پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی، جامعه آماری، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه شده است؟ آنان در مطالعات خود 238 بیمه خصوصی و دولتی در آلمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. حاصل کار آنان در اختیار قرار دادن نتایج توصیفی محققان و آدرس پزشکان بود. علاوه برآن مطالعات آن ها اولین مقوله‌های بنیادی است که تحقیق بیشتر برای بالا بردن استفاد از مدل توضیحی نظری را فراهم می‌کند.
زای36 (2010) در مقاله‌ای تحت عنوان “آیا شرکت های بزرگ دولتی کارایی کمتری دارند؟ شواهد تجرب از صنعت بیمه اموال و مسئولیت در کشور امریکا” کارایی شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی ایالات متحده را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مقایسه کرده است. نتایج تحقیق نشان داده است که به رغم کارایی بالای شرکت ‌های بیمه خصوصی، ‌علت تمایل ایشان به دولتی شدن به دلیل دسترسی به منابع و سرمایه بیشتر است.
فن و همکاران 37(2007) در مقاله ای تحت عنوان “ساختار بازار و بهره‌وری شرکت‌های بیمه اروپا: تجزیه و تحلیل مرزی تصادفی” به تخمین تابع هزینه و کارایی بنگاه‌های بیمه اروپایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده است که بیشتر بیمه های اروپایی در مرحله هزینه های کاهشی عمل نموده (افزایشی نسبت به مقیاس) و همچنین اندازه بنگاه و سهم بازار داخلی عوامل تعیین کننده معنی‌داری روی کارایی اقتصادی این شرکت‌ها محسوب می‌گردد.
ساوداف و سخری38 (2004) در مقاله‌ای تحت عنوان “بیمه خصوصی سلامت: تصریح برای کشورهای در حال توسعه” تحقیقاتی را در این زمینه به‌عمل‌آوردند. آنان در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که بیمه درمانی خصوصی نقش بزرگ و زیادی در سراسر جهان دارد. پژوهش آنان نشان می‌دهد که بیمه خصوصی سلامت در کشورهای با سطح درآمد متفاوت، ساختار نظام سلامت به‌طور گسترده‌ای قابل توجه است. بیمه درمانی خصوصی در سراسر مناطق برجسته کشور با نرخ ویژه بالا از هزینه‌های خصوصی در تضاد است. آنان به این استدلال رسیدند که سیاستگذاران باید برای مقابله با نقشی که بیمه خصوصی در نظام سلامت بازی می‌کند آن را در خدمت اهداف عمومی از پوشش جهانی و حقوق صاحبان سهام در بخش مناسب تنظیم کنند.

3-1- مقدمه
تحقيق به عنوان يک جست و جو يا بررسي سازمان يافته، منظم و متّکي به داده ها، به صورت نقّادانه و علمي در زمينه يک مشکل ويژه تعريف مي شود که با هدف پاسخ يابي يا راه حل يابي مسئله اي ويژه يا مسايلي مهم صورت مي گيرد. در حقيقت تحقيق، اطّلاعاتي را براي مديران فراهم مي کند تا بتوانند بر پايه آن تصميم بگيرند و مسايل را حل کنند (سکاران، 1381).
در اين فصل، با هدف دستیابی دقیق تر، آسان تر و سریع تر به اهداف تحقیق و پاسخ به سؤالات تحقیق ، ابتدا توضیحات لازم در مورد روش تحقيق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه ی گرد آوری ارائه می گردد. سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس از آن نیز جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل مطرح می‌شود.

3-2- روش تحقیق
روش، شیوه ی پیش رفتن به سوی یک هدف است . تحقیق مستلزم یک رشته فعالیتهایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند. همچنین دربرگیرنده فرآیندهای جستجو ، بررسی ، آزمون و آزمایش است . این فرآیندها را باید به طور منظم ، به دقت ، منتعقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد . نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم (سکاران،1388). روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به 2 بعد مهم تقسیم نمود :
الف)هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده ها
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. از نظر نوع، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیل می باشد. از لحاظ مسیر نیز این تحقیق پیمایشی می باشد که در آن سعی می شود روابط بین متغیرها از طریق فرایندی شامل مراحل تصمیم گیری درباره فرضیه پژوهش، انتخاب جامعه پژوهش، روش جمع آوری داده ها و سازماندهی وتحلیل داده ها، بررسی شود. این پژوهش به دنبال آن است که عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی را بررسی کرده و در مورد مراکز ناکارا علت عملکرد ضعیف آنها مشخص گردد.

3-3- جامعه آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و نمونه آماری مجموعه ای از نشانه هاست که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، به طوری که این مجموعه معرف ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(خاکی،1382). جامعه آماری این تحقیق، شرکت های خصوص در صنعت بیمه است که مشغول به فعالیت هستند.

3-4- ابزارهای جمع آوری داده ها
در جمع آوری اطلاعات یا داده ها می بایست شیوه ای بکار گرفته شود که اطلاعات و داده ها با کیفیت بالا، دقیق و موثق استخراج شود، چون کیفیت و اعتبار هر پژوهش تا حد زیادی به اطلاعات و داده های جمع آوری شده و کیفیت و اطلاعات داده ها نیز به شیوه جمع آوری آنها مربوط می شود. بنابراین اگر شیوه های سنجیده و دقیق جمع آوری اطلاعات و داده ها درست و دقیق اجرا شوند، معمولأ به کیفیت بالای داده ها و یافته ها و کسب نتایج معتبر و شیوه های نا‌مناسب به نتایج نامعتبر خواهد انجامید. برای جمع آوری داده های خاص، شیوه های خاصی وجود دارد، اما انواع مشابه داده ها را می‌توان با شیوه های گوناگون جمع آوری کرد. روش های مختلفی نیز وجود دارد، مثل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، گزارش وغیره که با توجه به رویکرد، هدف و طرح پژوهش می توان از یکی از این روش ها یا چند روش به صورت همزمان استفاده کرد(میرزایی،1388).
در تحقیق حاضر داده ها از داده های ارائه شده توسط مراکز بیمه مربوط به سال 1393 گردآوری شده اند.

3-5- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک برنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی وکارایی واحدهای همگون و متجانس مورد استفاده قرار می گیرد.در دهه اخیر این روش سودمند توجه قابل ملاحظه ای را به عنوان ابزار مدیریتی در اندازه گیری کارایی به دست آورده و به طورگسترده ازآن استفاده شده است از این ابزار در بخش هایی از قبیل بانکها،بیمارستانها،دانشگاه ها وغیره بسیار استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تکنیک مدل سازی ریاضی(تحلیل پوششی داده ها) می باشد.متغيرهاي تحقيق شامل شاخص هاي ورودي و خروجي كه از نوع متغيرهاي مستقل هستند و اندازه کارايي كه از نوع متغير وابسته مي باشد.
مدل BCC
در سال 1984، بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که بر اساس حروف اول نام خانوادگی آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCCمدلی از انواع مدل های تحلیل پوششی داده ها است که به ارزیابی کارایی نسبی واحدهایی با بازده به مقیاس متغیر هستند، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارای کمتری را در بر می گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می شود.

مدل نسبت BCC
مدل نسبت BCC برای ارزیابی کارایی واحد تحت بررسی به صورت زیر است:

MAX Z0 = (∑_(r=1)^s▒〖u_r y_r0 〗+W)/(∑_(i=1)^m▒〖v_i x_i0 〗)
St:
(∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗+W)/(∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗)≤1(j=1,2,3,…,n)

W آزاد در علامتur , vi ≥0

ساختار مدل نسبت BCC همانند مدل نسبت CCR است که هم در تابع هدف و هم در تمامی محدودیت ها به صورت کسر یک متغیر آزاد در علامت W افزوده می شود.
الف . مدل مضربی BCC ورودی محور
مدل نسبت BCC یک مدل برنامه ریزی غیر خطی است که برای خطی کردن آن به دو شیوه می توان عمل کرد: ” حداکثر کردن صورت و ثابت نگه داشتن مخرج کسر” که مدل مضربی BCC ورودی محور را ایجاد می کند، یا “حداقل کردن مخرج و ثابت نگه داشتن صورت کسر” که ایجاد کننده مدل مضربی BCC خروجی محور است.
مدل مضربی BCC ورودی محور به صوت زیر خواهد بود:

Max z0 = ∑_(r=1)^s▒〖〖u_r y_r〗_0+w〗
St:
∑_(r=1)^m▒〖v_i x_i0 〗=1
∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗-∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗+w≤0 (j=1,2,….,n)
u_r ,v_i≥0 آزاد در علامتW

همانطور که ملاحظه می شود تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت W است. علامت متغیر W در این مدل نوع بازده به مقیاس را به صورت زیر تعیین می کند:
الف) هرگاه W<0 باشد نوع بازده به مقیاس کاهشی است.
ب) هرگاه W=0 باشد نوع بازده به مقیاس ثابت است.
ج) هرگاه W>0 باشد نوع بازده به مقیاس افزایشی است.
ب. مدل مضربی BCC خروجی محور
مدل مضربی BCC خروجی محور به صورت زیر است (مهرگان، 1391):

Min z0 = ∑_(i=1)^m▒〖v_i x_i0 〗+w
St:
∑_(r=1)^s▒〖u_r y_r0 〗=1
∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij 〗-∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj 〗+w≤0 (j=1,2,…,n)
u_r,v_i≥ε
مدل 7: مدل مضربی BCC خروجی محور

3-6- خلاصه فصل
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده به تفصیل بیان شد. در این رابطه، ضمن بیان روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات برای پاسخ به سوالات تحقیق، تشریح گردید.

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام‌های اساسی در تحقیقات می‌باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده طراحی گردیده است، داده‌ها از طریق نرم افزار Deap تجزیه و تحلیل شده و به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شده اند و به سوالات تحقیق پاسخ داده شد.

4-2- مفاهیم ورودی و خروجی
انتخاب ورودی و خروجی ها در تحلیل های کارایی از مباحث ساختاری و اساسی تحلیل می باشند. به طور کلی در واحدهای تولیدی و صنعتی از ورودی، به منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و ساختمان تلقی می شود که در راستای تولید به آنها نیاز می شود. از خصوصیات ورودی ها این است که هزینه های تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر خروجی به کالا و خدماتی اطلاق می گردد که متقاضی داشته و مصرف کنندگان، حاضر به خرید آن بوده و فروش آن برای بنگاه درآمد زا باشد.
کوپر39، سیفورد40 و تن41 این نکته را اظهار داشته اند که بنگاه ها با حفظ ثبات سایر شرایط 42 عموما خواستار مقادیر کمتری از ورودی ها و مقادیر بیشتر خروجی هستند. آنها این نکته را در تحلیل های سنجش کارایی منعکس کردند.
انتخاب مناسب ترین مجموعه از متغیرهای ورودی و خروجی مرحله حساسی در هر مطالعه اندازه گیری کارایی است. یکی از مشکلاتی که در امر تعیین نهاده ها و ستانده ها وجود دارد؛ این است که می توان نهاده ها وستانده های زیادی برای یک واحد تصمیم گیرنده در نظر گرفت؛ ولی در اکثر مواقع داده های در رابطه با آنها موجود نیست و این امر تصمیم گیری در مورد تعیین نهاده ها و ستانده ها را مشکل می کند(امامی میبدی، ، 1379، 37). در تحقیق حاضر، با بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین نظرات کارشناسان این حوزه سعی شده است متغیرهای موثر انتخاب گردد. و با بهره جستن از مدل ارائه شده توسط ابویی و همکاران در سال 1390 متغیرهای ورودی و خروجی انتخاب شده است.
متغیرهی ورودی عبارتند از:
داراییهای شرکت بیمه
تعداد کارکنان
هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صاره
هزینه کارمزد پرداخت به حق بیمه صادره
متغیرهای خروجی عبارتند از:
خسارت پرداخت شده
سود خالص دوره شرکت‌های بیمه
حق بیمه تولیدی از طرف شرکت بیمه
تعداد بیمه نامه‌های صادره
متغیر کیفی گروه بندی در این تحقیق، کارا یا ناکارا بودن شعب بوده و متغیرهای مستقل، تمامی نهاده ها و ستانده های مورد استفاده در تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. زمانیکه مشاهدات(بنگاه ها) کم و تعداد محصول و عامل تولید زیاد باشد، تعداد زیادی از این بنگاه ها روی منحنی مرزی DEA قرار می گیرند. بنابراین بدیهی است در صورتی نتایج تحقیق از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود که مجموع متغیرها(عامل تولید و محصول) از سه برابر مشاهدات(بنگاه ها) کوچکتر باشد؛ به عبارت دیگر رابطه زیر برقرار باشد:

تعداد واحدهای مورد بررسی(DMUs) ≥ (تعداد نهاده ها+ تعداد ستانده ها) ×3
28≥ 3 ×(4+4)

که اگر در روش تحلیل پوششی داده ها قاعده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بیمه عمر، صنعت بیمه، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد درباره دارایی ها، بیمه کارآفرین، کارایی شرکت، بیمه اتکایی