پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، احساس امنیت، احساس ناامنی

دانلود پایان نامه ارشد

که درآمد همسر آنها بین 1999000-1000000 میباشد. سهم این گروه 8/19 است.

جدول 5-1-14. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد
درصد
تعداد
درآمد همسر
3/0
5/0
4/10
8/19
9/9
2/4
8/1
0/53
0/100
1
2
40
76
38
16
7
203
383
فاقد درآمد
500000-100000 تومان
999000-501000 ″
1999000-1000000 ″
2999000- 2000000 ″
3999000-3000000 ″
4 میلیون تومان و بالاتر
بدون همسر
جمع

5-1-15- قومیت همسر
جدول شماره 5-1-15 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب قومیت همسر نشان میدهد. افرادی که قومیت همسرشان فارس است، بیشترین فراوانی (2/40درصد) دارند و 1/8 درصد از زنان، همسرانی از سایر قومیتها دارند.

جدول 5-1-15. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت همسر
درصد
تعداد
قومیت
2/40
1/8
0/53
0/100
150
30
203
383
فارس
غیر فارس
بدون همسر
جمع

5-1-16- تعداد فرزند
جدول شماره 5-1-16 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تعداد فرزند نشان میدهد. افرادی که فرزند ندارند، 6/13 درصد هستند. بیشترین فراوانی مربوط به زنانی است که 2 فرزند دارند. این گروه 1/15 درصد از پاسخگویان را تشکیل میدهند، تنها 7/3 درصد از زنان، بیشتر از 3 فرزند دارند.

جدول 5-1-16. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند
درصد
تعداد
تعداد فرزند
6/13
4/8
1/15
1/9
7/2
0/53
0/100
50
30
58
30
14
203
383
بدون فرزند
ا “
2 “
3 “
4 فرزند و بیشتر
بدون همسر
جمع

5-1-17- تعداد فرزند زیر 15 سال
جدول شماره 5-1-17توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب تعداد فرزند زیر 15 سال نشان میدهد. تعداد افرادی که فرزند زیر 15 سال نداشتند 2/27 درصد میباشد که بیشترین فراوانی میباشد و تعداد افرادی که 2 فرزند زیر 15 سال داشتند 7/4 بودند که کمترین فراوانی میباشد.

جدول 5-1-17. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زیر 15 سال
درصد
تعداد
تعداد فرزند
2/27
0/18
7/4
0/53
0/100
100
65
18
203
383
بدون فرزند
1 “
2 “
بدون همسر
جمع

5-1-18- امنیت عمومی
دادههای جدول شماره 5-1-18 گويههاي مربوط به امنيت عمومي را نشان میدهد. يیشترین میزان احساس ناامنی، به وجود معتادان در محل زندگی مربوط میشود و موافقت 1/79 درصد از پاسخگویان با این گویه، بیانگر اتفاق نظر اكثر پاسخگویان در مورد این مساله اجتماعی است. رواج صفات بد اخلاقی مانند دورویی، تظاهر و … در مرتبه دوم قرار میگیرد، به گونهای که 9/78 درصد از پاسخگویان موافق رواج این صفات در سالهای اخیر هستند. 7/68 درصد از پاسخگویان با گویه “میزان جرم و جنایت در کشور ما نسبت به 5 سال گذشته بیشتر شده است”، موافق و کاملاً موافق بودهاند. پاسخگویانی که رفت و آمد را در شب ناامن میدانند، 1/67 درصد میباشند.
جدول 5-1-18. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای امنیت عمومی
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودي
موافقم

کاملاً موافقم
گویه

28
3/7
63
4/16
122
9/31
58
1/15
112
2/29
تعداد
درصد
هنگامی که در خانه تنها هستم ( به ویژه شب) اگر کسی زنگ خانه را بزند، در را باز نمیکنم.
12
1/3
34
9/8
87
7/22
102
6/26
148
6/38
تعداد درصد
همیشه هنگام بیرون رفتن از خانه، از اتوبوس و تاکسی استفاده میکنم.
62
2/16
119
1/31
113
5/29
56
6/14
33
6/8
تعداد درصد
از این که در ساعات کم رفت و آمد در خیابان حضور داشته باشم، نمیترسم.
10
6/2
31
1/8
104
2/27
118
8/30
120
3/31
تعداد
درصد
در مکانهای خلوت کمتر تردد میکنم.
36
4/9
68
8/17
151
4/39
81
1/21
47
3/12
تعداد
درصد
در شرایط حاضر در شهرمان احساس امنیت میکنم.
45
7/11
102
0/26
138
0/36
71
5/18
27
0/7
تعداد
درصد
در این شهر در کمال آرامش میتوان تنها در خانه زندگی کرد.
139
3/36
165
1/43
54
1/14
18
7/4
7
8/1
تعداد
درصد
اگر در شب مجبور باشم که برای رفتن به جایی از سواری یا مسافرکش شخصی استفاده کنم، نمیترسم.
75
1/19
146
1/38
124
4/32
28
3/7
10
6/2
تعداد
درصد
هنگامی که در شب در این شهر قدم میزنم، احساس امنیت میکنم.
7
8/1
17
4/4
88
0/23
123
1/32
148
6/36
تعداد
درصد
میزان جرم و جنایت در کشور ما نسبت به 5 سال قبل بیشتر شده است.
4
0/1
10
6/2
67
5/17
116
3/30
186
6/48
تعداد
درصد
رواج صفات بد اخلاقی مانند دورویی، تظاهر و … در چند سال گذشته بیشتر شده است.
82
4/21
168
9/43
87
7/22
28
3/7
17
4/4
تعداد
درصد
در هنگام بیرون رفتن از منزل، اضطراب و تشویش وجودم را پر میکند.
16
2/4
23
0/6
116
3/30
128
4/33
100
1/26
تعداد
درصد
حضور در اجتماع به راحتی برایم امکانپذیر است.
89
2/23
143
3/37
74
3/19
44
5/11
33
6/8
تعداد
درصد
از اینکه به تنهایی به سینما بروم، میترسم.
108
2/28
132
5/34
68
8/17
51
3/13
24
3/6
تعداد
درصد
هرگز به تنهایی خرید نمیکنم.
103
9/26
161
0/42
82
4/21
19
0/5
18
7/4
تعداد
درصد
در هر ساعتی از شبانهروز میتوانم به اماکن عمومی بروم.
9
3/2
25
5/6
104
2/27
122
9/31
123
1/32
تعداد
درصد
از اینکه تنها به خانه اقوام و دوستان بروم، ترسی ندارم.
19
0/5
17
4/4
90
5/23
129
7/33
128
4/33
تعداد
درصد
رفت و آمد در شب خطرناک است.
93
3/24
148
6/38
82
4/21
39
2/10
21
5/5
تعداد
درصد
زندگی کردن در محلهای بزرگ، باعث ترس و وحشت من است.
19
0/5
42
0/11
110
7/28
108
2/28
104
2/27
تعداد
درصد
از خالی گذاشتن خانه به مدت طولانی، خودداری میکنم.
13
4/3
25
5/6
42
0/11
90
5/23
213
6/55
تعداد
درصد
در محیطی که معتادان زندگی میکنند، احساس امنیت نمیکنم.

5-1-19- امنيت حيثيتي
جدول شماره 5-1-19 بیانگر میزان احساس امنیت حیثیتی پاسخگویان است. بیشترین احساس ناامنی 8/81 درصد از پاسخگویان مربوط به اين گويه است كه “در سالهای اخیر بیبند و باری در جامعه ما افزایش پیدا کرده است”. در مرتبه دوم، گویه “در سالهای اخیر عاملان اشاعه فساد اخلاقی در کشور افزایش یافتهاند” قرار میگیرد که 6/73 درصد از پاسخگویان با آن موافق بودهاند. در مرتبه سوم پاسخگویانی قرار دارند که با گویه “بوق زدن رانندگان غیرمسافرکش آزاردهنده است”، موافق و کاملاً موافق بودهاند. سهم این گروه 1/76 درصد میباشد. همچنین 7/33 درصد از پاسخگویان با گویه “هنگامی که برای خرید یا تفریح بیرون میروم هیچگونه نگرانی بابت مزاحمت دیگران ندارم”، مخالف و کاملاً مخالف بودهاند.

جدول 5-1-19. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای امنیت حیثیتی
كاملا مخالفم
مخالفم
تا حدودي
موافقم
كاملا موافقم
گویه
52
6/13
77
1/20
138
0/36
68
8/17
48
5/12
تعداد
درصد
هنگامی که برای خرید یا تفریح بیرون میروم هیچ گونه نگرانی از بابت مزاحمت دیگران ندارم.
46
0/12
75
6/19
134
0/35
84
9/21
44
5/11
تعداد
درصد
در شرایط فعلی، آبرو و حیثیت افراد در جامعه ما محترم شمرده میشود.
2
5/0
12
1/3
87
7/22
149
9/38
133
7/34
تعداد
درصد
در سالهای اخیر عاملان اشاعه فساد اخلاقی در کشور افزایش یافتهاند.
5
3/1
11
9/2
76
8/19
152
7/39
139
3/36
تعداد
درصد
از نگاه هرزه بعضی از افراد، برای خود و یا اطرافیانم نگرانم.
3
8/0
4
0/1
63
4/16
119
1/31
194
7/50
تعداد
درصد
در سالهای اخیر بی بند و باری در جامعه ما افزایش یافته است.
49
8/12
55
4/14
109
5/28
103
9/26
67
5/17
تعداد
درصد
در سالهای اخیر مزاحمتهای تلفنی کاهش یافته است.
14
7/3
34
9/8
94
5/24
115
0/30
126
9/32
تعداد
درصد
در سالهای اخیر، مزاحمتهای خیابانی افزایش یافته است.
3
8/0
10
6/2
75
6/19
107
9/27
188
1/49
تعداد
درصد
بوق زدن رانندگان غیر مسافرکش آزاردهنده است.

5-1-20- امنیت مالی
جدول شماره 5-1-20 بیانگر میزان امنیت مالی پاسخگویان است. بالاترین میزان نگرانی مالی پاسخگویان به افزایش شکاف بین غنی و فقیر مربوط میشود، به گونهای که 8/8 درصد از پاسخگویان با این گویه که شکاف بین فقر و غنی روز به روز افزایش مییابد، موافق بودهاند. نگرانی مالی دیگر، در مورد بیثباتی قیمتها بوده است که نظر موافق 8/78 درصد از پاسخگویان را جلب کرده است. 3/59 درصد از پاسخگویان نگران تأمین هزینههای زندگیشان بودهاند.

جدول 5-1-20. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای امنیت مالی
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم
کاملاً موافقم
گویه

0.
2
5/0
45
7/11
107
9/27
229
8/59
تعداد
درصد
هنگامی که در جایی ازدحام جمعیت باشد ( اتوبوس، سینما و …) حواسم به کیف و وسایل شخصیام است.
1
3/0
7
8/1
37
7/9
104
2/27
234
1/61
تعداد
درصد
وقتی بیرون از خانه میروم ترجیح میدهم که پول زیاد و جواهرات به همراه نداشته باشم.
79
6/20
133
7/34
140
6/36
23
0/6
8
2/1
تعداد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره احساس امنیت، جهانی شدن، روش تحقیق، جامعه آماری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع توزیع فراوانی، تحلیل عامل، رضایتمندی، سطح تحصیلات