پایان نامه ارشد درباره زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبه علمی به صورت طبقه ای یا نسبی انتخاب شده اند روش گردآوری داده ها واطلاعات پرسشنامه بوده است ؛ نتایج به دست آمده گویای آن است که بین مولفه های کیفیت زندگی کاری ورضایت شغلی رابطه مثبتی وجوددارد ؛ بین میزان کیفیت زندگی کاری ورضایت شغلی استادان دانشگاه های مذکور تفاوت معنی داری وجودندارد وتنها بعد از یکپارچگی وانسجام اجتماعی که از ابعاد کیفیت زندگی کاری محسوب می شود تفاوت اندکی وجوددارد به عبارت دیگر، اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ازیکپارچگی وانسجام اجتماعی بالاتر ی نسبت به استادان دانشگاه تهران برخوردارند نتایج رگرسیون گام به گام بیانگر این است که به ترتیب اولویت قانون گرایی درسازمان ،تامین فرصت رشد وامنیت مداوم وتوسعه قابلیت های انسانی به عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی همبستگی چندگانه دارند(میرکمالی ونارنجی ثانی ،1387).
سرفراز اقبال41 و عثمان تحیر42(2008) در پژوهشی با عنوان “امنیت دانش سازمانی از دیدگاه سازمانی” به این نتیجه می رسد که سازمانها قادر نخواهند بود تا ریسک و تهدیدات امنیت دانش سازمانی را کاهش دهند، مگر اینکه کارمندانی که بیشترین مشارکت را در کسب و کار سازمان دارند از برنامه های امنیت دانش آگاهی داشته باشند و در این زمینه آموزش لازم را فرا گیرند.
نوناکا ایکوجیرو43(1994) در پژوهشی با عنوان “تئوری فعال ایجاد دانش سازمانی” به این نتیجه رسیده است که ایجاد دانش سازمانی از طریق تعامل مستمر دانش ضمنی و دانش آشکار ایجاد می شود و زمانیکه این دانش در بین افراد ایجاد می گردد، سازمانها نیز نقس کلیدی در تسهیل و تبیین این دانش ایفا می کنند.
گرانت44 (1996) در پژوهشی با عنوان”حفاظت در محیط رقابتی و پویا: قابلیت سازمان در انسجام دانش” بیان می کند که ذخیره موجود دانش سازمان به تنهایی برای تضمین سازگاری سازمان با تغییرات محیط کافی نمی باشد و بجای آن توانایی یادگیری و ایجاد دانش جدید است که سازمان ر ا برای سازگاری با محیط متلاطم و در حال تغییر مهیا می سازد.
کوگوت و زندر45 (1996) در پژوهشی با عنوان”دانش سازمان: ترکیب توانمندیها و نقش تکنولوژی ” به این نتیجه رسیده است که سازمانها بهتر از عملکرد فردی افراد قادر به ایجاد دانش می باشند؛ زیرا سازمانها محیط اجتماعی ایجاد می کنند که منجر به تبادل دانش بین افراد می گردد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1مقدمه:
هدف از انتخاب روش تحقيق اين است که پژوهشگر مشخص نمايد که چه شيوه يا روشي را اتخاذ نمايد تا او را هرچه دقيق تر و آسان تر به پاسخ هاي احتمالي برساند.
در اين فصل به بررسي روش تحقيق به کار رفته در اين پژوهش پرداخته مي شود که شامل تشريح روش تحقيق, ابزار اندازه گيري جامعه آماري، روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه، سنجش روايي و پايايي تحقيق و نيز آزمونهاي آماري و نرم افزار آماري مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها، مي باشد.

3-2- نوع وروش پژوهش
این تحقیق برحسب هدف کاربردی وبراساس شیوه گردآوری داده ها ، توصیفی از نوع همبستگی است به این دلیل کاربردی است که استفاده از نتایج طرح برای بهبود عملکرد شرکت برق منطقه اي هرمزگان است وبه این دلیل توصیفی است که مطالعه وضعیت موجود کیفیت زندگی کاری ومدیریت دانش مدنظراست وازاین جهت که محقق درصدد روابط بین دومتغیرمی باشد تحقیق ازنوع همبستگی است.
2-3- جامعه آماری مورد بررسی
3-2-1- جامعه آماری
جامعه آماري به مجموعه افراد، اشياء و يا به طور كلي پديده ها ي اطلاق مي شود كه محقق مي تواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد. جامعه آماري عبارتست از مجموعه اعضاي حقیقی یا فرضی که نتایج پژوهش به آن ها انتقال داده می شود (دلاور، 1387). یا به عبارت دیگر، جامعه آماري عبارتست از مجموعه اي از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترك باشند (سرمد، بازرگان و حجازی،1384). جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت برق منطقه اي هرمزگان درسال 1392 است که برابرباآمارسازمان مذکورتعداد 600 نفراست.
3-2-2- حجم نمونه
پس از انتخاب موضوع تحقيق و بيان مسئله، يکي از تصميمات مهمي که در پيش روي هر پژوهشگري قرار دارد انتخاب نمونه است، نمونه اي که بايد نماينده جامعه اي باشد که پژوهشگر قصد تعميم يافته هاي تحقيق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامي افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماري خواهد بود يعني محقق بايد تمامي افراد جامعه را تک تک مورد بررسي و آزمون قرار دهد. اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجراي پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همين دليل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکي مي سازند.
هر چه حجم يا اندازه نمونه بزرگتر باشد ميزان اشتباهات در نتيجه گيري کم مي شود و بر عکس هر چه تعداد نمونه محدود باشد مقدار اشتباهات زيادتر است، بنابراين زماني که محقق سطح بالاتري از اطمينان يا معني دار بودن آماري را ملاک ارزيابي اطلاعات تحقيق خود قرار مي دهد لازم است حجم نمونه او بزرگتر انتخاب شود.
لذا اگر هر عضو در جامعه ما دقيقاً مشابه عضو ديگر باشد آنگاه انتخاب نمونه اي با حجم يک عضو هم کافي است. حجم نمونه بايد به اندازه اي باشد که نتايج حاصل عيناً با نتايج همان مطالعه در جامعه اي که نمونه از آن انتخاب شده است برابر باشد. تعيين حجم نمونه بستگي به ميزان دقت و اطمينان مورد نظر دارد که با فرمول هايي قابل محاسبه است.
با توجه به اینکه در این تحقیق امکان بررسی تمامی اعضا جامعه آماري بعلت تعداد زیاد آنها وجود نداشته در نتیجه از نمونه گیري استفاده گردیده که برا ي این کار از فرمول نمونه گیري جامعه محدود کوکران استفاده شده است. حجم نمونه استفاده ازفرمول کوکران به شرح زیرمحاسبه شده است :

-2-3- واحد تحلیل
واحد تحلیل ،واحدی است که اطلاعات جمع آوری وخصوصیات آن توضیح داده می شود (دواس ،1376: 41( براین مبنا واحدتحلیل حاضرراکلیه کارکنان شرکت برق منطقه اي هرمزگان تشکیل می دهند.
3-2-4- شیوه نمونه گیری
درپژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش وجامعه آماری مورد مطالعه (واریانس موجود دربین سازمان ها ، تحصیلات وجنسیت افراد)از روش نمونه گیری طبقه ای به شکل متناسب استفاده شده است برای تحت پوشش قراردادن جامعه آماری مورد نظر (کارکنان) مراحل زیر مورد توجه قرار گرفته است :
الف- تقسیم کل حجم نمونه به نسبت تعداد افراد شاغل در هر حوزه سازمان درمیان طبقات
ب- انتخاب کارکنان به شکل تصادفی ساده ازهرحوزه؛
ج- توزیع پرسشنامه دربین مشتریان منتخب .

جدول 2-3-نمونه آماری کارکنان شرکت برق هرمزگان
نام حوزه
تعداد کارکنان
نمونه
منابع انسانی
30
12
مالی و پشتیبانی
50
19
طرح و توسعه
40
16
بهره برداری
450
175
برنامه ریزی
30
12
جمع
600
234

3-4-روش وابزارگردآوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات ازدوروش کتابخانه ای ومیدانی استفاده می شود جهت تدوین مبانی نظری وپیشینه تحقیق ازروش کتابخانه ای وجهت گردآوری داده ها ازجامعه آماری با استفاده از پرسشنامه ازروش میدانی استفاده می شود.
برای اندازه گیری شاخص های تحقیق ، جمع آوری داده ها واطلاعات لازم ازپرسشنامه استفاده شد، سوالات با عنایت به اهداف تحقیق وماهیت موضوعی پژوهش حاضربه شکل پنج گزینه ای وبسته ودرسطوح اندازه گیری رتبه ای طراحی شده است.
ابزارگردآوری داده ها واطلاعات پرسشنامه است که با اقتباس ازنمونه های مشابه آن ها که درتحقیقات گذشته اعتبار یابی ومورد استفاده قرار گرفته شده است ،به کارگرفته شد برای تعیین اعتبار وروایی این پرسشنامه (علاوه برپایائی سنجی ورواسازی تحقیقات پیشین )، هرکدام ازآن ها،پایاسنجی ورواسازی شد.
3-4-1- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
این پرسشنامه شامل 27 گویه می باشد که درآن برای سنجش کیفیت زندگی کاری ازهشت مولفه مدل والتون استفاده می شود سطح اندازه گیری پرسشنامه فاصله ای وبراساس مقیاس 5درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه به جزیک سوال مربوط به فرضیه (فضای کلی زندگی)، درجهت مثبت تنظیم شده است این پرسشنامه توسط کارمندان تکمیل می شود وازآن ها خواسته می شودتا گویه ها را تا حدی که درمورد زندگی کاری آن ها صدق می کند، درطول مقیاس 5 درجه ای لیکرت(خیلی کم ، کم ، تا حدی ، زیاد وخیلی زیاد).مشخص کنند.
امتیازدرجه های خیلی کم ، کم ، تا حدی ، زیاد وخیلی زیاد به ترتیب از1تا 5 برای گویه های مثبت ومعکوس آن برای گویه ها ی منفی می باشد.
مولفه های مدل والتون وسوالات ناظربرسنجش هرمولفه که دراین پرسشنامه مورد استفاده قرارگرفته است ؛ بدین شرح می باشد:1- پرداخت منصفانه وکافی (سوالات 3-1)؛ 2- محیط کارایمن وبهداشتی (سوالات 6-4)؛ 3-تامین فرصت رشد وامنیت مداوم (سوالات 9-7) ؛ 4- قانون گرایی درسازمان (سوالات 13-10)؛ 5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری (سوالات 16-14 )؛ 6- فضای کلی زندگی (سوالات 19-17)؛ 7- یکپارچگی وانسجام اجتماعی درسازمان (سوالات 23-20)و 8- توسعه قابلیت های انسانی (سوالات 27-24).

3-4-2- پرسشنامه مدیریت دانش
این پرسشنامه شامل 14 سوال است که درآن برای سنجش سه بعد (ایجاد و اشتراک گذاری دانش ،انتقال دانش و حفظ و توسعه دانش) استفاده می شود سطح اندازه گیری پرسشنامه ترتیبی وبراساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت می باشد سوالات این پرسشنامه درجهت مثبت تنظیم شده است این پرسشنامه توسط کارکنان تکمیل می شود واز ان ها خواسته می شود تا گویه ها را تاحدی که درمورد سازمان ،صدق می کند، درطول مقیاس 5درجه ای لیکرت (کاملا موافق ، بی نظر، مخالف وکاملا مخالف)، مشخص کنند امتیاز درجه ها به ترتیب از 1تا5 برای گویه های مثبت می باشد سوالات ناظر برسنجش هرمولفه که دراین پرسشنامه مورد استفاده قرارگرفته است؛ بدین شرح می باشد:1-ایجاد و اشتراک گذاری دانش (سوالات 5-1)؛ 2- انتقال دانش (سوالات 6-10)؛ 3-حفظ و توسعه دانش(سوالات 11-14).

3-5- تعیین قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش وقابلیت اعتماد یا پایائی پژوهش
3-5-1اعتباریا روایی ابزارپژوهش
ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار میگیرد در مرحله نخست باید از روايي (اعتبار) برخوردار باشند و درمرحله دوم باید پايايي (اعتماد) داشته باشند.
روائی بدین معناست که روش يا ابزار به كار رفته تا چه حدي قادر است خصوصيت مورد نظر را درست اندازه گيري كند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیري هاي نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی،1387)
اعتبار از خواص ابزار سنجش به شمار می آید که به رابطه ضروری بین مفهوم ومعرف می پردازد سروکار اصلی اعتبار با این سوال است که ایا واقعا همان چیزی را می سنجیم که قصد سنجش آن را داریم ؟(بیکر، 1381: 138): درپژوهش حاضر از روش های ارزیابی اعتبار به شرح زیر استفاده شده است .
3-5-1-1- اعتبار محتوای پژوهش
اعتبار صوری یا ذهنی مبتنی برارزیابی های ذهنی محققان ومتخصصانی است که برروی کیفیت وسیله اندازه گیری صفات مورد بررسی اجماع نظر دارند ومشخص گر این نکته است که تا چه حد وسیله اندازه گیری طراحی شده ،آن چیزی را که محقق فکر می کند اندازه می گیرد، اندازه گیری می کند(قاضی طباطبایی ، 1376: 13)
پس از طراحی وتنظیم پرسشنامه با ارائه آن به عده ای ازدانشجویان کارشناسی ارشد وبازبینی اساتید راهنما ومشاور ومطابقت وبررسی ، اعتبار صوری ابزاراندازه گیری مورد توجه قرارگرفت.
3-5-2- قابلیت اعتماد یا پایانی ابزار پژوهش
پايايي (اعتماد) عبارت است از اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه شرایط یکسانی به دست می دهد. برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که از آن جمله می توان به اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، روش موازی(همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته) شامل آلفای کرونباخ اشاره کرد. ضریب آلفای کرونباخ از فرمول زیر به دست می آید:

که در آن:
=jتعداد زیرمجموعه های سوالهای پرسشنامه
=s2jواریانس زیر آزمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کیفیت زندگی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری Next Entries پایان نامه ارشد درباره زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری