پایان نامه ارشد درباره حقوق مدنی، امام خمینی، امام خمینی(ره)، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

شهیدی،مهدی:حقوق مدنی3،تعهدات،ص22 .
74 – شهیدی،مهدی:حقوق مدنی3،تعهدات،ص24.
75 -رجوع شودبه مصطفى احمد زرقاء:المدخل الى نظریة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى،دمشق1420/1999،ص48و49._پانویس1،السنهوری بیک عبدالرزاق: الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،ج2،ص1127؛ _ مقاله باقرى و طباطبایى،ص 95.
76 – براى نمونه رجوع کنید به نجفي محمد حسن:جواهر الكلام ج23،ص144و ج27،ص238.
77 – کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد4، ص87.
78 – مقایسه شود با ماده 1604 ق.م فرانسه و تعریف دوما و به نام ان کشور : پلنیول وریپر، ج10 به وسیله آمل، ش70 .
79 – کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد4، ص84 .
80- امامی،سید حسن:حقوق مدنی،ج1،ص125.
81- نجفي محمد حسن:جواهر الكلام،ج23،ص144.
82 – نجفی‌،محمدحسن‌:جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام‌،ج23،ص144‌.
83 – امام خمینی‌،کتاب البیع‌، ص 371و372‌ .
84 – جعفری لنگرودی، محمد: ترمینولوژی حقوقی،ص221.
85- کاتوزیان،ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی،ج1،ص240.
86- نجفی‌،محمدحسن‌:جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام‌،ج23،ص144.
87- نائینی، میرزا حسن(مرحوم نائینی):منیه الطالب،ج3،ص183.
88- امام خمینی(ره)،کتاب البیع، ج5،ص376.
89- عبدالباقی عبدالفتاح:احکام القانون المدنی المصری،1950م،تأمینات الشخصیه و العینیه،چاپ اسکندریه،ص241.
90- السنهوری بیک عبدالرزاق:الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،ج2،ص1134.
91- انصاری شیخ مرتضی:مکاسب،ج3،ص312.
92- کتاب البیع،محمدحلمی عبسی بیک،ص419 .
93- بروجردی عبده محمد:حقوق مدنی،1329،چاپ علمی تهران،ج1،ص220.
94- اردبیلی احمدبن محمد(مقدس اردبیلی):مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الذهان،چاپ سنگی، قم،ص561و560..
95-بحرانی یوسف بن احمد:الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره،1410هـ.ق،قم،موسسه نشر اسلامی،چاپ اول،ج18,19 ،ص364.
96-جیلانی قمي ميرزا ابوالقاسم:جامع الشتات،1317هـ.ق،موسسه کیهان،چاپ اول،ج2،ص155.
97- الحسینی الروهانی سید محمد صادق:فقه الصادق تعلیق علی المکاسب،1389هـ.ق،مطبعه علمیه،قم،ج14،ص424.
98- انصاری، شیخ مرتضی:مکاسب،ج3،ص312.
99- غروی اصفهانی، محمدحسین ،حاشیه المکاسب،ج2،ص198.
100-امام خمینی(ره):کتاب البیع،ج5،ص371.
101- همان: ظاهراً امام خمینی به امتناع ابتدائی معتقد نبوده و فقط در صورت امتناع طرف دیگر حق حبس را جایز می داند..
102 – انصاری، شیخ مرتضی:مکاسب، ج3؛ص118.
103- باقری.طباطبائی،ا.م،1384،حق حبس،فصلنامه مطالعات اسلامی،شماره67،ص2.
104- امام خميني(ره)، کتاب البيع،ج 5؛ص371و372 .
105 – خوانساري سيد احمد:جامع المدارك في شرح المختصر النافع،1405هـ.ق،موسسه اسماعیلیان،قم،چاپ سوم،ج3،ص197.
106- امامی،سید حسن:حقوق مدنی،ج1؛ ص458 .
107 – كاتوزيان، ناصر:قواعد عمومي قراردادها، ج4؛ص86 و87 .
108 – مقاله،باقری.طباطبائی،ص25.
109 – جیلانی قمي ميرزا ابوالقاسم:جامع الشتات،ج2، ص156.
110 – طباطبائی، سید علی: ریاض المسائل فی بیان الاحکام بادلائل، 1419ق،مؤسسه نشر إسلامی، قم، چاپ اول، ج5، ص149.
111 – انصاري، شيخ مرتضي:مكاسب،ج3،ص117 .
112 – ذو المجدين، زين العابدين: فقه و تجارت، 1326، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،ص263 .
113- نجفي، محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام،ج23،ص145.
114 – امام خمینی(ره)،کتاب البيع،ج5،ص273.
115 – امام خمینی(ره)،کتاب البيع،ج5،ص273.
116 – یوسف بن مطهر حلی(علامه حلی):تذكرة الفقهاء،1420هـ.ق،بیروت،موسسه آل البیت(ع) الاحیاء التراث،چاپ اول،ج10، ص109.
117 – ابن ادريس حلي، محمد بن منصور بن احمد:السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، 1417ق، مؤسسه نشر اسلامي، قم، چاپ دوم، ج2، ص306.
118-در ماده 1990 قانون مدنی ایران شرایط اساسی معامله آمده است.
119- شرایطی که در مواد 345 تا 361 قانون مدنی ایران آمده است.
120- مطابق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
121- حسینی مراغی، میرفتاح:العناوین الفقهیة،1418هـ.ق،مؤسسة النشر الإسلامی،قم،چاپ1،ج2،ص252.
122- نجفي محمد حسن:جواهر الكلام،ج23،ص144.
123- کاشانی سید محمود:جزوه حقوق مدنی7،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دوره کارشناسی، سال تحصیلی 64-63،ص81 به بعد..
-124 امامی،سید حسن:حقوق مدنی،ج1،ص426(قانون مدنی در ماده 1058 به حبس زوجه تا اخذ مهریه اشاره کرده و او را قادر ساخته است از ایفاء زناشویی خود داری نماید.)
125 – نجفي محمد حسن:جواهر الكلام، ج33،ص147.
126- امام خمینی(ره)، کتاب البیع،ج5،ص347.
127- نجفي محمد حسن:جواهر الكلام،ج23،ص147.
128- کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،معاملات معوض(عقود تملیکی)،1368،انتشارات یلدا،چاپ سوم،ج1،ص145 پاراگراف96.
129- الغروی النائینی،میرزا محمد حسین:تقریرات(تعلیقه غروی بر مکاسب)،1373هـ.ق،مکتبه البوذر جمهری،چاپخانه حیدری،ج2،ص201.
130- الحسینی الروهانی سید محمد صادق:فقه الصادق تعلیقه علی المکاسب،ج14ص430.
131- امام خمینی(ره):کتاب البیع،ج5،ص378.
132- انصاری شیخ مرتضی:مکاسب،ج3،ص312- جبعی عاملی زین الدین بن نور الدین(شهید ثانی):روضه البهیه فی الشرح لمعه الدمشقیه،1396هـ.ق،دارالعالم الاسلامی،بیروت،ج3،ص527. – مامقانی،شیخ عبداله:مناهج المتقین،بی تا،چاپ نجف،ص231 .
133-کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،معاملات معوض،ج1،ص150-امامی،سیدحسن:حقوق مدنی،ج1،ص458–جعفری لنگرودی،محمد:حقوق تعهدات،ج1،ص255.
134- این قاعده مشهور فقهی قاعده ای است که در کلیه عقود و قرار دادها جاری می باشد .
135- شهیدی تبریزی حاج میرزا فتاح:هدایه الطالب الی اسرار المکاسب،1375هـ.ق،طبع تبریز،ص617.
136- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب،ج3،ص312.
137-بند3 ماده 162 در آثار بیع و ماده 32 قانون مدنی حاصل در زمان اجرای حق حبس فروشنده متعلق به مشتری است.
138- الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق علیه السلام،ج14،ص430 – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج5،ص378.
139-علی الید ما أخذات حتی تؤدی.
140- من اتلف مال الغیر فهو له ضامن .
141- الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق(ع)،ج14 ص430 – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج5 ص378.
142- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب ،ج3،ص312.
143- پیشین، قسمت اول- الغروی النائینی،میرزا محمد حسین:تقریرات(تعلیقه غروی بر مکاسب)،ج2 ص201.
144- پسین، قسمت دوم.
145- همان.
146- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب،ج3،ص312.- الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق(ع)،ج14،ص431.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عقد نکاح، قانون مدنی، حقوق فرانسه، دولت متخاصم Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قواعد عمومی، ارزش اقتصادی، قانون مدنی، بنای عقلا