پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، صفات شخصیت، ابعاد دلبستگی، سبک های دلبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

هدف، از آنان تقاضای همکاری شد. سپس پرسشنامه ها در اختیار دانش آموزان قرار گرفت، نحوه اجرای پرسشنامه ها فردی بود و بدون درج نام و نام خانوادگی تکمیل شدند و در خاتمه از همکاری آنان تشکر به عمل آمد.
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
دادههای کمی حاصل از انجام این تحقیق، با استفاده از آمارههای توصیفی مثل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد، توصیف و در سطح استنباطی نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه ورود استفاده شد. دادهها نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 تحلیل گردید.

فصل چهارم:
یافته های پژوهش

4-1- مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص دارد. بدین منظور در سطح آمار توصیفی شاخص های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از آزمون های آماری مناسب، فرضیه های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است. نظر به اینکه ماهیت داده های جمع آوری شده از نوع فاصله ای است و در ضمن فرضیه ها به تعیین رابطه بین متغیرها می‌پردازند از آزمون معناداری ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه ورود استفاده گردیده است.
4-2- یافته های توصیفی تحقیق
جدول 4-1: فراوانی و درصد متغیر جنسیت دانش آموزان
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر

پسر
153
9/48
9/48

دختر
160
1/51
1/51

کل نمونه
313
0/100
0/100

همانگونه که جدول 4-1 نشان می دهد توزیع دانش آموزان در نمونه بر اساس متغیر جنسیت تقریباً برابر می باشد.
جدول 4-2: فراوانی و درصد متغیر رشته تحصیلی دانش آموزان
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر

انسانی
59
8/18
3/21

ریاضی فیزیک
60
2/19
7/21

تجربی
158
5/50
0/57

کل
277
5/88
0/100

بدون پاسخ
36
5/11

کل نمونه
313
0/100

همانگونه که جدول 4-2 نشان می دهد حدود نیمی از دانش آموزان نمونه در رشته تجربی (5/50) درصد، 8/18 درصد در رشته انسانی و 2/19 درصد در رشته ریاضی – فیزیک مشغول به تحصیل هستند.

جدول 4-3: فراوانی و درصد متغیر پایه تحصیلی دانش آموزان
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر

دوم
134
8/42
7/46

سوم
153
9/48
3/53

کل
287
7/91
0/100

بدون پاسخ
26
3/8

کل نمونه
313
0/100

همانگونه که جدول 4-3 نشان می دهد 8/42 درصد دانش آموزان در پایه دوم و 9/48 درصد آنها در پایه سوم مشغول به تحصیل هستند.

جدول 4-4 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان
متغیر
ابعاد
تعداد آزمودنی
حداقل نمره
حداکثر نمره
میانگین
انحراف معیار
صفات شخصیت
روان رنجوری
313
6
46
34/24
42/6

برون گرایی
313
4
43
91/28
97/5

تجربه پذیری
313
13
37
25/25
60/4

توافق پذیری
313
12
44
59/28
02/5

وظیفه شناسی
313
14
44
63/30
12/6
سبک های دلبستگی
نزدیکی
313
67/1
50/4
30/3
54/0

وابستگی
313
00/1
17/4
78/2
58/0

اضطراب
313
17/1
00/5
09/3
66/0
ابعاد دلبستگی
اجتناب
313
75/1
58/4
95/2
423/0

اضطراب
313
17/1
00/5
09/3
66/0
راهبردهای مثبت تنظیم هیجان
پذیرش شرایط
313
4
20
49/11
11/3

تمرکز مجدد مثبت
313
4
20
10/12
38/3

تمرکز مجدد
بر برنامه ریزی
313
5
20
19/13
41/3

ارزیابی مجدد مثبت
313
5
20
74/12
19/3

دیدگاه گیری
313
4
20
78/11
27/3

کل
313
20
99
31/61
98/42

راهبردهای منفی
تنظیم هیجان
سرزنش خود
313
4
20
19/10
18/3

نشخوار فکری
313
6
20
58/12
11/3

تلقی فاجعه آمیز
313
4
20
41/10
27/3

سرزنش دیگران
313
4
20
62/9
24/3

کل
313
20
73
98/42
18/9

جدول4-4 میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای صفات شخصیت، سبک‎ها و ابعاد دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را نشان می دهد.

4-3- یافته های استنباطی تحقیق
4-3-1-آزمون فرضیه ها
ابتدا بررسی های مقدماتی برای اطمینان از عدم تخطی از مفروضه های نرمال بودن، خطی بودن و یکسانی پراکندگی انجام شد که نتایج این بررسی نشان داد که در زمینه این مفروضه ها تخطی صورت نگرفته است.
سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش در سطح همبستگی، ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش محاسبه شد. جداول 4-5، 4-6، 4-7، 4-8 ، 4-9 و 4-10 این ضرایب را نشان می دهند. در ادامه، برای آزمون فرضیه های مربوط به پیش بینی، از تحلیل رگرسیون به شیوه ورود استفاده گردید.
فرضیه اول: بین صفات شخصیت و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-5: ضرایب همبستگی بین متغیرهای صفات شخصیت و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان
متغیرهای پیش بین
پذیرش شرایط
تمرکز مجددمثبت
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاه گیری
نمره کل راهبردها
روان رنجوری
**183/0
**233/0-
**184/0-
**212/0-
012/0-
*138/0-
برون گرایی
022/0-
**297/0
**291/0
**340/0
**172/0
**313/0
تجربه پذیری
087/0
*120/0-
069/0-
*117/0-
046/0-
079/0
توافق پذیری
**147/0-
**168/0
**238/0
*140/0
064/0
*138/0
وظیفه شناسی
012/0-
**274/0
**368/0
**348/0
095/0
**312/0
01/0**P، 05/0*P
همانگونه كه جدول4-5 نشان می دهد بین صفت روان رنجوری با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. این در حالی است که با راهبرد پذیرش شرایط، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین صفت برون گرایی با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین صفت تجربه پذیری با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین صفت توافق پذیری با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار و با راهبرد پذیرش شرایط رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین صفت وظیفه شناسی با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین صفات شخصیت و راهبردهای منفی تنظیم هیجان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-6: ضرایب همبستگی بین متغیرهای صفات شخصیت و راهبردهای منفی تنظیم هیجان
متغیرهای پیش بین
سرزنش خود
نشخوار فکری
تلقی
فاجعه آمیز
سرزنش دیگران
نمره کل راهبردها
روان رنجوری
**298/0
**263/0
**307/0
**187/0
**375/0
برون گرایی
092/0-
076/0-
**213/0-
**156/0-
**193/0-
تجربه پذیری
**168/0
104/0
107/0
010/0-
*137/0
توافق پذیری
**210/0-
000/0
**316/0-
**257/0-
**285/0-
وظیفه شناسی
053/0-
026/0
107/0-
*143/0-
102/0-
01/0**P، 05/0*P
همانگونه كه جدول4-6 نشان می دهد بین صفت روان رنجوری با راهبردهای سرزنش خود، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز، سرزنش دیگران و نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین صفت برون گرایی با راهبردهای تلقی فاجعه آمیز، سرزنش دیگران و نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین صفت تجربه پذیری با راهبردهای سرزنش خود و نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین صفت توافق پذیری با راهبردهای سرزنش خود، تلقی فاجعه آمیز، سرزنش دیگران و نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان رابطه منفی و معنادار وجود دارد و همچنین، بین صفت وظیفه شناسی با راهبرد سرزنش دیگران رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم: بین سبک های دلبستگی و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-7: ضرایب همبستگی بین متغیرهای سبک های دلبستگی و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان
متغیرهای پیش بین
پذیرش شرایط
تمرکزمجددمثبت
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاه گیری

نمره کل راهبردها
نزدیکی
018/0
**160/0
**195/0
109/0
077/0
*162/0
وابستگی
066/0-
**188/0
062/0
*124/0
073/0
*111/0
اضطراب
090/0
019/0-
101/0-
*113/0-
055/0
029/0-
01/0**P، 05/0*P
همانگونه كه جدول4-7 نشان می دهد بین سبک نزدیکی با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین سبک وابستگی با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین سبک اضطراب تنها با راهبرد ارزیابی مجدد مثبت رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین سبک های دلبستگی و راهبردهای منفی تنظیم هیجان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-8: ضرایب همبستگی بین متغیرهای سبک های دلبستگی و راهبردهای منفی تنظیم هیجان
متغیرهای پیش بین
سرزنش خود
نشخوار فکری
تلقی فاجعه آمیز
سرزنش دیگران
نمره کل راهبردها
نزدیکی
047/0-
073/0
027/0-
021/0-
010/0
وابستگی
013/0
029/0-
**161/0-
030/0-
075/0-
اضطراب
**191/0
**175/0
**153/0
018/0-
**176/0
01/0**P، 05/0*P
همانگونه كه جدول4-8 نشان می دهد بین سبک وابستگی تنها با راهبرد تلقی فاجعه آمیز رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین سبک اضطراب با راهبردهای سرزنش خود، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز و نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین ابعاد دلبستگی و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-9: ضرایب همبستگی بین متغیرهای ابعاد دلبستگی و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان
متغیرهای پیش بین
پذیرش شرایط
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاه گیری

نمره کل راهبردها
اجتناب
034/0-
**234/0-
*170/0-
*157/0-
100/0-
**182/0-
اضطراب
090/0
019/0-
101/0-
*113/0-
055/0
029/0-
01/0**P، 05/0*P
همانگونه كه جدول4- 9 نشان می دهد بین بعداجتناب با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین بعد اضطراب تنها با راهبرد ارزیابی مجدد مثبت رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
فرضیه ششم: بین ابعاد دلبستگی وراهبردهای منفی تنظیم هیجان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول 4-10: ضرایب همبستگی بین متغیرهای ابعاد دلبستگی و راهبردهای منفی تنظیم هیجان
متغیرهای پیش بین
سرزنش خود
نشخوارفکری
تلقی
فاجعه آمیز
سرزنش دیگران
نمره کل راهبردها
اجتناب
021/0
027/0-
*129/0
034/0
058/0
اضطراب
**191/0
**175/0
**153/0
018/0-
**176/0
01/0**P، 05/0*P
همانگونه كه جدول4- 10نشان می دهد بین بعد اجتناب تنها با راهبرد تلقی فاجعه آمیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین بعد اضطراب با راهبردهای سرزنش خود، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز و نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه هفتم: صفات شخصیت و سبک های دلبستگی در پیش بینی راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان نقش دارند.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون به شیوه ورود با حضور متغیرهای صفات شخصیت و سبک های دلبستگی برای پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان استفاده شد. همچنان که جداول شماره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سبک دلبستگی، سبک های دلبستگی، برون گرایی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، روان رنجوری، صفات شخصیت، تجربه پذیری