پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، مزیت رقابتی، عملکرد شرکت، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

مدل‌سازی شبکه‌های بيزين نيز در جهت تأييد مدل استفاده‌شده است. خروجي نهايي اين پژوهش مدل مفهومي به اشتراک‌گذاری اطلاعات در زنجيره تأمين شركت ایران‌خودرو خراسان است.
4- تحقیقی در سال 1391 نيلي پور و همکارانش تحت عنوان«بهینه‌سازی كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تأمین و بازاريابي محصولات هوايي به روش AHP »انجام شد. آنها بیان کردند که پیشرفت‌های گوناگون در عرصه تكنولوژي جهاني به‌ویژه در حوزه محصولات هوايي همراه با اعمال روش‌های متعدد ارتقا در سازمان‌دهی صنايع مرتبط نسبت به دهه گذشته، تحولات اثربخشی را پديد آورده است. در اين راستا صنايع و شرکت‌ها سعي دارند تا با استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های نوين، روند كاري خود را با عنايت به قيود جديد و مدرن، بهينه و با كاهش زمان و هزينه، ضمن بالا بردن كارايي، نظر مشتريان را با تطبيق استاندارد و مقررات جديد و لحاظ نمودن فناوري روز، تأمین نمايند. ازآنجایی‌که براي بسياري از شرکت‌ها با توجه به مأموریت و رسالت اصلي و همچنين محدودیت‌های اخير تحریم‌ها مقوله رقابت در محصولات هوايي تولیدشده موضوعيت چنداني ندارد، لذا تلاش‌ها به تدوين متدولوژي مدل‌سازی رياضي تأمین به‌موقع همراه باکیفیت و مشخصات محصول هوایی موردنظر مشتري معطوف می‌گردد و فراهم‌سازی مناسب‌ترین و سریع‌ترین روند زنجيره تأمین با بهره‌برداری از توانمندی‌های فناوري اطلاعات كه موجب آماده شدن يك محصول از ابتداي خط توليد تا تحويل به مشتري می‌گردد، به‌اندازه روش توليد آن محصول نيز اهميت پيدا می‌کند. در اين مقاله معيارهاي اصلي زنجيره تأمین و گزینه‌های فناوري اطلاعات در این‌گونه شرکت‌ها و تعامل مؤثر آن‌ها بر يكديگر شناخته‌شده و اولویت‌های تأثیر فناوري اطلاعات بر مديريت زنجيره تأمین تعيين و در راستاي تحقق اهداف پژوهش، بهینه‌شده‌اند. بدين منظور اين تحقیق در يك شركت هوايي، در بازه زماني نيمه دوم سال 90 و نيمه اول سال 1391 با بهره‌گیری از 115 نفر كارشناسان و مديران بخش‌های آماد و بازرگاني، برنامه‌ریزی و كنترل توليد، رايانه و برون‌سپاری و با استفاده از پرسشنامه و روش مقايسات زوجي تهیه‌شده و درنهایت مشخص گرديد كه كليه معيارهاي اصلي شناسایی‌شده زنجيره تأمین و فناوري اطلاعات بر یکدیگر تأثیر داشته و مدل مفهومي را تائید می‌نمایند، لذا منابع انساني آموزش‌دیده در زمینه‌ی IT، حمايت مدير ارشد، وجود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تجارت الكترونيك و مبادله الكترونيكي داده‌ها با شركاي تجاري، بايد به ترتيب و به‌عنوان الگوي بهینه‌سازی كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تأمین، مدنظر قرار گيرد.
5- تحقیقی در سال 1391 ناظمی و خریدار تحت عنوان «تأثير ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه بر توانمندی‌های رقابتي در صنايع غذايي و آشاميدني شهر مشهد »انجام شد. آنها بیان کردند که اين تحقیق تأثير ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه را بر توانمندی‌های رقابتي موردبررسی قرار می‌دهد. براي دستيابي به اين هدف، رابطه بين ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه )يکپارچگي داخلي و يکپارچگي خارجي( و توانمندی‌های رقابتي )هزينه، کيفيت، تحويل، نوآوري محصول( با استفاده از يک مدل مفهومي موردمطالعه قرارگرفته است. داده‌ها از مديران 44 شرکت متوسط و بزرگ صنايع غذايي و آشاميدني فعال در مراکز صنعتي مشهد، به روش پيمايشي جمع‌آوری‌شده است. در اين پژوهش از روش حداقل مربعات جزئي توسط نرم‌افزار Smart pls و رويه هالاند به‌منظور بررسي مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاري استفاده‌شده است. نتايج نشان می‌دهد که يکپارچگي داخلي پیش‌نیازی براي يکپارچگي خارجي می‌باشد. مطالعه همچنين نشان می‌دهد که يکپارچگي داخلي و يکپارچگي خارجي تأثير مثبتي روي بهبود توانمندی‌های رقابتي شرکت دارند. قابل‌ذکر است که يکپارچگي داخلي توانمندی‌های رقابتي را از طريق يکپارچگي خارجي نيز، بهبود می‌دهد.
6- تحقیقی در سال 1392 توسط حسینی و شیخی تحت عنوان «يکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذايی ايران» انجام شد. آن‌ها بیان می‌کنند که در طول دو دهه گذشته، دیدگاه‌های مختلفی از منظر پژوهشگران مختلف در زمینه‌ی مدیریت زنجیره تأمین موردبررسی قرارگرفته است که یکی از مباحث مهم در این زمینه، مفهوم یکپارچگی زنجیره تأمین است. درواقع، یکپارچگی زنجیره تأمین فرصت‌های عمدهای برای شرکت فراهم می‌سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. امروزه، زنجیره تأمین به‌عنوان یک اصل مهم موردتوجه مدیران شرکت‌ها قرارگرفته است و مدیران علاوه بر تمرکز بر فعالیت‌های داخلی شرکت خود، در پی برقراری روابط بلندمدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تأمین‌کنندگان و مشتریان خود هستند. این پژوهش درصدد است تا مبحث یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت را موردبررسی قرار دهد. انجام این مورد از طریق شناسایی روابط سه‌جانبه میان سطح یکپارچگی زنجیره تأمین، بهره‌گیری از عملیات مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت حاصل می‌شود. بدین ترتیب، راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین می‌تواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و بنابراین، مجموعه‌ای از راهبردهای مفید فراهم شود. با توجه با نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار لیزر در بررسی شرکت‌های تولیدی مواد غذایی در ایران، می‌توان عنوان نمود که یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت نیست، بلکه این اثرگذاری به‌طور غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی عملیات مدیریت زنجیره تأمین، صورت می‌پذیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، یکپارچگی زنجیره تأمین، در ابتدا، عملیات مدیریت زنجیره تأمین شامل عملیات تدارکات، تولید و توزیع را بهبود می‌دهد و از طریق این عوامل، عملکرد شرکت را ارتقا می‌بخشد.
7- تحقیقی در سال 1392 توسط شجاعي و قجاوند تحت عنوان «همكاري ميان سازماني و عوامل مؤثر در بهبود آن در زنجيره تأمين» انجام شد. آنها بیان میکنند که همكاري ميان سازماني، به‌عنوان يكي از مفاهيم نوين در مديريت زنجيره تأمین، موردتوجه بسياري از محققين و پژوهشگران واقع‌شده است؛ ازاین‌رو در پژوهش حاضر، ارتباط دودسته عوامل درون‌سازمانی كه دربرگيرنده متغيرهايي همچون استراتژي و فناوري سازمان هستند و عوامل ميان سازماني كه اعتماد ميان طرفين و منابع ورودي مشترك را شامل می‌شوند با سطح همكاري ميان سازماني در زنجيره تأمین ایران‌خودرو مورد آزمون قرارگرفته است. در اين تحقيق از دو نرم spss و ليزرل براي تحليل داده‌ها و آزمون متغيرهاي تحقيق استفاده‌شده و درنهایت مدل معادلات ساختاري از متغيرهاي افزار تحقيق طراحي گرديده است. نتايج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد به‌استثنای فناوري، ميان ساير عوامل با همكاري ميان سازماني، ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.
8- تحقیقی در سال 1393 شفيعي و تارمست تحت عنوان «تأثیر فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکت ساپکو)»انجام شد.آنها بیان کردند که در طی چند سال اخیر در نظریه‌ها و تحقیقات مختلفی، مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان یک سازه اصلی مرتبط با عملکرد سازمانی مطرح‌شده است. با توجه به گسترش روزافزون رویکرد مدیریت زنجیره تأمین، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر آن بر عملکرد سازمانی از طریق مداخله مزیت رقابتی پرداخته است. به این منظور پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین اعضای مجموعه زنجیره تأمین شرکت طراحی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپكو)، فرضیه‌های پژوهش را با استفاده روش معادلات ساختاری و رگرسیون موردسنجش قرار داده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت زنجیره تأمین به‌طور مستقیم مزیت رقابتی و نیز عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مزیت رقابتی با عملکرد سازمانی رابطه معنی‌دار دارد؛ اما با مداخله مزیت رقابتی، شدت رابطه میان مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی تقویت می‌شود. درنهایت آزمون برازندگی مدل بیانگر برازندگی مدل و مناسب بودن آن برای مجموعه زنجیره تأمین شرکت ساپکو است.
9- تحقیقی در سال 1393 توسط فکورثقیه و همکارانش تحت عنوان «مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین برای رقابت‌پذیری در شرکت‌های خودروسازی ایران» انجام شد. آن‌ها بیان می‌کنند که ماهیت پویاي تجارت جهانی ضروري می‌سازد كه زنجیره‌های تأمین قابلیت انطباق با تغییر را داشته باشند. همچنین پیچیدگی محیط کسب ‌و کار و افزایش رقابت در صنایع مختلف سبب، ناپایداري و بی‌ثباتی عوامل رقابت‌پذیری شده است. ایجاد و تداوم رقابت‌پذیری، مستلزم برخورداري از شایستگی‌هایی است كه با تکیه‌بر توانمندی‌های سازمان، براي مشتریان ارزش ایجاد کند. در این تحقیق مدلی براي قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین براي رقابت‌پذیری در شرکت‌های خودروسازي ایران ارائه می‌شود كه انتظار می‌رود با به‌کارگیری آن، شرکت‌های خودروساز علاوه بر دستیابی به روشی مؤثر براي مدیریت حوادث، امكان رقابت‌پذیری هم‌کسب نمایند. براي این منظور ابتدا بامطالعه گسترده در ادبیات موجود، چارچوب مفهومی اولیه براي قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین جهت رقابت‌پذیری استخراج گردید. در ادامه، با بهره‌گیری ازنظر خبرگان) روش دلفی (مصاحبه و انجام پیمایش، مدل تحقیق مطابق با شرایط صنعت خودرو كشور شكل گرفت و نهایی شد. نتایج تحقیق گویاي آن است كه شرکت‌های خودروسازي كشور با ایجاد یا تقویت توانمندی‌هایی نظیر انعطاف‌پذیری در منبع یابی، اثربخشی، امنیت، انعطاف‌پذیری در اجراي سفارش، قابلیت انطباق و همكاري می‌توانند قابلیت ارتجاعی لازم براي مقابله با مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر صنعت خودرو مانند نوسان‌های نرخ ارز و قیمت‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در دانش فنی، پایین بودن سطح كیفی محصولات و خدمات پس از فروش ضعیف را در خود ایجاد و علاوه بر آن با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌آمده، امكان رقابت‌پذیری نیز كسب نمایند.

2-3-1- پیشینه های تحقیق در خارج از کشور
1- تحقیقی در سال 2002 توسط گیمنز و ونتورا تحت عنوان «مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان مزیت رقابتی در بخش مواد غذایی اسپانیا» انجام شد. آنها بیان میکنند که این تحقیق به تجزیه‌وتحلیل ارتباط و یکپارچگی داخلی پروسه زنجیر تأمین و اثر بر عملکرد شرکت‌ها برای دستیابی به مزیت رقابتی می‌پردازد. برای تجزیه‌وتحلیل و مطالعه تجربی در بخش مواد غذایی اسپانیا پرداخته‌شده است. سه نتیجه کلی در ارتباط با عملکرد یکپارچه‌سازی وجود دارد که از این تجزیه‌وتحلیل مشتق شده است. این نتایج عبارت‌اند از: 1-این شرکت‌ها باید به دنبال درجه نسبتاً بالایی از یکپارچگی داخلی (همکاری در میان فرایندهای داخلی) قبل از پیاده‌سازی scm برسند. 2- هنگامی‌که شرکت‌های سطح بالایی از یکپارچگی داخلی رسیدند، این سطح یکپارچگی منجر به عملکرد بهتر مطلق می‌شود. سطح بالای همکاری میان فرایندهای داخلی منجر به دستیابی به کاهش هزینه و کاهش زمان می‌شود. بااین‌حال، این همکاری داخلی منجر به کسب مزیت رقابتی نمی‌شود؛ و این ممکن است به خاطر این واقعیت باشد که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها وجود دارند که به این مرحله دست‌یافته‌اند.3- هنگامی‌که شرکت‌ها به مرحله سوم رسیدند (ادغام داخلی و خارجی)، یکپارچه‌سازی سطح خارجی منجر به عملکرد بهترِ مطلق و نسبی شد همکاری خارجی در میان اعضای زنجیره تأمین کمک برای دستیابی به کاهش هزینه، افزایش درآمدها و کاهش زمان، انعطاف‌پذیری و قابلیت اعتماد و اطمینان تحویل جهت افزایش مزیت رقابتی است. به عبارتی هنگامی‌که شرکت‌ها به سطح یکپارچگی داخلی و خارجی زنجیره تأمین دست یابند می‌توانند بهتر از رقبای خود به عملکردهای زیر پاسخ دهند. این متغیرهای عملکرد: پاسخ به نیازهای موردنیاز مشتری، پاسخ به نیازهای خاص انجام مقادیر و تاریخ تحویل و همکاری درراه اندازی محصول جدید است.
2- تحقیقی در سال 2003 توسط روسئویچ و همکارانش تحت عنوان «تأثیر یک‌رویه پیوستگی و توانایی‌های رقابتی و عملکرد کسب ‌و کار» انجام شد. آنها بیان کردند که با توجه به رویه‌های زنجیره تأمین بر اساس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کیفیت اطلاعات، زنجیره تامین، زنجیره عرضه، مدل‌سازی Next Entries پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، جامعه آماری، شرکت‌های تولیدی، زنجیره تامین