پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، روان رنجوری، صفات شخصیت، تجربه پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

شماره 4-11 و 4-12 نشان می دهند متغیرهای پیش بین جمعاً 12 درصد از واریانس کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان را تبیین می کنند و از بین این متغیرها به ترتیب صفات شخصیتیِ وظیفه شناسی و برون گرایی نقش معناداری در پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان دارا می باشند.
جدول 4-11: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل یافته
F
سطح معناداری
1
387/0
150/0
12/0
701/6
0001/0

جدول 4-12: ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین
متغیر
B
ضرایب بتا
T
سطح معناداری
روان رنجوری
018/0
010/0
161/0
872/0
برون گرایی
391/0
201/0
144/3
002/0
تجربه پذیری
160/0-
063/0-
172/1-
242/0
توافق پذیری
012/0-
005/0-
091/0-
928/0
وظیفه شناسی
392/ 0
206/0
332/3
001/0
نزدیکی
961/1
093/0
679/1
094/0
وابستگی
960/0
048/0
894/0
372/0
اضطراب
189/0
011/0
190/0
850/0

جهت ضرایب بتا نشان می دهد که دو صفت برون گرایی و وظیفه شناسی در پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان، نقش مثبت دارند. این بدین معناست که هرچه دانش آموزان برون گرا تر و وظیفه شناس تر باشند بیشتر از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان استفاده می کنند.
فرضیه هشتم: صفات شخصیت و سبک های دلبستگی در پیش بینی راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان نقش دارند.
برای آزمون این فرضیه نیز از تحلیل رگرسیون به شیوه ورود با حضور متغیرهای صفات شخصیت و سبک های دلبستگی برای پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان
دانش آموزان استفاده شد. همچنان که جداول شماره 4-13 و 4-14 نشان می دهند متغیرهای پیش بین جمعاًً 17 درصد از واریانس کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان را تبیین می کنند و از بین این متغیرها به ترتیب صفات شخصیتی روان رنجوری، توافق پذیری و تجربه پذیری نقش معناداری در پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان دارا می باشند.

جدول 4-13: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل یافته
F
سطح معناداری
1
447/0
200/0
17/0
491/9
0001/0

جدول 4-14: ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین
متغیر
B
ضرایب بتا
T
سطح معناداری
روان رنجوری
423/0
303/0
963/4
0001/0
برون گرایی
095/0-
063/0-
023/1-
307/0
تجربه پذیری
223/0
115/0
195/2
029/0
توافق پذیری
376/0-
211/0-
731/3-
0001/0
وظیفه شناسی
154/0
0106/0
761/1
079/0
نزدیکی
749/0
046/0
860/0
390/0
وابستگی
728/0-
048/0-
910/0-
364/0
اضطراب
438/0
330/0
589/0
556/0

جهت ضرایب بتا نشان می دهد که دو صفت روان رنجوری و تجربه پذیری در پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان نقش مثبت دارند. این بدین معناست که هرچه دانش آموزان روان رنجورتر و تجربه پذیر تر باشند بیشتر از راهبردهای منفی تنظیم هیجان استفاده می کنند. همچنین، جهت ضریب بتای مربوط به متغیر صفت توافق پذیری منفی است. این بدین معناست که هرچه دانش آموزان از توافق پذیری بالاتری برخوردار باشند کمتر از راهبردهای منفی تنظیم هیجان استفاده می کنند.

فرضیه نهم: صفات شخصیت و ابعاد دلبستگی در پیش بینی راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان نقش دارند.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون به شیوه ورود با حضور متغیرهای صفات شخصیت و ابعاد دلبستگی برای پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان استفاده شد. همچنان که جداول شماره 4-15 و 4-16 نشان می دهند متغیرهای پیش بین جمعاً 12 درصد از واریانس کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان را تبیین می کنند و از بین این متغیرها به ترتیب صفات شخصیتیِ وظیفه شناسی و برون گرایی نقش معناداری در
پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان دارا می باشند.
جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل یافته
F
سطح معناداری
1
386/0
149/0
12/0
620/7
0001/0

جدول 4-16: ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین
متغیر
B
ضرایب بتا
T
سطح معناداری
روان رنجوری
018/0
010/0
157/0
876/0
برون گرایی
396/0
203/0
194/3
002/0
تجربه پذیری
155/0-
062/0-
141/1-
255/0
توافق پذیری
010/0-
004/0-
077/0
939/0
وظیفه شناسی
390/ 0
205/0
320/3
001/0
اجتناب
841/2-
103/0-
857/1-
064/0
اضطراب
184/0
010/0
184/0
854/0

جهت ضرایب بتا نشان می دهد که دو صفت برون گرایی و وظیفه شناسی در پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان نقش مثبت دارند. این بدین معناست که هرچه دانش آموزان برون گرا تر و وظیفه شناس تر باشند بیشتر از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان استفاده می کنند.

فرضیه دهم: صفات شخصیت و ابعاد دلبستگی در پیش بینی راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان نقش دارند.
برای آزمون این فرضیه نیز از تحلیل رگرسیون به شیوه ورود با حضور متغیرهای صفات شخصیت و ابعاد دلبستگی برای پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان استفاده شد. همچنان که جداول شماره 4-17 و 4-18 نشان می دهند متغیرهای پیش بین جمعاً 17 درصد از واریانس کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان را تبیین می کنند و از بین این متغیرها به ترتیب صفات شخصیتی روان رنجوری، توافق پذیری و تجربه پذیری نقش معناداری در پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان دارا می باشند.

جدول 4-17: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل یافته
F
سطح معناداری
1
443/0
196/0
17/0
621/10
0001/0

جدول 4-18: ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین
متغیر
B
ضرایب بتا
T
سطح معناداری
روان رنجوری
422/0
303/0
950/4
0001/0
برون گرایی
088/0-
058/0-
946/0-
345/0
تجربه پذیری
230/0
119/0
263/2
024/0
توافق پذیری
373/0-
209/0-
752/3-
0001/0
وظیفه شناسی
151/0
104/0
727/1
085/0
اجتناب
096/0
032/0
084/0
933/0
اضطراب
430/0
005/0
578/0
563/0

جهت ضرایب بتا نشان می دهد که دو صفت روان رنجوری و تجربه پذیری در پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان نقش مثبت دارند. این بدین معناست که هرچه دانش آموزان روان رنجورتر و تجربه پذیر تر باشند بیشتر از راهبردهای منفی تنظیم هیجان استفاده می کنند. همچنین، جهت ضریب بتای مربوط به متغیر صفت توافق پذیری منفی است. این بدین معناست که هرچه دانش آموزان از توافق پذیری بالاتری برخوردار باشند کمتر از راهبردهای منفی تنظیم هیجان استفاده می کنند.

فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه
فصل حاضر به بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد پیرامون یافته‌های تحقیق اختصاص دارد. در این فصل ابتدا به ارائه یافته‌های پژوهش بر اساس فرضیه‌های بررسی‌شده در فصل چهارم و سپس با در نظر گرفتن ویژگی متغیرها، اهداف و فرضیه‌ها به تبیین یافته‌ها می‌پردازیم. درنهایت همسو یا غیرهمسو بودن یافته‌های پژوهش حاضر را با پژوهش های پیشین موردبررسی قرار می‌دهیم.
5-2-بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین
5-2-1- فرضیه اول:
برای بررسی فرضیه اول پژوهش با عنوان « بین صفات شخصیت و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.» نتایج بیانگر آن بود که :
بین صفت روان رنجوری با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه منفی و معنادار و با راهبرد پذیرش شرایط رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در تبیین یافته اول باید گفت که از ویژگی های روان رنجوری، تمایل فرد به تجربه اضطراب، تنش، پرخاشگری، کمرویی، افسردگی و عزت نفس پایین است که هر کدام از این ویژگی ها می توانند بر توانایی فرد تأثیر بگذارند. در واقع روان رنجوری، ویژگی شخصیتی افرادی است که ثبات عاطفی پایین و اضطراب بالا دارند. افراد دارای نمره بالا در این ویژگی، دارای عواطف غیر منطقی بیشتر، توان کمتر در مهار رفتارهای تکانه ای و ضعف در کنارآمدن با مشکلات هستند. بنابراین روشن است که افراد با این ویژگی های شخصیتی نمی توانند بهره چندانی از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان ببرند و در رویارویی با مشکلات بیشتر به راهبردهای منفی تنظیم هیجان تمسک می جویند.
اما در مورد رابطه مثبت روان رنجوری با راهبرد پذیرش شرایط می توان چنین تبیین کرد که پذیرش شرایط دلالت دارد بر پذیرش رویداد و تجربه تلخ و کنارآمدن با آنچه روی داده است، ولی با این وجود باید توجه داشت که اگر چه خود فرآیند پذیرش خوب است اما برای بسیاری از وقایع، سطوح خیلی بالای پذیرش می تواند نشانگر نوعی از کناره گیری حسی شود و به احساس عدم توانایی در تأثیر گذاری روی وقایع منجر گردد، بنابراین، این راهبرد میتواند تا حدی با ویژگی های افراد روان رنجور تطابق داشته و باعث استفاده از آن در برخورد با مسائل و ناگواری ها توسط این افراد شود. اما ناگفته نماند که با توجه به ماهیت پیچیده صفات شخصیت و به خصوص عامل روان رنجوری ممکن است تبیین های دیگری هم در این زمینه وجود داشته باشد. این یافته با نتیجه حسنی و همکاران(1387) همسو می باشد.
بین صفت برون گرایی با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در تبیین این یافته چنین می توان عنوان کرد که افراد برون گرا با ویژگی هایی چون صمیمیت، قاطعیت، فعالیت، هیجان خواهی، هیجانات مثبت، گروه گرایی، اعتماد به نفس و ابراز هیجانات و احساسات شناخته می شوند. این افراد فعال بوده و نسبتاً سطوح بالایی از شادی، شعف، انرژی، علاقه و خستگی ناپذیری را از خود نشان می دهند و خوش بین هستند. با توجه به این توصیفات منطقی است که افراد برون گرا در مواجهه با وقایع تنیدگی زا از راهبردهای مثبت و سازگارانه تنظیم هیجان استفاده کنند. این یافته در پژوهش حسنی و همکاران(1387) تأیید شده و با آن همسو می باشد.
بین صفت تجربه پذیری با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تمرکز مجدد مثبت یکی از راهبردهای مثبت تنظیم هیجان به شمار می رود و به معنای فکر کردن درباره وقایع مثبت به جای وقایع منفی می باشد، اما گمان بر این است که این راهبرد در کوتاه مدت، یاری دهنده ولی در بلند مدت مانع از مقابله سازنده با رویداد منفی می گردد و ارزیابی مجدد مثبت، یعنی معنای مثبت بخشیدن به وقایع و اتفاقات دوران رشد و جستجوی جنبه های مثبت یک اتفاق، از طرف دیگر افراد تجربه پذیر، افرادی هستند کنجکاو، تنوع طلب، متمایل به پذیرش عقاید، باورهای جدید و ارزش های غیر متعارف. هم چنین آنها بیشتر و عمیق تر از اشخاص دیگر هیجانهای مثبت و منفی را تجربه می کنند و علاوه بر درنظر گرفتن جوانب مثبت یک رویداد، تمام جوانب آن را می سنجند. بنابراین شاید بتوان علت منفی شدن رابطه بین تجربه پذیری با این دو راهبرد مثبت را اینگونه تبیین نمود.
بین صفت توافق پذیری با راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان رابطه مثبت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، صفات شخصیت، ابعاد دلبستگی، سبک های دلبستگی Next Entries پایان نامه ارشد درباره تنظیم هیجان، صفات شخصیت، سبک های دلبستگی، کارشناسی ارشد