پایان نامه ارشد درباره جهان بینی

دانلود پایان نامه ارشد


نویسنده را در تجسّم بخشیدن به یک کاوش درونی در معرض آزمایش قرار می دهد. در اینجا شخص بازی مخالف و یا نیروی مخالف، یک عامل خارجی نیست که در بیرون از وجود شخص بازی محوری به مخالفت با خواسته های او قد علم کند و مانع از رسیدن او به هدفش شود؛ پاره ای از وجود او، و یا بخشی از عواطف و احساساتش است که در مقابل بخشی دیگر، ویا بر ضد خواست وارادۀ آشکار او اوصیان می کند و وجود او را عرصۀ تاخت و تاز احساسات گوناگون و گاهی متضاد قرار می دهد از این رو چنین کشمکشی را کشمکش درونی می نامند؛ چرا که، مبارزۀ اصلی در درون شخص بازی می گذرد و روان ِ پریشان او را زمینۀ اصلی هر گونه تحوّلی قرار می دهد. در این نوع کشمکش تکلیف شخص بازی با خودش معلوم نیست. حسابش را با خود روشن نکرده است، مردّد است. نمی داند چه کند. از بینِ جمیع راههایی که در مقابلش وجود داردنمی داند کدام را بر گزیند. نمی داند به مسئله ای که در برابرش قرار دارد چه جواب دهد؛ آری یا نه؟ قادر به گرفتن تصمیم نیست. این بی تصمیمی که در بیرون از وجود او و برای اطرافیانش ممکن است حاکی از بی عملی باشد؛ در درون او امّا غوغایی از شور و هیجان بر پا می کند و سراسر وجودش را دستخوش جوش و خروش می سازد.

1.man against himself
۵.آدمی بر ضد جامعه1. به خلاف کشمکش آدمی بر ضد آدمی که اشخاص بازی در نمایشهایی از نوع فاقد دید گاه اجتماعی هستند و در نتیجه نمایش به دور از مسائل سیاسی است؛ در اینجا طرفین دعوا، هر یک وابسته به قشری خاص است و اختلاف موجود بین ایشان، حتی اگر در وهلۀ اوّل نیز امری خصوصی به نظر آید و در چهار دیواری یک منزل و در بین یک زن وشوهر مطرح شود؛ نمایشنامۀ «خانۀ عروسک»2برای مثال – مع هذا، مشکل ایشان در واقع مسئله ای اجتماعی است که با پیشرفت وقایع و نموّ و تحول اشخاص بازی، چهار دیواری منزل را در هم می شکند و کشمکش را از محدودۀ تنگ خانه ای به پهنۀ وسیع اجتماع می کشاند و گروههای بسیار را رو در روی هم قرار می دهد. در این نوع کشمکش، گرچه به ظاهر افرادی به صورت انفرادی و به خاطر حفظ منابع شخصی به مقابلۀ با یکدیگر بر می خیزند؛ در حقیقت اما، هر یک از ایشان سمبل و نمادی برای یک نوع طرز تفکر، جهان بینی و نگرشی اجتماعی هستند که مشکلشان مسئله ای است عمومی و مبتلا به گروهی کثیر از آدمیان. این مشکل گاه در قالب بی عاطفگی سنگدلی جامعه نسبت به یک فرد و گاهی نیز همچون تعّدی رسمیت یافتۀ ارزشهای مستقر در قالب قرار داد های سخت و خدشه نا پذیر اجتماعی به مقابله با او بر می خیزد.
1.man against society. 2.A Dollʼs House.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره عوامل طبی، عوامل طبیعی، نمایشنامه Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ناخودآگاه، نمایشنامه، روانشناسی