پایان نامه ارشد درباره توسعه گردشگری، نواحی روستایی، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا

دانلود پایان نامه ارشد

1990
28 اجتماع روستایی کلرادو
با افزایش سطوح وابستگی به گردشگری تأثیرات منفی گردشگری افزایش می‌یابد.
Tsartas
اثرات اقتصادی، اجتماعی گردشگری در دو جزیره یونان
1992
نواحی روستایی از دو جزیره یونان
روش بررسی آن مقایسه تطبیقی از دو جزیره است که توسعه گردشگری باعث اثرات منفی اقتصادی نظیر افزایش قیمت زمین و هزینه زندگی و مانند آن شده است.
King, et al
اثرات اجتماعی گردشگری و نگرش ساکنین
1993
نادی و فیجی
ساکنینی که به لحاظ معاش زندگی، وابسته به گردشگری هستند از توسعه گردشگری حمایت کرده‌اند و علی‌رغم آگاهی از پیامد منفی گردشگری، مخالفتي نسبت به توسعه گردشگری نداشته‌اند.
Allen et al
گرایش‌های ساکنین روستایی نسبت به توسعه گردشگری و تفریحات
1993
10 اجتماع روستایی از کلرادو ایالات متحده آمریکا
تصویر درست‌تر از اثرات گردشگری با محاسبه کل فعالیت اقتصادی و سطح توسعه گردشگری بدست می‌آید.
Lankford
نگرشها و گرايشها نسبت به گردشگري و توسعه ناحيه روستايي
1994
نواحي روستايي ايالت اورگن و واشينگتون
گردشگري نقش اقتصادي مهمي را در اين اجتماع، از طريق ايجاد اشتغال ايفا كرده است. ولي اثرات منفي نظير سر و صدا، جرم و جنايت، زباله و ترافيك نيز به خاطر گردشگري افزايش يافته است.
Haralambopoulos and pizam
اثرات درک شده گردشگری
1996
نواحی روستایی جزیره ساموس در یونان
گردشگری درمحدوده مورد مطالعه اثرات منفی نظير افزایش قیمت زمین و جرم و جنایت و مانند شده است و همچنین ساکنینی که به لحاظ اقتصادی وابسته به بخش گردشگری بودند گرایش مثبت‌تر نسبت که آنهایی که وابسته نبودند داشته‌اند.
Akis, et al
گرایش ساکنین از توسعه گردشگری
1996
قبرس
با مطالعه موردی تا حد زیادی این فرضیه مبني بر رابطه معکوس بین سطح توسعه گردشگری و اثرات گردشگری درک شده تأیید شده است.
Lindberg and Johnson
مدلسازی گرایش‌های ساکنین نسبت به گردشگری
1997
8 اجتماع روستایی در ایالت اورگن
نتایج این مطالعه این فرضیه که متغیرهای جمعيتی برگرایش‌ها بطور غیرمستقیم از طریق ارزش‌ها تأثیر دارند را تأیید می‌کند.
Jurowski et al

تحلیل تئوریکی از واکنش ساکنین جامعه میزبان نسبت به گردشگری
1997
ناحیه تفریحی در جنوب غربي ویرجینیا
سود اقتصادی بالقوه، استفاده از منابع گردشگری، گرایش‌ها بوم محوری، انسجام اجتماعی و نگرش ساکنین از اثرات گرشگری در میزان حمایت جامعه ميزبان از گردشگران تأثیرگذار هستند.
Smith and krannich
وابستگی گردشگری و گرایش‌های ساکنین
1998
نواحی روستایی در غرب کوههای راکی ایالات متحده
فرضیه رابطه مستقیم بین سطح توسعه گردشگری در یک اجتماع و گرایش منفی جامعه میزبان به آن را با بعضی قید و شرط تأیید کرده اند.
Mason and cheyne
گرایش‌های ساکنین از توسعه گردشگری پیشنهادی
2000
نواحی روستایی نیوزیلند
گرایش‌ها ساکنین در قبل از توسعه گردشگری در ناحيه مورد نظر حاكي از آن است كه گرچه ساکنین در مراحل اولیه از توسعه گردشگري حمايت می‌کنند اما سطح معناداری از مخالفت نیر وجود دارد که تأییدکننده کامل مدل داکسی نمی‌باشد.
Tosun
نگرش ساکنین از اثرات با مطالعه تطبیقی گردشگری
2002
مقایسه تطبیقی پورگاپ از ترکیه نادی از فیحی و فلوریدای مرکزی از ایالات متحده
ساکنین ترک، نسبت به دو اجتماع دیگر کمتر حمایت کنندة توسعه گردشگری بودند و نگرش منفی از اثرات گردشگری داشتند.
Gursoy et al
گرایش‌های ساکنین با رویکرد مدلسازی ساختاری
2002
پنج ناحیه در جنوب غربی ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا
یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که حمایت جامعه میزبان متأثر از سطح نگرانی‌ها، ارزش‌های بوم محوری، استفاده از منابع پایه و هزینه و منفعت درک شده از توسعه گردشگری است.
Gursoy and Rutherford
گرایش‌های جامعه میزبان نسبت به گردشگری (مدل ساختاری اصلاح شده)
2004
ناحیه واشنگتن و آیداهوا در ایالات متحده آمریکا
حمایت جامعه میزبان را متأثر از نه عامل نظیر سطح نگرانی‌ها، استفاده از منابع گردشگری، ارزش‌های بوم محوری، انسجام اجتماعی، سطح اقتصاد محلی، منافع اقتصادی، منافع اجتماعی، هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های فرهنگی می‌باشد که این مدل اصلاح شده با چنین شاخص‌هایی بخش زیادی از واریانس را تبیین می‌کند.
Jurowski and Gursoy

تأثیر فاصله بر روی گرایش ساکنین از گردشگری
2004
جنوب غربی ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا
یافته‌های مطالعه حاکی ازآن‌است‌که استفاده‌کنندگان منابع تفریحی‌که نزديک به‌جاذبه‌گردشگری‌زندگی‌می‌کنند نگرش منفی‌تری راجع به توسعه گردشگری دارند نسبت به کاربرانی که دورتراز جاذبه ‌زندگی می‌کنند.
Mcgehee and Andereck
فاکتورهای پیش‌بینی کننده حمایت ساکنین از گردشگری
2004
نواحی روستایی آریزونا در ایالات متحده
بین وابستگی اجتماع روستایی به گردشگری و گرایش منفی جامعه میزبان به آن (گردشگری) رابطه وجود دارد.
حسن افراخته

توسعه جهانگردی در استان سیستان و بلوجستان (با تأکید بر گردشگر روستایی)
1380
استان سیستان و بلوچستان
گردشگری روستایی سیستم جدیدی جهت خلق ثروت در نواحی روستایی است.
محسن اردستانی
توسعه روستايي در ايران با توجه به زمينه هاي مساعد گردشگري
1381
ماسوله
بين گردشگري و توسعه پايدار روستايي رابطه معناداري وجود دارد.
کتایون، علیزاده
اثرات حضور گردشگران بر منابع زيست محيطي
1381
بخش طرقبه از شهرستان مشهد
برخی از شاخص‌های ابعاد زیست محیطی نظیر آلودگی صوتی، آلاینده‌های ناشی از سوخت خودروها و ترافیک در فصل گردشگری افزایش یافته است.
مسعود تقوایی و محمد شاپورآبادی
توسعه منطقه‌ای برخوار اصفهان از طریق گسترش گردشگر روستایی
1381
برخوار اصفهان
برپایی تعاونی‌ها و توسعه گردشگری بهترین شیوه جهت دست یابی به رشد، توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نواحی روستایی است.
اسماعیل قادری
نقش گردشگری در توسعه روستایی
1382
نواحی روستایی شمال استان تهران
گردشگری در منطقه اثراتی مثبت نظیر افزایش سطوح درآمدی، تعداد شغل و اثرات منفی نظیر افزایش جرم و جنایت و آلودگی‌های زیست محیطی بر جای گذاشته است.
عبدالرضا رکن الدین افتتحاری و داوود مهدوی
راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده ازمدل Swot
1384
دهستان لواسان کوچک استان تهران
آستانه آسیب پذیری نقاط روستایی این ناحیه به علت گردشگرپذير بودن بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست‌های مناسب در جهت رفع محدودیت‌ها و استفاده از مزیت‌های نسبی موجود می‌باشد.
منبع:عليقلي زاده فيروزجايي،ناصر؛1386
2-13- دیدگاههای نظری در باره اشتغال و بیکاری
در زمينه اشتغال و بیکاری و اغلب با تکیه بر ایجاد اشتغال به عنوان راهکار اصلی برای کاهش معضلات اقتصادی و اجتماعی ديدگاه ها و استراتژي هاي مختلفي مطرح گرديده و در مجموع در تمامي اين استراتژي ها مشخص نمودن وضعيت اشتغال و اينكه برنامه ها و سياست ها منجر به اشتغال افراد گردند ، داراي اهميت بسيار زیادی مي باشد . به همين علت در همين پژوهش ابتدا به بررسي تعريف اشتغال از جنبه هاي مختلف پرداخته و سپس براساس تعاريف مطرح شده به بيان استراتژي هاي اشتغال و سرانجام به بررسي آثار موجود در این زمینه پرداخته مي شود .
1-2-13- تعاريف اشتغال
اشتغال از ديدگاه ها و موضوع هاي مورد نظر معاني ، برداشت ها و تعاريف مختلف دارد كه بطور اختصار به شرح ذيل توصيح داده مي شود :
1-تعريف اشتغال از ديدگاه اجتماعي
از نقطه نظر اجتماعي ، اشتغال بطور اعم عبارتست از مشغول شدن يك فرد به انجام فعاليتي دسته جمعي از براي برآرودن نيازهاي مادي و معنوي گروهي . از آنجا كه انسان در جامعه زندگي مي كند و همرا با همنوعانش به اعمالي دست مي زند ، كل شيوه زندگي او هم اجتماعي مي گردد . بنابراين درست همانگونه كه انسان در فعاليت هاي اجتماعي ادراكاتش را گسترش مي دهد ، به همان گونه هم در فعاليت هاي توليدي و خدماتي اجتماعي اش با اين ادراكات به تشكيل انگارها و فكر كردن آغاز مي كند و هستي مكانيكي و فيزيولوژيكي خود را تكامل مي بخشد . شالوده فعاليت هاي اجتماعي انسان اشتغال به كار است . در پرتو فرايند اشتغال به كار است كه انسان پيش از همه ، ادراكات خويش را گسترش مي دهد و ارتباط لازم و نزديك را بين خود و دنياي خارج از خود تكامل مي بخشد. به ديگر سخن اشتغال به كار از جهت اجتماعي يعني مشاركت در انجام كار دسته جمعي . اشتغال به كار در ابعاد اجتماعي خود جنبه دوام و بقاء فرد را در مقابل تهديدات آينده تأمين و تضمين مي كند .
بنابراين بطور خلاصه مي توان اشتغال را از ديدگاه اجتماعي چنين تعريف كرد : اشتغال عبارتست از شركت فعالانه هر انسان در طول عمر خويش در فعاليت هاي گروهي از براي تضمين حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي .
2-تعريف اشتغال از ديدگاه سياسي
ارائه توليد و يا خدمت در قلمرو و محدوده جغرافيايي يك ناحيه كه از نظر سياسي تابع يك حكومت باشد با كميت و كيفيت هاي گوناگون و مختلف نيروي انساني و يا اشتغال عامل اساسي تعيين كننده رشد و پيشرفت آن جامعه به حساب مي آيد .
اشتغال به امر توليد معمولاً به صورت نيروي يدي و يا به صورت اعمال نتيجه تفكر انسان ها جلوه گر مي شود . توسعه اقتصادي و يا اجتماعي يك جامعه از براي تضمين رفاه و آسايش جمعي انسان هايي كه در قلمرو و مرزهاي جغرافيايي در تحت سلطه يك رژيم حكومتي قرار دارند ، در واقع نتيجه كوششي مستمر و همه جانبه در جهت ارتقاء سطح توليد از طريق به كار گرفتن كامل تمامي عوامل توليد از جمله نيروي كار است . از سوئي ديگر اشتغال به كار بخاطر نقش ارزنده اش در زمينه رشد و پيشرفت سياسي و اجتماعي ، جزئي مهم از ثروت يك ملت بحساب مي آيد .
فرا ايستادگي سياسي و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي در هر جامعه به طريق انكار ناپذير تابع قدرت و حدود آراسته بودن اشتغال ازطريق انواع شناخت هاي علمي و تكنولوژي است .
اشتغال از ديدگاه سياسي به معني انتظام بخشيدن در امر به كارگيري نيروي انساني اعم از كارآمد و غير كارآمد،متخصص و غير متخصص وباروردرجهت حفظ ثبات و تداوم نيات ايدئولوژيكي حكومت يك جامعه تعريف شده است . اشتغال از ديدگاه سياسي شامل اجراي برنامه هاي اقتصادي در قالب سياست هاي ايدئولوژي حكومت و يا دولت بر طبق تضمين دوام و بقاء آن حكومت در قالب سياست هاي ايدئولوژيكي حكومت و يا دولت برطبق تضمين دوام و بقاء آن حكومت تعريف شده است . از جانبي ديگر اشتغال ميزان مساعي اداره جامعه را در جهت نيل به آرمان هاي ملي و ايدئولوژي هاي سياسي به شمار مي رود . ناگفته نماند كه در چنين وضعي عواملي از قبيل وضعيت و چگونگي نيروي كار جامعه ، درجات تحصيلي ، تركيب سني ، توزيع جغرافيايي ، مصلحت گرائي هاي سياسي ، ضريب پيش بيني شده توسعه اقتصادي ، ميزان حجم سرمايه گذاري در هر بخش اعم از خصوصي و يا دولتي ، صنعتي و يا كشاورزي و بالاخره عرضه و تقاضا از براي توليد و مصرف در چگونگي به كارگيري نيروي كار به صورت جمعي مؤثر مي باشند .
به طور كلي مي توان چنين نتيجه گرفت كه اشتغال از ديدگاه سياسي به مصلحت گرائي در امر به كارگيري نيروي عظيم و پراكنده ملي كار در جهت تثبيت ايدئولوژي و استراتژي هاي سياسي يك كشور تعريف شده است . از چنين تعريفي چنين مستفاد مي شود كه مصلحت انديشي كه بر پايه سودگرائي در جهت تضمين نيات دولتمردان است بجاي تخصص گرائي بكار گرفته مي شود نتيجه چنين امري پايين آوردن سطح توليد و مرغوبيت بالا و يا خدمت و بازرگاني از رشد اقتصادي خواهد بود .
3-تعريف اشتغال از ديدگاه فرهنگي
انسان در روند تاريخي با ساختن محيطي مصنوعي ، فرهنگ خود را ساخته است . آدمي تمام عمرش را از بدو هستي تاپايان نيستي در ميان همنوعانش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ظرفیت پذیرش، بازاریابی، مقصد گردشگری، منابع طبیعی Next Entries پایان نامه ارشد درباره رفتار انسان، آداب و رسوم، علم اقتصاد