پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، فرهنگ و زبان

دانلود پایان نامه ارشد

است. در قسمت اول تعریف تبعیض نژادي و تعهدات دول عضو بیان شده است و در قسمت دوم در ارتباط با نهاد نظارتی کنوانسیون یعنی کمیته حذف تبعیض نژادي و چگونگی پیگیري اجراي مقررات کنوانسیون توسط کمیته آن می باشد؛ و بدین ترتیب مقررات کنوانسیون از ضمانت اجراي کافی برخوردار می گردد 70
کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادي، جامع ترین و واضح ترین معاهده براي بیان اندیشه تساوي نژادي توصیف شده است.71 تبعیض نژادي در ماده 1 این کنوانسیون این چنین تعریف شده است: اصطلاح تبعیض نژادی از نظر این کنوانسیون به معناي هرگونه تبعیض ها، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبناي نژاد، رنگ، اصل ونسب یا ریشه ملی یا قومی است که در شناسایی،برخورداري یا اجراي مساوي حقوق بشر و آزادي هاي اساسی در زمینه هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه هاي مربوط به زندگی عمومی لطمه وارد می سازد. باید توجه داشت که سند بین المللی مورد بحث، یک اعلامیه یا بیانیه الزام آور نیست و بنابراین تعهداتی را بر عهده دولت ها قرار داده شده کدام است؟ در مواد 2،3 و 4 کنوانسیون منع تبعیض نژادي براي دولت هایی که عضو کنوانسیون می باشند «تعهداتی» تعیین شده است. 72
ماده 2 دولت هاي عضو را متعهد می کند که تبعیض نژادي را محکوم نموده و بدون تاخیر از طریق مقتضی، سیاست محو انواع تبعیض نژادي و برقراري تفاهم ملی را به مرحله اجرا گذارند، از هیچ نوع قانون یا رویه عملی تبعیض نژادي علیه افراد یا گروه ها، حمایت نکنند، اقدامات موثر در تجدید نظر در سیاست هاي دولتی، ملی و محلی و نیز اصلاح یا نسخ قوانین مربوط به تبعیض نژادي، به عمل آورند.دولت هاي عضو متعهدند؛ نه تنها خود به تبعیض نژادي دست نزنند؛ بلکه باید آن را ممنوع کنند و با اقدامات مناسب و از جمله وضع قوانین، مانع تبعیض نژادي از سوي هر فرد یا گروهی شوند73 طبق ماده 3 ، دولت هاي عضو متعهد می شوند که به خصوص جدایی نژادي و آپارتاید را محکوم نمایند و هر نوع اقدام را که از چنین طبیعتی برخوردار باشد، ممنوع کرده و آن را در قلمرو حکومت خود محو نمایند. ماده 24 ،دولت هاي عضو را متعهد می سازد هرگونه تبلیغات یا سازمان هاي مبتنی بر تفکر و تئوري برتري یک نژاد یا گروهی از انسان هاي متعلق به یک رنگ یا قومی خاص را محکوم نموده و اقدامات فوري و مثبت براي از بین بردن این تئوري ها و اعمال را انجام دهند و بدین منظور، باید هرگونه تبعیض نژادي یا تبلیغ براي آن را طبق قانون، جرم قابل مجازات اعلام نمایند و سازمان ها و تبلیغات سازمان یافته مربوط به تبعیض نژادي را غیر قانونی اعلام کنند و بر اساس ماده 16 این کنوانسیون دولت هاي عضو متعهد می شوند از افراد تحت قلمرو حکومتی خود که با تبعیض مواجه شده اند و آزادي هاي اساسی و حقوق بشر آن ها نقض شده است حمایت کنند. که این حمایت از طریق دادگاه هاي صلاحیت دار صورت می گیرد و هم چنین به علت خساراتی که به علت تبعیض به این افراد وارد شده است می توانند حق غرامت مناسبی را از دادگاه صالح درخواست نمایند؛بنابراین تکلیف دولت هاي عضو کنوانسیون با تعهد به محکوم کردن تبعیض نژادي در قلمرو حکومتی خود و جلوگیري از عوامل به وجود آورنده آن مشخص شده است.
براي نظارت بر اجراي مقررات کنوانسیون، طبق ماده 8 ، کمیته اي به نام کمیته رفع تبعیض نژادي مرکب از کارشناسان عالی رتبه و برخوردار از صلاحیت بالاي اخلاقی تشکیل می شود. این افراد از بین کسانی که به وسیله دولت هاي عضو پیشنهاد می گردند، با راي مخفی آنها براي مدت 4 سال انتخاب می شوند و با صلاحیت شخصی خود کار می کنند.74 وظیفه مهم کمیته رفع تبعیض نژادي، رسیدگی به گزارش هاي تقدیمی از سوي دولت هاي عضو است75 رسیدگی به اعلام شکایت دول عضو علیه یکدیگر (ماده 11) و رسیدگی به شکایات اشخاص از وظایف دیگر کمیته محسوب می شوند.
گزارش دولت هاي عضو باید حتی الامکان متضمن هر یک از محور هاي سه گانه در ماده 7 باشد. این محورها عبارتند از: الف-آموزش ب-فرهنگ ج-اطلاع رسانی. بنابراین دولت هاي عضو باید اقداماتی را که در قالب تحقق سه محور فوق ترتیب داده اند به شرح ذیل در گزارش هاي خویش منعکس نمایند:
-اقداماتی که در راستاي رفع تعصبات منتهی به تبعیض نژادي صورت پذیرفته است.
-اقداماتی که در راستاي ایجاد تفاهم، رواداري و مودت میان گروه هاي نژادي, قومی و ملی ترتیب داده اند.76

4-1-کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965)
در پايان‌ دهه‌ ۸۰ و اوايل‌ دهه‌ ۹۰ مساله‌ حقوق‌ اقليت‌ها به‌ يكی‌ از مهمترين‌ دغدغه‌های‌ جهانی‌ بدل‌ شده‌ بود‌. در اين‌ سالها در واقع‌ شاهد ستيزه‌های‌ درونی‌ بسيار خشونت‌آميزی‌ بوده‌ايم‌ كه‌ گسترش‌ آنها با درد و رنج‌های‌ انسانی‌ بسياری‌، آوارگی‌ انبوه‌ انسان‌ها و اختلال‌ وخيم‌ در حيات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ همراه‌ بوده‌ است‌، به‌ اين‌ درگيری‌ها و ستيزه‌های‌ درونی‌ به‌ ظاهر حل‌ناپذيری‌ كه‌ آفريقا، آسيا و امريكای‌ لاتين‌ را به‌ آشوب‌ كشانيده‌ است‌، درگيری‌های‌ جديدی‌ افزوده‌ شده‌ كه‌ زاده‌ فروپاشی‌ اتحاد شوروی‌ سابق‌ و تجزيه‌ يوگسلاوی‌ سابق‌ هستند. در مورد يوگسلاوی‌ حتی‌ شاهد گسترش‌ اقدام‌ نفرت‌انگيز و جنايتكارانه‌ در پاكسازی‌ قومی‌، بوده‌ايم‌.”77 از جمله اهداف و وظائف دولتها، به ویژه دولتهای چندقومیتی، رعایت و حفظ حقوق اقلیتها و کوشش در رفع ظلم و تبعیض و ایجاد امکانات مساوی با دیگران برای آنان است.78
در سطح بین المللی، نظام حاکم بر حقوق اقلیتهای نژادی، مجموع اسناد حقوق بشری است که در آن اقلیتهای نژادی مورد حمایت قرار گرفته اند. مهمترین این سندها، (در رابطه با موضوع تبعیض نژادی)، همانا کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی است.
کنوانسیون بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي در 21 دسامبر 1965 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 25 ماده می باشد که در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت اول تعریف تبعیض نژادی و تعهدات دول عضو بیان شده است و قسمت دوم در ارتباط با نهاد نظارتی کنوانسیون یعنی کمیته حذف تبعيض نژادي و چگونگی پیگیری اجرای مقررات کنوانسیون توسط کمیته آن می باشد و بدین ترتیب، مقررات کنوانسیون از ضمانت اجرای کافی برخوردار می گردند.
این کنوانسیون در واقع در زمینه حمایت از یکی از 3 گروه اقلیتی شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر (اقلیت نژادی، اقلیت زبانی و مذهبی) یعنی اقلیت نژادی می باشد. شايد امروز كشور و نظام حكومتي اي وجود نداشته باشد كه همه افراد و اتباع آن از يك نژاد و قوميت بوده ، به يك زبان تكلم كنند و پيرو يك آيين و مذهب باشند. چرا که در بيشتر كشورها، اكثريتي وجود دارد كه داراي تاريخ و فرهنگ و زبان و مذهب و مليت مشترك میباشد و گروههاي كوچكتر و یا اقلیت ها نيز وجود دارند كه ويژگيهاي قومي ، زباني ، و مذهبي خود را دارند و اقليت ناميده مي شوند. بدون حقوق (مجموعه قواعد بین المللی) که حاکم بر وضعیت و حقوق (جمع حق) این عده باشد، اکثریت حاکم، ممکن است دست به اقداماتی بزند که حمایت موثر از این عده، بر اساس برابری همه افراد از حقوق، میسر نباشد. بنابراین وجود چنین کنوانسیونی بسیار سودمند و راهگشا میتواند تلقی گردد.
مسئله رعايت حقوق اقليت ها و تبعيض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموري است كه بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهاي بين المللي حقوق بشري است كه تمهيداتي براي رعايت حقوق اقليت ها و تامين همزيستي مسالمت آميز اقوام مختلف انديشيده شده است.
ارائه يك تعريف جامع و مانع براي اقليت دشوار است، ولي امروزه در بحث هاي سازمان ملل مشخصه هايي براي اقليت ذكر مي شود و با آن مشخصه ها ، گروهي به عنوان اقليت ناميده مي شوند. اين مشخصه ها عبارتند از: ويژگيهاي نژادی، قومی، مذهبي يا زباني يك گروه كه با گروههاي داخل در حاكميت متفاوتند.
در حقيقت براي اينكه جمعيتي به عنوان اقليت شناخته شود، بايد اين مشخصه ها را داشته باشد79:
1- از لحاظ تعداد كم باشند، اقليتها قاعدتاً بايد ار لحاظ تعداد كمتر از ساير اقشار جمعيت كه حكومت را در دست دارند، باشند.
2- حاكميت را در دست نداشته باشند، گروه اقليت، گروهي است كه قدرت حكومت را در دست ندارند. اقليت يعني گروهي كه از لحاظ تعداد كمتر از گروههاي ديگر است و حاكميت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقليتي كه بايد موردحمايت قرار گيرد محسوب نخواهد شد.
3- تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند، اقليتها گروههايي هستند از لحاظ نژادي، زباني يا مذهبي با ديگران تفاوت دارند، و البته اقليت به كساني گفته مي شود كه اتباع يك كشور محسوب مي شوند، يعني افرادي از تبعه يك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و يا مذهب با ديگران تفاوت دارند، اقليت محسوب مي شوند.
بنابراين اقليت را مي توان اين گونه تعريف كرد:
«گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي، نژادي، زباني، يا مذهبي از ديگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.»
درحال حاضر، با وجود آنکه بر اساس جهانی سازی، فرهنگ ها و جوامع به یکدیگر نزدیک میشوند، در همان حال، شاهد افزایش خشونت های نژادی و قومی و توجه به هویت های نژادی و قومی می باشیم.80
توجه به حقوق اقليتها از دو جهت مورد توجه واقع شده و در اسناد بين المللي مختلف به آن پرداخته شده است:
يكي از جهت رعايت حقوق انساني آنان و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي و ديگري حق داشتن و حفظ هويت ملي، قومي، زباني و مذهبي خود.81
قبل از تشكيل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهاني اول يك نظام بين المللي حايت از اقليتها بوجود آمده بود. بدين صورت كه در معاهداتي كه بين دولتها بسته مي شد مقرر مي گرديد، دولتهايي كه در آنها اقليت هايي وجود دارند، نسبت به آنها تبعيض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.
جامعه ملل به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات محسوب مي شد و يك كميته سه نفره از سوي جامعه ملل براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليتها تشكيل شده بود. 82
پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و يا به صورت خاص مسئله رعايت حقوق اقليت ها را مورد توجه قرار دادند.
در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نامي از اقليت برده نشده، ولي بر تساوي همه افراد بشري و برخورداري آنان از حقوق و آزادي هاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب تصريح شده است.
همين عنوان عام و كلي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو ميثاق). در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است. 83
برخي از اسناد بين المللي نيز بطور مشخص و ويژه به حقوق اقليتها اختصاص دارد كه از آن جمله مي توان اسناد زير را برشمرد:
كنوانسيون محو هر گونه تبعيض نژادي مصوب سال 1965 مجمع عمومي، كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايد (1948)، كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسكو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين المللي كار 1958)،اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمو.مي) و اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال 1992 مجمع عمومي.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي علاوه بر مقررات كلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد 26.25.24.19.18 در ماده 27 مشخصاً از اقليتهاي نژادي، مذهبي، و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است.
همانطور كه در ابتدا نيز اشاره شد، امروزه حقوق اقليتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: يكي از جهت عدم تبعيض در اعمال حقوق و آزاديهاي اساسي نسبت به آنها و ديگري از جهت حفظ هويت قومي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی Next Entries پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، نقض حقوق، حقوق بشر