پایان نامه ارشد درباره روم باستان، روشنفکران

دانلود پایان نامه ارشد

کس ديگري را به طور غير مجاز از مرز عبور دهد يا موجبات عبور غير مجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد مجرم شناخته شده و به يکي از مجازاتهاي مقرر در ماده واحده مصوب مجازات خواهد شد.
الف – در صورتي که عمل عبور دهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فيالارض نباشد به حبس از (10-2) سال محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوعالورود يا ممنوعالخروج يا قاچاقچي باشد مرتکب به (8- 2)سال حبس و جريمه نقدي از 2500000 تا 1000000 ريال محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کيفر يا متهم به جرمي باشد که رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه کيفري “دادگاه عمومي” باشد مرتکب به مجازات (4-2) سال حبس محکوم خواهد شد.
د- در صورتي که فرد عبور داده شده غير بالغ باشد، مرتکب به حبس از (5-3) سال محکوم خواهد شد.
هـ – در صورتي که عمل مرتکب غير از موارد فوق باشد مرتکب به حبس از (3-1) سال محکوم خواهد شد.

4-مهاجرت 40
اصطلاح مهاجر در ماده 1، 1 (a) از اساسنامه بينالملليIom عبارت است از:
کليه مواردي را که در آنها تصميم مهاجرت از سوي فرد مربوطه آزادانه و به دليل راحتي شخصي و بدون دخالت هيچ عامل اجباري خارجي گرفته ميشود. فرآيند جابهجايي يا عبور از مرزهاي بينالمللي يا در داخل کشور به وقوع ميپيوندد. مهاجرت در واقع رفتن از محلي به محل ديگر براي مدت نسبتاً طولاني (خواه محدود باشد خواه نامحدود) در جهت ترک يک محل است. منشاء مهاجرت (emigration) و از جهت ورود به محل معين و مقصد مهاجرت (immigration) ناميده شده است. 41
اين نوع جابهجايي جمعيت است که از انواع مختلف جابهجايي افراد، صرف نظر از مدت، ترکيب و آرايش و دلايل آنها را در بر ميگيرد. بحث مهاجرت و کنترل آن براي کشورهاي مختلف مقصد اهميت اساسي دارد به طوري که کنترل مهاجران خارجي به داخل اين کشورها از سياستهاي اساسي پيشگيري از جرم محسوب ميگردد و حتي برخي آن را همسان با سياستهاي پيشگيري از جرم تلقي نمودهاند.
امروزه در جهان مهاجرت از کشورهاي فقير و توسعه نيافته به کشورهاي صنعتي و يا در حال توسعه از روند رو به رشدي برخوردار است.
مکانيسم مهاجرت داراي نيروي دو جانبه است، يکسو نيرويي که مهاجر را از سرزمين خود ميراند و ديگر سو نيرويي که وي را به جاي جديد فرا ميخواند پس دو انگيزه در روند مهاجرت دست اندرکار است.
مهاجرت به چند صورت عمدتاً انجام ميپذيرد:
الف- مهاجرت قانوني: اين نوع مهاجرت فردي که وطن خود را با اميد رسيدن به اهداف تعيين شده قبلي خود رها کرده، با تعيين کشور مقصد از قبل و با اسناد و مدارک معتبر از مرز عبور کرده و نهايتاً به کشور مورد دلخواه ميرسد.
ب- مهاجرت غير متعارف و غيرقانوني: اصطلاح غير متعارف در کل به نوعي جابه جايي اطلاق ميشود که خارج از قواعد و هنجارهاي تعيين شده در کشورهاي فرستنده، گذرگاه و دريافت کننده مهاجر صورت ميگيرد و انواع مهاجرت غير متعارف، شامل قاچاق انسان و قاچاق مهاجر است. مهاجرت غير قانوني ميتواند به مفهوم عبور از مرز بدون رعايت شرايط لازم جهت ورود به کشور مورد نظر باشد. مهاجرت غير قانوني زماني متصور است که شخص از طريق مرزهاي قانوني و با مدارک و اسناد غير قانوني وارد يا خارج کشور گردد. معمولاً بستن مرزها مهاجرت قانوني را دشوارتر کرده و افراد را به مهاجرت غيرقانوني سوق داده و ورود غيرقانوني به دليل تقويت مرزها سخت و دشوار شده است.42
آن چه سبب رواج مهاجرت غيرقانوني و در نتيجه مهاجرت ميشود نظريه برخي از محققان بر اين است که:
از آنجا که اين مهاجرتها معمولاً تبعات منفي براي کشورهاي مهاجر پذير دارد، معمولاً اين کشورها از پذيرش گسترده مهاجرت ممانعت ورزيده و تنها به دنبال جذب افرادي هستند که بازار کار آنان به آنها نياز دارد.
ارتباط بين امنيت و مهاجرت از فرآيند جهاني شدن اقتصاد، محدوديت بازار کار، توسعه سريع اقتصادهاي سايه، همچنين بيکاري گسترده ناشي ميشود که نتايج آنها در احساس نا امني، انشقاق و نفرت نژادي و خشونت مبتني بر تبعيض نژادي متجلي ميگردد.
در نتيجه افرادي که به دنبال مهاجرت هستند به راههاي مختلف ديگري متوسل ميشوند و حاضرند در اين مسير پول قابل توجهي را هزينه کنند. براي اين که پروسه انتقال مهاجران از کشورهاي مبدأ به کشورهاي مقصد، با موفقيت صورت گيرد، اموري از قبيل جعل، جعل گذرنامه، انتقال غير قانوني از مرز و اسکان در کشور مقصد ضروري است که لازمه آن به کارگيري افراد مختلف براي انجام امور فوق است تا اين امور با برنامهريزي و سازمان يافتگي دقيق صورت گيرد.
در اين مسير علاوه بر مهاجرت غير قانوني صورت گرفته که خود آثار منفي فراواني براي کشورهاي مهاجرپذير و حتي در مواردي مهاجر فرست دارد، در بسياري موارد موجب بروز خطرات جاني براي مهاجرين ميشود.43 با چنين فرايندهايي مقوله مهاجرت و نگرش به مهاجران تغيير مييابد. به طوري که مهاجران، اشخاص و گروههايي تلقي ميشوند که خطرات شديدي در زمينه بيثباتي و خشونت در جامعه ميزبان و همچنين بهرهبرداري از امکانات کشورها و جوامع ميزبان، خواه از طريق ترويج بازار خدمات و کالاهاي نامشروع يا از طريق زندگي کردن در اين جوامع با ارتکاب جرايم مالي، به وجود ميآورند.
در کشور ايران نيز قاچاق مهاجرت افراد جوياي کار به کشورهاي صنعتي نظير ژاپن، آلمان و کانادا به طور چشمگيري افزايش داشته است. برابر آمار سازمان بينالمللي IOM در حال حاضر تعداد کل مهاجران در سراسر جهان بالغ بر 130 ميليون نفر است که از اين ميان 20 الي 40 ميليون مهاجر غيرقانوني به حساب ميآيند. همچنين براساس آمار موجود هر ساله قريب به يکصد هزار نفر چيني، غير قانوني مهاجرت ميکنند که اغلب آنها اهل ناحيه fu- kien در جنوب کشور چين هستند.

فصل دوم: پيشينه تاريخي پديده قاچاق انسان
قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگي انسانها بر ميگردد. از آنجايي که در دوران گذشته انسانها را براي اهدافي مثل کار در مزرعه، کار در ساختمان و…. ميکشاندند پس از گذشت قرنها اين پديده از بين نرفته و انسانها را با همان شيوههاي سنتي به وسيله کشتيها و قايقها قاچاق ميکردند که به لحاظ اشتراک قاچاق انسانها در اين قرن به “بردگي مدرن” يا “بردگي معاصر” ياد ميکنند. پيدايش قاچاق انسان را ميتوان به تاريخ پيدايش انسانها در روي زمين دانست. هر چند در آن زمان اين موضوع به روشني امروز نبوده ليکن مسئله قاچاق در واقع اشاره به بردگي انسانها در آن زمان دارد. در دوراني که انسانهاي اوليه زندگي ميکردند چون افراد برابر بودند و محصول فراوان بود و وسايل توليد نيز متعلق و مربوط به همگان بود طبقات به وجود نيامده بودند. در واقع قاچاق انسان به شکل ابتدايي آن تقريباً از بدو تولد همزاد و همراه او بوده است زيرا ماهيت بهرهکشانه اين جرم بيانگر يکساني آن با جرايمي از قبيل بردگي، قوادي و بهرهکشي جنسي و ساير اعمال بهرهکشانه از افراد است که تقريباً همزمان با تولد بشر به وجود آمدهاند.44 در زمانهاي گذشته دولتي هم وجود نداشت که به اين مسائل رسيدگي کند ولي در همين دوران اقوام ديگري وجود داشتند که هنوز به حالت توحش و در محيط سختتري ميزيستند و چون پايبند حقوق ديگران نبودند به منظور تصرف اموال و محيط زندگي آن دست به پيکارهاي خونين ميزدند و ميکشتند و کشته ميشدند و عدهاي را هم اسير ميکردند و چون محصول کار افراد به قدر نيازهاي خودشان بود و کار زائد نيز موجود نبود، اسرا را ميکشتند و يا آنها را ميسوزاندند.
به محض اين که يک فرد به کمک ديگري نياز پيدا ميکرد و به محض آنکه انسانها فهميدند که براي ذخيره کردن آذوقه، دو نفر بهتر از يک نفر است مالکيت خصوصي پديدار گشت. رفته رفته دامنه اين مالکيت خصوصي وسعت يافت، طبقات ممتاز و اعيان و اشراف به وجود آمدند و از همين تاريخ نيز بردگي آغاز گرديد. به دليل آن که در آن زمان اشراف و طبقات ممتاز قادر نبودند به تنهايي از عهده زراعت و دامداري و کارهاي بزرگ و عظيم ديگر برآيند و چون تنپروري را پيشه خود ساخته بودند لازم ديدند که کسان ديگري را به آن کارهاي سخت به گمارند و به اين نتيجه رسيدند که از بردگان براي اين کارها استفاده کنند. 45

1-پيدايش بردگي در جهان
قرنها پيش زماني که بشر بر اثر زيادهخواهي و افزايش تمايلات مادي خويش در پي برتري جويي برآمد انگيزه استفاده از تلاش و بهرهي ديگران به عنوان يکي از نکات تاريک پرونده بشر ثبت گرديد. از قرن پانزدهم تجارت و خريد و فروش سياهان در جزاير قناري (جزايري در اقيانوس اطلس و سواحل گينه جديد) آغاز گرديد و در آن هنگام بارزگانان پرتغالي اين سياهان را خريده و در بازارهاي ليسبون ميفروختند46. اساس بردگي زور محض است که هرگونه توانايي را از قرباني سلب ميکند و به صاحب قدرت اجازه ميدهد که بر قرباني حاکم شود.
پس از متمدن شدن انسانها و دستيابي به بعضي امکانات و نياز بشر به کار و تلاش بيشتر و پيدايش نظام سرمايهداري و اين که انسانها به اين نتيجه رسيدند که جهت توليد و سود بيشتر احتياج به کار ديگران داشته را ميتوان سرآغاز بردگي انسانها دانست. با مطالعه تاريخ متوجه ميشويم که بردهداري به صورت ناگهاني در نظم کهن پديد نيامده است بلکه به تدريج به وجود آمده و رشد يافته است در واقع ميشود گفت که نظام بردگي در واقع نخستين شکل “استثمار انسان به وسيله انسان” است.
ظهور بردگي يک پديده طبيعي و منطقي ناشي از تکامل نيروهاي توليدي بوده است ارسطو ميگويد:
“برده آلتي ذي روح است و تا زماني که کارهاي مربوط به برده را ماشينهاي خودکار انجام ندهد بردگي به نحوي وجود خواهد داشت. 47
در مصر قديم نيز خريد و فروش بردگان رواج بسياري داشته است از روايات و داستانها استنباط ميشود که در حدود قرن 18 قبل از ميلاد خريد و فروش بردگان رواج داشته و بردگان سياه را از نقاط ديگر آفريقا به مصر ميبردند و ميفروختند و بعضي از اين بردگان به عنوان خدمتکار در منازل يا تعدادي در مزارع به بيگاري ميگماشتند.48
در قرون وسطي بردگي در اروپا وجود داشت و بردگي نه فقط سياهان آمريکايي بلکه عدهاي از سفيدپوستان را نيز شامل ميشد. احتياج به بردگان موجب رشد روزافزون بردهداري در سطح جهاني شده بود، تا اين که در قرن 15 ميلادي در نتيجه تحولات اخلاقي، حقوقدانان و روشنفکران در سطح جهاني شروع به مبارزه عليه بردهداري کردند. در راستاي اقداماتي که در خصوص الغاي بردگي صورت ميگرفت، انگلستان اولين کشوري بود که در سال 1787 انجمن الغاي بردگي را تشکيل داد و در سال 1833 بردگي را لغو کرد به همين دليل اين کشور را ميتوان پرچم دار جنبش ضد بردگي دانست . اين اقدامات از حدود سال 1815 به بعد و به خصوص در قرن 19 ميلادي، شکل جديدتري به خود گرفت و نهايتاً منجر به تصويب بردگي و تجارت برده و رويههاي مشابه آن گرديد. در حال حاضر بيش از 70 سند و معاهده بينالمللي در مورد اين جرم وجود دارد.49
به رغم الغاي نظام بردهداري در قرن 18 و 19، در دو قرن اخير، بردهداري در قالب قاچاق انسان، نمود و بروز يافته است. امروزه در عمل، استثمار و بهرهکشي از انسانها، به خصوص اطفال و زنان نه تنها کمتر از دوره بردهداري نيست بلکه در قالب قاچاق انسان موضوع و دامنه جغرافيايي آن توسعه يافته است. اگر در گذشته هدف اصلي برده فروشان استفاده از نيروي کار بردگان بود در حال حاضر استفاده از اعضاء و جسم آنها نيز مورد توجه قرار گرفته است و موجب شده است که از قاچاق انسان به عنوان بردهداري نوين همان گونه که ذکر شد ياد شود.
بررسي تاريخ نشان ميدهد که در امپراطوري بابل، بردگي به صورت وسيعي وجود داشته است که در اين زمان بردگان خانگي يافت ميشدند. در روم باستان و همچنين يونان باستان نظام بردهداري پديدهاي اجتناب ناپذير بوده است که اوج بردهبرداري در قديم را ميتوان در يونان در قرنهاي 4 و 5 پيش از ميلاد دانست. در سراسر يونان رسمي بود که به پدر و مادر اجازه ميداد که کودکان خود را بفروشند . در يونان باستان ، افراد به علل مختلف آزادي و حريت خود را از دست ميدادند و در خيل بندگان در ميآمدند هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، قانون مجازات، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه ارشد درباره کار کودک، حق تملک