پایان نامه ارشد درباره جنس مخالف، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

زياد
20
5/8
5/8
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 22) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان کمرويي در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها» تنها 8/5 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 7/4 درصدگزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که2/12 درصد در حد متوسط، 4/15 درصد در حد کم، 6/20 درصد در حد خيلي‌کم در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها دچار کمرويي بودند و 3/41 درصد بيان کردند که اصلاً در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها کمرو نيستند.

شکل(4- 22) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان کمرويي در برقراري روابط اجتماعي با هم اتاقي‌ها

جدول(4- 23) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار به طور مداوم
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
249
72/2
72/2
72/2

خيلي کم
25
7/2
7/2
79/4

کم
23
6/7
6/7
86/1

متوسط
18
5/2
5/2
91/3

زياد
12
3/5
3/5
94/8

خيلي زياد
18
5/2
5/2
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 23) نشان مي‌دهد ميزان مصرف مداوم سيگار تنها 2/5 درصد پاسخگويان، خيلي‌زياد و 5/3 درصد زياد بوده است در حالي که 2/5 درصد در حد متوسط، 7/6 درصد در حد ‌کم، 2/7 درصد در حد خيلي‌کم به طور مداوم سيگار مي‌کشيدند و 2/72 درصد بيان کردند که اصلاً سيگار نمي‌کشند.

شکل(4- 23) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار به طور مداوم

جدول (4- 24)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده تفنني از موادمخدر جديد و صنعتي (شامل قرص روان‌گردان، شيشه و…)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
281
81/4
81/7
81/7

خيلي کم
17
4/9
4/9
86/6

کم
22
6/4
6/4
93/0

متوسط
8
2/3
2/3
95/3

زياد
3
9/0
9/0
96/2

خيلي زياد
13
3/8
3/8
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 24) نشان مي‌دهد تنها 8/3 درصد پاسخگويان در حد خيلي‌زياد و 9/0 درصد در حد زياد از موادمخدر جديد و صنعتي به صورت تفنني استفاده مي‌کردند در حالي که 3/2 درصد در حد متوسط، 4/6 درصد در حد کم، 9/4 درصد در حد خيلي‌کم از موادمخدر جديد و صنعتي به صورت تفنني استفاده مي‌کردند و 7/81 درصد بيان کردند که اصلاً مواد مخدر جديد و صنعتي استفاده نمي‌کنند.

شکل (4- 24)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده تفنني از موادمخدر جديد و صنعتي

جدول(4- 25) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از قرص‌هاي ريتالين يا قرص‌هاي مشابه ديگر هنگام امتحانات
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
292
84/6
84/6
84/6

خيلي کم
18
5/2
5/2
89/9

کم
19
5/5
5/5
95/4

متوسط
4
1/2
1/2
96/5

زياد
2
6/0
6/0
97/1

خيلي زياد
10
2/9
2/9
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 25) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان استفاده از قرص‌هاي ريتالين يا قرص‌هاي مشابه ديگر هنگام امتحانات» تنها 9/2 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 6/0 درصدگزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که2/1 درصد در حد متوسط، 5/5 درصد در حد کم، 2/5 درصد در حد خيلي‌کم از قرص‌هاي ريتالين يا قرص‌هاي مشابه استفاده مي‌کردند و 6/84 درصد بيان کردند که اصلاً قرص‌هاي ريتالين يا قرص‌هاي مشابه استفاده نمي‌کنند.

شکل(4- 25) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از قرص‌هاي ريتالين يا قرص‌هاي مشابه ديگر هنگام امتحانات

جدول (4- 26) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار بصورت تفنني و يا در جمع دوستان
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
232
67/2
67/2
67/2

خيلي کم
29
8/4
8/4
75/7

کم
22
6/4
6/4
82/0

متوسط
29
8/4
8/4
90/4

زياد
13
3/8
3/8
94/2

خيلي زياد
20
5/8
5/8
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 26) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان مصرف سيگار بصورت تفنني و يا در جمع دوستان» تنها 8/5 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 8/3 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 4/8 درصد در حد متوسط، 4/6 درصد در حد کم، 4/8 درصد در حد خيلي‌کم از سيگار به صورت تفنني يادر جمع دوستان استفاده مي‌کردند و 2/67 درصد بيان کردند که اصلاً به صورت تفنني يا در جمع دوستان سيگار مصرف نمي‌کنند.

شکل (4- 26) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مصرف سيگار بصورت تفنني و يا در جمع دوستان

جدول(4- 27) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تماس تلفني با جنس مخالف
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
165
47/8
47/8
47/8

خيلي کم
47
13/6
13/6
61/4

کم
26
7/5
7/5
69/0

متوسط
40
11/6
11/6
80/6

زياد
31
9/0
9/0
89/6

خيلي زياد
36
10/4
10/4
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 27) نشان مي‌دهد ميزان تماس تلفني با جنس مخالف تنها 4/10 درصد پاسخگويان، خيلي‌زياد و 9 درصد زياد بوده است در حالي که 6/11درصد در حد متوسط، 5/7 درصد در حد ‌کم، 6/13 درصد در حد خيلي‌کم با جنس مخالف تماس تلفني داشتند و 8/47 درصد بيان کردند که اصلاً با جنس مخالف تماس تلفني نداشتند.

شکل(4- 27) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تماس تلفني با جنس مخالف

جدول (4- 28) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مشاهده رفتارهاي جنسي انحرافي در محيط خوابگاه

طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
111
32/2
32/2
32/2

خيلي کم
67
19/4
19/4
51/6

کم
45
13/0
13/0
64/6

متوسط
49
14/2
14/2
78/8

زياد
28
8/1
8/1
87/0

خيلي زياد
45
13/0
13/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 28) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان مشاهده رفتارهاي جنسي انحرافي در محيط خوابگاه» تنها 13 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 1/8 درصدگزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 2/14 درصد در حد متوسط، 13 درصد در حد کم، 4/19 درصد در حد خيلي‌کم در محيط خوابگاه، رفتارهاي جنسي انحرافي را مشاهده مي‌کردند و 2/32 درصد نيز بيان کردند که اصلاً، رفتارهاي جنسي انحرافي را در محيط خوابگاه مشاهده نکردند.

شکل(4 – 28) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مشاهده رفتارهاي جنسي انحرافي در محيط خوابگاه

جدول(4 – 29) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اختلاف بين شرايط خانواده و خوابگاه
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
72
20/9
20/9
20/9

خيلي کم
45
13/0
13/0
33/9

کم
55
15/9
15/9
49/9

متوسط
49
14/2
14/2
64/1

زياد
68
19/7
19/7
83/8

خيلي زياد
56
16/2
16/2
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4 – 29) نشان مي‌دهد ميزان اختلاف بين شرايط خانواده و خوابگاه تنها 13 درصد پاسخگويان، خيلي‌کم و 9/15 درصد کم بوده است در حالي که 2/14 درصد در حد متوسط، 7/19 درصد در حد زياد، 2/16 درصد در حد خيلي‌زياد بين شرايط خانواده و خوابگاه اختلاف مي‌ديدند و 9/20 درصد بيان کردند که اصلاً اختلافي بين شرايط خانواده و خوابگاه وجود ندارد.

شکل(4 – 29) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اختلاف بين شرايط خانواده و خوابگاه

جدول (4- 30) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان وابستگي بيش از حد به خانواده
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
68
19/7
19/7
19/7

خيلي کم
69
20/0
20/0
39/7

کم
80
23/2
23/2
62/9

متوسط
71
20/6
20/6
83/5

زياد
35
10/1
10/1
93/6

خيلي زياد
22
6/4
6/4
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 30) نشان مي‌دهد وابستگي بيش از حد به خانواده تنها 4/6 درصد پاسخگويان، خيلي‌زياد و 1/10 درصد زياد بوده است در حالي که 6/20 درصد در حد متوسط، 2/23 درصد در حد کم، 20 درصد در حد خيلي‌کم به خانواده، وابستگي بيش از حد داشتند و 7/19 درصد نيز بيان کردند که اصلاً به خانواده وابستگي بيش از حد ندارند.

شکل (4- 30) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان وابستگي بيش از حد به خانواده

جدول(4-31) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فشار رواني دوري از خانواده
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
73
21/2
21/2
21/2

خيلي کم
74
21/4
21/4
42/6

کم
77
22/3
22/3
64/9

متوسط
68
19/7
19/7
84/6

زياد
35
10/1
10/1
94/8

خيلي زياد
18
5/2
5/2
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-31) نشان مي‌دهد «ميزان فشار رواني دوري از خانواده» تنها 2/5 درصد پاسخگويان، خيلي‌زياد و 1/10 درصد زياد بوده است در حالي که 7/19 درصد در حد متوسط، 3/22 درصد در حد کم، 4/21 درصد در حد خيلي‌کم، از دوري خانواده دچار فشار رواني شده‌اند و 7/19 درصد نيز بيان کردند که اصلاً از دوري خانواده دچار فشار رواني نشده‌اند.

شکل(4-31) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فشار رواني دوري از خانواده

جدول(4- 32) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني از بي‌توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
104
30/1
30/1
30/1

خيلي کم
76
22/0
22/0
52/2

کم
60
17/4
17/4
69/6

متوسط
53
15/4
15/4
84/9

زياد
28
8/1
8/1
93/0

خيلي زياد
24
7/0
7/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 32) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نگراني از بي‌توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر» تنها 7 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 1/8 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 4/15 درصد در حد متوسط، 4/17 درصد در حد کم، 22 درصد در حد خيلي‌کم، از بي‌توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر نگران بودند و 1/30 درصد نيز بيان کردند که اصلاً از بي‌توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر، نگران نيستند.

شکل(4- 32) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني از بي‌توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر

جدول(4- 33)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ناآشنايي با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
23
6/7
6/7
6/7

خيلي کم
59
17/1
17/1
23/8

کم
84
24/3
24/3
48/1

متوسط
89
25/8
25/8
73/9

زياد
59
17/1
17/1
91/0

خيلي زياد
31
9/0
9/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 33) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان ناآشنايي با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد» تنها 9 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 1/17 درصدگزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 8/25 درصد در حد متوسط، 3/24 درصد در حد کم، 1/17 درصد در حد خيلي‌کم با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي مردم يزد، آشنايي نداشتند و 7/6 درصد نيز بيان کردند که اصلاً با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد، ناآشنايي احساس نمي‌کنند.

شکل(4- 33)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ناآشنايي با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد

جدول(4- 34) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها
طيف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره 100/0، گزينه، پاسخگويان، خيلي Next Entries پایان نامه ارشد درباره فرق و مذاهب، آداب و رسوم