پایان نامه ارشد درباره داستان کوتاه، ضرب المثل، عناصر داستان

دانلود پایان نامه ارشد

شخصيت ها 121
4-9-9 زاويه ديد 121
4-9-10 اجزاي صحنه 122
4-9-10-1 محل جغرافيايي 122
4-9-10-2 کار و پيشه ي شخصيت ها 122
4-9-10-3 زمان 122
4-9-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 122
4-9-11 زبان داستان 122
4-9-11-1 استفاده از توصيف 122
4-9-12 درون مايه 123
4-10 داستان سيزدهم: اعليحضرت 123
4-10-1 موضوع 123
4-10-2 طرح 123
4-10-3 ساختار طرح 123
4-10-3-1 شروع 123
4-10-3-2 ناپايداري 124
4-10-3-3 گسترش 124
4-10-3-4 تعليق 124
4-10-3-5 بحران 125
4-10-3-6 نقطه اوج 125
4-10-3-7 گره گشايي 125
4-10-4-8 پايان 125
4-10-5 پيرنگ بسته تا پيرنگ باز 125
4-10-6 شخصيت 126
4-10-6-1 شخصيت از نظر ماهيت 126
4-10-6-2 شخصيت از جهت اهميت 126
4-10-6-3 شخصيت از جهت تحويل پذيري 126
4-10-6-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 126
4-10-6-5 شخصيت از جهت نوع کارکرد 126
4-10-7 شيوه ي شخصيت پردازي 127
4-10-8 گفت و گو 127
4-10-9 لحن 128
4-10-9-1 لحن گفت شخصيت ها 128
4-10-10 زاويه ديد 129
4-10-11 اجزاي صحنه 129
4-10-11-1 محل جغرافيايي 129
4-10-11-2 کار و پيشه ي شخصيت 129
4-10-11-3 زمان 129
4-10-11-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 130
4-10-12 زبان داستان 130
4-10-12-1 استفاده از توصيف 130
4-10-12-2 استفاده از ضرب المثل (مثل سائر) 130
4-10-12-3 استفاده از اشعار و ابيات شاعران 130
4-10-12-4 ذکر نام بعضي از شاعران و اشخاص 130
4-10-12-5 استفاده از کلمات عاميانه و بي ادبانه 131
4-10-13 درون مايه 131
4-11 داستان چهاردهم: اجراي مردمي 131
14-11-1 موضوع 131
4-11-2 طرح 131
14-11-3 ساختار طرح 131
4-11-3-1 شروع 132
4-11-3-2 ناپايداري 132
4-11-3-3 گسترش 132
4-11-3-4 تعليق 132
4-11-3-5 بحران 133
4-11-3-6 نقطه ي اوج 133
4-11-3-7 پايان 133
4-11-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 133
4-11-5 شخصيت 134
4-11-5-1 شخصيت از نظر ماهيت هستند. 134
4-11-5-2 شخصيت از جهت اهميت 134
4-11-5-3 شخصيت از جهت تحويل پذيري 134
4-11-5-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 134
4-11-5-5 شخصيت از جهت نوع کاربرد 134
4-11-6 شيوه شخصيت پردازي 135
4-11-7 گفت و گو 135
4-11-8 لحن 136
4-11-8-1 لحن کلي داستان 136
4-11-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 136
4-11-9 زاويه ديد 136
4-11-10 اجزاي صحنه 137
4-11-10-1 محل جغرافيايي 137
4-11-10-2 کار و پيشه ي شخصيت ها 137
4-11-10-3 زمان 137
4-11-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 137
4-11-11 زبان داستان 137
4-11-11-1 استفاده از توصيف 137
4-11-11-2 استفاده از ضرب المثل/ مثل سائر 138
4-11-11-3 ذکر نام شاعران 138
4-11-12 درونمايه 138
4-12 داستان پانزدهم: شهر کوران 138
4-12-1 موضوع 138
4-12-2 طرح 138
4-12-3 ساختار طرح 138
4-12-3-1 شروع 139
4-12-3-2 ناپايداري 139
4-12-3-3 گسترش 139
4-12-3-4 تعليق 139
4-12-3-5 بحران 139
4-12-3-6 نقطه ي اوج 140
4-12-3-7 پايان 140
4-12-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 140
4-12-5 شخصيت 141
4-12-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 141
4-12-5-2 شخصيت از جهت اهميت 141
4-12-5-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 141
4-12-5-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 141
4-12-5-5 شخصيت از نطر نوع کاربرد 142
4-12-6 شيوه شخصيت پردازي 142
4-12-7 گفت و گو 142
4-12-8 لحن 143
4-12-8-1 لحن کلي داستان 143
4-12-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 143
4-12-9 زاويه ديد 143
4-12-10 اجزاي صحنه 144
4-12-10-1 محل جغرافيايي 144
4-12-10-2 کار پيشه ي شخصيت ها 144
4-12-10-3 زمان 144
4-12-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 144
4-12-11 زبان داستان 145
4-12-11-1 استفاده از توصيف 145
4-12-11-2 استفاده از ضرب المثل / (مثل سائر) 145
4-12-11-3 استفاده از اشعار و ابيات شاعران 145
4-12-11-4 استفاده از کلمات عاميانه 145
4-12-12 درون مايه 146
4-13 داستان شانزدهم کوچه هاي پير 146
4-13-1 موضوع 146
4-13-2 طرح 146
4-13-3 ساختار طرح 146
4-13-3-1 شروع 146
4-13-3-2 ناپايداري 147
4-13-3-3 گسترش 147
4-13-3-4 تعليق 147
4-13-3-5 بحران 148
4-13-3-6 نقطه ي اوج 148
4-13-3-7 گره گشايي 148
4-13-3-8 پايان 149
4-13-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 149
4-13-5 شخصيت 149
4-13-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 149
4-13-5-2 شخصيت از جهت اهميت 150
4-13-5-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 150
4-13-5-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 150
4-13-5-5 شخصيت از جهت از نوع کاربرد 151
4-13-6 شيوه شخصيت پردازي 151
4-13-7 گفت و گو 151
4-13-8 لحن داستان 152
4-13-8-1 لحن کلي داستان 152
4-13-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 152
4-13-9 زاويه ي ديد 153
4-13-10 صحنه 153
4-13-10-1 محل جغرافيايي 153
4-13-10-2 زمان 154
4-13-10-3 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 154
4-13-11 زبان داستان 154
4-13-11-1 استفاده از توصيف 154
4-13-11-2 استفاده از ضرب المثل / مثل سائر 154
4-13-11-3 استفاده از کلمات عاميانه و محلي 155
4-13-11-4 ذکر اسامي نويسندگان و اشخاص 155
4-13-12 درون مايه 155
4-14داستان هيجدهم: فردا چه روزي است 156
4-14-1 موضوع 156
4-14-2 طرح 156
4-14-3 ساختار طرح 156
4-14-3-1 شروع 156
4-14-3-2 ناپايداري 157
4-14-3-3 گسترش 157
4-14-3-4 تعليق 157
4-14-3-5 بحران 157
4-14-3-6 نقطه ي اوج 158
4-14-3-7 گره گشايي 158
4-14-3-8 پايان 158
4-14-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 158
4-14-5 شخصيت 158
4-14-5-1 شخصيت از نظر ماهيت 158
4-14-5-2 شخصيت از جهت اهميت 159
4-14-5-3 شخصيت از جهت تحول پذيري 159
4-14-5-4 شخصيت از جهت گستردگي و کمال 159
4-14-5-5 شخصيت از جهت نوع کاربرد 159
4-14-6 شيوه ي شخصيت پردازي 160
4-14-7 گفت و گو 160
4-14-8 لحن 161
4-14-8-1 لحن کلي داستان 161
4-14-9 زاويه ديد 161
4-14-10 اجزاي صحنه 161
4-14-10-1 محل جغرافيايي 161
4-14-10-2 کار و پيشه ي شخصيت ها 162
4-14-10-3 زمان 162
4-14-10-4 محيط کلي و عمومي شخصيت ها 162
4-14-11 زبان داستان 162
4-18-11-1 استفاده از توصيف 162
4-14-11-2 استفاده از ضرب المثل / مثل ساير 162
4-14-11-3 ذکر نام بعضي از نويسندگان 163
4-14-12 درون مايه 163
4-15 داستان نوزدهم: پرسه اي در قاب عکس کلاس پنجم ابتدايي 163
4-15-1 موضوع 163
4-15-2 طرح 163
4-15-3 ساختار طرح 163
4-15-3-1 شروع 163
4-15-3-2 ناپايداري 164
4-15-3-3 گسترش 164
4-15-3-4 تعليق 164
4-15-3-5 بحران 164
4-15-3-6 نقطه اوج 164
4-15-3-7 گره گشايي 165
4-15-3-8 پايان 165
4-15-4 پيرنگ بسته يا پيرنگ باز 165
4-15-5 شخصيت 165
4-15-5-1 شخصيت از جهت اهميت 165
4-15-5-2 شخصيت از جهت تحول پذيري 166
4-15-5-3 شخصيت از لحاظ گستردگي و کمال 166
4-15-5-4 شخصيت از نظر نوع کاربرد 166
4-15-6 شيوه شخصيت پردازي 167
4-15-7 گفت و گو 167
4-15-8 لحن 168
4-15-8-1 لحن کلي داستان 168
4-15-8-2 لحن گفتاري شخصيت ها 168
4-15-9 زاويه ديد 169
4-15-10 اجزاي صحنه 169
4-15-10-1 محل جغرافيايي 169
4-15-10-2 کارو پيشه ي شخصيت ها 169
4-15-10-3 زمان 170
4-15-10-4 محيط کلي و عمومي داستان 170
4-15-11 زبان داستان 170
4-15-11-1 استفاده از توصيف 170
4-15-11-2 استفاده از کلمات عاميانه 170
4-15-12 درون مايه 170
فصل پنجم: نتايج، پيشنهادات
5-1 نتيجه 172
5-2 پيشنهادات 174
منابع و مآخد 179

چکيده
داستان کوتاه، به شکل والگوي امروزي در قرن نوزدهم ظهور کرد و روايت کوتاهي است که حادثه وعمل واحدي را در برهه اي از زمان گزارش مي کند که بتوان آن را در يک وهله خواند. مجموعه داستان?هاي کوتاه “گنجشک ها در بالکن” مجيد دانش آراسته يکي از داستان?هاي کوتاه است که در اين تحقيق از لحاظ طرح، عناصر ساختاري طرح، موضوع، شخصيت، گفت و گو، لحن، زاويه ديد، صحنه، زبان و درونمايه به روش کتابخانه?اي به صورت توصيفي- تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است. طرح بيشترداستان ها ياد آور خاطرات گذشته است که در ذهن مخاطب ترسيم مي شود. از لحاظ ساختاري نويسنده سعي بر آن داشته است تا در مورد تمام مولفه ها از يک ساختار مشابه استفاده کند. نويسنده در اين اثر از موضوعات متنوع مسايل استفاده نموده است. شخصيت ها در داستان ها انساني و غير انساني، اصلي و فرعي، ايستا و پويا، ساده و جامع، قالبي و غيره مي باشند. گفت و گو به صورت مستقيم، دو طرفه مي باشد، تک گويي و نمايشي بوده و از لحن توصيفي استفاده شده است. لحن کلي داستان توصيفي و حاصل تجربه ي شخصي نويسنده يا راوي است و گاهي هم انتقادي است. بيشتر داستان ها از زاويه ديد داناي کل روايت شده است و خواننده حضور نويسنده را به عنوان راوي در کل داستان حس ميکند. در صحنه هاي داستان از محل جغرافيايي، کار و پيشه ي شخصيت ها، زمان و محيط کلي و عمومي شخصيت ها استفاده شده است. زبان داستان ها روان، گاهي همراه با توصيف و ضرب المثل و کلمات و اصطلاحات عاميانه بيان شده است. درونمايه در اين داستان ها شامل توجه به روياپردازي، مقاومت و صبر در برابر مصايب و مشکلات و قدرداني از همنوعان در زمان حيات مي باشد. مهمترين ويژگي داستا ن هاي دانش آراسته مبتني بر واقعيت گرايي و تعليم اصول اخلاقي است که براي نيل به اين مهم در بيشتر داستان ها از عنصر درونمايه بهره برده است. نثر داستان ها به صورت ساده و به گونه اي مستقيم و بدون پيچيدگي بيان مي شود و از عناصر سازنده زبان که شامل توصيف و بکارگيري کلمات و ترکيبات عاميانه و ضرب المثل ها است، استفاده شده است.

کليد واژه: عناصر داستان، داستان کوتاه، مجيد دانش آراسته، شخصيت، تجزيه و تحليل، ساختار

فصل اول (کليات تحقيق)
1-1 مقدمه تحقيق
داستان کوتاه، به شکل والگوي امروزي در قرن نوزدهم ظهور کرد. اولين بار، ادگار آلن پو، در سال 1842 اصول انتقادي وفني خاصي را ارايه داد که تفاوت ميان شکل هاي کوتاه وبلند داستان نويسي رامشخص مي‌کرد، اما بر خلاف اصولي که پو ارايه داده بود، داستان هاي کوتاهي که در قرن نوزدهم نوشته مي شد، ساختماني حساب شده و محکم نداشت و به آن ها، قصه، طرح، لطيفه وحتي مقاله مي گفتند.
براندر ماتيوز منتقد آمريکايي(1852-1929)صاحب کتاب ((فلسفه داستان کوتاه )) در سال 1885، اولين بار اصطلاح داستان کوتاه رادر زبان انگليسي پيشنهاد کرد و داستان کوتاه را از داستاني که کوتاه شده بود فرق گذاشت واز آن تاريخ، اصطلاح داستان کوتاه براي گونه هاي متنوع اين نوع داستان در زبان انگليسي متداول شد. (ميرصادقي، 1376: 256)
ادگارآلن پو و گوگول دو نويسنده هستند که از آنها به عنوان پدران داستان کوتاه به مفهوم امروزي آن نام مي برند. اين دو نويسنده هم زمان يعني در سال 1809 به دنيا امده اند و هر دو عمر کوتاه و پر ادباري داشتند ودر سال هاي نزديک به هم مردند. پو، در سال 1849و گوگول سه سال بعد از او در سال 1852 در گذشت. تاثيري که هر کدام از آنها بر داستان کوتاه نويسان بعد از خودشان گذاشتند، از اهميت بنيادي بسياري برخوردار است. (همان: 257)
بعد از اين دو آغاز گر نوآور و مبتکر، داستان کوتاه نويسان ديگري آمدندو انواع داستان هاي کوتاه و داستان‌هاي بلند و رمان هاي کوتاه را به وجود آوردند.
داستان کوتاه است که حادثه وعمل واحدي را در برشي از زمان گزارش کند و بتوان آن را در يک وهله خواند. در اين روايت خلاقه شخصيت هاي محدود در عمل حادثه واحدي شرکت دارند. داستان کوتاه خوب بايد بدرخشد، خواننده را به هيجان آورد و در او اثر کند. سه شاخصه ي بزرگ داستان کوتاه عبارت است از: حادثه واحد، تاثير واحد و محدويت زمان وشخصيت. (همان: 257)
در ادبيات ايران حکايت کوتاه تاريخي و تعليمي بسياري مي يابيم که شباهت هاي زيادي با داستان کوتاه دارند. اما داستان کوتاه به معني امروزين، نخستين بار درسال 1300 شمسي با انتشار يکي بود ويکي نبود محمد علي جمال زاده (1270-1377ش) در ايران پا گرفت و از نام آوران کوتاه ميتوان به اين نويسندگان اشاره کرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ضرب المثل، عناصرداستان Next Entries پایان نامه ارشد درباره عناصر داستان، داستان کوتاه، جمال زاده