پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، حقوق بشر، روش تحقیق، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی و… مشاهده می شود.
بر این اساس و با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی و مقایسه ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که تفاوتهای حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق
در جهان معاصر، ما تبعیض نژادي و نژاد پرستی را جزء خشونت هاي جدي حقوق بشر به حساب می آوریم که موجب شده برحسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی افراد؛ توده هاي عظیم انسانی در رنج زندگی کنند. این درحالی است که تعالیم اسلام در 1400 سال پیش هر نوع تبعیض و نژاد پرستی را منع نموده است.
نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها و عدم تحمل وابسته به آن، همه از مشکلاتی است که همه روزه در سراسر جهان اتفاق می افتد و مانع پیشرفت زندگی ملیون ها نفر میگردد. موانع در اخذ مشاغل برای اشخاصی که منجر به عدم دسترسی آنان به حقوق مساوی انسانی می گردد به تنفر نژادی دامن زده و در نهایت به نسل کشی، نژاد پرستی و غیره ختم شده و زندگی مردم را برباد فنا می دهد. به همین دلیل، مبارزه علیه نژاد پرستی، حتمی و ضروری است.
با توجه به اهمیت موضوع لازم است در زمینه مسأله آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.
لازم به ذکر می باشد که راجع به این موضوع، درقالب پژوهشی به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل از این موضوع دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع ماهیت و آثار آیارتاید در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.

1-4- اهداف تحقيق :
1-4-1- هدف اصلی:
مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل
1-4-2- اهداف فرعی:
1- بررسی قوانین و مقررات بین المللی در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید.
2- بررسی قواعد و آموزه های اسلام در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید.

1-5- سؤالات تحقیق:
1-5-1- سوال اصلی:
اختلاف و اشتراک حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟
1-5-2- سوالات فرعی:
1- قوانین و مقررات بین المللی در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید چیست؟
2- قواعد و آموزه های اسلام در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید چیست؟

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق:
1-6-1- فرضیه اصلی:
قوانین و مقررات اسلام و حقوق بین الملل آپارتاید را از مصادیق جنایت علیه بشریت می دانند اما در نحوه و نوع مجازات اختلاف نظر دارند.
1-6-2- فرضیه های فرعی:
1- کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادي (1965)،کنوانسیون آپارتاید(1973)، اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، ، میثاقین و … به آپارتاید پرداخته اند.
2- اسلام بر اساس دیدگاه آیات و روایات ، هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است.

1-7- پیشینه تحقیق
– شیخ الاسلامی و شیراوند (1392) مقاله ای با عنوان بررسي تطبيقي گفتمان آپارتايد در آفريقاي جنوبي سابق با اسرائيل انجام دادند: این مقاله در پرتو تجزيه وتحليل گفتماني، شباهت ها و تفاوتهاي گفتمان آپارتايد در دو سرزمين آفريقاي جنوبي و اسرائيل را بررسي نموده است. براين اساس سوالي كه در اين پژوهش مطرح شده است اين است كه چه شباهت ها و چه تفاوت هاي بين گفتمان آپارتايد در آفريقاي جنوبي و اسرائيل وجود دارد؟ فرضيه مقاله اين است كه در شكل گيري گفتمان آپارتايد در هر دو منطقه دو عامل عنصر خارجي و ايدئولوژي و مذهب نقش اساسي را داشته اند و از نظر هويت و امنيت در هر دو رژيم شاهد حاكميت ژئوپليتيك جنگ هستيم و از طرفي اين دو رژيم از نظر نقش ژئوپليتيك در ماندگاري و ماهيت شكل گيري شان به هم تفاوت دارند.
– کاظمی (1391) مقاله ای با عنوان بررسی تبعیض نژادي از دیدگاه اسلام و کنوانسیون هاي بین المللی با نگاهی به حقوق ایران انجام داد. در چکیده این مقاله آمده است: تبعیض نژادي اصطلاحی است که معانی مختلفی براي آن بیان شده است که در واقع همه آنها به این مفهوم بر می گردد که مبناي برتري میان افراد و گروه هاي مختلف، رنگ پوست، نژاد و ریشه ملی و قومی باشد.تبعیض نژادي به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات و آسیب هاي جوامع و ناقض حقوق انسان ها در دوره هاي مختلف تاریخی بوده است؛ و موجب برتري و سلطه گروهی بر گروه دیگر و عامل ایجاد اختلاف و بروز ناامنی و جنگ در جوامع مختلف شده است. تبعیض نژادي به عنوان یک عامل نقض کننده حقوق بشر، در مکتب اسلام و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون هاي بین المللی نفی شده است.جمهوري اسلامی ایران تبعیض نژادي را محکوم نموده است. اصول اولیه قانون اساسی که بر مبناي تعالیم دینی تدوین شده اند؛ برتساوي عموم افراد ملت صرف نظر از رنگ، نژاد، زبان و … تأکید دارد. کشور ایران مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادي با ملحق شدن به کنوانسیون هاي بین المللی در مورد تبعیض نژادي نشان داده است.

1-8- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است . براساس این، نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند و همچنین مصادیق تبعیض نژادی در دنیای امروز بحث خواهد شد و در نهایت بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت.
روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی و … و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات موردنیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. براساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. تکنیک ماخذگذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد
بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری بوده و همچنین آیات و روایات مربوط به تبعیض و متن و ماهیت کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در خصوص آپارتاید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت استدلال استقرایی انجام می شود.

1-9- سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در 4 فصل به شرح زیر تبیین و ارائه می گردد
فصل اول با عنوان «کلیات تحقیق» آمده است. در این فصل محقق به عناوینی چون مقدمه، بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، فرضیات و … پرداخته است
فصل دوم: با عنوان «رهیافت نظری» به تعریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحاتی چون آپارتاید، تبعیض نژادی و … می پردازد.
فصل سوم: با عنوان «آپارتاید در حقوق اسلام» مسئله آپارتاید را در آیان قرآن کریم، روایات و … مورد بررسی قرار می دهد.
فصل چهارم: با عنوان «آپارتاید در حقوق بین الملل» به کنوانسیون ها، قطعنامه ها و … در خصوص آپارتاید می پردازد.

فصل دوم
رهیافت نظری

2-1- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات
2-1-1- آپارتاید:
آپارتاید (جدانژادی)18 واژه‌ای به زبان آفریکانس است یکی از اشکال تبعیض نژادی را بیان می‌کند و در اصل عبارت است از سیاست تبعیضی که نژادپرستان کشور جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاهپوست بومی و هندیان آن کشور اعمال می‌کنند.
واژه آپارتاید19 از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است و در واقع به معنای سیستمی از تبعیض نژادی، مذهبی و قومی و جداسازی اجتماعی می‌باشد که غالباّ به وسیله طیف اکثریت(حاکم) نسبت به گروه اقلیت اعمال می‌شود.20
در ماده2 کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید (نژاد پرستی)21، «جرم آپارتاید» به گونه‌ای خاص و به این شرح تعریف شده است: «از نظر این کنوانسیون، عبارت «جنایت آپارتاید» که شامل سیاست‌ها و اعمال مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی است نظیر آنچه در آفریقای جنوبی اعمال می‌شود عبارت است از: اعمال غیر انسانی زیر که به منظور استقرار و حفظ سلطه یک گروه نژادی علیه گروه‌های نژادی دیگر صورت می‌گیرد و به طور سیستماتیک آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. اعمال مزبور عبارتند از:
 

الف ـ انکار حق حیات و آزادی شخصی عضو یا اعضای یک گروه یا گروها از طریق:
1ـ قتل اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی؛
2ـ اعمال آزار بدنی و روحی بر اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی، نقض آزادی و کرامت آن‌ها و اعمال شکنجه و رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نسبت به آن‌ها؛
3ـ توقیف خودسرانه یا زندانی کردن غیر قانونی اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی؛
ب ـ تحمیل عمدی وضعیت و شرایط خاص زندگی بر یک گروه یا گروه‌های نژادی به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آنها؛
ج ـ هر گونه اقدام قانونگذاری یا اقدامات دیگر به منظور ممانعت از شرکت یک گروه یا گروه‌های  نژادی در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و ایجاد عمدی شرایطی که مانع رشد گروه‌های نژادی می‌گردد، به ویژه با انکار حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها نظیر حق کار، حق داشتن اتحادیه، حق آموزش، حق ترک کشور و بازگشت به آن، حق تابعیت، حق آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت، حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات.
د ـ هر گونه اقدام و از جمله اقدام قانون گذاری که به منظور تقسیم مردم به مرزبندی‌های نژادی طراحی شده باشد و ایجاد محله‌ها و اماکن جدا‌گانه برای گروه‌های نژادی و ممانعت از ازدواج مختلط نژاد‌های مختلف و مصادره املاک گروه یا گروه‌های نژادی یا اعضای یک گروه؛
ه ـ استثمار و بهره‌کشی از کار اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی و یا واداشتن آن‌ها به کار اجباری؛

و ـ تعقیب سازمانها و اشخاص و محروم کردن آن‌ها از حقوق و آزادی‌هایشان به خاطر مخالفت با آپارتاید.»22
به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد23 و در اعلامیه جهانی حقوق بشر24 و میثاقین25 مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی26 مورد تاکید قرار گرفته است. به این ترتیب ممنوعیت آپارتاید و هر گونه نژاد‌پرستی و تبعیض نژادی به گونه‌ای کلی تحت اصل عدم تبعیض27 در نظام حقوق بشر امری مسلم و پذیرفته شده است.28 با وجود تمامی این تلاش‌ها در عرصه بین المللی باز هم نژاد‌پرستی در برخی نظام‌ها وجود داشته و دارد. لذا در پی ادامه تلاش‌های مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین آپارتاید و سیاست نژاد‌پرستی و جدایی نژادی به ویژه آنچه در کشور آفریقای جنوبی وجود داشت، مجمع عمومی سازمان ملل در 30 نوامبر 1973 طی قطعنامه شماره 3068 کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید) را به تصویب رساند. در ماده 3 این کنوانسیون ضمن جرم انگاری این عمل، شرکت یا تشویق و همکاری و توطئه برای ارتکاب این جرم را نیز جرم محسوب نموده و مطابق ماده 5 کنوانسیون مزبور متهم به این جرم قابل محاکمه در مرجع صالح می باشد.29

2-1-2- حق و تکلیف
برای «حق»، معانی مختلفی از جمله: مطلب واجب، لازم و ثابت بیان شده است. همچنین آن را به صورت صفت در نظر گرفته و به موجود، ثابت، کار قطعی شده و شایسته معنا کرده اند.30
استاد مصباح یزدی در این زمینه می گوید:
کلمه حق در لغت به معنی ثبوت است. به معنای صفت هم استعمال می شود؛ یعنی ثابت، ولی در استعمالات عرفی دارای معنای مختلفی است.31
هر چند در لغت، معانی مختلفی برای حق آورده اند، در همه این موارد، به گونه ای مفهوم ثبوت و ثابت بودن گنجانیده شده است. با این بیان، برای حق تنها معنای «ثابت» را می توان در نظر گرفت و معانی دیگر را مصادیقی از این مفهوم دانست که بعضی از پژوهشگران به آن اشاره کرده اند.
واژه ح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه ارشد درباره حق و تکلیف، منابع حقوق، حقوق انسانی، حقوق اسلامی