پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، نظام حقوقی، امور حسبی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………. 104
ج ) مفهوم مرحله دادرسی و بررسی سازش در مراحل مختلف دادرسی ……………………………………… 105
1 ) سازش در مرحله بدوی ………………………………………………………………………………………………….. 105
2 ) سازش در مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………………. 106
3 ) بررسی سازش در مرحله فرجام خواهی ……………………………………………………………………………. 108
4 ) بررسی سازش در مرحله واخواهی …………………………………………………………………………………… 110
د ) بررسی سازش در مرحله اجرا …………………………………………………………………………………………. 111
هـ ) مفهوم مقطع دادرسی و بررسی سازش در برخی مقاطع دادرسی …………………………………………. 113
1 ) سازش در حین اجرای قرار ……………………………………………………………………………………………… 114
2 ) سازش پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از انشای رأی ………………………………………………………. 115
گفتار دوم : سازش در دفترخانه اسناد رسمی ……………………………………………………………………………. 116
گفتار سوم : سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………………………….. 118
بند اول : طرق مختلف سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………….. 118
الف ) اعطای نیابت طرفین به داور …………………………………………………………………………………………. 119
ب ) سازش از سوی طرفین در جریان داوری …………………………………………………………………………. 120
ج ) اعطای نیابت یک طرف و سازش طرف دیگر ……………………………………………………………………. 121
بند دوم : تصمیم داور و نحوه ی اجرای آن …………………………………………………………………………….. 121
بند سوم : بررسی سازش در داوری بین المللی ………………………………………………………………………… 122
گفتار چهارم : سازش در شورای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. 123
بند اول : درخواست سازش از سوی طرفین …………………………………………………………………………….. 123
بند دوم : ارجاع دادگاه رسیدگی کننده ی دعوا …………………………………………………………………………. 128
گفتارپنجم : بررسی سازش نامه عادی …………………………………………………………………………………….. 130

مبحث دوم : گزارش اصلاحی …………………………………………………………………………………….. 133
گفتار اول : مفهوم گزارش اصلاحی ………………………………………………………………………………………. 134
گفتار دوم : ماهیت گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… 139
گفتار سوم : اجرای گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… 146
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 154
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… 158
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… 164

« علایم اختصاری »
آ. ش. ح. ا. آیین نامه شوراهای حل اختلاف
ج جلد
ر ک رجوع کنید به
ص صفحه
صص صفحات
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. ا. م. قانون اجرای احکام مدنی
ق. ا. ح. قانون امور حسبی
ق. ا. م. ح. قانون اصول محاکمات حقوقی
ق. آ. د. م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق. ت. قانون تجارت
ق. ث. قانون ثبت
ق. ح. خ. قانون حمایت خانواده
ق. د. ت. ب. قانون داوری تجاری بین المللی
ق. ش. ح. ا. قانون شوراهای حل اختلاف
ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. م. قانون مدنی

چکیده
از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می باشد که چنانچه بصورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.
همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می باشد طرفین می توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده 761 قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .

واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .

مقدمه
بروز اختلاف و ایجاد دعوا بین اشخاص از امور انکار ناپذیر زندگی اجتماعی است و نمی توان از تحقق آن در جامعه جلوگیری نمود .
این دعاوی ممکن است با طرح در دادگاه و رسیدگی قضایی ، توسط قاضی منجر به صدور رأی گردند ، رأی صادره از سوی دادگاه مسلماً به سود یک طرف (محکوم له) و به ضرر دیگری (محکوم علیه) می باشد . در این حالت دعوا در ظاهر پایان یافته ولی در واقع اختلاف و خصومت بین طرفین ، همچنان پایدار است ؛ به همین علّت است که غالباً در مرحله ی اجرای رأی نیز با مشکلاتی روبرو می شوند. چه خوب است که اختلافات و دعاوی ایجاد شده ، با توافق طرفین پایان یابد و آنها با رضایت قلبی نسبت به دعوا مصالحه و سازش نمایند که دیگر اثری از کدورت ها و اختلافات باقی نماند .
بی دلیل نیست که ضرب المثلی فرانسوی می گوید :« یک سازش بد ، بهتر است از یک دادرسی خوب ». اهمیّت ایجاد مصالحه و سازش در تعلیمات دینی ما نیز دارای ریشه و سابقه ی قوی است ، به گونه ای که آیات متعددی از قرآن کریم و روایات بسیاری به این موضوع پرداخته است .
همچنین قوانین کشور ما از زمان های گذشته تا کنون به بحث سازش توجّه ویژه ای داشته اند و موادی را به آن اختصاص داده اند . توجّه به این موضوع در نظام حقوقی ما به حدی رسید که منجر به تشکیل نهادی به نام شورای حل اختلاف ، برای ایجاد مصالحه و سازش بین مردم گردید ، امّا این نهاد علی رغم فعالیت های ارزنده در ایجاد سازش بین مردم ، متأسفانه در حال فاصله گرفتن از رسالت اصلی خود می باشد و بیشتر به سمت و سوی رسیدگی های قضایی و صدور رأی متمایل گردیده است .
یکی از مشکلات پیش رو برای ایجاد سازش این است که ، سازش در فرهنگ عامّه ما چندان جایگاه خوبی ندارد و اشخاص معمولاً تمایلی به آن نشان نمی دهند . حتّی اغلب افراد آشنا با علم حقوق نیز با ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی چندان مأنوس نیستند که به نظر می رسد بخشی از این مشکلات ریشه در دانشکده های حقوق دارد ، چون در کلاس های درس آیین دادرسی مدنی به محض شروع به تدریس ، سخن از صلاحیت دادگاه ، نحوه ی اقامه ی دعوا و … به میان می آید و بحث از مصالحه و سازش یا هرگز مطرح نمی گردد و یا به صورتی گذرا و جزئی اشاره ای به آن می شود . در اغلب موارد می توان همان نتیجه ای را که از دادرسی و رسیدگی قضایی حاصل می شود ، از طریق سازش نیز به آن دست یافت ، امّا با این تفاوت که هزینه های کمتر و رضایتمندی بیشتری را به همراه دارد ، پس بهتر است که ابتدا توجّه ویژه ای به تلاش در جهت مصالحه و سازش گردد و بعد از آن به مباحث مربوط به رسیدگی قضایی پرداخته شود ؛ چون پس از اقامه ی دعوا و پرداخت هزینه های دادرسی ، معمولاً تلاش برای ایجاد سازش با سختی و مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد .
در عرصه ی جهانی نیز سازش از چنان اهمیّتی برخوردار است که ، نظام حقوقی موسوم به نظام حقوقی کشورهای خاور دور ( که شامل کشورهایی همچون : چین ، ژاپن ، مغولستان ، کره و … می شود. ) را ایجاد کرده است . تربیت اجتماعی و خلق و خوی ملّی این کشورها اقتضا می کند که در وهله ی نخست ترجیح می دهند با توسل به میانجی گری و سازش، اختلافات فی مابین را حل کنند و تنها در صورت عدم حصول نتیجه از این راه ، به ناچار به دادگاه مراجعه و طبق قانون فصل خصومت نمایند.( واحدی ، 1389 ،ص75 ).

سوالات تحقیق
سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد :
1- آیا سازش در هر مقطعی از دادرسی امکان پذیر است ؟
2- در صورت تحقق سازش در مرحله تجدیدنظر تکلیف رأی بدوی چیست ؟
3- آیا سازش در مرحله اجرای حکم امکان دارد ؟
4- آیا گزارش اصلاحی محاکم خارجی در ایران قابل اجراست ؟
5- آیا سازش در امور حسبی امکان دارد ؟

فرضیه های تحقیق
فرضیه های طرح شده عبارتنداز :
1- با توجه به عدم منع قانون گذار در هر مقطع از دادرسی ، سازش امکان پذیر است .
2- در صورت سازش در مرحله تجدیدنظر ، همان مرجع ، رأی بدوی را نقض و در گزارش اصلاحی به آن
اشاره می کند .
3- سازش در مرحله اجرای حکم امکان پذیر است .
4- گزارش اصلاحی محاکم خارجی به عنوان سند رسمی ، در ایران قابل اجراست .
5- با توجه به معنای سازش که مسبوق به اختلاف است ، اصولاً سازش در امور حسبی ممکن نیست .

جنبه نوآوری تحقیق
سازش در حقوق ایران دارای شناسنامه ای به نام عقد صلح است و زیر بنایی عقیدتی در حل و فصل اختلافات و دعاوی دارد ، نحوه ی اجرای این عقد در بستر دادرسی را می توان از نوآوری های این تحقیق دانست .

هدف تحقیق
اهمیّت سازش در تعلیمات دینی ما و پراکندگی موجود در قواعد و مقررات مربوط به سازش ، ما را بر آن داشت تا با تحقیق و جمع آوری سوابق فقهی و قانونی آن در منبعی مستقل تحت عنوان « سازش وجایگاه آن در حقوق ایران » با دقت بیشتری نسبت به مسائل مربوط به آن بپردازیم و در حد توان به پرسش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، امور حسبی، قانون اساسی، دعاوی خانوادگی Next Entries پایان نامه ارشد درباره دادرسی مدنی، شخص ثالث، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی