پایان نامه ارشد درباره دارایی ها، بیمه کارآفرین، کارایی شرکت، بیمه اتکایی

دانلود پایان نامه ارشد

سینا
4842262.00
4842262.000
445.00
445.000
0.05
0.050
0.08
0.08
9
بیمه ملت
9041887.00
9041887.000
282.00
282.000
0.08
0.080
0.08
0.08
10
بیمه اتکایی امین
1524366.00
1524366.000
26.00
93.237
0.09
0.329
0.20
0.20
11
بیمه امید
270481.00
270481.000
47.00
47.000
0.14
0.140
0.10
0.10
12
بیمه حافظ
457300.00
457300.000
31.00
31.000
0.15
0.150
0.04
0.04
13
بیمه دی
2360688.00
2360688.000
681.00
681.000
0.20
0.200
0.07
0.07

ادامه جدول 4-10- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف ورودی¬ها ی شرکت ها
ردیف
شرکت
ورودی

دارایی های شرکت بیمه(میلیون ریال)
تعداد کارکنان
نسبت هزینه های اداری به حق بیمه صادره
نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره

مقدار واقعی
مقادیر هدف
مقدار واقعی
مقادیر هدف
مقدار واقعی

مقادیر هدف
مقدار واقعی

مقادیر هدف
14
بیمه سامان
3239370.00
3239370.000
470.00
470.000
0.10
0.100
0.15
0.15
15
بیمه ایران معین
1907315.00
1907315.000
67.00
67.000
0.07
0.194
0.07
0.184
16
بیمه نوین
4391408.00
4391408.000
442.00
442.000
0.08
0.132
0.11
0.116
17
بیمه پاسارگاد
7468687.00
9335365.112
681.00
681.000
0.07
0.084
0.12
0.120
18
بیمه معلم
4743452.00
4743452.000
550.00
550.000
0.09
0.125
0.07
0.113
19
بیمه میهن
2678868.00
2678868.000
221.00
221.000
0.05
0.359
0.07
0.070
20
بیمه کوثر
5609024.00
5609024.000
415.00
415.000
0.04
0.300
0.06
0.085
21
بیمه متفابل کیش
1263490.00
1263490.000
17.00
17.000
0.04
0.040
0.00
0.000
22
بیمه ارمان
2538058.00
2538058.000
323.00
323.000
0.12
0.120
0.08
0.080
23
بیمه آسماری
226544.00
438813.713
35.00
75.581
0.10
0.374
0.11
0.040
24
بیمه تعاون
446486.00
446486.000
122.00
122.000
0.65
0.650
0.040
0.04
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
122118.00
122118.000
8.00
8.000
1.00
1.000
0.00
0.00
26
بیمه سرمد
716625.00
716625.000
81.00
81.000
0.43
0.430
0.20
0.20
27
بیمه ما
2672842.00
2672842.000
280.00
280.000
0.19
0.190
0.09
0.09
28
بیمه اتکایی ایرانیان
2253481.00
2253481.000
15.00
15.000
0.08
0.080
0.25
0.25

جدول 4-11- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجیهای شرکت‌ها
ردیف
شرکت
ورودی

خسارت پرداخت شده(میلیارد ریال)

سود خالص دوره شرکت های بیمه

حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه(میلیارد ریال)

تعداد بیمه نامه های صادره

مقدار واقعی
مقادیر هدف
مقدار واقعی
مقادیر هدف
مقدار واقعی

مقادیر هدف
مقدار واقعی

مقادیر هدف
1
بیمه آسیا
10430.50
10430.50
201097.00
201097.00
157774.60
157774.60
4961345.00
4961345.00
2
بیمه البرز
5596.60
5596.60
384242.00
384242.00
9007.20
9007.20
2289968.00
2289968.00
3
بیمه دانا
5939.90
5939.90
290939.00
290939.00
10529.80
10529.80
1903627.00
1903627.00
4
بیمه پارسیان
3936.00
3936.00
868927.00
868927.00
8632.80
8632.80
1323147.00
1323147.00
5
بیمه توسعه
3211.40
3211.40
7167.00
7167.00
4880.00
4880.00
2392331.00
2392331.00
6
بیمه رازی
1310.60
1310.60
101032.00
101032.00
2434.60
2434.60
1828641.00
1828641.00
7
بیمه کارآفرین
1674.40
1674.40
371562.00
371562.00
5148.60
5148.60
942601.00
942601.00
8
بیمه سینا
3550.70
3550.70
28454.00
28454.00
5575.80
5575.80
595568.00
595568.00
9
بیمه ملت
1757.00
1757.00
641666.00
641666.00
2890.30
2890.30
922988.00
922988.00
10
بیمه اتکایی امین
1757.00
141.880
291498.00
172088.194
2890.30
359.65
92290.00
54484.145
11
بیمه امید
51.10
51.10
11859.00
11859.000
41.00
41.00
136967.00
136967.00
12
بیمه حافظ
19.70
19.70
38714.00
38714.00
19.70
19.70
74747.00
74747.00
13
بیمه دی
4881.10
4881.10
2330095.00
2330095.00
1318.20
1318.20
361432.00
361432.00
14
بیمه سامان
1154.60
1154.60
115020.00
115020.00
2139.00
2139.00
540876.00
540876.00
15
بیمه ایران معین
278.30
212.382
361210.00
268307.223
509.60
388.896
81834.00
62450.777

جدول 4-11- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجی های شرکت‌ها
ردیف
شرکت
ورودی

خسارت پرداخت شده(میلیارد ریال)

سود خالص دوره شرکت های بیمه

حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه(میلیارد ریال)

تعداد بیمه نامه های صادره

مقدار واقعی
مقادیر هدف
مقدار واقعی
مقادیر هدف
مقدار واقعی

مقادیر هدف
مقدار واقعی

مقادیر هدف
16
بیمه نوین
1602.50
966.871
278860.00
186615.492
2947.50
1972.492
1075618.00
719812.747
17
بیمه پاسارگاد
1895.00
1768.216
485456.00
324201.309
4925.90
4596.335
1722188.00
917270.930
18
بیمه معلم
2015.00
1426.644
215438.00
189677.299
2948.80
2596.201
880277.00
775019.096
19
بیمه میهن
1621.00
1061.217
73220.00
50012.130
2767.00
1889.969
732198.00
500119.939
20
بیمه کوثر
1724.70
1056.808
286200.00
175368.725
4887.70
2743.316
1157723.00

709393.452
21
بیمه متفابل کیش
50.20
50.20
214420.00
214420.000
502.70
502.70
116.00
116.00
22
بیمه ارمان
340.90
340.90
130933.00
130933.000
1574.40
1574.40
250186.00
250186.00
23
بیمه آسماری
33.40
26.293
49069.00
38628.079
156.40
73.857
80873.00
63664.811
24
بیمه تعاون
0.60
0.60
36203.00
36203.000
79.80
79.80
13573.00
13573.00
25
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
189.00
189.00
1619.00
1619.00
229.10
229.10
4.00
4.00
26
بیمه سرمد
0.10
0.10
85280.00
85280.00
107.90
107.90
1835.00
1835.00
27
بیمه ما
309.60
309.60
227021.00
227021.00
130.20
130.20
468110.00
468110.00
28
بیمه اتکایی ایرانیان
309.00
309.00
427186.00
427186.00
130.20
130.20
46810.00
46810.00

با توجه به اینکه مدل پژوهش حاضر مدل BCC ورودی محور بوده بنابراین مقدار خروجی ها ثابت، و مقدار ورودی ها محاسبه گردیده اند. همانطور که مشاهده می شود در واحدهای کارا مقادیر محقق شده و هدف در ورودی ها با هم برابرند بدین معنی که واحدهای کارا توانسته اند به مقدار هدفی که در دارایی های شرکت بیمه، تعداد کارکنان، نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره و نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره در نظر داشته اند، دست یابند. اما برعکس واحدهای ناکارا نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و نقطه بهینه در متغیر مورد بررسی دست یابند.

5-1- مقدمه
از آنجا که خدمات بیمه ای نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا می کنند و تاثیرات عمیقی بر رفتار بخش‌های مختلف اقتصادی دارند، تخصیص منابع کافی و به کارگیری مطلوب منابع در این بخش از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش از مدل BCC ورودی محور استفاده شد، ورودی ها دارایی های شرکت بیمه، تعداد کارکنان، نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره و نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره ، هر شرکت در نظر گرفته شد . خروجی ها نیز عبارت بودند از: خسارت پرداخت شده، سود خالص دوره شرکت های بیمه، حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه، تعداد بیمه نامه های صادره با توجه به اینکه تحقیق حاضر در راستای سنجش میزان کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی کشور و به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش به انجام رسیده است در این بخش ضمن پرداختن به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی به منظور بهبود شرایط، توسط محقق ارائه شده تا با توجه به پیشنهادات سمت و سوی مناسب را اتخاذ نمایند. در نهایت نیز ضمن بیان محدودیت های پژوهش پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی نیز ارائه گردید.

5-2-پاسخ به پرسش های پژوهش
پرسش اصلی: کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟
در این پژوهش 28 شرکت بیمه در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل و میزان کارایی فنی هر یک از شرکت ها در جدول (4-4) ارائه شد؛ که از 28 شرکت مورد بررسی، شرکت های: بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه توسعه، بیمه رازی، بیمه کارآفرین ، بیمه سینا، بیمه امید، بیمه حافظ، بیمه متفابل کیش، بیمه تعاون، بیمه متقابل اطمینان متحد قشم، بیمه سرمد، بیمه ما و بیمه اتکایی ایرانیان (14 شرکت) با امتیاز کارایی برابر یک و درصد کارایی 100 بیشترین امتیاز کارایی را دارا بوده اند.
پرسش های فرعی
1. دلایل احتمالی عدم کارائی شرکت های ناکارا چیست؟
برای یافتن منشا ناکارایی هر یک از شرکت های ناکارا مقادیر واقعی و محقق شده کارایی هر شرکت محاسبه و با مقدار بهینه آن مورد مقایسه قرار گرفت مطابق جدول (4-8) مشاهده می شود که مقادیر محقق شده کارایی در دارایی های شرکت بیمه – تعداد کارکنان – نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره و هم‌چنین نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره بیشتر از مقدار بهینه آنهاست؛ از این رو منشا ناکارآمدی این شرکت‌ها ها افزایش متغیرهای ورودی آن است که به معنی استفاده نادرست و مازاد از منابع است که با کاهش آنها می توانند به کارایی دست یابند.
در جدول زیر منابع ناکارآمدی برای هر شرکت مشخص شده است.

جدول1-5- منابع ناکارآمدی شرکت
شماره شرکت
DMU
منابع ناکارآمدی شرکت
10
بیمه اتکایی امین
تعداد کارکنان – نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره
15
بیمه ایران معین
نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره – نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره
16
بیمه نوین
نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره – نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره
17
بیمه پاسارگاد
نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره – دارایی های شرکت بیمه
18
بیمه معلم
نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره – نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره
20
بیمه کوثر
نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره – نسبت هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره
23
بیمه آسماری
دارایی های شرکت بیمه – تعداد کارکنان – نسبت هزینه های و اداری به حق بیمه صادره

2. رتبه بندی کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور چگونه است؟
همانطور که در جدول (4-6) مشاهده شد، با توجه به روش شمارشی، بیمه کارآفرین در بین شرکت های مورد بررسی، از لحاظ تعداد دفعات مرجع شدن در سبد مجموعه مرجع، در صدر قرار دارند (7 بار) لذا می تواند بر مبنای روش شمارشی به عنوان کاراترین شرکت مد نظر قرار بگیرد.
اما با توجه به روش وزنی، طبق جدول (4-7)، رتبه بندی کارایی شرکت‌ها به صورت زیر است:
بیمه کارآفرین
بیمه سرمد
بیمه سامان
بیمه ما
بیمه امید
بیمه تعاون
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
بیمه رازی
بیمه متفابل کیش
بیمه توسعه
بیمه دانا
بیمه سینا
3. آیا هر شرکت به تنهایی، با توجه به نهاده هایی که در اختیارش قرار می گیرد و مقدار ستاده ای که از آن حاصل می شود، به عنوان یک واحد کارا قلمداد می شود؟
در روش تحلیل پوششی داده ها، بنگاه ها در مقایسه با سایر بنگاه های مورد بررسی کارا یا ناکارا معرفی می گردند؛ حال ممکن است با ورود بنگاهی جدید، بنگاه قبلی که کارا بوده، ناکارا گردد.
4. واحد یا واحدهای الگو برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا کدامند؟
همانطور که اشاره شد برای هر یک از بنگاه های ناکارا در روش DEA یک یا چند واحد به عنوان الگو یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بیمه کارآفرین، بیمه البرز، بیمه اتکایی، بیمه ایران Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، عملکرد سازمان، کارشناسی ارشد