پایان نامه ارشد درباره روان شناسی، کارشناسی ارشد، سبک های دلبستگی، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

شناسان ایرانی)، شماره 37، 16-5.
* بشارت، محمدعلی و شالچی، بهزاد (1386). سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی. مجله روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، شماره11، 236-225.
* بشارت، محمدعلی؛ کریمی، کیومرث و رحیمی نژاد، عباس (1385). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و ششم، شماره 1 و 2، 55-37.
* بطلائی، سعیده (1387). تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
* بهرامی، محمد (1390). مقایسه رفتار های اجتنابی، تنظیم شناختی هیجان و ادراک از خود در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
* بهزادی پور، ساره ؛ پاکدامن، شهلا و بشارت، محمدعلی (1389). رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرانی های مربوط به وزن در دختران نوجوان. مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 1، 76-69 .
* پاکدامن، شهلا (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانان.
پایان نامه دکتری روان شناسی، دانشگاه تهران.
* پروین، لارنس (بدون سال). شخصیت : نظریه و پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدپور (1389). تهران : رسا.
* پروین، لارنس. ای و جان، الیور پی (بدون سال). شخصیت. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور (1389). چاپ سوم، تهران: آییژ.
* تاج دهقانی، سیمین (1391). نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در ارتباط بین
ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در بهورزان مرکز بهداشت شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* تبعه امامی، شیرین (1390). پیش بینی سبک دلبستگی کوک بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار کودک و اثر بخشی آموزش شناختی/ رفتاری رفتار مادرانه بر سبک دلبستگی ناایمن کودک. پایان نامه دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان.
* توکلی، مریم (1391). بررسی رابطه بین انواع سبک های دلبستگی و روان نژندی در زنان متأهل 20 تا 40 ساله شهر شاهدیه. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه یزد.
* جانسون، سوزان. ام و ویفن، والری. ای (بدون سال). فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی. ترجمه فاطمه بهرامی و همکاران (1388). تهران: دانژه.
* جهان بخشی، مرضیه؛ امیری، شعله؛ موسوی، حسین و بهادری، محمدحسین (1389). رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران. مجله روان شناسی بالینی، سال دوم، شماره3 (پیاپی 7)،24-15.
* حجازی، الهه؛ تنها، زهرا؛ رحمانی، سوده و نیک پور، روشنک (1392). تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های دلبستگی با سبک های عشق. فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هشتم، شماره 30، 54-29.
* حجتی، زهرا (1392). رابطه ابعاد شخصیت و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در میان مادران کودکان طیف اوتیسم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* حسنی، جعفر (1389). خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله روانشناسی بالینی، شماره3، 83-73.
* حسنی، جعفر؛ آزاد فلاح، پروین؛ رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم و عشایری، حسن (1387). بررسی راهبردهای شناختی هیجان براساس ابعاد روان نژندگرایی و برون گرایی. مجله تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره 3، 44-34.
* حسنی، جعفر؛ شیخان، ریحانه؛ آریاناکیا، المیرا و محمود زاده، اکرم (1392). اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک های دلبستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان. مجله روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، سال نهم، شماره 36، 375-363.
* حسین چاری، مسعود (1389). بررسی نقش واسطه ای تنظیم هیجانی در رابطه الگوی ارتباطی خانواده و سازگاری تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
* حق شناس، حسن (1378). هنجار یابی آزمون شخصیتی نئو (فرم تجدید نظر شده). مجله اندیشه و رفتار، شماره2، 47-38.
* حق شناس، حسن (1388). روان شناسی شخصیت. شیراز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
* خالدیان، ادهم (1389). بررسی تاثیر رویکرد مبتنی بر دلبستگی بر وابستگی ناسالم در ارتباطات عاطفی ( با جنس مخالف) در دانشجویان مجرد دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
* خانجانی، زینب (1379). تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز: فروزش.
* خانجانی، زینب (1384). تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز: فروزش.
* خوشابی، کتایون و ابوحمزه، الهام (1386). نظریه دلبستگی بالینی. تهران: دانژه.
* دادستان، پریرخ (1378). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی (جلد دوم). تهران: سمت.
* دارابی، جعفر (1388). نظریه های روانشناسی شخصیت (رویکرد مقایسه ای). ویرایش دوم، تهران:آییژ.
* رادپور، حمیده (1391). پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشگاه براساس ویژگی های شخصیتی، سوابق تحصیلی و ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان فارغ التحصیل از دبیرستان های نمونه دولتی استان یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
* راس، آلن (بدون سال). روان شناسی شخصیت: نظریه ها و فرایندها. ترجمه سیاوش جمال فر (1386). چاپ پنجم، تهران:روان.
* ربوی، علی (1388). رابطه ویژگی های شخصیت و توجه آگاهانه به حال با سبک های تنظیم هیجان شناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
* رسولی، رویا و پور ابراهیم، تقی (1389). آشنایی با درمان متمرکز بر هیجان. گرگان: رشد فرهنگ.
* رضائیان، نرجس (1391). نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* رمضانی، ولی الله؛ شمس اسفندآباد، حسن و طهماسبی، شهرام (1385). بررسی پیامدهای هیجانی سبک های دلبستگی در دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، دوره اول، شماره 1، 47-39.
* زارع، مریم؛ لطیفیان، مرتضی و فولاد چنگ، محبوبه (1392). مدل علی ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان با واسطه گری خودکار آمدی اجتماعی و خود افشا سازی. مجله پژوهش های روان شناسی اجتماعی، دوره سوم، شماره11 ،32-13.
* زارعی، اقبال؛ کرمی بلداجی، روح الله؛ حیدری، حسین؛ حسین خانزاده، عباسعلی و بهارلو، غفار (1393). پیش بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک های دلبستگی بزرگسالان. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، سال چهارم، شماره 1، 180-167.
* سامانی، سیامک و فولاد چنگ، محبوبه (1385). روان شناسی نوجوانی. شیراز : ملک سلیمان.
* سرکاری، میترا (1389). رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهر بوشهر در سال 1389-1388 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* سیاسی، علی اکبر (1384). نظریه های شخصیت با مکاتب روان شناسی. تهران: دانشگاه تهران.
* شارف، ریچارد اس (بدون سال). نظریه های روان درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروز بخت(1381). تهران: رسا.
* شاملو، سعید (1382). مکاتب و نظریه ها در روان شناسی شخصیت. چاپ هفتم، تهران: رشد.
* شاهنده، مریم (1387). ارزیابی شخصیت، آزمون ها و پرسشنامه ها. اهواز: رسش.
* شجاعی، محمد صادق (1388). « نگاهی به ریشه های نظریه صفات شخصیت» در اخلاق. فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال سوم، شماره 4، 153-129.
* شریفی، حسن پاشا (1382). نظریه ها و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: سخن.
* شعاری نژاد، علی اکبر (1382). روان شناسی رشد (جلد اول). تهران: پیام نور.
* شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (1385). نظریه های مشاوره و روان درمانی. چاپ دوازدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
* شفیعی مطلق، سجاد (1389). بررسی رابطه ساده و چندگانه سبک های دلبستگی و
ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی و شادی زناشویی در زن و شوهرهای شهر گچساران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
* شولتز، سیدنی. الن و شولتز، دوان. پی (بدون سال). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1388). تهران : ویرایش.
* شیر افکن،علی (1391). نظریه های شخصیت .چاپ دوم، تهران: پوران پژوهش.
* صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه و احمدی، سید احمد (1390). رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال اول، شماره 1، 18-1.
* صیادی، صوفیا (1389). رابطه هوش هیجانی با سبک های دلبستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
* عبدی، سلمان؛ باباپور، خیرالدین و فتحی، حیدر (1389).رابطه سبک های تنظیم هیجان شناختی و سلامت عمومی دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره چهارم، شماره 8، 264-258.
* عطاری، یوسفعلی؛ امان اللهی فرد، عباس ومهرابی زاده هنرمند، مهناز (1385). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی وعوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره،1 ، 108-81.
* علاقه بند، مریم؛ کمالی زارچ، محمود؛ توکلی، سوده و علاقبند، لیلا (1391). رابطه
مهارت های ارتباطی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان. پژوهش های روان شناسی اجتماعی، دوره دوم، شماره7، 52-42.
* فاضلی، فاطمه (1388). رابطه ابعاد روان شناختی شرکت ملی پالایش پخش فراورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی و ویژگی های شخصیتی مدیران از دیدگاه کارکنان در شعب سه گانه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
* فتحی آشتیانی، علی (1388). آزمون های روان شناختی- ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران : بعثت.
* فخاری نژاد، سامیه (1386). مقایسه میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی دختران نوجوان مقطع متوسطه در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
* فرانسوا، للور و کریستف، آندره (1953). روان شناسی شخصیت های نابهنجار. ترجمه علیرضا بخشایش (1392). چاپ اول، یزد: دانشگاه یزد.
* فرمهینی فراهانی، محسن (1378). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: اسرار دانش.
* فیست، جیس و فیست، گرگوری (بدون سال). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1389). تهران: روان.
* کاپلان، ه و سادوک، ب (2004). خلاصه روان پزشکی ، علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت الله پورافکاری (1387). تهران : شهر آب.
* کاویان پور، مریم (1391). اثربخشی مشاوره هیجان محور به شیوه گروهی بر تنظیم شناختی هیجان زوجین شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
* کرباسی، منیژه و وکیلیایی، منوچهر(1388). مسائل نوجوانان و جوانان. چاپ هشتم، تهران: پیام نور.
* کریمی، یوسف (1384). روان شناسی شخصیت. تهران: ویرایش.
* کریمی، یوسف (1389). روان شناسی شخصیت. ویرایش سوم، تهران : نشر ویرایش.
* کرین، ویلیام. سی (بدون سال). پیشگامان روان شناسی رشد، ترجمه فربد فدایی (1382). تهران : اطلاعات.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، سبک دلبستگی، نشخوار فکری، وظیفه شناسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش فرهنگی، عوامل سازمانی، مؤلفه انگیزشی، روابط انسانی