پایان نامه ارشد درباره تفرج گسترده، ارزیابی توان، تفرج متمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

معكوس فواصل، كريجينگ وغيره صورت ميگيرد. جهت بررسي تغييرات زماني ومكاني بارشهاي ماهانه ايستگا ههاي سد كارون 3 تا گتوند داد ه هاي بارش ايستگا ههاي كليماتولوژي و باران سنجي استان طي دوره آماري 30 ساله از سال 1345 لغايت 1382 مورد استفاده قرارگرفت بررسيهاي مد لهاي نموداري اوليه نشان داد كه بار شهاي ماهانه، فصلي، سالانه در تمامي ايستگا هها، نوسانات و تغييرات زماني و مكاني قابل توجهي دارند. تحليل مكاني بارش نشان مي دهد كه درفصل پائيز و زمستان مقدار بارش با افزايش ارتفاع ايستگا هها زيادتر ميشود. همچنين می توان ايستگاههاي منطقه را بادرنظرگرفتن عامل ارتفاع و مقادير بارش به چند ناحيه تقسيم بندي كرد نتايج اين تحقيق شامل خصوصيات گراديان بارش و برآورد ميزان بارش سالانه در حوضه موردنظر بوده و به صورت گرافيكي نمايش داده شده است. با توجه به سرعت و دقت انجام كار كه حاصل كاربرد GIS در اين تحقيق بوده است مي توان از نتايج حاصله براي حوضه هاي مشابه ديگر استفاده كرد.
– اخوان وكرمي خرم آبادي و سوسني ، 1390 در مقاله خود تحت عنوان کاربرد دو روش کريجينگ و IDW در پهنه بندي تراکم و تاج پوشش جنگل هاي شاخه زاد بلوط (مطالعه موردي: منطقه کاکارضاي خرم آباد لرستان) بیان داشتند : اين تحقيق به منظور بررسي ساختار مكاني متغيرهاي تراکم و تاج پوشش جنگل‎هاي شاخه زاد بلوط کاکارضاي خرم آباد و امكان استفاده از دو روش درون يابي كريجينگ و IDW براي برآورد و نقشه سازي آنها در عرصه اي به مساحت 54 هكتار انجام گرفت. نتايج واريوگرافي نشان داد كه متغيرهاي مورد بررسي از ساختار مكاني متوسطي برخوردارند. ابتدا مدلي كروي بر واريوگرام ها برازش شد. سپس برآوردها به روش كريجينگ معمولي با بلوك هاي 38×38 متر و نيز به روش IDW انجام گرفت. نتايج ارزيابي روش ها نشان داد كه برآوردها نااريب هستند، در نتيجه مي توان نقشه توزيع مكاني متغيرهاي تراکم و تاج پوشش را با دقتي مناسب توليد كرد. بر اساس نتايج تحقيق حاضر مي توان استفاده از دو روش كريجينگ و IDW را براي کمک به برنامه ريزي در ديگر جنگل هاي شاخه زاد بلوط در منطقه زاگرس که وضعيتي مشابه با عرصه اين تحقيق دارند، توصيه کرد.
ایزدی و دلقندی و فراستی ، 1390، كاربرد روشهاي كريجينگ و كوكريجينگ در تخمين مكاني پارامترهاي كيفي ابهاي زيرزميني بیان داشته افزايش برداشت آب از سفره هاي آب زيرزميني مي تواند باعث كاهش كيفيت آب هاي زيرزميني گردد ميزان كلر و نسبت جذب سديم از مهمترين پارامترهاي كيفي آب به شمار مي روند كه برآورد ميزان اين دو پارامتر و در نتيجه غلظت سديم ، كلسيم و منيزيم بسيار وقت گير تر و هزينه برتر از اندازه گيري شوري آب است لذا يافتن راهكاري كه بتوان از روي ميزان شوري ميزان نسبت جذب سديم و كلر آب را برآورد مكاني زد لازم و ضروري به نظر مي رسد يكي از علومي كه تغييرات مكاني و زماني و نيز مدلسازي متغيرهارا انجام مي دهد زمين آمار روشهاي كوكريجينگ و كريجينگ است اين مطالعه روي 80 نقطه در شهرستان بوكان و با استفاده از برآورد گر كوكريجينگ انجام گرديد كه در آن شوري آب ECW به عنوان متغير كمكي در نظر گرفته شد نتايج حاصل از روش كوكريجينگ با كريجينگ براي برآورد نسبت جذب سديم و كلر به كمك معيار آماري RMSE مورد ارزيابي قرارگرفت نتايج نشان داد كه در برآورد ميزان نسبت جذب سديم كوكريجينگ با RMSE برابر با 3/07 دقت بيشتري نسبت به روش كريجينگ داشت هرچند كه هر دو روش داراي دقت قابل قبولي بودند
-نوري و نوروزي آورگاني، 1386، ارزیابي توان محيطي براي توسعه توريسم در دهستان چغاخور بیان داشتند. اين منطقه داراي توانها ومنابع متنوع محيطي اعم از آب کافي،خاک حاصلخيز، شرايط اقليمي مطلوب، پوشش گياهي، عوامل ارتباطي و پديده هاي طبيعي و انساني جاذب گردشگري است که در صورت برنامه ريزي و استفاده مناسب از آنها، مي توان بسياري از مشکلات اقتصادي و اجتماعي منطقه را از بين برد و منطقه را در مسير توسعه همه جانبه و پايدار هدايت کرد.اين ارزيابي با روش تجزيه و تحليل سيستمي و در هفت گام: تعيين اهداف اصلي و مرحله اي پژوهش، تهيه طرح تحقيق، شناسايي وضع موجود، انتخاب مدل، ارزيابي قابليت ها، توانها و تعيين واحدهاي محيطي، تلفيق و ترکيب نهايي و تعيين کاربري ها، انتخاب بهترين گزينه (تعيين اولويت) با توجه به شرايط منطقه اي انجام پذيرفته است. نتيجه بررسي نشان مي دهد تمامي سطح منطقه براي توسعه توريسم (شامل تفرج گسترده و تفرج متمرکز) از توان بالايي برخوردار است. درتعيين كاربري، دهستان به چهار واحد محيطي توريستي تفکيک شده كه به لحاظ وسعت به ترتيب عبارتند از: تفرج گسترده طبقه 2، تفرج گسترده 1 و متمرکز2، تفرج گسترده و متمرکز 1، تفرج گسترده طبقه می باشد.
-مومني و قشقايي زاده و رحيمي، 1391، بررسي پتانسيلهاي زماني اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي تالاب گاوخوني و تپه ماسه هاي ورزنه با استفاده ازGIS بیان داشتند اكوتوريسم سفر مسئولانه به مناطق طبيعي به منظور حفظ محيط زيست و بهبود اوضاع اقتصادي جوامع محلي است.تالاب گاوخوني يكي از ارزشمندترين اكوسيستمهاي تالابي كشور است كه وسعت آن در فصل پر آبي به 470 كيلومترمربع ميرسد و در 25 كيلومتري شهر ورزنه قرار دارد. نقش منحصر به فرد اين تالاب در جلوگيري از گسترش كوير، پذيرش هزاران پرنده بومي مهاجر، تصفيه و پالايش آب و ذخائر زيستي متنوع و پتانسيل هاي بيابان پيمايي، قدم زدن روي شنها، موتورسواري، شترسواري، چشم انداز و افق وسيع كوير، مشاهده بدون مانع ستارگان در شب هاي كويري، خواص درماني لجنها، اولويت مطالعات كوير شناسي، قايق راني در محل بند شاخ كنار، در صورت تجديد حياط گاوخوني ماهي گيري، شنا، چشم انداز جنگل هاي گز، فرهنگ دست نخورده مردم ورزنه، زنان چادر سفيد شهرورزنه و…آن را به يكي از مراكز مهم پذيرش اكوتوريسم تبديل كرده است. روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي است. هدف اين پژوهش بررسي پتانسيلهاي زماني اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي تالاب گاوخوني و تپه ماسه هاي ورزنه با استفاده ازGIS) است. تالاب گاوخوني و تپه هاي ماسه‎اي به دليل دور بودن از اصفهان داراي يك طبيعت بكر گياهي و جانوري است و از اين حيث داراي جاذبه هاي كافي براي اكوتوريسم مي باشد و چنانچه بر روي آن فعاليت گردد ميتواند به عنوان يكي از مراكز مهم و اصلي اكوتوريسمي و ژئو توريسمي كشور معرفي شود. با توجه به تابش فراوان در اين منطقه زمان گردشگري از عوامل اصلي وجود گردشگر در اين منطقه ميباشد كه به وسيله شبيه سازي تابش خورشيد در GIS زمان مناسب گردشگري بدست آمده و لزوم برنامه ريزي زماني مناسب جهت گردشگري طلب مي‎كند.
حیدری، 1391، بررسي ژئوتوريسم در ايران ، ژئوتوريسم يكي از زيرمجموعه هاي اكوتوريسم محسوب مي شود كه دربرگيرنده سفر گردشگران براي بازديد از جاذبه هاي گردشگري مرتبط با ژئومورفولوژي و زمين شناسي در يك مكان كه هويت فضايي مكاني آن حفظ شده است. به عبارت ديگر پديده هاي خاص ژئومورفولوژيكي كه داراي جذابيت گردشگري بوده به عنوان يك جاذبه گردشگري به بازار گردشگري (تقاضاي گردشگري) عرضه مي شودو گردشگران علاقه مند براي بازديد از آن پديده ها به مكان مربوطه سفر مي كنند. آن مكان به عنوان يك محيط طبيعي داراي هويت فضايي مكاني بوده و تبلوري از گردشگر (انسان) و محيط طبيعي(مكان گردشگري) محسوب مي شود، به همين دليل است كه در برخي متون از ژئوتوريسم به عنوان گردشگري جغرافيايي نيز ياد مي كنند
نوري و احسان زاده ، 1391، مطالعه و معرفي قابليت هاي بالقوه ژئومورفولوژيكي و ژئوتوريستي سواحل چابهار در توسعه ي آتي آن مورد مطالعه: بدلندها ( كوههاي هزار دره) بیان داشته : منابع گردشگري كه در برگيرنده زيباييها و جاذبه هاي محيطي اعم از طبيعي، فرهنگي – تاريخي و انسان ساخت مي باشد جزء ضرورتهاي اساسي براي گسترش روند گردشگري به شمار مي آيد. يكي از انواع توريسم كه بتازگي مطرح شده است و شباهت بسيار زيادي با اكوتوريسم دارد ژئوتوريسم مي باشدكه از تركيب واژه هاي ژئو (زمين) و توريسم (جهانگردي) پديد آمده است كه نيازمند بهره گيري توريسم از علوم زمين مي باشد. هدف از اين پژوهش بررسي نقش و جايگاه بدلندهاي چابهار به مساحت 2400 كيلومتر مربع است كه مي تواند در توسعه ي ژئوتوريسم منطقه بسيار كارآمد باشد. اين تحقيق از نوع توصيفي -تحليلي است و براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از بررسي هاي اسنادي و كتابخانه اي استفاده شده است. سرزمين هاي بدلندي يكى از مناظر بديع و سحرانگيزي هستند و مي‎توان به عنوانشاخص ترين پديده ژئو مورفولوژي اين ناحيه به شمار آورد كه در هيچ منطقه ديگري از ايران با اين تنوع منظره، تراكم، تفاوت ارتفاعي و زيبايي مشاهده نمي‎شود.
كرمي، پريوش، 1391، ارزيابي پتانسيل هاي ژئوتوريسمي بيابان هاي ايران و جايگاه ژئوپارك بیان داشته صنعت ژئوتوريسم امروزه به عنوان يكي از اركان مهم گردشگري جهان مي باشد. توسعه گردشگري و بخصوص توسعه پايدار ژئوتوريسم در مناطق كويري و بياباني ايران به لحاظ وجود عناصر و جاذبه هاي فراوان امري امكان پذيرو قابل اجرا مي باشد. بيابان ها در سراسر ايران پراكنده شده اند بطوريكه حدود 3/2 وسعت ايران را بيابان تشكيل مي دهد. اين مناطق به علت دارا بودن شرايط ويژه ژئومورفولوژيكي، آب و هواي خاص و مناظر طبيعي و كم نظير كه گوياي عناصر و اجزاي كوير است .جزء مناطق ژئوتوريسمي مهم كشور مي باشد. وجود جاذبه هايي مثل دشت هاي ريگي قلوهسنگ هاي چند وجهي، ماسه هاي بادي، تپه‎هاي هرمي، نبكا، برخان، پليگون هاي نمكي، آتشفشان ها، گل فشان ها، كويرها و…….در بيابان هاي ايران حاكي از توان و قابليت هاي اين مناطق دارد اما بدون شناخت و ارزيابي پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل امكان برنامه ريزي و پيش بيني وجود نخواهد داشت. هدف اين پژوهش بررسي و ارزيابي توان ژئوتوريستي بيابان‎هاي ايران و دستيابي به راهكارهاي بهينه براي رسيدن به توسعه پايدار زمين گردشگري در مناطق بياباني كشور ايران است.

3-1داده ها
مهمترین داده ها ومواد لازم درتحقیق زیر داده های بارندگی و رواناب در ایستگاههای مورد نظر بوده و همچنین نقشه های متعدد از سازمانهای مختلف می باشد. جهت ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم درحاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت از آمار بارندگی سازمان هواشناسی استان گیلان در ایستگاه مبارک آباد و چوبر استفاده شده است.
جدول 3-1 میانگین بارش سالانه حوضه امامزاده ابراهیم در ايستگاه چوبر
سال
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
بارندگی
1/1330
5/1041

1/1530

1563

1482

8/1181

5/1548

3/1540

5/1693

5/1652

1588

5/1099

5/1340

جهت بررسی حوضه امامزاده ابراهیم از آمار ایستگاه مبارک آباد که در ارتفاع 70 متری وجود دارد استفاده شده است. برخی از داده های مورد استفاده در پایان نامه فوق در جداول زیر ارائه گردیده است.

جدول 3-2 ميانگين دبي ماهيانه ايستگاه مبارک آباد
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
ماه
3. 3
1. 7
1. 8
1. 50
3. 40
5. 6
5
3
2. 7
3. 54
4. 6
4. 8
ميانگين

جدول 3-3 ميانگين فصلي دبي ايستگاه مبارک آباد
تابستان
پاييز
زمستان
بهار
جمع
درصد
دبي به m3
درصد
دبي به m3
درصد
دبي به m3
درصد
دبي به m3
درصد

8/6
6/16
94/12
6/31
7/10
1/26
55/10
7/25
99/40
100

جدول 3-4 برآوردحجم جريان‏ماهانه ومتوسط سالانه ایستگاه مبارک آباد
حجم آبدهي
M. C. M
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
ماه
107. 32
8. 84
4. 55
4. 82
4. 15
9. 11
15
12. 53
7. 78
7
9. 18
11. 92
12. 44
حجمV
جريان
100
8. 2
4. 2
4. 5
3. 9
8. 5
14
11. 7
7. 2
6. 5
8. 6
11. 1
11. 6
درصد

جدول 3-5 برآورد ارتفاع متوسط رواناب ماهانه وسالانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ژئوتوریسم، اکوتوریسم، منابع طبیعی Next Entries پایان نامه ارشد درباره پوشش گیاهی، استان گیلان، بندر انزلی