پایان نامه ارشد درباره دانشکده اقتصاد، دانشگاه اسلامی، دانشگاه تهران، توسعه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

بر ميزان اعتماد اجتماعي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شهيد چمران). پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
محسني م. 1376. مقدمات جامعه‌شناسي. تهران: دوران،367صفحه.
محسني م. 1388. جامعه‌شناسي علم: جامعه، علم و تکنولوژي. چاپ سوم. تهران: طهوري،271صفحه.
محمدنژاد ی.1387. دانشگاه و توسعه فرهنگی. ماهنامه دانشگاه اسلامی، شماره4، 71-66.
محمودي راد م، آراسته ح. 1383. خوابگاه‌هاي دانشجويي به مثابه جوامعي براي يادگيري. طب و تزکيه، تابستان83، شماره53: 53-45.
مرتون ر. 1385، مشکلات اجتماعي ونظريه جامعه شناختي.ترجمه ن تولايي. چاپ دوم. تهران: امير کبير،95 صفحه.
ممتاز، ف. 1381. جامعه‌شناسي شهر. تهران: شرکت سهامي انتشار،176صفحه.
موحد م، عباسي شوازي م، هاشمي نيا ز. 1388. ناهمگوني جنسيتي، نگرش افراد و ارتباطات دختران و پسران در دانشگاه. مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) 11(44) (مسايل دختران): 72 – 37.
مهران‌فر ص. 1382. بررسي مشکلات دانشجويان غيربومي دانشگاه يزد . کاوش‌نامه، سال دوم، شماره 5 و 6: 258-229.
نازك تبار ح، زاهدي م، نايبي ه .1385. نقش دينداري در ممانعت از بزهکاري جوانان شهر تهران. رفاه اجتماعي، شماره 22: پاييز1385: 257-233.
نوري ر. 1389. خانواده و دانشجو. تهران: دانشگاه تهران،167صفحه.
نيمروزي ن. 1387. فراتحليل مطالعات و تحقيقات انجام شده در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي جوانان، فرهنگ و علم، فصلنامه علمي- پژوهشي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شماره اول: 72-41.
هميلتون م. 1377. جامعه شناسي دين .ترجمه م ثلاثي . تهران: نشر ثالث،428صفحه.

Al-Banyan A. 1980. Saudi students in the United States: a study of cross cultural education and attitude change. London: Ithaca Press

Becher T.1993.Academic tribes and territories;inteleectual enquiry and the cultures of disciplines.London,Milton Keynes,Bristol[pa]:Society for Research into Higher Education;London: OpenUni.press.
Blau peter M .2006. “Macrostructural theory”. Pp. 343-52 in H&book of sociological theory, ed. by Jonathan H. Turner. Kluwer Academic/ Plenum Publisher, New York.
Bourdieu P. 1986. The Forms of Capital’, pp 241-258 in J. G. Richardson (ed.), Hand book of Theory and Research for the Sociology of education, New York: Greenwood Press.
Dicks D. 2000 . Preventing Cultural Shock. Zurich: Bergli Books.
DeJong J, Jawad R, Mortagy I,Shepard B. 2005. The sexual and reproductive health of young people in the Arab countries. Reproductive health matters, 13(25):49-59.
Henkel M. 2000.academic Identities and publice change in higher education. London:Jessica Kingsley.
Lindsay S, Debra a. 2003. College students and problematic drinking: A review of the literature .clinical psychology review.23, 719-759.

Loomis C. P Schuler E. A. 1948. Acculturation of foreign students in the United States. Applied Anthropology, 7, 17-34.

Mirsky J, Kaushinsky F. 1989. Migration and growth: Separation-individuation processes in immigrant students in Israel, Adolescence, Vol 24(95), 1989, 725-740.

Sandeman-Gay E. 1999. Supervising Iranian students: a case study. In Y. Ryan & O. Zuber-Skerritt (Eds.), Supervising postgraduates from non-English speaking backgrounds (pp. 40-48). Buckingham: Society for Research into Higher Education: Open University Press.

Taylor P .1999.Making Sense Of Academic Life: Academics,universities and change. London : the Society for research into higher education&open university

Uslu M, Girgin C. 2010. The effects of residential conditions on the problem solving skils of university students. Innovation and Creativity in Education, Volume 2, Issue 2: 3031–3035.
Van Laar C, Levin S, Sinclair S, Sidanius J. 2005. The effect of university roommate contact on ethnic attitudes and behavior, Journal of Experimental Social Psychology, 41: 329–345.

1- سن: …………………… سال
2- وضعيت تأهل: 1) مجرد 2) متأهل 3) ساير………..
3- رشته تحصيلي: 1) علوم انساني 2) علوم پايه 3) فني و مهندسي 4) منابع طبيعي 5) هنر ومعماري
4- مقطع تحصيلي: 1)كارشناسي 2) كارشناسي ارشد 3) دکتري
5- دانشجوي ترم چند هستيد؟ …………
6- تعداد اعضاي خانواده شما چند نفر است؟ …………..
7- از ابتداي دوران دانشجويي (در هر مقطعي) کلاً تابحال چند ترم در خوابگاه بوده‌ايد؟ ……………
8- ميزان درآمد ماهيانه خانواده شما چقدر است؟
1) كمتر از 200هزارتومان 2)200 تا 400هزارتومان 3) 401 تا 600 هزارتومان
4) 601 تا 800 هزارتومان 5)801 تا 1ميليون تومان 6) بيشتر از يک‌ميليون تومان
9- نوع منزل مسكوني:
1) سازماني 2) رهن و اجاره‌اي 3) شخصي يا پدري 4) ساير (لطفاً نام ببريد)……….
10- وضعيت اشتغال: 1) غيرشاغل 2) شاغل
11- ميزان تحصيلات پدرتان (حتي در صورت فوت):
1) بيسواد 2) ابتدايي 3)راهنمايي 4)دبيرستان 5)دانشگاهي
12- ميزان تحصيلات مادرتان (حتي در صورت فوت):
1) بيسواد 2) ابتدايي 3) راهنمايي 4) دبيرستان 5) دانشگاهي
13- شما هر کدام از افراد يا گروه‌هاي زير را چقدر قابل اعتماد مي‌دانيد؟
موارد
طيف نظرات

موارد
طيف نظرات

خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد

خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1) اساتيد

2) كارگران

3) راننده تاکسي

4) همسايگان

14- هر يک از فعاليتهاي زير را چند وقت يک‌بار انجام ميدهيد؟
اصلاً
بندرت
گاهي
اغلب
هميشه
1) هر چند وقت يکبار قرآن مي‌خوانيد؟

2) چقدر در مراسم سوگواري(محرم، دهه فاطميه و ..) شرکت مي‌کنيد؟

15- نظر شما درباره عبارات زير چيست؟
كاملاً موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملاً مخالفم
1) در انتخاب دوست جديد، وسواس زيادي به خرج مي‌دهم.

2) امروزه معلوم نيست ديندار واقعي كيست و رياكار كدام است.

3) وسايلم را بدون هيچ نگراني به دانشجويان ديگر قرض مي‌دهم.

4) خيلي دوست دارم با فاميل رفت و آمد خانوادگي داشته باشيم.

5) هرکسي بهتر است سبکهاي مختلف زندگي را تجربه کند.

6) فرهنگ جامعه بهتر است يکدست باشد.

7) پيروان همه مذاهب بايد براي بيان عقايد خود آزاد باشند.

8) حاضر نيستم به هيچ يک از دوستانم پول قرض بدهم.

9) حاضر نيستم به درد دل دوستان خودگوش دهم.

10) در دعواهاي بين دوستان نبايد ميانجي‌گري کرد.

11) قرآن كلام خداست و هر چه مي‌گويد حقيقت محض‌است.

12) تعدادي از فرشتگان همواره رفتار ما را زير نظر دارند.

13) اگرگناهي مرتكب ‌شوم از خداوند، تقاضاي بخشش مي‌كنم.

14) هنگام زيارت اماکن متبرکه، احساس خوبي به آدم دست مي‌دهد.

15) برخي از مشکلات زندگي، امتحان الهي هستند.

16) در مورد خريد و فروش مشروبات الكلي، نبايد اين‌قدر سختگيري شود.

17) وقتي آدم، ماليات مي‌دهد پرداخت خمس ضرورتي ندارد.

18) من در کارهاي روزمره‌ام حلال و حرام شرعي را رعايت مي‌کنم.

19) در تصميم‌گيريšها نظر والدينم برايم مهم است.

20) برايم مهم است که دوستانم نسبت به اعمالم نظر مساعدي داشته باشند.

21) همواره از اين که والدينم از اعمال نادرستم مطلع شوند، نگرانم.

22) هميشه تلاش مي‌کنم کاري نکنم که آبرو و شأن خود و خويشاوندانم از بين برود.

23) سرم خيلي شلوغ است به طوري که وقت خالي ندارم.

24) تعداد سرگرمي هاي اطرافم آنقدر زياد است که اوقات فراغتم پرمي شود.

25) مهم است كه در بين افراد فاميل خوشنام باشيد.

26) تو نيكي ميكن و در دجله انداز، كه ايزد در بيايانت دهد باز.

27) مسئولين دانشگاه آمادگي پذيرش پيشنهادات جديد را دارند.

28) اکثر مسئولين دانشگاه براي دانشجويان قابل اعتماد هستند.

16- لطفاً در پاسخ به سوالات زير يکي از گزينههاي پيشنهادي را انتخاب کنيد؟
اصلاً
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1) چقدر تمايل داريد به افراد زلزله‌زده کمک کنيد؟

2) چقدر در مراسم جشن همسايگان و هم‌محله‌اي‌ها شرکت ميکنيد؟

3) چقدر تمايل داريد با دوستان خود به گردش دسته‌جمعي برويد؟

4) چقدر در رفع مشکلات درسي همکلاسيهاي خود شرکت مي‌کنيد؟

5) چقدر به شرکت در مراسم عزاداري مذهبي در مسجدِ محله خود تمايل داريد؟

6) چقدر تمايل داريد دوستانتان به زباني غير از زبان خودتان صحبت کنند؟

7) چقدر هنگام گرفتاري دوستانتان به آن‌ها کمک ميکنيد؟

8) چقدر در جهت آشتي‌دادن دوستان خود با يکديگر تلاش ميکنيد؟

9) چقدر جامعه براي افراد ارزش قائل است؟

10) چقدر از زندگي خود احساس رضايت مي‌کنيد؟

11) اطلاعات شما در مورد تاريخ اسلام چقدر است؟

12) چقدر براي يادگيري مسائل ديني تلاش مي‌کنيد؟

17- لطفا بفرماييد هر يک از موارد زير در محيط خوابگاه شما تا چه حد مطلوب است؟
اصلاً
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1- تراکم جمعيت در اتاق‌ها

2- سالن مطالعه

3- دسترسي به کامپيوتر

4- دسترسي به اينترنت

5- مديريت خوابگاه (شيوه برخورد، حل مشکلات و …)

6- امکانات تفريحي و رفاهي (فضاي سبز، سالن سمعي بصري و …)

7- دسترسي آسان به مراکز رفاهي و خدماتي بيرون از خوابگاه (مغازه، کافي‌نت و …)

هريک از خصوصيات زير تا چه ميزان هنگام اقامت در خوابگاه در شما وجود دارد؟
اصلاً
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
8- احساس کسالت و خستگي مداوم

9- تاثيرپذيري از ديگران

10- انزوا و کناره‌گيري از ديگران

11- فکر کردن به مرگ و خودکشي

12- نااميدي نسبت به آينده (بازار شغل، ازوداج مناسب و …)

13- کمرويي در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها

14- مصرف سيگار به طور مداوم

15- استفاده تفنني از موادمخدر جديد و صنعتي (شامل قرص روان‌گردان، شيشه و …)

17- هريک از خصوصيات زير تا چه ميزان هنگام اقامت در خوابگاه در شما وجود دارد؟
اصلاً
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
16- استفاده از قرص‌هاي ريتالين يا قرص‌هاي مشابه ديگر هنگام امتحانات

17- مصرف سيگار بصورت تفنني و يا در جمع دوستان

18- تماس تلفني با جنس مخالف

19- اختلاف بين شرايط خانواده و خوابگاه

20- مشاهده رفتارهاي جنسي انحرافي در محيط خوابگاه

21- وابستگي بيش از حد به خانواده

22- فشار رواني دوري از خانواده

23- هزينه‌هاي اقامت در خوابگاه

هريک از خصوصيات زير تا چه ميزان در خوابگاه احساس مي‌شود؟
اصلاً
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
24- ابتلا شدن به بيماري به دليل عدم رعايت بهداشت و نظافت توسط ديگران

25- ناآشنايي با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد

26- داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره دانشگاهها، مهندسی فرهنگی، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه تهران Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فرق و مذاهب، روانگردان، جنس مخالف