پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، صفات شخصیت، سبک های دلبستگی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

فکری، تلقی فاجعه آمیز و نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تبیین این یافته در فرضیه چهارم مطرح گردید.
5-2-7- فرضیه هفتم :
صفات شخصیت و سبک های دلبستگی در پیش بینی راهبردهای مثبت تنظیم هیجان
دانش آموزان نقش دارند.
5-2-8- فرضیه هشتم :
صفات شخصیت و سبک های دلبستگی در پیش بینی راهبردهای منفی تنظیم هیجان
دانش آموزان نقش دارند.
5-2-9- فرضیه نهم:
صفات شخصیت و ابعاد دلبستگی در پیش بینی راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان نقش دارند.
5-2-10- فرضیه دهم:
صفات شخصیت و ابعاد دلبستگی در پیش بینی راهبردهای منفی تنظیم هیجان
دانش آموزان نقش دارند.
در رابطه با چهار فرضیه قبل یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین جمعاً 12 درصد از واریانس کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و 17 درصد از واریانس کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان را تبیین می کنند و از بین این متغیرها به ترتیب صفات شخصیتیِ وظیفه شناسی و برون گرایی نقش معناداری در پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان به صورت مستقیم و صفات روان رنجوری و تجربه پذیری نقش معناداری را در پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان به صورت مستقیم دارا می باشند و صفت توافق پذیری به صورت معکوس در پیش بینی راهبردهای منفی تنظیم هیجان نقش معنادار دارد.
بنابراین با توجه به یافته های بدست آمده در مورد فرضیه هفتم و نهم می توان چنین تبیین نمود که دانش آموزانی که از نمرات بالاتری در وظیفه شناسی برخوردارند و دارای ویژگی هایی چون کفایت، نظم و ترتیب، تلاش برای مؤفقیت، منضبط بودن، وظیفه مداری و محتاط بودن درتصمیم گیری هستند و هم چنین دانش آموزانی که از نمرات بالاتری در برون گرایی برخوردارند و دارای ویژگی هایی چون صمیمیت، قاطعیت، فعالیت، هیجان خواهی، هیجانات مثبت و گروه گرایی می باشند در هنگام مواجهه با رویدادهای تلخ و ناگوار بیشتر احتمال دارد که از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان استفاده کنند.
اما در مورد تبیین فرضیه هشتم و دهم می توان چنین عنوان کرد که دانش آموزانی که نمرات بالاتری را در روان رنجوری دارا می باشند و از ویژگی هایی چون افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، تکانشگری،کم رویی و آسیب پذیری برخوردارند بیشتر احتمال دارد که در رویارویی با مسائل ناگوار از راهبردهای منفی تنظیم هیجان استفاده کنند. اما در مورد اینکه افراد با نمره بالا در تجربه پذیری هم، در مواجهه با رویدادهای تلخ بیشتر از راهبردهای منفی استفاده می کنند شاید بتوان این گونه تبیین نمود که افراد تجربه پذیر مایل به پذیرش باورهای جدید و ارزش های نامتعارف بوده و بیشتر از افراد تجربه ناپذیر هیجان های مثبت و منفی را تجربه می کنند و برای حل مشکلات راه حل های جدید را جستجو می کنند بنابراین ممکن است که این افراد هم در بعضی موقعیت ها سطحی از اضطراب را تجربه کنند و از راهبردهای منفی تنظیم هیجان استفاده کنند. هم چنین دانش آموزانی که از نمرات بالاتری در توافق پذیری برخوردارند و دارای ویژگی هایی چون اعتماد، رک گویی، نوع دوستی، همراهی، تواضع و دل رحمی هستند کمتر احتمال دارد که در برخورد با مشکلات از راهبردهای منفی استفاده کنند.
5-3- نتیجه گیری
تنظیم هیجان یکی از متغیرهای مهم در حوزه روان شناسی به شمار می رود و با موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه های مختلف زندگی مرتبط است. راهبردهای شناختی تنظیم هیجان،
کنش هایی هستند که نشانگر راه های کنارآمدن فرد با شرایط استرس زا و یا اتفاقات ناگوار است. از طرف دیگر صفات شخصیت به مجموعه سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً پایدار که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می سازد، اطلاق می گردد و سبک های دلبستگی به پیوند هیجانی میان افراد که برای آنها آرامش و امنیت جسمانی و امکانات ذهنی فراهم می کند، اشاره دارد. صفات شخصیتی عمدتاً بر عوامل ارثی و ژنتیکی (در واقع نقش عوامل ارثی صفات شخصیت در کنار عوامل محیطی- تربیتی کاملاً برجسته است) و سبک های دلبستگی عمدتاً بر عوامل اجتماعی و محیطی رفتار متمرکز هستند. با توجه به این توضیحات و ماهیت پیچیده صفات شخصیت و تعامل آن با متغیرهایی چون سبک ها و ابعاد دلبستگی انتظار می رفت که هم صفات شخصیت و هم سبک ها و ابعاد دلبستگی بتوانند در پیش بینی راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان نقش داشته باشند. اما در این پژوهش تنها دو صفت وظیفه شناسی و برون گرایی توانستند در پیش بینی راهبردهای مثبت تنظیم هیجان به صورت مستقیم، صفات روان رنجوری و تجربه پذیری در پیش بینی راهبردهای منفی تنظیم هیجان به صورت مستقیم و صفت
توافق پذیری در پیش بینی راهبردهای منفی به صورت معکوس نقش داشته باشد. در مجموع می توان گفت که تنظیم شناختی هیجان، افراد را قادر می سازد تا با انعطاف پذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع، پاسخ دهند. در واقع تغییر دادن رفتار همراه با تغییر محرک در کنش وری سازگارانه هیجان اهمیت خاصی دارد. پس، تفاوت های فردی در تنظیم شناختی هیجان می تواند کنش وری مؤثر در محیط اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. حتی تفاوت های فردی در تنظیم هیجان در تعامل با سایر عوامل می توانند افراد را در معرض خطر بروز جنبه های آسیب شناسی قرار دهند. بنابراین براساس یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که راهبردهای تنظیم هیجان متأثر از صفات شخصیت می باشد و به نظر می رسد که شیوه کنار آمدن افراد با استرس و تجربه های منفی با صفات شخصیتی همبسته باشد و افراد به طور خودکار از راهبردهایی استفاده کنند که با صفات شخصیتی غالب آنها مسلط باشد. هم چنین لازم به ذکر است که، باتوجه به اینکه پژوهش های مشابه ای در رابطه با عنوان تحقیق یافت نشد و امکان مقایسه یافته ها با یافته های قبلی وجود نداشت باید در تعمیم نتایج جانب احتیاط را رعایت نمود.
5-4- پیشنهادهای پژوهش
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی
1- برای بررسی دقیق تر رابطه تنظیم هیجان با صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی پیشنهاد می شود پژوهش هایی در زمینه بررسی نقش تعدیل کننده و واسطه ای سبک ها و ابعاد دلبستگی در رابطه با صفات شخصیت و تنظیم هیجان انجام شود.
2-با توجه به اهمیت کیفیت دلبستگی در بهزیستی افراد می توان خطوط پژوهشی زیر را برای آینده ترسیم کرد : بررسی ارتباط دلبستگی با مؤلفه های مختلف روان شناسی سلامت، مانند شادمانی، امیدواری، کیفیت زندگی، خلاقیت و بررسی میزان تغییرپذیری کیفیت دلبستگی از طریق آموزش مهارت های ارتباطی به کودکان و بزرگسالان.
3-اجرای پژوهش های مشابه در ابعاد وسیع تر و با استفاده از نمونه های گسترده تر در جوامع مختلف تا تکرارپذیری و قدرت تعمیم نتایج این پژوهش آزموده شود.
4-در پژوهشهای آتی پیشنهاد می شود که برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر پرسشنامه از ابزارها و روشهای دیگری از قبیل مشاهده، مصاحبه و گزارش شخصی استفاده شود.
5-4-2- پیشنهادهای اجرایی
1-آموزش و پرورش بایستی علاوه بر بالا بردن اطلاعات درسی دانش آموزان به بهبود و ارتقای ویژگی های روانی از جمله ویژگی های شخصیتی دانش آموزان توجه کرده و آنها را در برنامه های درسی خود بگنجاند.
2-از آنجایی که الگوهای دلبستگی در کودکی شروع می شوند و زیربنای نوع دلبستگی درسنین بعدی می باشند و دامنه وسیعی از رفتارهای اجتماعی را در سرتاسر زندگی تحت تأثیر قرار می دهند، والدین و دست اندرکاران مهد کودک ها و مدارس ابتدایی بایستی این مهم را مدنظر قرار دهند و از همان ابتدا شرایط مناسب را برای شکل گیری سبک دلبستگی ایمن، صفات شخصیتی مناسب و به نوبه آن استفاده مؤثر از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان در دانش آموزان فراهم سازند.

5-5- محدودیت های پژوهش
هر تحقیق و هر طرح پژوهشی در هر سطحی که انجام می شود، دارای محدودیت هایی خواهد بود که این پژوهش هم از این مسأله مستثنی نیست. از جمله محدودیت های این پژوهش
می توان به چند مورد به شرح ذیل اشاره کرد :
1- بزرگترین مشکل و محدودیتی که در پژوهش حاضر وجود داشت، عدم همکاری کافی آزمودنیها در تکمیل دقیق پرسشنامه ها بود. عدم انگیزه و همکاری لازم و یا سهل انگاری برخی از آزمودنیها در تکمیل دقیق پرسشنامه ها به علت عدم اعتقاد به ارزش واقعی تحقیقات علمی و نتیجه بخش بودن آن در جامعه می تواند اثرات نامطلوبی بر نتایج پژوهش داشته و صداقت لازم را از بین ببرد.
2-جامعه و نمونه آماری این پژوهش محدود به دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز بوده و لذا در تعمیم نتایج به سایر افراد بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود.
3-نبود پژوهش‌های مشابه که باعث شد محقق در جمع‌آوری پیشینه پژوهشی و مقایسه یافته‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شود.

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی
– ابراهیم نژاد، مریم (1390). اثر بخشی آموزش مادر – نوجوان مبتنی بر سبک دلبستگی ایمن برای کاهش افسردگی دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
– ابن سینا، حسین بن عبدالله ( 1363). روان شناسی شفا: الفن و السادس من کتب الشفاء. تهران: امیرکبیر.
* اتکینسون، ریتا. ال.؛ اتکینسون، ریچارد. سی.؛ اسمیت ، ادوارد. ای.؛ بم ، داریل. جی. و هوکسما، سوزان نولن (بدون سال). زمینه روان شناسی هیلگارد. ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران (1387). چاپ هشتم، تهران: انتشارات رشد.
* اصغری نژاد، مهناز (1380). رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
* اعظمی، یوسف (1392). اثر بخشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکاتشگری در افراد وابسته به مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
* افخم ابراهیمی، عزیزه؛ بیرشک، بهروز و مکنون، ناهید (1387). شیوه های دلبستگی و ارتباط آن با مدل های خود و دیگران و صفات شخصیتی دانشجویان دانشکده های مختلف علوم پزشکی. مجله تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره 3، 44-34.
* امین آبادی، زهرا؛ دهقانی، محسن و خداپناهی، محمدکریم (1390). بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله علوم رفتاری، شماره 4، 371-365.
* اندامی خشک، علیرضا (1392). نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی بارضایت از زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
* باطبی، پونه (1391). بررسی اثر بخشی مهارت های تنظیم هیجان برکیفیت زندگی و کاهش اضطراب دانش آموزان مضطرب دوره دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران.
* برزگر، کاظم (1385). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هویت چهارگانه مارسیا در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
* برزگر قاضی، کمال (1389). بررسی عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
* برقیان، شیرین (1391). بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر سبک های دلبستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
* برک، لورا. ای (2007). روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی (جلد اول). ترجمه یحیی سیدمحمدی (1388). تهران: ارسباران.
* بشارت، محمدعلی (1388). برررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
* بشارت، محمدعلی (1390). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه ای از جامعه ایران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، 75، زیر چاپ.
* بشارت، محمدعلی (1392). نقش واسطه ای راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی. مجله روانشناسی تحولی ( روان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، سبک دلبستگی، نشخوار فکری، وظیفه شناسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش فرهنگی، عوامل سازمانی، مؤلفه انگیزشی، روابط انسانی