات و توصيه‌هاى كميته، ملاحظات خود را ظرف شش ماه به کمیته تسلیم مى کند.
۵- تحقيقات محرمانه است و در تمامى مراحل نياز به همكارى دولت معاهد دارد.

ماده‌ى ۹
۱- كميته مى واند از دولت معاهد ذينفع دعوت كند تا در گزارشى كه طبق ماده‌ى ۱۸ كنوانسيون، موظف به ارائه آن است، در باره‌ى تدابيرى كه در پى تحقيقات انجام شده طبق ماده‌ى ۸ پروتكل حاضر اتخاذ كرده‌است، توضيحاتى عرضه كند.
۲- كميته مى تواند پس از پايان مهلت شش ماهه مذكور در بند ۴ ماده‌ى ۸، در صورت مقتضى، دولت معاهد ذينفع را دعوت به ارائه‌ى اطلاعات در باره‌ى تدابيرى كند كه در پى چنين تحقيقاتى اتخاذ كرده‌است.

ماده‌ى ۱۰
۱- كليه ى دولت‌هاى معاهد مىتوانند، زمانى كه پروتكل حاضر را امضا يا تصويب می کنند يا به آن می پيوندند، اعلام كنند كه صلاحيتى را كه مواد ۸ و ۹ به كميته مىدهند، به رسميت نمى شناسند.
۲- كليه‌ى دولت‌هاى معاهد كه مفاد مذکور در بند ۱ اين ماده را عنوان كرده‌اند، مىتوانند در هر زمان اظهارات خود را از طريق اخطاريه‌اى خطاب به دبير كل، پس بگيرند.

ماده‌ى ۱۱
دولت معاهد، كليه‌ى اقدامات لازم را به كار مى برد تا اشخاصى كه در حوزه‌ى قضايى او با كميته مكاتبه مىكنند، مورد بد‌رفتارى و ارعاب قرار نگيرند.

ماده‌ى ۱۲
كميته در گزارش سالانه‌اى كه طبق ماده‌ى ۲۱ كنوانسيون تنظيم مىكند، خلاصه‌ى فعاليت‌هايى را كه به عنوان پروتكل حاضر انجام داده‌است، متذكر مىشود.

ماده‌ى ۱۳
كليه‌ي دولت‌هاى معاهد متعهد مىشوند كه كنوانسيون را به نحو وسيعى بشناسانند و منتشر كنند، نيز پروتكل حاضر و دسترسى به اطلاعات مربوط به ملاحظات و توصيه‌هاى كميته را، به ويژه مواردى را كه به اين دولت معاهد مربوط مىشود، تسهيل نمايند.

ماده‌ى ۱۴
كميته، مقررات داخلى خود را متوقف كرده و به وظايفى عمل مىكند كه پروتكل حاضر، طبق اين مقررات، به او محول مىكند.

ماده‌ى ۱۵
۱- پروتكل حاضر براى امضاى كليه‌ى دولت‌هايى كه كنوانسيون را امضا كرده، تصويب نموده‌ يا به آن پيوسته‌اند، مفتوح است.
۲- پروتكل حاضر، به تصويب كليه‌ى دولت‌هايىمی ‌رسد كه كنوانسيون را تصويب كرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يا بدان پيوسته‌اند. اسناد براى تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد گذاشته خواهد شد.

۳- پروتكل حاضر براى پيوستن كليه‌ى دولت‌هايى كه كنوانسيون را تصويب كرده‌اند يا به آن پيوسته‌اند، مفتوح است.
۴- پيوستن از طريق تسليم سند پيوستگى نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام مىشود.

ماده‌ى ۱۶
۱- پروتكل حاضر سه ماه پس از تاريخ تسليم دهمين سند تصويب يا پيوستن، لازم‌الاجرا ‌مىشود.
۲- لازم‌الاجرا شدن اين پروتكل براى هر دولتى كه پروتكل حاضر را تصويب مىكند يا پس از لازم‌الاجرا شدن، به آن مىپيوندد، سه ماه پس از تاريخ تسليم سند تصويب يا پيوستن از طرف اين دولت آغاز مىشود.

ماده‌ى ۱۷
اين پروتكل هيچ قيد و شرطى را نمی پذيرد.

ماده‌ى ۱۸
۱- كليه‌ى دولت‌هاى معاهد مىتوانند پيشنهاد اصلاحى در مورد اين پروتكل تسليم دبير‌كل سازمان ملل متحد كنند. دبير‌كل، پيشنهاد را به دولت‌هاى معاهد منتقل كرده و از ايشان مىخواهد اگر چنانچه با فراخواندن يك كنفرانس دولت‌هاى معاهد براى بررسى و به رأى گذاشتن پيشنهاد موافقت دارند، به او اطلاع دهند. اگر حد‌اقل يك سوم دولت‌هاى معاهد با چنين كنفرانسى اعلام موافقت كردند، دبير كل، كنفرانس را زير نظر سازمان ملل متحد فرا‌مىخواند. اصلاحاتى كه توسط اكثريت دولت‌هاى معاهد حاضر و رأى دهنده در كنفرانس تصويب شد، براى تأييد به مجمع عمومى ملل متحد ارائه مىشود.
۲- تبصره‌هاى اصلاحى، زمانى لازم‌الاجرامی ‌شوند كه توسط مجمع عمومى ملل متحد تصويب شده‌ و توسط دو سوم دولت‌هاى معاهد پروتكل حاضر، طبق روال پيش‌بينى شده در قانون اساسى هر يك، پذيرفته شده باشد.

۳- زمانى كه تبصره‌هاى اصلاحى لازم‌الاجرا مىشوند، براى دولت‌هاى معاهدى كه آن‌ها را پذيرفته‌اند، و براى ساير دولت‌هايى كه پاى‌بند مفاد اين پروتكل و ديگر تبصره‌هاى اصلاحىاند كه قبلاً پذيرفته‌اند، الزام‌آور خواهند شد.

ماده‌ى ۱۹
۱- هر دولت معاهد، همواره مىتواند پروتكل حاضر را با اخطارى كتبى خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد فسخ كند. اعلام فسخ شش ماه پس از اعلام وصول اخطاريه به دبير كل نافذ می شود.
۲- لازم‌الاجرايى مفاد پروتكل حاضر در مورد تمامى ابلاغيه‌هاى ارائه شده، طبق ماده‌ى ۲ يا كليه‌ى تحقيقاتى كه طبق ماده‌ى ۸ ، قبل از نافذ شدن اعلام فسخ آغاز شده‌اند، ادامه می يابد.

ماده ی ۲۰
دبير كل سازمان ملل متحد (موارد زير را) به اطلاع كليه‌ ى دولت‌ها مى رساند:
الف) امضاها، تصويب‌ها و عضويت‌ها؛
ب) تاريخ لازم‌الاجرا شدن پروتكل حاضر و هر تبصره‌ى اصلاحى كه طبق ماده‌ى ۱۸ تصويب مىشود؛
ج) موارد فسخ طبق ماده ‌ى ۱۹

ماده‌ ى ۲۱
پروتكل حاضر، كه متن‌هاى انگليسى، عربى، چينى، اسپانيايى، فرانسوى و روسى آن، اعتبار يكسان دارند، به آرشيو سازمان ملل متحد سپرده مى شود.
دبير كل سازمان ملل متحد، يك نسخه‌ى گواهى شده ى مطابق اين پروتكل را به كليه‌ى دولت‌هاى مذکور در ماده‌ى ۲۵ كنوانسيون تسليم مى كند.

4-5- کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987
شکنجه واژه اي است که همواره در تاريخ مدون بشريت از آن ياد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژي، در هر عصر و نسلي، به شيوه هاي گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکري جامعه بشري امروز است. با وجود قوانين و مقرراتي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقهاي بين المللي و قوانين مدني که شکنجه را در هر شرايطي ممنوع اعلام کرده اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذيت در بسياري از رژيمها برقرار است.
امروز براستي سخن از نبود و يا کمبود قانون و مقررات در ميان نيست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نياز مبرم جامعه بشري است، همکاري و همياري در اين زمينه است تا بدينوسيله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت بعمل آيد بلکه آمران و عاملان آن تحت پيگردهاي قانوني و بين المللي قرار گيرند.
بر اين اساس کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرکننده در ١٠ دسامبر ١٩٨٤ و طي قطعنامه شماره ٤٦/٣٩ از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شده است. اين کنوانسيون در ٢٠ ژوئن ١٩٨٧ يعني پس از اينکه بيست دولت مفاد آنرا در مراجع قانونگذاري خود به تصويب رساندند، قابليت اجرائي پيدا کرد. کنوانسيون شامل يک مقدمه و ٣٣ ماده در ٣ بخش تدوين شده است. اين کنوانسيون بعد از آنکه شکنجه را تعريف نموده است، آثار حقوقي، صلاحيت و مسئوليت هاي دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکيل کميته منع شکنجه و وظائف آنها را توضيح داده است.
بنابر آماري که سازمان ملل در تاريخ ٨ فوريه ٢٠٠٢ در مورد کليه کشورهاي عضو که ١٢ سند مهم بين المللي اين نهاد را امضاء کرده اند، آمده است که از مجموعه ١٨٩ کشور عضو، ١٢٨ کشور کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني و تحقير کننده را امضاء کرده اند. دولت جمهوري اسلامي کنوانسيون منع شکنجه را امضاء نکرده است.
– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
– با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
– با توجه به تعهدات دولتهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشری Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، منشور ملل متحد