پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، طبقه اجتماعی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

است. جمع نمره گویهها، نمره امنیت را نشان میدهد. در این تحقیق نمره بالاتر احساس امنیت بيشتر را نشان میدهد.

4-7-2- متغیرهای مستقل
خود پنداره: شخص نسبت به نفاط قوت و ضعف خود.
خودپنداره از طريق طيف ليكرت و با استفاده از 14 گويه سنجيده شده است. از جمع نمره گويهها؛ نمره مقياس خودپنداره به دست آمده است . نمره بالاتر خودپنداره مثبتتر را نشان ميدهد.
نگرش به عملکرد پلیس: نگرش سازهای فرضی است، زیرا به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست، بلکه بیشتر با اظهارات کلامی و رفتاری همراه است. در این تحقیق نگرش به عملکرد پلیس از طریق طیف لیکرت سنجیده شده است. مقیاس نگرش به عملکرد پلیس با استفاده از 12 گویه به دست آمده است.
دینداری: عبارت است از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید، اخلاقیات و احکام دینی به گونهای که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند (یغمایی، 1380: 190). مقیاس دینداری با 9 گویه سنجیده شده است.
رسانههای جمعی: مجموع فنون، ابزار و وسایلی که از توانایی انتقال پیامهای ارتباطی، حسی و اندیشهای به شمار بسیاری از افراد،به ویژه در فواصل زیاد برخوردار است (بیرو، 1380: 219).
برای سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی سوالهایی درباره میزان استفاده از تلویزیون، ماهواره، رادیو، اینترنت و مطبوعات پرسیده شده است. این متغیر در سطح سنجش فاصلهای عملیاتی شد و با 9 گویه سنجیده شده است.
سرمایه اجتماعی: عبارت است از ارتباطات و شبکههای اجتماعیای که میتوانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آوردند. سرمايه اجتماعي با مشاركت اجتماعي، اعتماد بين شخصي و اعتماد نهادي سنجيده شده است.
اعتماد اجتماعی: عبارت است از نگرش مثبت فرد نسبت به سایر اعضای جامعه. ویژگی اصلی این نگرش آن است که متضمن مخاطره، میباشد و در شرایط عدم قطعیت حاصل از فقدان دانش و شناخت کامل طرف مقابل، رخ میدهد (منصوریان و قدرتی، 1388: 201).
مشاركت: ميزان مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي

متغیرهای زمینهای:
سن پاسخگو: منظور از سن، تعداد سالهای عمر فرد است (سطح سنجش فاصلهای).
تحصیلات پاسخگو: تعداد سالهاي تحصيل. این متغیر در سطح مقیاس فاصلهای سنجیده شده است.
تحصیلات والدین:. تعداد سالهاي تحصيل والدين. اين متغير در سطح مقیاس فاصلهای سنجیده شده است.
محل تولد: بدین معنی که فرد متولد شهر است يا روستا (سطح سنجش اسمي).
طبقه اجتماعي: طبقه اجتماعي خوداظهار پاسخگو (طبقه بالا، طبقه متوسط و طبقه پايين) كه در سطح سنجش اسمي است.
وضعيت اشتغال: شاغل یا خانهدار بودن (سطح سنجش اسمی).
درآمد پاسخگو: درآمد ماهيانه پاسخگو (سطح سنجش فاصلهاي)
شغل همسر: نوع حرفه اي كه همسر پاسخگو به آن مشغول است (سطح سنجش اسمی).
فرزندان: تعداد فرزندان زنده (سطح سنجش فاصلهای).
قومیت پاسخگو: فارس یا غیرفارس بودن (سطح سنجش اسمي).
قومیت همسر: فارس یا غیرفارس بودن (سطح سنجش اسمي).
محل تولد همسر: شهر یا روستا (سطح سنجش اسمی).
درآمد خانواده: درآمد ماهيانه خانواده (سطح سنجش فاصلهای).
وضعیت تأهل: بدین معنی که فرد دارای همسر است یا خیر.

4-8- روایی و پایایی ابزار سنجش

روایی68 بهکار گرفته شده برای این مطالعه روایی صوری است، یعنی از نظرات صاحبنظران و متخصصان کمک گرفته شده است.
پایایی69 به این اشاره دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه به نتایج یکسانی میانجامد. برای محاسبه پایایی ابزار اندازهگیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای مورد استفاده در جدول 4-8-1 آمده است.

جدول 4-8-1- ضرایب آلفای کرونباخ مقیاسهای پرسشنامه
مقیاس
تعدادگویه
ضریب آلفا
امنیت عمومی
20
758/0
امنیت حیثیتی
8
684/0
امنیت مالی
11
791/0
اعتماد بین شخصی
9
756/0
اعتماد نهادی
10
908/0
نگرش به پلیس
12
903/0
دینداری
9
870/0
خودپنداره
14
850/0

4-9- شیوه تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شده است. در قسمت آمارهای توصیفی، فراوانی و درصد متغیرها ارائه شدهاند. در قسمت آمارهای استنباطی نیز با توجه به سطح سنجش متغیرها، و هدف آزمون، از آزمونهای T ، F ، رگرسیون دو متغیره و چند متغیره، برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل دادهها

5-1- آمار توصیفی

5-1-1- سن
جدول شماره 5-1-1 توزيع فراواني پاسخگويان را بر حسب گروههاي سني نشان ميدهد. بيشترين فراواني به گروه سني 24-20 سال با 7/28 درصد اختصاص دارد. زنان 29-25 ساله با اندكي تفاوت بعد از اين گروه قرار ميگيرند. كمترين فراواني به گروه سني 34-30 سال تعلق دارد که 5/17 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل میدهند.

جدول 5-1-1. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن
درصد
تعداد
سن
7/28
4/27
5/17
4/26
0/100
110
105
67
101
383
24-20 سال
29-25 ″
34-30 ″
40-35 ″
جمع

5-1-2- محل تولد
جدول شماره 5-1-2 نشاندهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد ميباشد. بیشترین فراوانی به پاسخگوياني تعلق دارد كه در شهر متولد شدهاند. سهم متولدين روستا، 7/10 درصد ميباشد.
جدول5-1-2. توریع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد
درصد
تعداد
محل تولد
3/89
7/10
0/100
342
41
383
شهر
روستا
جمع

5-1-3- درآمد
جدول شماره 5-1-3 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر اساس درآمد نشان میدهد. حدود 60 درصد از پاسخگويان فاقد درآمد بودهاند. درآمد 12درصد از پاسخگویان بین 100 هزار تا 500 هزار تومان بوده است که کمترین میزان درآمد اظهار شده بوده است. درآمد 9/1 درصد از پاسخگویان بالای دو میلیون تومان بوده است.

جدول 5-1-3. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد
درصد
تعداد
درآمد
0/59
0/12
8/19
3/7
9/1
0/100
226
46
76
28
7
383
فاقد درآمد
500000-100000 تومان
999000- 501000 ″
1999000-1000000 ″
2000000 تومان و بیشتر
جمع

5-1-4- تحصیلات
جدول شماره 5-1-4 نشاندهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات نشان میباشد. بیشترین فراوانی مربوط به دارندگان مدرک لیسانس میباشد که 7/56 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل میدهند. زنانی که تحصیلاتشان در حد دیپلم است، با 2/27 درصد، در مرتبه بعد قرار میگیرد.

جدول 5-1-4. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
درصد
تعداد
تحصیلات
8/1
4/4
2/27
7/56
0/10
0/100
7
17
104
217
38
383
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
جمع

5-1-5- تحصیلات مادر
جدول شماره 5-1-5 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تحصیلات مادر نشان میدهد. سهم دارندگان مدرک دیپلم، 5/40 درصد میباشد. اما مادرانی که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند، 47 درصد از کل میباشند. تنها 9/8 درصد از مادران، تحصیلاتی درحد لیسانس و بالاتر دارند.
جدول 5-1-5. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر
درصد
تعداد
تحصیلات
7/3
1/25
9/21
5/40
9/8
0/100
14
96
84
155
34
383
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس و بالاتر
جمع

5-1-6- تحصیلات پدر
اطلاعات جدول شماره 5-1-6، توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تحصیلات پدر نشان میدهد. بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویانی است که پدرانشان تحصیلاتی در حد دیپلم دارند. بعد از این گروه، پدرانی قرار میگیرند که تا مقطع راهنمایی تحصیل کردهاند. این گروه 36 درصد از پاسخگویان را تشکیل میدهند.

جدول 5-1-6. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر
درصد
تعداد
تحصیلات
2/4
9/14
625
0/36
5/17
9/1
0/100
16
57
98
138
67
7
383
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر
جمع

5-1-7- وضعیت تأهل
جدول شماره 5-1-7 نشاندهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل میباشد. 1/50 درصد از پاسخگویان مجرد هستند. 2/46 درصد از پاسخگویان را زنان دارای همسر تشکیل میدهند.

جدول 5-1-7. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
درصد
تعداد
وضعیت تاهل
1/50
2/46
7/3
0/100
192
177
14
383
مجرد
متاهل
بیوه و مطلقه
جمع

5-1-8- وضعیت اشتغال
جدول شماره 5-1-8 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب وضعیت اشتغال نشان میدهد. بیشترین فراوانی مربوط پاسخگویانی است که شاغل هستند و زنان در حال تحصیل با سهمی معادل 8/25 درصد، کمترین فراوانی را به خود اختصاص میدهند.

جدول 5-1-8. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال
درصد
تعداد
وضعیت اشتغال
8/41
4/32
8/25
0/100
160
124
99
383
شاغل
خانهدار
در حال تحصیل
جمع

5-1-9- طبقه اجتماعی
جدول شماره 5-1-9 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب طبقه اجتماعی نشان میدهد. بیشترین فراوانی متعلق به طبقه اجتماعی متوسط میباشد که 7/86 درصد است. کمترین فراوانی به طبقه اجتماعی پایین تعلق دارد. 4/4 درصد از پاسخگویان در این طبقه قرار دارند.

جدول 5-1-9. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی
درصد
تعداد
طبقه اجتماعی
9/8
7/86
4/4
0/100
34
332
17
383
بالا
متوسط
پایین
جمع

5-1-10- قومیت
جدول شماره 5-1-10 نشاندهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت نشان میباشد. بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که قومیتشان فارس میباشد. سهم این گروه 5/82 درصد از کل پاسخگویان میباشد. افرادی که از قومیتهای دیگر هستند، 5/17 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل میدهند.

جدول 5-1-10. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت
درصد
تعداد
قومیت
5/82
5/17
0/100
316
67
383
فارس
غیر فارس
جمع کل

5-1-11- مالکیت منزل
جدول شماره 5-1-11 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب مالکیت منزل مسکونی نشان میدهد. افرادی که مالک منزل مسکونی هستند، 5/70 درصد از کل پاسخگویان را تشکیل میدهند. سهم افرادی که در خانه اجارهای سکونت دارند، 2/27 درصد میباشد.

جدول 5-1-11. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مالکیت منزل
درصد
تعداد
مالکیت منزل
5/70
2/27
3/2
0/100
270
104
9
383
شخصی
اجارهای
سایر
جمع

5-1-12- تحصیلات همسر
جدول شماره 5-1-12 نشاندهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات همسر میباشد. سهم پاسخگویانی که همسرانی دارای مدرک لیسانس دارند، 1/20 درصد میباشد. بعد از این گروه، پاسخگویانی هستند که همسرانشان دیپلمه هستند. 5/5 درصد از پاسخگویان اظهار کردهاند که همسرانشان مدارکی بالاتر از لیسانس دارند.

جدول 5-1-12. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات همسر
درصد
تعداد
تحصیلات همسر
5/0
9/3
0/17
1/20
9/3
6/1
0/53
0/100
2
15
65
77
15
6
203
383
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
بدون همسر
جمع

5-1-13- شغل همسر
جدول شماره 5-1-13 مشاغل همسران پاسخگویان را نشان میدهد. 53 درصد از پاسخگویان مجرد هستند. سهم زنانی که همسرانشان شغل آزاد دارند، حدود 25 درصد میباشد. 4/20 درصد از زنان همسران کارمند یا کارشناس داشتهاند.

جدول 5-1-13. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل همسر
درصد
تعداد
شغل همسر
2/10
8/24
2/10
6/1
3/0
0/53
0/100
39
95
39
6
1
203
383
کارمند
آزاد
کارشناس
کارگر
بیکار
بدون همسر
جمع

5-1-14- درآمد همسر
جدول شماره 5-1-14 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب درآمد همسر نشان میدهد. کمترین فراوانی متعلق به پاسخگویانی است که همسرانشان درآمدی ندارند. بیشترین فراوانی متعلق به پاسخگویانی است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره احساس امنیت، جهانی شدن، روش تحقیق، جامعه آماری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توزیع فراوانی، تحلیل عامل، رضایتمندی، سطح تحصیلات