پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، جامعه آماری، شرکت‌های تولیدی، زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

وهمکارانش تحت عنوان «توانمندی‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین و نتایج عملکردی: مطالعه‌ای تجربی بر روی تأمین‌کنندگان فولاد در کره» انجام‌شد. آنها بیان میکنند که این تحقیق به بررسی این امر می‌پردازد که قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تامین، چطور برای رسیدن به نتایج عملکردی مفید خواهند بود. آنها اجزای مهم قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تامین از حیث ظرفیت سیستم اطلاعاتی بین سازمانی و صلاحیت ارتباطی بین سازمانی را شناسایی کردند. از منظر درجه بالای تمرکز صنعت در کره، این مقاله یک مدل تحقیقاتی را با استفاده از نمونه‌ای متشکل از تامین‌کنندگان فولاد کره ، ارائه داده و می‌آزماید و آزمایش‌ها تجربی با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری، PLS(مجذور مربع‌های نسبی) انجام شد. نتایج این مطالعه بیانگر آن‌اند که تولید در کره (مثل اتومبیل‌سازی، کشتی‌سازی، ساختمان‌سازی و صنایع موبایل) به‌شدت تحت تأثیر قابلیت رقابت صنعت فولاد ازلحاظ توانایی‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین و نتایج عملکردی می‌باشند که دو سطح زنجیره تأمین (انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین) و شرکتی (پاسخگویی مشتری و کاهش هزینه) را شامل می‌شود. تحقیق آتی می‌تواند یافته‌های این مطالعه را در سایر زمینه‌های کشور گسترش دهد تا پاسخگویی مشتری و کاهش هزینه از طریق قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین حاصل گردد.

جمع‌بندی
درمجموع تحقیقات انجام‌شده چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور بیانگر این موضوع بوده‌اند که عواملی همچون ظرفیت سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین ، کیفیت اطلاعات مبادله شده در زنجیره تأمین و اعتماد متقابل اعضای زنجیره تأمین بر روی یکدیگر تأثیرگذار بوده‌ و می‌توانند موجب کسب مزیت رقابتی شوند.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه
فصل سوم بخش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در طول یک پایان‌نامه است؛ زیرا این فصل روند واقعی پژوهش و ابعاد و راهکارهای آن را مشخص می‌کند؛ بنابراین شایسته است با توجه و دقت نظر تمام و با در نظر داشتن آنچه در فصول قبل بیان‌شده تدوین گردد. در این فصل ابتدا به روش تحقیق پرداخته می‌شود سپس جامعه آماری پژوهش بررسی می‌شود؛ و پس‌ازآن روش و ابزار گردآوري اطلاعات مشخص می‌گردد. با روشن شدن روش و ابزار گردآوري اطلاعات نوبت به روایی و پایایی ابزار گردآوري اطلاعات می‌رسد. در پایان نیز به روش‌های آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.

3-2- روش تحقیق
این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی، ازلحاظ نوع پژوهش، توصیفی، ازلحاظ روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه می‌باشد.

3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط شهر صنعتی رشت می‌باشد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری در دسترس برای نمونه‌گیری از این شرکت‌های استفاده‌شده است. کل تعداد نمونه‌ها با توجه به فرمول کوکران مشخص می‌گردد که در ذیل آورده شده است.

شرح متغیرهای فرمول فوق به‌صورت زیر آورده شده است.
n = حجم نمونه
N = جامعه آماری (شرکت‌های فعال در شهر صنعتی رشت) = 140
Z = مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد = 1.96
p = نسبتی از جمعیت دارای صفت معین = 0.5
q = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (1-p) = 0.5
d = مقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا = 0.05
با توجه به این که تعداد جامعه آماری 140 شرکت بود، تعداد نمونه آماری همان‌طور که در زیر مشاهده می‌کنید پس از جا گذاری مقادیر در فرمول کوکران برابر با 103 شرکت به دست آمد.

3-4- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
ازآنجاکه به‌طورمعمول نوع مسئله تحقیق، روش‌های گردآوری اطلاعات را مشخص می‌کند و با توجه به این‌که روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق از نوع ميداني است، جهت جمع‌آوري داده‌ها، از شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط شهر صنعتی رشت از ابزار پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورداستفاده در آن طیف لیکرت 7 گویه ای از به‌شدت مخالفم تا به‌شدت موافقم بوده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، مزیت رقابتی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی Next Entries منابع مقاله درمورد بیع متقابل، نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذاری، نظام حقوقی