پایان نامه ارشد درباره تعارض نقش، رهبری مدیران، سبک رهبری، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

د نميشوند (رمزدن، 1380: 58). این تحقیق ممکن است نقشهای بهتری را برای مدیرانگروههای آموزشی‌ شناسایی کند و نیز منابع تعارض نقش را برای مدیرانگروه‌ شناسایی کند. در نتیجه مدیرانگروههای آموزش میتوانند با شناخت تعارض و عوامل مرتبط با آن، تعارضها را در جهتی سازنده به کار بگیرند و باعث خلاقیت و پیشرفت در گروه شوند. در این تحقیق انتظارات اعضای هیئت علمی و مدیرانگروه‌ دانشگاه تبریز از وظایف مدیرانگروه‌ شناخته می‌شود و با هم مقایسه میشود. سرانجام با نشان دادن ویژگیها و نقش‌هایی که افراد از مدیرانگروه‌ انتظار دارند، میتواند برای مدیرانگروه‌ راهنمای خوبی باشد و آنها را برای به عهده گرفتن پست مدیرگروهی آماد‌ه کند و نیز مدیرانگروه را در اداره بهتر گروه کمک کند. چون بسیاری از مدیرانگروه‌ آمادگی خیلی کمی برای نقش مدیرگروهی دارند و در بسیاری موارد انتخاب از اعضای هیئت علمی به شغل مدیرگروهی به عنوان پیامد شخصی و حرفهای افراد است و نه به عنوان پیامد آموزش و تجربهی مدیریت آنان، یعنی در بعضی مواقع ممکن است مدیران سطوح بالاتر و یا اعضای هیئت علمی به دلیل روابط شخصی با مدیرانگروه آنها را انتخاب کنند و تجربه مدیریت آنها را در نظر نگیرند .(young, 2007: 12) استادانی که میخواهند مدیرگروه شوند برای موفقیت در کارشان مجموعهای از مهارتهای مختلف را نیاز دارند. بسیاری از کسانی که تازه مدیرگروه می‌شوند نمیدانند که چه تعارض نقشهایی در شغل جدید ممکن است داشته باشند، با این وجود تعداد خیلی کمی از مدیرگروه‌ها برای این شغل آماده می‌شوند(همان منبع).
برخلاف بخش خصوصی که روی آموزش مدیران میانی سرمایه گذاری زیادی میکنند در ایران معمولا مدیرانگروه‌ بدون آموزش کافی، این شغل را به عهده می‌گیرند. نداشتن آمادگی و آموزش ممکن است باعث این شود که مدیرانگروه از نقش‌های پیچیده و همچنین تنشهایی که این شغل ممکن است داشته باشد اطلاع نداشته باشند، که این به نوبهی خود ممکن است منجر به ایجاد استرس، تعارض و از کار افتادگی شود. بنابراین این پژوهش میتواند نقشهای که مدیرانگروه انجام میدهند و نیز عوامل مرتبط با میزان تعارض نقش آنها در دانشگاه تبریز را شناسایی کند و آنها را در اختیار مدیرانگروه قرار دهد تا با شناخت و درک این نقشها و نیز عوامل مرتبط با تعارض نقش آنها، بتوانند تعارض نقش موجود در گروه را درک و کنترل کنند و یا آنها را در جهت بهبود گروه به کار گیرند.
1-4- سولات تحقیق
1- آیا بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
2- آیا بین ویژگی های فردی و شغلی مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
3- آیا بین میزان اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیدگاه خود و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
4- آیا بین سبک رهبری مدیرانگروه از دیدگاه خود و از دیگاه اساتید تفاوت معنیداری وجود دارد؟
5- آیا بین اضافه باری نقش مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
6- آیا بین میزان اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیدگاه خود و از دیدگاه اساتید تفاوت معنیداری وجود دارد؟
7- آیا بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان اضافهباری نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
8- آیا بین ویژگیهای فردی و شغلی مدیرانگروه و میزان اضافه باری نقش آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟
9- آیا بین میزان اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیدگاه خود و میزان اضافهباری نقش آنها رابطه معنیداری وجود دارد؟
1- 5- اهداف پژوهش
1-5-1- هدف کلی
بررسی میزان تعارض نقش بین مدیرانگروه دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن.
1-5-2- اهداف تخصصی
1- تعیین ارتباط بین ویژگیهای فردی و شغلی مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها.
2- تعیین ارتباط بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها.
3- تعیین ارتباط بین میزان اهمیتدهی مدیرانگروه به نقشهای خود با میزان تعارض نقش آنها.
4- تعیین ارتباط بین اضافهباری نقش مدیرانگروه و میزان تعارض نقش آنها.
5- مشخص کردن تفاوت سبک رهبری مدیرانگروه از دیدگاه خود و از دیدگاه اساتید.
6- مشخص کردن تفاوت اهمیتدهی به نقشهای مدیرانگروه از دیگاه خود و از دیدگاه اساتید.
7- تعیین ارتباط بین سبک رهبری مدیرانگروه و میزان اضافهباری نقش آنها.
8- تعیین ارتباط بین ویژگیهای فردی و شغلی مدیرانگروه و میزان اضافه باری نقش آنها.
9- تعیین ارتباط بین میزان اهمیتدهی مدیرانگروه به نقشهای خود با میزان اضافهباری نقش آنها.
1-6- سازمانبندی تحقیق
علاوه بر فصل حاضر که شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوالات و اهداف تحقیق میباشد، گذارش این پژوهش در چهار فصل دیگر نیز تنظیم شده است که چکیده مطالب و عناوین آنها به شرح زیر است.
فصل دوم تحت عنوان ادبیات تحقیق، شامل ارائه رویکردهای نظری در رابطه با موضوع، تحقیقات مرتبط با موضوع در دو بخش داخلی و خارجی و در پایان نیز مدل تحلیلی به همراه فرضیههای تحقیق ارائه شده است.
در فصل سوم روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرا گرفته است، که در برگیرنده سطح و واحد تحلیل، ابزار گرداوری اطلااعات، جامعه و حجم نمونه، شیوه تعیین حجم نمونه، اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری، تجزیه و تحلیل آزمون فرضیهها، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق میباشد.
فصل چهارم شامل یافتههای تحقیق است و به تحلیلهای توصیفی و استنباطی و اندازهگیری روابط بین متغیرها با استفاده از آزمونهای آماری متناسب پرداخته شده است.
در نهایت فصل پنچ به بحث و نتیجهگیری تحقیق اختصاص دارد که شامل جمعبندی نتایج توصیفی و استنباطی تحقیق، یافتههای نظری، پیشنهادات پژوهشی و کاربردی تحقیق، محدودیتها و موانع تحقیق و همچنین ملاحظات اخلاقی تحقیق میشود.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- پیشینهی نظری
2-1-1- نقشهای مدیران در نظریه ساختار دانشی
ساختار حرفهای، صنفی، دانشکدهای و دیوان سالاری حرفهای، اسامی دیگر این ساختارند. بسیاری از اندیشمندان، نظریه دیوانی را برای مدیریت دانشگاه طرد نموده و استدلال میکنند که دانشگاه جای ساختار گروهی( تیمی) است. اگر چه چنین ساختاری در بررسی دقیق مبهم به نظر میرسد. مفاهیم اصلی این بینش عبارتاند از: نخست اینکه در دانشگاه ساختار گروهی وجود دارد و گروه باید در مدیریت مشارکت داشته باشد اگرچه نمونه واقعی چنین فرایند مردمی میزگردی محدود به دانشکدههای کوچک است. طبق این دیدگاه جامعه دانشمندان، باید امور خودش را خود اداره کند و دیوانیان نفوذ کمی داشته باشند. جانمیلیت یکی از اندیشمندان این مدل چنین میگوید؛ “باور ندارم که مفهوم سلسله مراتبی، ارتباط کارکنان را که در دانشگاه یا دانشکده هست بتواند واقعا ارائه نماید. باور ندارم که ساختار سلسله مراتب توصیف مطلوبی از ساختار دانشگاه باشد، مجبورم ادعا کنم که مفهوم سازمانی دیگری بعنوان ابزار تحقیق سودمند باید برای مشاهده رفتار گروهی و شخصی پرورده شود” (خداوردی، 1375: 63).
مفهوم دانشگاه، سازمانی را پیش فرض خود دارد که در آن وظایف گوناگون و متفاوت هستند و باید تخصص درون مایه (تم) اصلی آن باشد. دوم ساختار گروهی با ویژگیهای حرفهای جامعه علمی ارتباط دارد. پارسنز بر تفاوت بین اختیار رسمی ناشی از سمت و مقام و شایستگی و صلاحیت ناشی از توانایی فردی تاکید نموده و استدلال میکند که در نزد اساتید اختیار بستگی به دانش و مهارت آنها دارد نه مقام آنها. سوم ساختار دانشی با فرایند آموزشی سازگار است تا با فرایند اداری، نارضایتی فزایندهای در غیر شخصی کردن روابط مشاهده میشود. گودمن در کتاب جامعه اندیشمندان7 به معیارهایی چون فرایند تفکر توسل میجوید و بر نیاز به تعامل شخصی بین استاد و دانشجو تاکید میکند. وی خواهان تدریس بهتر، ابتکارات آموزشی بیشتر و کشاندن دانشجو به گفتارهای کلیدیتر است، در واقع این بینش جامع علمی عکس العملی به غیر شخصی و بیتفاوتی بودن دانشگاههای عصر ماست با وجود این، جامعه دانشمند بیشتر یک تفکر روشنفکرانه وایدهآلی است تا یک پیکره توصیفی از ساختار و حاکمیت (همان منبع).
ویژگیهای ساختار حرفهای در دانشگاه 1- این ساختار هم میتواند مبتنی بر ساختار باشد و هم بر وظیفه (ماتریسی). چون با هدایت دانشجویان بین رشتههای مختلف، بین واحدهای مبتنی بر بازار (دانشکدهها) و گروههای مبتنی بر وظیفه (گروههای آموزشی) برابری ایجاد کند. 2- هیئت علمی و متخصصین مایلند علاوه بر نظارت بر امور خود، در پی نظارت بر تصمیمات اداری موثر بر خود نیز باشند. به این دلیل چنین ساختاری از نظر حرفهایها مردم سالار است. 3- نظارت دیوانی و سیاسی بر حرفهایها سبب کاهش وظیفه شناسی، مسئولیت حرفهای و انگیزهی کمال جویی آنها شده و ارتباط آزاد شخصیشان را با دانشجویان آشفته میسازد 4- ساختار حرفهای مبتنی بر همکاری بوده و به شکل هرم وارونه است و سلسله مراتب مردم سالارانه حرفهایها از پایین به بالاست (خداوردی، 1375: 64).
در این ساختار مدیر از امتیاز تخصص و تجربهی بالایی برخوردار است. مقام و نقش مدیریت و رهبری او از توان علمی او ناشی میشود، مدیر مورد قبول و احترام اساتید، متخصصان و مجریان دانشگاه است. در این ساختار شبکه مدیریت در تمام سطوح بطور آزاد از بین یا از طرف هیئت علمی برگزیده میشود و در رأس سازمان دانشگاه به جای هیئت امنا در مدل دیوانی شورای دانشگاه قرار دارد. مدیریت وظیفهی هماهنگی و ارزیابی کارکرد همکاران در جهت اهداف و ماموریتها را به عهده دارد. نظارت و ارزیابی از طریق موازین حرفهای برقرار میگردد. روابط سازمانی اغلب غیررسمی و شخصی است، عوامل آموزشی و مدیریت از آزادی عمل بیشتری برخوردارند. سازماندهی از پایین بوده و مدیر در مقابل همکاران و موازین حرفهای احساس مسئولیت و تعهد میکند و به انجام وظایف آموزشی، دانشجویان و استادان اولویت میدهد. تکامل، همبستگی و اظهار نظر و اختلاف سلیقه در این ساختار احتمالا بیشتر است و امکان دارد هماهنگی و همسویی با کل نظام سیاسی در حد مطلوب نباشد. تفکر دانشی و مدل سازمانی آن، بر روابط حرفهای و زمینههای مربوط تاکید دارد. این مدل به لحاظ توجه به افراد بجای توجه به پست و مقام، مزایایی دارد و تاکید بر تخصص و تجربه امتیاز دیگر آنست. اگر چه هیچ مدیری از خدمات متخصصین بینیاز نیست و تنها رهبران خودخواه ممکن است بر تصمیمات فردی متکی باشند ولی توجه و تاکید بر تخصص، آنچنان که در مدل دانشی مطرح است، همه ابعاد مدیریت دانشگاه را نمیپوشاند به ویژه اگر تخصصها گوناگون و ناهماهنگ باشند نارسا خواهد بود. از طرفی گرایشات عقیدتی گروهی و منافع فردی اساتید، دانشجویان و… ممکن است موازین حرفهای و تخصصی (موضوعات زیربنایی) را تحت شعاع قرار دهد و یا جهت آنرا تغییر دهد (همان منبع).
2-1-2- نقشهای مدیران از دیدگاه آدیزس
آدیزس برای اداره مؤثر هر سازمان، اهتمام مدیر به ایفای نقشهای چهارگانه تولیدی، اجرایی، ابداعی، و ترکیب کنندگی را لازم میداند. هر یک از این نقشها، با یکی از خرده سیستمهای، سیستم اجتماعی ارتباط دارد. توضیح اینکه، هر سازمان بازرگانی، صنعتی، یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر سیستمهای اجتماعی از خرده سیستمهای به هم پیوسته متعددی تشکیل شده اند؛ نظیر خرده سیستمهای انسانی- اجتماعی، اداری- ساختاری، اطلاعاتی- تصمیم گیری، فن آوری- اقتصادی.
در نقش تولیدی مدیر باید نتایجی برابر با رقیب، یا بهتر از آن کسب کند. میزان شایستگی هر مدیر موفق و مؤثر، وابسته به میزان دانش حرفهای وی در مورد کارش است؛ خواه رشته کاری وی بازاریابی باشد، خواه مهندسی، خواه حسابداری یا یک رشته دیگر. مدیر در نقش تولیدی در چهار چوب خرده سیستم “فن آوری- اقتصادی” فعالیت می کند.
پرکار بودن و داشتن مهارت فنی، برای موفقیت مدیر کافی نیست. مدیر باید علاوه بر مهارت فنی و پشتکار، توان هدایت و استفاده از افراد خود را داشته باشد یعنی باید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره دانشگاهها، اعضای هیئت علمی، نظام آموزشی، آموزش عالی Next Entries پایان نامه ارشد درباره ایفای نقش، رضایتمندی، انگیزش کارکنان، سیستم اطلاعاتی