پایان نامه ارشد درباره جزای نقدی، بیمارستان، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ویابه هردومجازات محکوم خواهند شد همچنین مطابق ماده 4قانون طرزجلوگیری ازبیماری های آمیزشی وبیماری های واگیردار مصوب سال1320پزشکان یا متصدیان یا سایر فنون پزشکی که بوسیله تبلیغات بی اساس باعث گمراهی بیماران آمیزشی می شوند یا به وعده های دروغ بیمار راازدرمان صحیح بازمی دارند مانند این است که معین کنند درمدت چندروز بیماررادرمان کرده ویابا بستن پیمان یاانتشارآگهی هایی که مخالف اصل پزشکی است بیماررافریب دهند به حبس ؟؟؟ازدوماه تایک سال ویا به پرداخت کیفرنقدی از200تا2000ریال محکوم می شوند.
مبحث دوم:رکن مادی
الف)شخصیت مرتکب
مرتکب این جرم حسب مورد می تواند ازمسئولین موسسات پزشکی ودارویی همانندبیمارستان ،زایشگاه ،تیمارستان آزمایشگاه ،پلی کلنیک ،داروخانه ودرمانگاه ونیزصاحبان فنون پزشکی وداروسازی باشندبنابراین چنانچه شخصی غیرازاشخاص مذکوراقدام به ارتکاب ؟؟؟اغفال وفریفتن بیماران نمایند،ازشمول مقررات ماده5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و…خارج می باشد.
ب)فعل مرتکب
باعنایت به ماده5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و…عمل مرتکب می تواندبه صورت یکی ازموارد زیرتحقق یابد:
1-انتشارات آگهی تبلیغات غیرمجاز
2-انتشارآگهی برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی
3-انتشارآگهی برخلاف عفت عمومی
4-استفاده ازعناوین مجهول وخلاف حقیقت روی تابلویاسرنسخه
5-دادن وعده های فریبنده
6-وسایرطرق دیگر،همانندتبلیغ توسطتلویزیون ،ماهواره واینترنت.
ملاحظه می گرددکه قانون گذاربا آوردن عبارت «طرق دیگر»انجام هرنوع تبلیغات غیرمجازراممنوع اعلام نموده است نکته قابل توجه اینکه صرف تنظیم متن تبلیغاتی توسط پزشک ویاسایرصاحبان فنون وموسسات پزشکی جرم نمی باشد. وزمانی قابل تعقیب است که انتشاریابند.
وسبب گمراهی بیماران یا مراجعین آنان باشند.
بنابراین ،چنان چه پزشکی اقدام به تنظیم مزالب تبلیغاتی نمایدوآنرادرکشوی میز کارویاروی آن قراردهد وقبل ازانتشارآن بازرسان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی درحین بازرسی باچنین متنی مواجه شوند ویااینکه متنی تبلیغاتی انتشاریابدامابه کیفیتی نباشدکه سبب کمراهی بیماران یا مراجعه کنندگاه گرددچنین اعمالی برای تحقق؟؟؟اغفال بیماران کفایت نمی کندلذاجهت تحقق؟؟؟مذکورلازم است که اولاًآگهی تبلیغاتی غیرمجازمنتشرشودثانیاً سبب گمراهی بیماران ویامراجعین به آنهاگردد
مبحث سوم:رکن معنوی
جرماغفال وبیماران،ازجرایم عمدی است ومرتکب بایدعالماًوعامداً اقدام به انجام آن نماید؛لذا
چنان چه براثرسهل انگاری،غفلت ویااشتباه،جرم مذکورارتکاب یابد،مرتکب قابل تعقیب مجازات نمی باشد.نکته ای که بایدبدان توجه داشت اینکه نبایدتصورشودکه برای تحقق این جرم لازم است که صدمه ای نیز به واسطه اغفال وفریب به بیمارواردشودزیراهمین که انجام تبلیغات غیرمجاز،سبب گمراهی بیماران ومرجعین شود،برای تحقق این جرم کفایت می کندوایرادصدمهتوسط پزشک معالج شرط نمی باشد.
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران
حسب ماده5 قانون مربوط به مقررات امورزشکی ودارویی مصوب1334مجازات مرتکبین برای باراول پرداخت پنج هزارریال تابیست هزارریال ودفعات بعدهردفعه ازبیست هزارریال تاپنجاه هزارریال جزای نقدی ویاحبس تأدیبی ازیک ماه تاچهارماه یاهردومجازات خواهدبوددراین خصوص ،توجه به دونکته ضروری می باشد:
اولاًمطابق تبصره 3ماده3اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1381 پرونده هایی که موضوع آنهاجرایم مشمول حدزناولواطاست،همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنهافقط تاسه ماه حبس ویاجزای نقدی تایک میلیون ریال می باشدوجرایم اطفال،مستقیماًدردادگاههای مربوط مطرح می شودبنابراین باعنایت به اینکه میزان مجازات مرتکبین ؟؟؟اغفال بیماران برای نخست،پرداخت پنجهزارریال تابیست هزارریال جزای نقدی می باشد،لذارسیدگی به چنین جرمی ازصلاحیت دادسراخارج ودرصلاحیت دادگاه می باشد.
ثانیاًمطابق قانون واصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین مصوب28/12/1373
ماده3بند2-هرگاه حداکثرمجازات بیش ازنودویک روزبس وحداقل آن کمترازاین باشد،دادگاه مخیراست که حکم بیش ازسه ماه حبس یاجزای نقدی ازهفتادهزارویک ریال تاسه میلیون ریال بدهد
بند3-درصورتی که مجازات حبس باجزای نقدی توأم باشدوبه جای حبس ومجازات تعزیری،
جزای نقدی موردحکم واقع شودهردومجازات نقدی جمع خواهدشد.
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین
کمک کردن به دیگران بیشازآنکه واجدجنبه قانونی وحقوقی باشد،دارای جنبه اخلاقی است
وانسان هامکلفنددرهرحال به هم نوع خودکمک نمایند؛زیراطبع زندگی اجتماعی چنین امری
رامی طلبدحس نوع دوستی بارهادرسخنان بزرگان وشاعران نیزدرموردتوجه قرارگرفته است قانون گذارنیزازلحاظ اهمیت چنین امری،برای خودداری ازکمک به افرادآسیب دیده وکسانی که درمعرض خطرجانی قرارداشته باشند،ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است که درمباحث آنها می پردازیم.

مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده واحده قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطات جانی مصوب5/3/1354 هرکس شخص یااشخاصی رادرمعرض خطرجانی مشاهده کندوبتواندبااقدام فوری خودیاکمک طلبیدن ازدیگران یا اعلام فوری به مراجع یامقامات صلاحیت دارازوقوع خطریاتشدید نتیجه آن جلوگیرمی کند،بدون اینکه بااین اقدام خطری متوجه خوداویاد دیگران شودوباوجوداستمدادیادلالت اوضاع واحوال برضرورت کمک ازاقدام به این امر خودداری نمایدبه حبس تایکسال ویاجزای نقدی تاپنجاه هزار ریال محکوم خواهدشددراین مورداگرمرتکب ازکسانی باشدکه به اقتضای حرفه خودمی توانسته کمک موثری بنمایدبه حبس؟؟ازسه ماه تادوسال یاجزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال محکوم خواهدشد.
قانون مجازات اسلامی نیزدرموردخودداری ازکمک به مصدومین مجازات حبس وجزای نقدی راتعیین نموده است که به موجب آن هرگاه:
1-مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یاخصوصی که ازپذیرفتن شخص آسیب دیده واقدام به
درمان اویاکمک های اولیه امتناع نمایندبه حداکثرمجازات محکوم می شوند
2-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یاقانون مکلفندبه اشخاص آسیب دیده یااشخاصی که درمعرض
خطرجانی قراردارندکمک نمایند،ازاقدام لازم وکمک به آنهاخودداری کنن،به حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم خواهندشد.
3-دولت مکلف است درشهرهاوراه هابه تناسب احتیاج،مراکزدرمانی فوری (اورژانس)ووسایل انتقال مصدومین وبیماران که احتیاج به کمک فوری دارندایجادوفراهم نماید
4-مأمورین انتظامی نبایدمتعرض کسانی که خودمتهم نبوده واشخاصی آسیب دیده رابه مراجع
انتظامی یامراکزدرمانی می رسانندبشوند.1

مبحث دوم:رکن مادی
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی
یکی ازاجزای رکن مادی این است که جان افراد درمعرض خطرباشد بنابراین چنانچه شخصی نظاره گرسوختن وازبین رفتن اموال دیگری باشد وباوجودتوان کمک هیچ اقدامی ننماید. ازشمولمقررات قانونمذکورخارج است خطرجانی درماده1آیین نامه اجرایی قانون مذکور(1)بدین شرح بیان شده است:
فوریت های پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایستی بیماران راسریعاًموردرسیدگی ودرمان قرارداد وچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی،نقص عضو
یاعوارض صعب العلاج ویاغیرقابل جبران خواهدبود.
بنابراین تمامی افرادبه محض مشاهده هرگونه موارداورژانسی،مکلفنددرصورت عدم دسترسی به واحداورژانس درارتباط باانتقال بیماربه نزدیک ترین مرکزدرمانی اقدام نمایندودرمواقعی که درمحل اورژانس وجودندارد وجابجایی بیمارهم به وسیله افرادممکن نیست دراین موارد بایستی مراتب راسریعاًبه نزدیکترین پاسگاه نیروی انتظامی محل تصادف اصلاح داده تاآنان نسبت به انتقال بیماراقدام کنندهمچنین مطابق ماده2آیین نامه مذکورفوریت های پزشکی عبارتنداز:
1-مسمومیت ها
2-سوختگی ها
3-زایمان ها
4-صدمات ناشی ازحوادث وسوانح ووسایل نقلیه
5-سکته های قلبی ومغزی
6-خون ریزی ها وشوک ها
7-اغماء
8-اختلالات تنفسی شدید وخفگی ها
9-تشنجات
10-بیماری عفونی خطرناک مانندمننژیت ها
11- بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند
12-سایرمواردی که درشمول تعریف ماده1 قرارمی گیرند
باعنایت به بند12ماده مذکورمشخص می شود که مصادیق ذکرشده،تمثیلی می باشد؛بنابراین چنان
چه شخصی درقالب تعریف فوریت های پزشکی مندرج درماده1قراربگیردواحتیاج فوری به کمک داشته باشد.
هرچندکه ازمصادیق مصرح موردنظرقانون گذارنباشدبرفرض عدم کمک موضوع قابل پیگیری است.
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک
یکی دیگرازارکان تحقق جرم این است که فردی که درمعرض خطرجانی قراردارد،ازمرتکب تقاضای کمک ویااستمدادنمایدویااینکه اوضاع واحوال دلالت برضرورت کمک کردن نمایدبه عنوان مثال چنان چه فردی درحال غرق شدن اوباشد درچنین فرضی اوضاع واحوال دلالت بروجوب کمک کردن می نمایدیارهگذری که مشاهده می کندشخصی براثرحادثه یاسانحه ی ناشی ازوسیله نقلیه ویابراثربیماری،ناگهان برزمین افتاده وقادربه حرکت نیست واستمداد می طلبدعابر مذکور،نه تنهاازنظراخلاقی ،کهازنظرقانونی نیزمکلف به تلاش برای نجات فردمصدوم می باشد.
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران
شرط دیگری که وجوددارد ،این است که کمک نمودن به اشخاص درمعرض خطرجانی ،نبایدخطری برای کمک کنندودیگران داشته باشدوبرفرض وجودچنین خطری،مرتکب قابل تعقیب نخواهدبودبه عنوان مثال،اگردرطبقه سوم ساختمانی آتش سوزی حادث شود،نبایدانتظارداشت شخصی کهناظروقوع چنین حادثه ای است وفاقدهرگونه تجهیزاتی است،واردآتش شده وبهاشخاصمحصوردرآتشکمک نمایدهمچنین چنان چه بیماری باحالت اورژانس به بیمارستانی انتقال داده شود،امابه لحاظ فقدان تحت خالی فقدان تحت خالی دربخش مراقبت های ویژه،نتوان اقدام درمانی موثری برای اوانجام دا دوتمسک به اینکه امکان جایگزین نمودن اوبابیماردیگری دربخش مراقبت های ویژهقابل پذیرش نخواهد بود؛مسئولان بیمارستان مربوطه بدین لحاظ قابل تعقیب نمی باشند .
مبحث سوم :رکن معنوی
بزه خودداری ازکمک به مصدومین ازجرایم عمدی است بنابراین،مرتکب بایدعالماًوعامداً جرم مذکورگردد،نکته ای که دراین خصوص قابل توجه می باشد اینکه،این جرم،جرمیمطلق است نه مقیدبه عبارت دیگر،صرف خودداری ازکمک به شخص مصدوم جرم بوده وقابل مجازات می باشدونیازی به حصول نتیجه نیست بنابراین چنان چه پزشکی ازکمک نمودن به بیماراورژانسی خودداری نمایدوبدین لحاظ شخص مذکورفوت نمایدهرچندکه میان خودداری ازکمک ومرگ متوفی رابطه علیت متصور نباشد،اماچنین شخصی به استنادقانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین قابل تعقیب خواهدبود
مبحث چهارم:مجازات خودداری ازکمک به مصدومین
بنداول:حقوق ایران
قانون گذاردرخصوص میزان مجازات اشخاص درقانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی،شقوق مختلفی رامطرح نموده است که به بررسی آنها می پردازیم:
1-اشخاص عادی:چنان چه افرادعادی ازکمک نمودن به اشخاص درمعرض خطرخودداری نمایند به مجازات حبس تایک سال وجزای نقدی تاپنجاه هزارریال محکوم خواهندشد
2-اگرمرتکب ازافرادی باشدکه به اقتضای حرفه خود بتواند کمک موثری نماید اماازانجام آن خودداری نماید همانندپزشکی که شاهدوقوع تصادفی باشد اماازکمک نمودن به مصدوم یا مصدومانخودداری کندمجازات حبس ازسه ماه تادوسال یا جزای نقدی ازده هزارریال یا یکصدهزارریال تعیین شده است . 1
3-چنانچه مسئولان مراکز درمانی اعم ازدولتی یاخصوصی ازپذیرفتن شخص آسیب دیده امتناع نمایندبه مجازات دوسال حبس یایکصدهزارریال جزای نقدی محکوم خواهندشد
4-هرگاه کسانی،حسب وظیفه یاقانون مکلف به کمک به اشخاص آسیب دیده ویااشخاصی که درمعرض خطرجانی قراردارند،باشند؛اماازانجام چنین کاری خودداری نمایند به مجازات حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم می گردندبه عنوان مثال،چنانچه پزشک اورژانس بیمارستان ازکمک نمودن به بیماراورژانسی امتناع نماید به مجازات مذکورمحکوم خواهدشد ازیکی ازمراجع تقلید معصرپرسش وپاسخی به شرح زیرنقل شده است که دلالت برعدم ثبوت قصاص ودیه برتارک فعل دارد:
پرسش:اگرپزشک به قصدکشته شدن ومردن مریض یا مصدوم وی را معالجه نکندآیا قاتل محسوب می شود
ونسبت به قصاص یا دیه ضامن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آموزش پزشکی، قانون مجازات، جزای نقدی، بیمارستان Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، درمان بیماران، مجلس شورای اسلامی، رضایت بیمار