پایان نامه ارشد درباره رسانه های جمعی، رسانه های آموزشی، جنبش های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

های نیروی کار، مشارکت های سیاسی و اجتماعی و مشارکت های مشورتی ، با شوراهای اسلامی روستا در چهار سطح سنجیده گردیده است.نتایج به دست آمده از پیمایش در سطح مددجویان روستایی ، در دو دورۀ قبل و بعد از اجرای طرح های خودکفایی از نظر مشارکت مالی با میانگین رتبه ای 96/1 قبل از اجرای طرح ها با میانگین رتبه ای 17/3 بعد از اجرای طرح های خودکفایی و با انحراف معیار 01/1 قبل از اجرای طرح های خودکفایی و با انحراف معیار 17/1 بعد از اجرای طرح های خودکفایی بیانگر افزایش مشارکت مالی مددجویان در طرح های روستایی است. پس از اجرای طرح ها ، مشارکت سیاسی ، از بالاترین افزایش میانگین رتبه ای ، برخوردار است و کمترین میانگین رتبه ای ، به مشارکت مالی اختصاص دارد ولی در مجموع مشارکت بعد از اجرای طرح ها نسبت به قبل از اجرای طرح ها افزایش یافته است.
4. خیابانی (1376)، پایان نامه ای را با عنوان « بررسی برخی عوامل موثر در کاربرد رسانه های آموزشی از دیدگاه مروجین ومددکاران ترویج استان تهران » صورت گرفته است. محور اصلی این تحقیق مقایسه رسانه های آموزشی جدید با رو شهای سنتی بود. پس از آن تحقیقات به سمت عکس العمل های شناختی شاگردان در مواجهه با رسانه های آموزشی معطوف شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز از روش های آماری T تک متغیره، آزمون F و در تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ؛ از بین32 رسانه آموزشی مورد بررسی در این تحقیق ، استفاده از متخصصین در کلاس (با میانگین 83/3) ، بازدید از مزرعه نمایشی (59/3) ، استفاده از پوستر (36/3)، استفاده از نمایشگاه (1/3) و سخنرانی (01/3) مورد استفاده قرار گرفته اندو بالعکس رسانه های ؛ خیمه شب بازی (1/0) ، کامپیوتر (14/0) ، داستان های فکاهی (14/0) ، نقالی (18/0) و تئاتر(19/0) کمتر مورد استفاده واقع شده اند. در مجموع نیز میزان استفاده از کل رسانه های آموزشی برای همۀ پاسخ دهندگان کم بوده ( با میانگین 64/1) است. میانگین استفادۀ مروجین از رسانه های آموزشی 83/1 و مددکاران ترویج 42/1 می باشد که اختلاف معناداری بین این دو در کار اکثر رسانه های آموزشی وجود دارد. همچنین نگرش پاسخ دهندگان نسبت به تأتیر رسانه های آموزشی زیاد ( با میانگین 72/3) بوده است و بین نگرش مروجین (02/4) و مددکاران ترویج (28/3) نسبت به تأثیر رسانه های آموزشی ، اختلاف معناداری وجود دارد. دو عامل میزان تحصیلات پاسخ دهندگان و نگرش پاسخ دهندگان نسبت به تأثیر رسانه ها آموزشی و عدم تناسب رسانه های آموزشی باتعداد کشاورزان نیز دارای رابطۀ مثبت و مستقیم ناچیزی با کاربرد رسانه های آموزشی بوده اند.

5. بیگلو و مرادیان (1391)، مقاله ای را تحت عنوان « ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران » با تأکید بر وجهی از مشارکت با عنوان مشارکت در انتخابات که بخش وسیعی از فعالیت سیاسی مردم و قدرت نرم می پردازد تدوین کرده است. روش این تحقیق کمی و پیمایشی است که پس از انجام تحقیق ، در این تحقیق از نظرات 72 نفر از دست اندرکاران اجرای انتخابات و نخبگان و مسؤولان آشنا با قدرت نرم کشور در وزارت امور خارجه و سازمان های امنیتی ، اطلاعاتی و انتظامی که به صورت تصادفی به عنوان جامعۀ آماری تحقیق انتخاب شده بودند، استفاده شد و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که با شدت رابطۀ 7/0 بین مشارکت مردم در انتخابات و قدرت نرم ایران رابطۀ قوی و معنی داری وجود داردو با توجه به جهت مثبت رابطۀ بین دو متغیر می توان با افزایش مشارکت مردم در انتخابات بر قدرت نرم ایران افزود. این قدرت نرم در داخل و خارج کشور کارایی دارد؛ در سیاست داخلی همراه کردن مردم و افزایش مشروعیت نظام سیاسی و افزایش اعتماد مردم به مسئولین اصلی ترین کاربرد قدرت نرم خواهد بود و در سیاست خارجی افزایش اعتبار بین المللی و همراهی دیگر ملت ها گامی در راستای دست یابی ساده تر به سیاست های خارجی خواهد بود.

6. طالب و همکاران (1390)، مقاله ای را تحت عنوان « ارزیابی نقش مشارکت در طرح های توسعه مناطق روستایی » تدوین کرده اند . روش این تحقیق کیفی و تکنیک آن مصاحبه بود، جامعه آماری پژوهش حاضر ، همه افراد سرپرست خانوار از میان جمعیت واقعی سه روستای هانی گرمله ، کیمنه و بیدرواز را شامل می شود و روش نمونه گیری تصادفی غیر احتمالی و مبتنی بر هدف یا نظری است و با استفاده از دو روش مقبولیت و انتقال پذیری داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت ودرپژوهش حاضر، جمع آوری و تحلیل داده ها ؛ به طور همزمان انجام شد . مصاحبه های مذکور با روش تحلیل مقایسه ای مداوم و مطابق با روش استرواس و کوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج تحقیقات نشان داد که ؛ اکثر مصاحبه شوندگان درباره وضعیت مشارکت و هم فکری در سطح خانواده ، در اعلام نظر درباره طرح شهرک شهرام که اعضای خانواده با هم شریک هستند و نظر آنها در هر تصمیمی مهم است و با توجه به اینکه مشورت از جنبه های اصلی و اساسی دین است ، تصمیم های کلی در خانه و در میان اعضای خانواده با مشورت اتخاذ شده است . لیکن می توان گفت که اعضای خانواده ، مانند سرپرستان خانوار به صورت عمقی به مسائل توجه نداشته اند .در مورد نظر مصاحبه شوندگان درباره چگونگی برنامه ریزی ، تهیه و اجرای طرح های مشابه به لحاظ همکاری و مشارکت مردم ، اکثریت معتقد بوده اند که مشارکت و همکاری اصیل دولت و مردم ، به مثابه قوت و برگ برنده هر طرحی است و به طور کلی ، نتایج نشان دادندکه؛ سرمایه اجتماعی در میان روستاییان و برنامه ریزان دچار آسیب های گردیده که باعث ضعیف این سرمایه در شبکه روابط اجتماعی شده است و مهم ترین آسیب های مذکور در اعتماد اجتماعی و مشارکت نهفته است. مشارکت مطلوب زمانی انجام می شود که روستاییان بتوانند در سطوح ذهنی ، عینی ، تصمیم گیری و اجرایی دخالت داشته باشند.

2-2-2- پیشینه خارجی

1. لیک فیل وایرن پیرن (2007) مقاله ای را با عنوان ” نقش رسانه های جمعی بر شرکنندگان مشارکت قانونی ” تدوین کرده اند و در این مقاله رسانه های جمعی به عنوان ذینفعان یک شرکت مورد بحث قرار ميدهند، و نشان ميدهند كه درک پیچیده رسانه های جمعي، تابع حوزه عمومی آنها و نحوه عمل آنها برای تجزیه و تحلیل نقش رسانه ها دراعطا مشروعیت شرکت حياتي ميباشد. واژه هایی مانند “شهروند شرکت های بزرگ” یا “دموکراسی ذینفعان یا مفهوم شرکت های بزرگ به عنوان بازیگران مدنی یا سیاسی دلالت بر ارتباط با حوزه عمومی دارد، که در دموکراسی های مدرن عمدتا از طریق تشکیل رسانه های جمعی ايجاد ميشود. چه طور شركتهايي كه ميتوانند به دليل اندازه، تاثير و قدرت چانه زني محيط هاي سياسي و اجتماعي آنها را تغيير داده و تحت تاثير ميگذارند، گواهي نامه خود را در جامعه به كار مي گيرند. بنابرين مشروعیت شرکت ها و پذیرش اجتماعی دست به دست ميشود. با این حال، در حالی که مفاهیمي از قبيل مشروعیت، مسئولیت، پاسخگویی، تأمل و گفتمان عمومی در تئوری ذینفعان مورد خطاب قرار ميگيرند، به ندرت در مورد رسانههاي عمومي به عنوان محل های عمومی گفتمان، تأمل و مشروعیت منبعي وجود دارد.همانگونه كه توسط Nanz و steffek عنوان شده، در دموكراسيهاي مدرن حوزه عمومی تا حد زیادی به واسطه رسانه های جمعی تشکیل ميشود: گزارش توسط رسانه های جمعی یکی از عناصر حوزه عمومي ميباشد، هرچند كه یک جزء مهم ميباشد، با توجه به تعداد مخاطبان رسانه های جمعی به طور بالقوه می توانند اطلاع رساني نمايند. Luhmann (2000( نیز اهمیت رسانه های جمعی را در جوامع مدرن مورد بررسي قرار داد با این استدلال که “هر آنچه ما درباره جامعه خودمان می دانیم، یا در واقع در مورد جهانی که در آن زندگی می کنیم، از طریق رسانه های جمعی مييابيم (phil& Perrin , 2007: 1-6).
2. رنس وليگنتارت واستفان والگریو (2003)مقاله ای با عنوان”وابستگی متقابل رسانه های گروهی و جنبشهای اجتماعی” را تدوین کرده اند. این مقاله در مورد تعامل بین جنبش های اجتماعی و رسانه های جمعی بحث ميكند. توضیح می دهد که این رابطه چرا و چگونه می تواند به عنوان یکی از وابستگیهاي متقابل دیده شود. جنبش های اجتماعی برای تقویت ادعای خود نیاز به توجه رسانه های جمعی دارند، رسانه ها در جنبشها حضور پيدا ميكنند زیرا آنها رويدادهاي ارزشمندي را خلق ميكنند. ما از تحقیقاتی که در این رابطه انجام شده و بر روی عناصر مختلف آن متمرکز شده سهمي را برداشت ميكنيم. به دنبال یک رویکرد فرایند ارتباطات سیاسی کلاسیک، ما در ابتدا علل توجه رسانه ها به جنبشهای اجتماعی و حوادث آنها را مورد بحث قرار داده اند. در ادامه بر روی ميزان این پوشش و چگونگی تجزیه و تحلیل آن توسط محققان جنبش های اجتماعی متمرکز شده اند.در نهایت، واقب گوناگون پوشش رسانه ای برای جنبش های اجتماعی، از نظر بسیج كردن، رسیدن به تغییرات سیاسی و به دست آوردن افکار عمومی مطلوب مد نظر قرار دادند نتایج تحقیق نشان داد که ؛ رسانه های جمعی بیشتر از هر بازیگر سیاسی دیگري، جنبشها برای رسیدن به حوزه خودشان، براي تبديل كردن تماشاگران به شرکت کنندگان بالقوه و انتقال پیامهاي آنها با اهداف اعتراض، به شدت وابسته به پوشش رسانه ای ميباشند. پس از مرور ادبیات تحقیق، واضح است که ادعای اولیه نویسندگان با حقایق و رسانه هايی كه برای جنبش کلیدی هستند، موجه ميشود. شخص حتي می تواند اظهار كند که تصور جنبش های اجتماعی بدون رسانه های جمعی دشوار است (ما را در هر صورت از وجود آنها آگاه نميشويم). بزرگترین جریان در جنبشها و ادبیات رسانه ای، برخورد با رسانه های جمعی به عنوان یک منبع اطلاعات در مورد جنبشها و وقایع آنها ميباشد. جدای از آن، تاكنون بیشتر کارها با اين محور كه چگونه و تحت چه شرایطی جنبش های اجتماعی در دسترس اخبار ميباشند، متمرکز شده است. چرا برخی از جنبش ها پوشش داده ميشوند در حالی که مردم در مورد جنبش هاي ديگر مورد بياعتنايي قرار ميگيرند. آن جنبش كاملاَ در مسير پژوهش ارتباط اصلی بر معيارهاي خبری و روال خبری ميباشد. حجم قابل توجه دیگر از بررسی مطالعات مربوط به اثرات پوشش رسانه ای در بسیج كردن ميباشد. برخی از زمینه های تحقیق به ميزان بسیار کمتري توسعه یافته اند (Walgrave, Vliegenthart, 2003: 1-24).

3. مگس ول مکومبز (2000) ، مقاله ای را با عنوان ” نقش تنظیم دستور کار رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی” تدوین کردند.معتقدند قدرت رسانه های خبری در تنظیم دستور کار کشورو جلب توجه مردم به چند مسئله عمومی کلیدي، يك تاثیر بسیار وسيع ومستند ميباشد.مردم نه تنها نيازمند به دست آوردن اطلاعات واقعی در مورد امور عمومی رسانه های خبری ميباشند، بلكه خوانندگان و بینندگان نیز به اهميت یک موضوع بر اساس تأکیدي كه در اخبار بر آن می شود، پي ميبرند. روزنامه ها چندين نشانه ها در مورد برجستگی موضوعات در اخبار روزانه – نقل دبير در صفحه اول، دیگري نمايش مطالب سرصفحه یا سرمقاله،سرفصل های بزرگ و غیره ارائه ميكنند. اخبار تلویزیون نیز نشانه های بسیاری در مورد اهمیت داستان افتتاحیه در خبر، مدت زمان اختصاص داده شده به يك موضوع و غيره ارائه می دهد. اين علائم كه روز به روز تکرار ميشوند، به طور موثري اهمیت هر موضوع را برقرار ميكنند. به عبارت دیگر، رسانه های خبری می توانند دستور کاري را برای جلب توجه عموم مردم به گروه کوچکی از مسائل اطراف اشکال افکار عمومی تنظیم کنند.تاثير دستور کار تنظیم رسانه های خبری به این مرحله اولیه از جلب توجه عمومی در مورد یک موضوع خاص محدود نمی شود. رسانه ها همچنين گام بعدی در فرایند ارتباطات، درک و چشم انداز ما در موضوعات بوجود آمده در اخبار را تحت تاثیر قرار ميدهند.برای تمام برنامه ها ما بحث كردهايم كه اهداف و موضوعات مسائل عمومی هستند،اما آنها می توانند آیتم ها و یا موضوعات دیگر از قبیل دستور کار نامزدهای سیاسی در انتخابات باشند.موضوعات واهداف چیزهایی هستندکه توجه رسانه ها و مردم به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کمیته امداد، امام خمینی، امام خمینی (ره) Next Entries پایان نامه ارشد درباره بهره مندی، اجتماعی و فرهنگی، فعالیت اجتماعی