پایان نامه ارشد درباره ديني، ، بسيار

دانلود پایان نامه ارشد

بسیارکم کم تاحدی زیاد بسیارزیاد
با توجه به پيشرفت روزافزون ارتباطات و پيوستن جوامع به پديده Globalization ( دهکده جهاني)، تاثير رسانه هاي سنتي در مقايسه با رسانه‌هاي جديد در جامعه دين محور ما ، بر فرهنگ ديني دانشجويان را چه ميزان ارزيابي مي‌کنيد؟
5 4 3 2 1
بسیارکم کم تاحدی زیاد بسیارزیاد

بدين ترتيب امتيازهاي مربوط به ارتقاء فرهنگ ديني 25-5 در طيف زير قرار مي‌گيرد:
25-20
20-15
15-10
10-5
5-1
بسيار زياد
زياد
تاحدي
کم
بسيار کم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره فرهنگ دینی، میزان استفاده، سطح تحصیلات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان میزان استفاده، سطح تحصیلات، محدودیت ها