پایان نامه ارشد درباره حقوق مدنی، دانشگاه تهران، شرکت سهامی، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

تهران، نشر میزان، 1378، ص 18.
155 – قاسم زاده، همان، ص 75.
156 -Jourdain, 2000, op, cit: p.76.
157 Ibid.
158 – Viney, 1995, op. Cit, p 441.
159 – شیوایی کجوری، شمسالدین، مقایسه مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 113.
160 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین، ج1، معاملات معوض، شرکت سهامی انتشار،چاپ هفتم،1378، ص 196.
161 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص 69 و 218.
162 – نظریه های مرتبط با خسارت تاخیر تادیه به تاریخ 25/8/1362 و 12/4/1364.
163 – مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقیه، 1411، ج 2، 193.
164 – کاتوزیان، پیشین، ش255.
165 – بابايي، ايرج، اصل قابليت جبران كليه خسارات درحقوق مسئوليت مدني ايران، مجله پژوهش حقوق و سياست شماره 15 و 16 
166 – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا،ص30
167 – امام العامه، ابن منظور، لسان العرب،بیروت،دار احیاء التراث العربی،ج اول،1408 هـ-ق،ص 448.
168 – جعفر لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ 1367 ص 166 شماره 1326.
169 – جعفری‏لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،ص 480،عقد ضمان،ص‏ 106 و 107
170 – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر یلدا، چاپ دوم، سال 1376، جلد اول، ص 108
171 – صفائی، حسین، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، ج 2 تهران، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری،1351، ص5و6.
172 – این ماده مقرر م دارد: «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‏شود:1- به وسیلهء وفای به عهد 2- به وسیلهء اقاله 3-به‏ وسیلهء ابراء 4- به وسیلهء تبدیل تعهد 5-به وسیلهء تهاتر 6-به وسیلهء مالکیت مافی الذمه»
173 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،مقدمه،اموال،کلیات قراردادها،ج 1،تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،چاپ ششم، ص 23.
174 – Weill(Alex)et Terre?(Francois),Droit civil les obligations,4ee’d.,Paris, p,143,N.256.
175 – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ج 1،تهران، انتشارات بنیاد استاد،چاپ اول، ج اول، ص 909.
176 – وحید الدین السوار، محمد، (1415 هـ-ق.)شرح القانون المدنی،النظریه العامه للالتزام، ج اول، سوریه، دمشق، منشورات جامعه دمشق، ص62 و 70.
177 – درودیان، حسنعلی، تقریرات درس حقوق مدنی 3 (قواعد عمومی قراردادها)،تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فاقد تاریخ انتشار، ص4.
178 – کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد اول و عقود معین، جلد اول، ص 35 شماره 15.
179 – ر.ک. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران جلد اول، ص 231
180 – وحید الدین السوار، محمد، (1415 هـ-ق.)شرح القانون المدنی،النظریه العامه للالتزام، ج اول، سوریه، دمشق، منشورات جامعه دمشق، ص62 و 70.
181 – شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، ج2، 1387، ص217.
182 – معاونت آموزش قوه ی قضاييه 1385: ص 122.
183 Viney (G), Op.cit. , P 420.
184 – Ibid, P 329.
185 -Ibid.
186 – Saiant – pau. Jeon cheristophe. Juris – classeur. Responsabilite divile. Art. 1382. 2003, v13, p6.
187 – Convention la Haye du 2 octobre 1973.
188 – Saiant – pau. Jeon cheristophe, op. cit.
189 – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، بهمن برنا، چ 18، 1373، ص204.
190 – نصیری، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ اول، 1383، ص 40
191 – الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران مرکز نشراسلامی، چ2، 1370، ص 194.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، عوامل محیطی، انحرافات اجتماعی، مقررات قانونی Next Entries منبع پایان نامه درمورد مواد مخدر، مصرف مواد، اعتیاد به مواد مخدر، زندگی روزمره