پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، بحران مالی، رگرسیون لجستیک، پیش بینی بحران مالی

دانلود پایان نامه ارشد

تجاری، نهادهای مالی و اعتباردهندگان به دنبال یافتن و به کارگیری روش هایی هستند که از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه یا مطالبات خود جلوگیری نمایند و بر همین مبنا علاقه مند به یافتن و استفاده از روش هایی هستند که از طریق آن به ” پیش بینی بحران مالی” مبادرت ورزند. تاکنون جهت پیش بینی بحران مالی در ایران یا دیگر کشورها از روش های متفاوتی چون اقتصاد سنجی یا رگرسیونی، الگوریتم ژنتیک، تحلیل سری های زمانی، شبکه های عصبی و … استفاده شده است. بررسی پیشینه تحقیق در ادبیات مربوط به بحران مالی و پیش بینی آن به ندرت به مقایسه دقت دو یا چند روش هم پرداخته اند. مشکل اصلی و مجهولی که قرار است در این تحقیق بدان پاسخ داده شود نیز مقایسه دقت روش های پیش بینی بحران مالی در شرکت های منتخب بورسی ایران است. در این تحقیق نیز با دقت سه مورد از معتبرترین روش های پیش بینی که در ارتباط با متغیر یا پارامترهای مختلف به کار می روند، به طور مقایسه ای و به عبارتی تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این روش ها عبارت از روش رگرسیونی گام به گام، روش رگرسیون لجستیک و روش شبیه سازی بر مبنای شبکه عصبی می باشند. در ابتدا با استفاده از هریک از روش های سه گانه، بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق صورت گرفته، سپس درجه انطباق و به عبارتی دقت هر روش مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت دقت روش های یاد شده مورد مقایسه قرار می گیرند. در اغلب تحقیقات مبتنی بر یک پیش فرض تعداد معدودی از معیارهای عملکردی به عنوان متغیر انتخاب و در مدل پیش بینی منظور شده اند. هدف از این تحقیق آن است که پیش از پیش بینی، معیارهای مناسب را به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب نماید. این انتخاب به جای استفاده از یک پیش فرض بر مبنای متدولوژی پیش بینی استوار خواهد بود. به این ترتیب که همه معیارهای اساسی معمول را به عنوان شاخص پیش بینی انتخاب و بر مبنای روش حذف مرحله ای معیارها یا به کارگیری (Step Wise Regression) روش گام به گام، معیارهای مناسب را به عنوان شاخص های پیش بینی انتخاب و بر مبنای آن رابطه نهایی در روش های پیش بینی تعریف خواهد شد. به طور کلی تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:
“دقت پبش بيني روش هاي رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبي در پيش بيني سرمايه درگردش چه تفاوتي دارند؟”
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش:
از جمله مواردی که می تواند جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:
• اهمیت نظری موضوع: پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی، معیارها یا شاخص موثر در پیش بینی، بر مبنای عوامل چون معيارهايي چون نقدینگی و سودآوری خصوصا به روش های کمی مبتنی بر داده هاي عملكردي، از مقوله های مهم در حوزه مالی و در ارتباط با وظایف اساسی مدیریت چون برنامه ريزي، تصميم گيري، کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای پیش بینی بحران مالی، سنجش دقت و اعتبارسنجی هر یک از آن ها، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
• دستاوردهای کاربردی: غالب معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، تنها هدف محقق تعيين تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. حتي در بسياري از موارد، كشف اين رابطه يا مجهول بودن آن تفوتي نداشته و مشكلي را حل نكرده و گاهي هم تعيين اين رابطه به كرات و به بهانه هاي مختلف صورت گرفته است. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر سعي شده است بااستفاده از سه روش رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبي به برآورد يا پيش بيني بحران مالی در شرکت ها، به عنوان يكي از مسايل مبتلابه و مورد نياز شركت هاي تجاري پرداخته و در نهايت دقت پيش بيني اين روش ها با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفته است. در انتها نيز به اتكاي نتايج حاصله ، توصيه هايي كاربردي در راستاي بهبود عملكرد شده است.
• جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های شبکه عصبی، رگرسیونی یا اقتصاد سنجی و به طور كلي تحليل هاي همبستگي و رگرسيوني در حوزه بورس و مبتني برداده هاي تاريخي در تعيين رابطه بين متغيرها و از جمله پیش بینی بحران مالی با استفاده از معيارهاي چون سودآوري، نقدینگی، نسبت هاي مالي و ديگر معيارها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی استفاده مقايسه اي از سه روش شبكه عصبي، رگرسیون لجستیک و رگرسیون گام به گام با نگرش مطالعه تطبیقی مبتنی بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است. جنبه اساسی دیگر تمایز تحقیق حاضر از تحقیقات مشابه انجام شده در ایران، غربال گری معیارهای موثر در پیش بینی بحران مالی با استفاده از روش رگرسیون گام به گام می باشد. و نهایتا جنبه دیگری از جديد بودن تحقيق حاضر، استفاده از آخرين داده هاي عملكردي شركت هاي تحت بررسي بر مبناي آخرين صورت هاي مالي ارايه شده بوده است.
• امكان دسترسي به داده ها: تعريف شركت هاي بورسي به عنوان قلمرو تحقيق، به بهانه محرمانه بودن اطلاعات، محدوديتي در دسترسي به داده هاي عملكردي در قلمرو تحقيق وجود نداشته و با استفاده از نرم افزارهايي چون تدبيرپرداز و ره آورد نوين و در صورت لزوم، مراجعه حضوري، داده هاي مورد نياز جهت تحليل هاي آماري و غيرآماري فراهم شده است.

1-4- اهداف پژوهش
از آن جهت که تحقیق حاضر در راستای کمک به حل مسایل مبتلا به کشور یا بهبود وضعیت در سازمان های مورد مطالعه در حیطه موضوعی مدیریت سود و رابطه آن با توان تولید و ساختار رقابتی در صنعت و مبتنی بر مدل ها، روش ها و نظریه های موجود است، تحقیق از جهت هدف کاربردی است. بر این مبنا اهداف تحقیق حاضر نیز کاربردی بوده و نمی توان اهداف علمی یا آزمانی برای تحقیق حاضر متصور گردید. بر این مبنا پژوهش حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:
اهدف اصلی
مقايسه دقت روش هاي رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبي در پيش بيني بحران مالی در قلمرو تحقيق
اهداف فرعی
• غربال گری سنجه های مالی با استفاده از رگرسیون گام به گام
• پيش بيني بحران مالی با هر یک از روش های سه گانه رگرسیون خطی مرکب، رگرسیون لجستیک و شبيه سازي مبتني بر به كارگيري شبكه عصبي در قلمرو تحقيق
• مقایسه نتایج برآوردي در پيش بيني بحران مالی، به دست آمده از روش های سه گانه رگرسیون خطی مرکب، رگرسیون لجستیک و شبيه سازي مبتني بر به كارگيري شبكه عصبي در قلمرو تحقيق
• مقایسه دقت پيش بيني بحران مالی انجام شده با استفاده از روش های سه گانه رگرسیون خطی مرکب، رگرسیون لجستیک و شبيه سازي مبتني بر به كارگيري شبكه عصبي در قلمرو تحقيق
• ارائه رهنمودهاي اجرايي جهت بهبود عملکرد و تصمیم گیری

1-5-پرسش ‌هاي پژوهش
تحقیق حاضر در راستای پاسخ به یک پرسش اصلی و پرسش های فرعی ذیل به انجام رسیده است:
پرسش اصلی
دقت روش هاي رگرسیون گام به گام، رگرسیون لجستیک و شبكه عصبي در پيش بيني بحران مالی در قلمرو تحقيق، چه تفاوتي دارند؟
سوالات فرعی
• بر مبنای استفاده از روش غربال گری، سنجه های مالی موثر در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق کدام اند؟
1- پيش بيني بحران مالی با هریک از روش های سه گانه رگرسیون خطی مرکب، رگرسیون لجستیک و شبيه سازي مبتني بر به كارگيري شبكه عصبي در قلمرو تحقيق، چه نتایجی در بر دارند؟
2- پيش بيني بحران مالی کدام یک از روش های سه گانه رگرسیون خطی مرکب، رگرسیون لجستیک و شبيه سازي مبتني بر به كارگيري شبكه عصبي در قلمرو تحقيق، دقیق تر است؟
1-7-فرضيه‌هاي پژوهش
اين تحقيق اگر چه در بعد شبيه سازي مبتني بر استفاده از شبكه عصبي، ناگزير از به كارگيري از روش استنتاج توصيفي است، ولي به جهت استفاده از روش نمونه گيري تصادفي و تحليل هاي استقرايي در ارزيابي پيش فرض ها يا تعميم نتايج روش رگرسيوني، مبتني بر طرح فرضياتي به شرح ذيل به انجام خواهد رسيد. گفتنی است فرضیات ذیل توصیفی است و استنتاج نهایی در قالب پاسخ به پرسشهای تحقیق صورت گرفته است.
فرضیه اصلی
دقت و نتایج روش هاي اقتصاد سنجي و شبكه عصبي در پيش بيني بحران مالی در قلمرو تحقيق، متفاوت است.
فرضیات فرعی
• بر مبنای استفاده از روش غربال گری با استفاده از رگرسیون گام به گام، سنجه های سودآوری در پیش بینی بحران مالی در قلمرو تحقیق موثرترند.
1- نتایج پيش بيني بحران مالی با هر یک از روش های سه گانه رگرسیون خطی مرکب، رگرسیون لجستیک و شبيه سازي مبتني بر به كارگيري شبكه عصبي در قلمرو تحقيق، متفاوت هستند.
2- دقت پيش بيني بحران مالی در هر یک از روش های رگرسیون خطی مرکب، رگرسیون لجستیک و شبيه سازي مبتني بر به كارگيري شبكه عصبي در قلمرو تحقيق، متفاوت است؟
1-8- تعریف عملیاتی واژه ها
برخي از واژه‌ها و اصطلاحاتي كه به طور رايج در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته و خصوصا در عنوان یا فرضیات تحقیق مطرح و بر مبنای آن ها متغیرهای تحقیق طی فصل سوم تعریف شده اند، به شرح ذیل تعریف عملیاتی گردیده اند:
مطالعه تطبيقي(Comparative Study): عبارت است از نوعي روش تجزيه و تحليل که در آن به صورت مقايسهاي دو يا چند روش، دو يا چند جامعه آماري و …. مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
پیش بینی (Stimation) :پيش بيني يا تعيين مقادير يا نتايج مورد انتظار براي متغير يا معيارهاي تحت بررسي نظير درآمد، هزينه، توليد يا فروش و …
پیش بینی بحران مالی(BanKrupcy Stimation) :پيش بيني يا برآورد وضعیت مالی مبتني بر داده هاي عملكردي گذشته وضعیت یا بحران مالی
دقت( Stimation Accuracy): درجه انطباق نتايج يا مقادير پيش بيني شده بر مقادير عملكردي واقعي كه در اين تحقيق در مقايسه وضعیت مالی واقعی و برآوردي تعيين خواهد شد.
بحران مالی(BanKrupcy ): در این تحقیق بر مبنای معیار آلتمن یا کیو توبین ساده به عنوان عددی بین صفر تا یک اطلاق شده است.
روش شبكه عصبي (Neural Network Algorithm): نوعي روش شبيه سازي كمي يا مقداري است كه بر مبناي منطق رفتار نرون ها و شبكه هاي ارتباطي عصبي در موجودات زنده، با تعيين ارتباط بين متغيرها، در زمينه هايي از جمله پيش بيني استفاده مي شود.
رگرسیون گام به گام (Step Wise Regression): نوعي روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی است که در آن پارامترهای متعددی نظیر نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده و در هر مرحله بر مبنای درجه تاثیر یا اهمیت، تعدادی از عوامل حذف می شوند و نهایتا رابطه بین متغیرها بر اساس متغیرهای باقی مانده تعیین می شود.
1-9-روش کلی پژوهش
نوع يا روش کلی این تحقیق را میتوان مبتني بر چهار معيار اساسي طبقه بندي بیان کرد.
در این راستا نوع تحقیق از جهت هدف، روش گردآوري داده ها و استنتاج، طرح تحقيق و نهايتا نوع و ماهيت داده ها و متغيرها و روش هاي تعيين ارتباط بين متغيرها به شرح ذیل مشخص شده است:
1- از جهت هدف: این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود در قلمرو تحقیق در راستای بهبود وضعیت میباشد بدین لحاظ میتوان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.
2- از نظر روش استنتاج: از آن جهت كه در انجام اين تحقيق از نمونه تصادفي استفاده شده است، مبتني بر روش گردآوري داده ها و استنتاج، در اين تحقيق جهت تبيين مشا هدات نمونه اي از روش توصيفي و در تعميم يافته ها از جمله در تحليل پيش فرض ها و تعميم پارامترهاي رگرسيوني از نمونه به جامعه آماري از روش تحليلي يا استقرايي استفاده شده است. البته د

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بحران مالی، ورشکستگی، رگرسیون، رگرسیون گام به گام Next Entries پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، منابع مالی، صاحبان سهام، ارزیابی توان